Становище oтносно приложението на чл.111 от Закона за горите, обн. ДВ., бр.11/2023г., в сила от 02.02.2023г.