Договор за обществен ред и сигурност между Община Сърница и РУ на МВР - Велинград