ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЗА 2020 Г.

Съгласувал:
Халил Туджар
Зам.кмет на Община Сърница и
Председател на Общ. Консултативен съвет
по въпросите на младежта

Изготвил:
Джемиле Пашова
Гл.спец. ОКСД

 

I. Въведение

Законът за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на правителството на европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

Стратегическите цели, заложени в документа, са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

Изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020) се координира от Министерството на младежта и спорта. За постигането на нейните цели се изготвя годишен национален план за действие, чрез който се програмира и осигурява ресурсно държавната политика за младежта. 

Целите на националния стратегически документ се изпълняват от всички ресорни държавни институции в страната, чиято дейност има отражение върху живота на младите хора в страната, както и от общините в Република България, на принципа на междусекторното сътрудничество, многосекторния подход и съвместното управление с младите хора в страната.

Общинският годишен план за младежта за 2020 г., разработен от Община Сърница, е инструмент за изпълнение на приоритетите на общинската и национална политика за младите хора. Планът е в съответствие със Закона за младежта и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на многосекторен подход в неговото изпълнение. В тази връзка Общинска администрация ще си сътрудничи в областта на образование, трудова заетост, здравеопазване, конкурентоспособност, социално включване, равнопоставеност на половете и др.

На общинско ниво многосекторният подход се развива чрез включване на целенасочени дейности в подкрепа на развитието на младите хора и осигуряване на възможности за конструктивен диалог с тях при формулирането, изпълнението и оценката на младежката политика и ангажиране на организациите и институциите, работещи с млади хора.

II. Основни принципи за реализиране на плана:

Принципите, въз основа на които се разработва и реализира настоящият документ, са:

 • съответствие на програмите и услугите за младежи с националните, европейските и международни стратегически документи - Национална стратегия за младежта (2010-2020), ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа, Хартата за правата на човека, Конвенцията за правата на детето на ООН, Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи и т.н.;
 • законосъобразност;
 • недискриминация, равнопоставеност, обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи;
 • децентрализация;
 • многосекторен подход;
 • иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи, младежки проекти и инициативи;
 • професионализъм при управлението на услугите за младежи;
 • ефективност, прозрачност и икономичност при усвояването на финансовите средства;
 • надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги;
 • изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво с участието на всички заинтересовани страни.

III. Визия

Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Сърница и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми от една страна и от друга - за инвестиране в младежта и мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на общината.

IV. Целеви групи

Общинският годишен план за младежта на Община Сърница за 2020 година е насочен към младите хора от 15 до 29 години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически и етнически убеждения.

V. Анализ на предизвикателствата пред младежта в Община Сърница

Широкият обхват на темите, които вълнуват и въпросите, които стоят пред младите хора, налагат многосекторен подход за създаване и изпълнение на годишния общински план за младежта през 2020год. Той не може да бъде завършен документ и да отбележи напредък, ако в него не са заложени мерки и дейности, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора. Ето защо настоящиятплан се основава на традиционното сътрудничество и залага мерки за по-добра координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, етническа толерантност, равнопоставеност на половете, конкурентоспособност.

Общинският план за младежта обхваща 2020 година, в рамките на която ще бъдат реализирани конкретни дейности в община Сърница, свързани с участие и съдействие на младежи от общината. Успешното реализиране на предвидените дейности ще доведе до постигане на приоритетите, очертани в плана.

Планът набелязва дейности в следните посоки:

 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
 3. Насърчаване на здравословния начин на живот
 4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение
 5. Развитие на младежко доброволчество
 6. Повишаване на гражданската активност на младите хора
 7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
 8. Развитие на междукултурния и международния диалог
 9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността

Целта е чрез осъществяване на инициативи и кампании, да се насърчи активността на младите хора в различни области на живота, да се подобри качеството на услугите, да се повиши здравната култура на младото поколение, да се създадат условия за придобиване на знания и умения за успешна личностна и професионална реализация.

VI. Демографска характеристика

Община Сърница се състои от три населени места – общински център – гр. Сърница и две кметства – с. Медени поляни и с. Побит камък. Населението на община Сърница по постоянен адрес по данни към 04.02.2020 г. е общо 5158 души, от който за гр. Сърница – 3709, с. Медени поляни – 746 и с. Побит камък – 703. Броят на младите хора в общината по постоянен адрес е 1135 души.

VII. Образование

 В община Сърница функционират три училища- на територията на гр. Сърница- СУ Св. Св. Кирил и Методий,  в село Побит камък -ОУ "Никола Вапцаров" и едно в село Медени поляни - ОУ "Георги С. Раковски" . В град Сърница има една ДГ с филиал в село Медени поляни и две полудневни групи към училищата  в гр. Сърница и с. Побит камък. Броят на учениците през учебната  2019-2020 учебна година възлиза общо на 480, а на децата от детската градина на 107 и децата в ПГ –18. В общината  трите училища са защитени, а СУ“Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Сърница е и средищно. ДГ „Мир” – гр. Сърница е със статут Защитена.

VIII. Младежка заетост

Броят на регистрираните младежи до 29 години в Бюро по труда към 29.01.2020 г.  е 94 души.

IX. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им.

1. Стимулиране на неформалното учене сред младите хора

 • Разширяване на възможностите за неформално учене на младите хора чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на млади хора за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви;
 • Популяризиране формите на неформалното учене;

2. Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младитехора 

 • Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитието на собствен бизнес;
 • Насърчаване на млади хора с изключителни постижения в областта на иновациите и промотиране на техните успехи;
 • Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез отворени европейски програми;
 • Привличане на инвеститори с цел осигуряване на работни места;
 • Организиране на младежки трудови борси, съвместно с работодатели и други заинтересовани и компетентни страни;
 • Създаване на благоприятна среда за кариерно развитие на младите специалисти в държавната и общинска администрация.

3. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги

 • - Публично подпомагане и предлагане на консултантскиуслуги в подкрепа личностното развитие на младите хора, вкл. развитие на жизнени умения;
 • Развитие на Младежки Информационен Консултативен Център в община Сърница;
 • - Развитие на таланта, творческите умения и културнотоизразяване на младите хора;
 • Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз;
 • Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора.

4. Повишаване на гражданската активност на младите хора

 • Насърчаване и подпомагане на създаване и развитие на младежките организации;
 • Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании;
 • Осигуряване на възможност младите хора да участват в процеса на вземане на решения, относно младежките политики на общинско и национално ниво;
 • Обучение на младежки лидери.

5. Развитие на младежкото доброволчество

 • Популяризиране и насърчаване на доброволчеството

6. Насърчаване на здравословния начин на живот

 • Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора;
 • Превенция на тютюнопушенето, употреба на наркотици и полово предавани болести;
 • Насърчаване на физическата активност на младежите;
 • Подкрепа на спортни инициативи на младежи.

7. Превенция на социалното включване на младихора в неравностойно положение

 • Популяризиране сред младите хора на целенасочени и качествени социални услуги;
 • Превенция на социалното изключване на младежи на възраст от 18 до 29 години в неравностойно положение и младежи в риск;
 • Провеждане на информационни кампании, относно възможностите за трудова ефективност на хората с увреждания;
 • Подобряване на архитектурната градска среда посредством различни източници на финансиране.

8. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони.

 • Насърчаване и подпомагане на читалищата като средищаза информация;
 • Осигуряване на достъп до формално и неформално образование, информация и консултиране на младите хора в малките населени места;
 • осигуряване на възможности за икономическа активности професионална реализация.

9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

 • Организиране на информационни кампании;
 • Превенция престъпността и насилието в училище;
 • Мерки за борба с ранното отпадане в училище;
 • Повишаване авторитета на правоохранителните и правораздавателните органи.

 X. Организация и координация за постигане на целите

Основните принципи за постигане на целите, посочени в Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г., които ще се използват в реализирането на дейностите в настоящият план:

 • Реализирането на дейностите изисква съвместни усилия на всички отговорни субекти;
 • Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност с общинската и държавната политика за младежта;
 • При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и стандарти;
 • Организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата нормативна уредба.
 • Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на общината, средства от проекти и дарения.

Общинска администрация си сътрудничи с териториалните структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.

XI. Дейности в изпълнение на годишния план за младежтаза 2020 г.

Инициативи, дейности

І.

 УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩИНАТА

1.

Стимулиране на разработването и  реализирането на проекти  и програми от младежки НПО, като се осигурява партньорство на община  Сърница

2.

Подпомагане на младежки инициативи свързани с отбелязването на:
9 майДен на Европа
12 август – Международен ден на младежта
8 ноември – Европейски ден на младежта и др.

3.

Стимулиране и подпомагане участието на млади хора. Да се подкрепят желанията и  възможностите за участие в общински, регионални, национални, международни прояви, конкурси, фестивали и други мероприятия.

4.

Включване в инициативата „Да почистим България за един ден”. Почистване на ключови места в община Сърница.

5.

12октомври  2020
Седмица на отворените врати - кампания за популяризиране на местното самоуправление в община Сърница и Общински съвет Сърница.

6.

1 декември – Ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН.
Закичване с “червената лента” - символ на солидарността с ХИВ-позитивните и болните от СПИН. Раздаване на информационни дипляни.

7.

Подпомагане на младежите от общината по подходящ начин при разработването и реализирането на проекти и програми .

8.

Популяризиране на парламентарни избори сред младите хора.

ІІ.

СПОРТ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

1.

Създаване на условия за системни спортни занимания на деца и младежи в свободното време.

2.

Организиране на спортни игри и състезания с младежи в община Сърница

3.

Организиране на младежки увеселения.

4.

Организиране на спортни мероприятия за отбелязване на 17 май – Ден на българския спорт


XII
. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта за 2020г.

Годишният общински план за младежта 2019 г. е разработен въз основа на планираните инициативи от Общинска администрация и народно читалище „Просвета 1947 г.” на територията на Община Сърница. В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции, ще бъде осъществявана от експерти на общинска администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи, който ще се предоставя в Областна администрация Пазарджик.

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината, при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.

XIII.Осигуряване на информация и публичност на плана               

Настоящият Oбщински годишен план за младежта на община Сърница за 2020 г., ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Сърница.

Настоящия План за младежта на Община Сърница е приет с Решение на Общински съвет – Сърница №013 от 28.02.2020 г. с Протокол №3.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 30, 2020

  Заседание 02.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация