Покана за излъчване на представители в местно партньорство Местна инициативна рибарска група Самоков

ПОКАНА 

За излъчване на представители в местно партньорство Местна инициативна рибарска група Самоков, във връзка с кандидатстване по  BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Програма за морско дело рибарство и аквакултура 2021 - 2027

 

Уважаеми Съграждани,

Община Сърница има удоволствието да покани заинтересованите страни на публична среща относно идеята за излъчване на представители от територията на община Сърница в Сдружението Местна инициативна рибарска група Самоков, във връзка с кандидатстване по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Програма за морско дело рибарство и аквакултура 2021 - 2027. Членове на сдружението могат да бъдат представители на стопанския и нестопанския сектор, които имат седалище и адрес на управление или постоянен адрес на територията на община Сърница.

Срещата ще се проведена на 22.01.2024 год. (понеделник) от 11.00 часа в Административната сграда на общ. Сърница, етаж 2-ри, Заседателна зала, адрес: гр. Сърница, ул. „Свобода“ №20.

  1. Представяне на подхода Водено от общностите местно развитие;
  2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на община Сърница;
  3. Излъчване на представители в Сдружение Местна инициативна рибарска група Самоков.

С прилагането на мярката се увеличава участието на сектор рибарство и аквакултура в устойчивото развитие на вътрешните рибарски територии и се гарантира пълноценното използване и оползотворяване на възможностите, които предлага ВОМР, които водят до насърчаване на икономическият растеж, социално приобщаване, създаване на работни места и предоставяне на подпомагане.