Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“

Национален младежки конкурс

Национален младежки конкурс

„Аз за моята община: един проблем – едно решение“

Националният конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ се организира от Националното сдружение на общините в Република България по повод 12 октомври – Деня на българската община и местното самоуправление. Целта на конкурса е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да ги стимулира да участват с креативни идеи в развитието на своите населени места, както и да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа кметовете, общинските съветници и служителите в общините.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие в конкурса имат младежи на възраст до 29 г. включително /съгласно §1, т.1 от Закона за младежта/, които са ученици, студенти или работят. Участието в конкурса може да бъде индивидуално или в екип. Участието в конкурса е доброволно. Участниците в конкурса следва да изпратят изложение на своята проектна идея /с текст, видео, презентация или др./ в съответствие с условията на конкурса, в електронен формат по електронна поща на НСОРБ, на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..  Предложенията за участие в конкурса се подават на български език. Срок за получаване на предложенията: 15 август 2024 г.

ТЕМА НА КОНКУРСА ЗА 2024г.

През 2024 г. участващите в конкурса идеи трябва да са свързани с усилията на обществото за подобряване на чистотата в населените места и извън тях. Предложенията трябва да са свързани със съвременните принципи за намаляване на количеството образуван отпадък, правилното и ефективно разделно събиране на отпадъците и повишаване на процента на рециклиране, както и повторното използване на стоки от бита. Участниците трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др. Предложението трябва да съдържа подробно описание на инициативи и дейности, които могат да бъдат реализирани самостоятелно или съвместно с общината. В предложенията си кандидатите трябва да опишат очакваните резултати от кампанията, да посочат към кого е насочена кампанията, как самите те биха допринесли за осъществяването й и какво съдействие биха очаквали от страна на общината.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 • да демонстрират умение за синтезирано и обосновано излагане на предложението;
 • да представят убедително необходимостта от реализиране на кампанията;
 • предложената кампания да е осъществима;
 • предложените дейности за съвместно осъществяване с общината да бъдат съвместими с правомощията на местната власт;
 • предложената кампания да е насочена към постигане на реален ефект сред гражданите и да води до подобряване на средата за живот в населеното място;
 • да създава условия за привличане на повече заинтересовани лица в осъществяване на кампанията;
 • да дава възможност за мултиплициране и в други общини.

Изисквания към представянето на проектите в текстови формат:

 • Оптимален обем на разработката (до 10 страници);
 • Резюме на проекта / до 2 стр./;
 • Вид шрифт и размер на шрифта – шрифт: Times New Roman 12

Кандидатите могат да представят проектите, с които кандидатстват за участие в конкурса и в друг, избран от тях формат – презентация, видео, брошура и пр.

ЖУРИ

 • Двама представители на НСОРБ ;
 • Двама представители на академичните среди ;
 • Един представител на Института за пазарна икономика

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Всички постъпили предложения за участие ще бъдат селектирани по следните признаци:

 • Форма на участие - индивидуални участници и колективни участници / екип или група;
 • Възраст на участниците - ученици, студенти и работещи младежи.

Постъпилите предложения ще бъдат оценени по следните критерии: 

 • Умение за ясно и точно формулиране на идеята и структурирано изложение;
 • Убедителни мотиви за важността и значението на кампанията;
 • Реалистичност и осъществимост на идеята;
 • Значение и ефект за гражданите и обществото;
 • Личен принос на кандидата;
 • Възможност за привличане на организации и хора за осъществяване на идеята;
 • Възможност идеята да бъде приложена и в други населени места.

КЛАСИРАНЕ

В Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ ще бъде разпределен награден фонд от 5 000 лв. По една награда от 1 000 лв. ще бъде връчена на победителите във всяка от категориите: индивидуални участници,  колективни участници/екип или група, ученици, студенти и работещи младежи. Ще бъдат присъдени и две поощрителни награди по 500 лв. Победителите ще бъдат обявени на интернет страницата на НСОРБ. Наградите ще бъдат връчени на специална церемония в рамките на Годишната среща на местните власти през месец октомври 2024 г. НСОРБ ще съдейства отличените проекти да получат подкрепа за своето осъществяване от съответната община, от която е кандидатът. За допълнителна информация: Ива Иванова – отдел „ПР, комуникации и издания“ на НСОРБ, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

През 2023 г., във връзка с отбелязването на Деня на българската община и местното самоуправление 12 октомври, екипът на НСОРБ за първи път инициира провеждането на национален конкурс за младежи за продуктивна идея, свързана с разрешаването на конкретен проблем в общината, под надслов: „Аз за моята община: един проблем – едно решение“.  Получени бяха 57 проектни предложения от млади хора от 33 български общини. Най-младият участник бе на 7 години, като най-честите предложения са от учащи и работещи между 16 и 25 години. Сред получените кандидатури имаше и 9 разработени от групи млади хора.