ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША  НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЗА 2020Г.

 

I. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2020г. се разработва на основание чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет с мнозинство от общия брой на съветниците.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното ползване на пасищата от Общинския поземлен фонд в населените места на територията на Община Сърница, като определя размера и местоположението на пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за ползването на пасищата на територията на общината.

III. ЦЕЛИ

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД С НАЧИН НА ТРЙНО ПОЛЗВАНЕ,  НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА.

Общинска служба "Земеделие" гр. Сърница изготвя ежегодно справка с размера на мерите и пасищата на територията на Община Сърница по населени места.

На територията на общината има 2 706.31 дка ливади, пасища и мери. Работната група, която задължително се изгражда във всяко населено място, има за задача да извърши разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани.

Поради факта, че община Сърница е планински регион с преобладаващи гористи местности на огромна част от територията си, групата която трябваше да определи пасищата мерите и ливадите срещна затруднение. Въпреки трудностите от недостига на годни територии за земеделски нужди, успяхме да направим справката, която е нужна- в Приложение №2 са описани Разпределенията на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване.

За общо ползване са 1426 дка, които територии отчасти могат да се използват за нуждите на стопаните и не са отдадени под наем за индивидуално ползване.

V. СПРАВКА С ДАННИ НА ЗЕДЕМЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ИЛИ ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ, ОТГЛЕЖДАНИТЕ ОТ ТЯХ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА.

Спазването на условията по чл. 37и, ал 4, на основание чл. 37м, ал. 2 се установява въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текушата година в интегрираната информационна система на БАБХ, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и се публикува на интернет страницата на агенцията.

 1. животновъдни обекти;
 2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;
 3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.

VI. ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 1. Списък на имотите за общо и индивидуално ползване ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 2. Разпределения на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 3. Правила за общо и за индивидуално ползване, описани в ПРИЛОЖЕНИЕ №3
 4. Списък с данни за земеделските стопани, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери, пасища и ливади на територията на Община Сърница в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни ПРИЛОЖЕНИЕ №4

VII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ.

Задължения на Общината:

 1. Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените за индивидуално или общо ползване общински пасища.
 2. Да предоставя периодична информация на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата.

Задължения на ползвателите на пасищата за индивидуално ползване е да осигуряват стриктното прилагане на агротехнически и организационни мероприятия относно:

 1. Повърхностно подобряване на терена;
 2. Подобряване състоянието на пасищата чрез оптимизиране на агротехничиските мероприятия, като подсяване, торене, отводняване или напояване;
 3. Поддържане на пасищата чрез традиционни земеделски практики;
 4. Рационално и щадящо използване на пасищата.

За изпълнение на задълженията си ползвателите следва да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние, както и да спазват следните правила:

 1. Да почистват пасищата от битови, строителни и др. отпадъци и да не допускат последващо замърсяване с такива отпадъци.
 2. Да не разорават пасищата, да не променят предназначението им и да не ги използват за неземеделски нужди.
 3. Да почистват постоянно пасищата от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика);
 4. В предоставените им пасища да извършват коситба веднъж годишно, съгласно Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Сърница.
 5. Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;
 6. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания;
 7. Да извеждат и връщат животните „до” и „от” наетите пасища, и местата за водопой.
 8. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка и не допускат навлизането на животните си в земеделски земи освен определените за тяхно ползване пасища.
 9. Да не преотстъпват ползваните от тях пасища - общинска собственост на трети лица.
 10. Да не допускат паленето на растителност и провеждат мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в пасищата.
 11. Всички разходи за изпълнение на задълженията са за сметка на ползвателите или наемателите на пасищата.
 12. Задълженията се включват като клаузи в договорите за наем.

VIII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кметът на Общината:

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;

1.3. Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на съответното кметство /населено място/.

2. Длъжностните лица в общината:

2.1. Отговарят за актуализацията на плана;

2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана;

2.3. Изготвят договорите за ползване на пасища от Общинския поземлен фонд;

2.4. Водят регистър на сключените договори и следят за техните срокове.

3. Кметовете на кметства:

3.1 обявяват на видно място в Кметството, списък на пасищата за общо и индивидуално ползване и определената годишна наемна цена на декар за отдаване под наем.

3.2. Организират и контролират мероприятията по поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние, и опазването на прокарите и полските пътища на територията на съответното землище за извеждане на животните на паша, които прокари и полски пътища следва да се спазват от всички ползватели на пасища.

3.3. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване общински пасища.

3.4. Предоставят периодична информация на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата при настъпила промяна.

IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, Общинска администрация - Сърница взаимодейства с: Общинска служба по Земеделие -Сърница, Областна дирекция „Земеделие“ - Пазарджик, Областна дирекция по безопасност на храните-Пазарджик.

X. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:

Наемите за ползване на пасища, общинска собственост които постъпват в приход на бюджета на общината и се разходват по решение на Общинския съвет. Финансиране по проекти изготвени от Общинска администрация и/или от ползвателите на пасищата с които могат да кандидатстват по европейски програми и схеми за средства, с цел подобряване земеделското и екологичното им състояние.

 

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

Изготвил:
Айсел Османджикова
Ст. спец. ТСДТ

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 30, 2020

  Заседание 02.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация