Годишен план за паша на община Сърница за 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЗА 2021г.

I. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2021г. се разработва на основание чл.37о, ал.4, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съветс мнозинство от общия брой на съветниците.

II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд в населените места на територията на Община Сърница, като определя размера и местоположението на пасищата за общо и за индивидуално ползване при спазване на изготвени по чл. 37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ правилата за ползването на мери, пасищата и ливади от общински поземлен фонд на община Сърница за стопанската 2021-2022 година, предложени за приемане на Общински съвет Сърница.

III.ЦЕЛИ

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасищата, мерите и ливадите- общинска собственост, от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегралната информационна система БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики и поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД С НАЧИН НА ТРЙНО ПОЛЗВАНЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА.

Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Сърница, както и правилата за общо и индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от Общинския съвет на Община Сърница с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците.

Общинска служба "Земеделие" гр. Сърницаизготвя ежегодно справка с размера на мерите и пасищата на територията на Община Сърница по населени места.

На територията на общината има 2 706.31 дка ливади, пасища и мери. Работната група, която задължително се изгражда във всяко населено място, има за задача да извърши разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани.

За общо ползване са 1426 дка, които територии отчасти могат да се използват за нуждите на стопаните и не са отдадени под наем за индивидуално ползване.

V. СПРАВКА С ДАННИ НА ЗЕДЕМЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ИЛИ ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ, ОТГЛЕЖДАНИТЕ ОТ ТЯХ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА.

Спазването на условията по чл. 37и, ал. 4, на основание чл. 37м, ал. 2 се установява въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в интегрираната информационна система на БАБХ, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и се публикува на интернет страницата на агенцията.

  • животновъдни обекти;
  • собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;
  • пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.

VI. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кметът на Общината:

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;
1.2. Назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал.4, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в определените срокове от ЗСПЗЗ.
1.3. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
1.4. Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на съответното кметство /населено място/.

2. Длъжностните лица в общината:

2.1. Отговарят за актуализацията на плана;

2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана;

2.3. Изготвят договорите за ползване на пасища от Общинския поземлен фонд;

2.4. Водят регистър на сключените договори и следят за техните срокове.

3. Кметовете на кметства:

3.1. Обявяват на видно място в Кметството, списък на пасищата за общо и индивидуално ползване и определената годишна наемна цена на декар за отдаване под наем.
3.2. Организират и контролират мероприятията по поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние, и опазването на прокарите и полските пътища натериторията на съответното землище за извеждане на животните на паша, коитопрокари и полски пътища следва да се спазват от всички ползватели на пасища.
3.3.Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за общо ползване общински пасища.
3.4.Предоставят периодична информация на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата при настъпила промяна.

VII. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Сърница включват:   

1.Перспективен експлоатационен план за паша;

2.Правила за определяне на начина на разпределение на пасищата, мерите и ливадите за общо или индивидуално ползване;

3.Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене;

4.Прокарите за селскостопанските животни до местата за паша и водопоите;

5.Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите,  пасищата и ливадите;

6.Ветеринарна профилактика;

7.Мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;

8.Построяване на навеси

9.Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;

10.Охрана;

11.Режим на ползване, забрани и ограничения.

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, Общинска администрация - Сърница взаимодейства с: Общинска служба по Земеделие -Сърница, Областна дирекция „Земеделие“ - Пазарджик, Областна дирекция по безопасност на храните-Пазарджик.

IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:

  • Наемите за ползване на пасища, общинска собственост, които постъпват като приход на бюджета на общината и се разходват по решение на Общинския съвет.
  • Финансиране по проекти- изготвени от Общинска администрация и/или от ползвателите на пасищата, с които могат да кандидатстват по европейски програми и схеми за средства, с цел подобряване земеделското и екологичното им състояние.

Приложенията са неразделна част от настоящето проекторешение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Списък на имотите за общо и индивидуално ползване

ПРИЛОЖЕНИЕ №2Разпределения на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на община Сърница за стопанската 2021-2022 година

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Задължения на община Сърница

ПРИЛОЖЕНИЕ №5Задължения на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни