Регистрация и актуализация на лицата в официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (ЕС)2016/203, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти