КОНКУРС за възлагане предоставянето на социалнa услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ гр.Сърница

31.05.2024г. Заповед
31.05.2024г. Образец №1 - Заявление за участие
31.05.2024г. Образец №2 - Списък с работния капацитет (персонал) на кандидата и квалификация на кадрите
31.05.2024г. Образец №3 - Декларация по чл. 64 ал. 2, т. 4 от ЗСУ
31.05.2024г. Образец №4 - Декларация по чл. 64 ал. 2, т. 5 от ЗСУ
31.05.2024г. Образец №5 - Декларация за допустимост
31.05.2024г. Образец №6 - Финансово предложение
31.05.2024г. Образец №7 - Декларация за липса или наличие на двойно финансиране за реализирането на социалните услуги
31.05.2024г. Образец №8 - Декларация за финансова стабилност, гарантираща упражняване на дейността по управление и предоставяне на социалните услуги
31.05.2024г. Образец №9 - Декларация за съгласие с клаузите на приложен проект на договор
31.05.2024г. Проект на договор