Годишен план

за действие и развитие на социалните услуги

за 2019 г. на

Община Сърница

 

 logo sarnitsa

СЪГЛАСУВАНО С:

Дияна Кехайова

Директор на

Д”СП” – Велинград

Халил Байрактар

Председател на

Общинска комисия за детето

 

I . Въведение

Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Сърница е разработен в изпълнение на приетата от Общински съвет Сърница с Решение №35/28.04.2016г. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Сърница 2016-2020г.

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Ключовите приоритетни направления в Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Сърница са определени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на критични социални проблеми на жителите на общината и в контекста на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сърница 2016-2020г.

Община Сърница активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, уязвимите групи.

Приоритети на социалната политика на Община Сърница са:

развитие на социалните услуги в общността;

подобряване на условията на живот и повишаване на качеството на предоставените услуги в общността за деца и възрастни;

създаване на условия за социално включване на деца и възрасни с увреждания.

Във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с Решение №4/21.01.2016г. на Общински съвет Сърница, взето с Протокол № 1 е утвърден състава на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ към Община Сърница.

ІI. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината

1. Социална услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник” в изпълнение на ПМС 332 от 22.12.2017г. на МС

Реализирането на социалната услуга стартира през януари 2018 след сключено споразумение за партньорство между Община Сърница и Агенция за социално подпомагане . Услугата се извършва от 4 социални асистента и 55 домашни помощника, които са предимно безработни. Срокът на изпълнение е до 31 декември 2018 година.

2. Социална услуга „Персонален помощник” по проект „Иновативни услуги за активно включване в община Сърница” по процедура „Активно включване” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Реализирането на услугата започна през месец октомври 2017г. По проекта са назначени 30 Персонални помощника, които да оказваха помощ на 32 потребителя. Създаден е и Център за активно включване в Община Сърница, който предлага следните услуги:

-         Персонален помощник;

-         Рехабилитация и спорт;

-         Консултиране, психологическа и социална подкрепа.

За изпълнението на услугите в центъра са назначени Рехабилитатор, психолог и двама работници. Центъра разполага и с зала за фитнес и рехабилитация.

ІII. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, територията на общината за 2019г.

В периода до края на 2019 година Община Сърница предвижда кандидатстване и евентуално реализиране на проект „Нов шанс за социално включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В проекта се предвижда да се предостави помощ на хора с увреждания с оглед улесняване достъпът им до заетост, чрез нов подход за експертно определяне на работоспособността на хората с увреждане.

IV. Източници на финансиране на социалните услуги:

За осъществяването на планираните социални услуги община Сърница ще разчита на финансиране от:

- Общински бюджет;

- Дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

- Други източници;

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;

- Други европейски програми;

В 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане, планът се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация