СЪОБЩЕНИЕ до собственици на селскостопански животни на територията на община Сърница

ДО
СОБСТВЕНИЦИ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

СЪОБЩЕНИЕ

         Във връзка с писмо на Изпълнителния  Директора на БАБХ, относно зачестили сигнали през   последните години в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните (ЦУ на БАБХ), както и в Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), се наблюдава завишаване на броя постъпили сигнали от жители на населени места, касаещи безконтролно пуснати животни, нанасящи щети върху селскостопанско имущество или създаващи предпоставка за пътнотранспортни произшествия, както и замърсяване на околната среда и предизвикващи дискомфорт на жителите., информираме всички собственици на селскостопански животни в трите населени места от общината, че съобразно разпоредбите на чл.14, ал.1 от Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница е забранено оставянето на селскостопански и домашни животни без надзор, както и свободното им придвижване (без пастир/придружител), в това число по републиканската и общинската пътна мрежа, при изкарване и прибиране за/от паша придвижването на животните да се извършва по крайните улици от общинската пътна мрежа и при замърсяване, замърсеното да бъде почистено.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ ИМА СИЛАТА НА ПРЕДПИСАНИЕ:

         При неспазване на разпоредбите на наредбата и констатиране на нарушение на виновните лица (собственици на животните) се налага административно наказание – глоба в размер от 50 лв. до 1 000 лв. в зависимост от тежестта и степента на нарушението и обществената опасност, което е създало то. При повторно нарушение, размерът на глобата се удвоява.

         Контролът и установяване на нарушения се осъществява от длъжностни лица от Общинска администрация Сърница и служители на Районно управление Полиция -  Велинград.

         Предвид зачестилите сигнали ще бъдат извършвани проверки от горепосочените длъжностни лица за спазване на разпоредбите на наредбата, а при нарушения ще бъдат съставяни актове за установяване на нарушение и наказателни постановления.

 

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

 

Изготвил:
Аки Кисьов
Гл.специалист ЗГЕ,
Дирекция АОМР, Община Сърница