Допълнителен списък на домакинствата в община Сърница, които се нуждаят от дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/2024

Допълнителен списък за дърва за сезон 2023/2024 съгласно чл. 111, ал. 11:  Лица, които отговарят на изискванията по ал. 6, но не са включени в списъка по ал. 10, при наличие на останали количества дървесина от определените по реда на ал. 4, могат да подадат до кмета, съответно до кметския наместник заявления за включване в списъка не по-късно от 31 август. Публикуваният окончателен списък по ал. 10 се актуализира с постъпилите заявления по реда на ал. 8 - 10.