ПЛАН

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

В ОБЩИНА СЪРНИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

Съгласувал:
ХАЛИЛ БАЙРАКТАР
Зам.кмет на Община Сърница
и Председател на  МКБППМН

изготвил:
ДЖЕМИЛЕ ПАШОВА
Гл.спец. ОКСД- Община Сърница
И Секретар на МКБППМН 

Превенцията сред малолетни и непълнолетни, сред деца и младежи е предпоставка за ограничаване на общата престъпност и грижа за бъдещето на нацията. Наличието на устойчиви криминогенни фактори, които действат по отношение на тези възрастови групи, налага да се активизират превантивните въздействия на различни институции, работещи с деца, като се използват образованието, културата, изкуството, спортът и всички други средства за развитие на младата личност. От особено значение е извършването на ранна превенция на противообществените прояви, възпитанието в дух на отговорност и развиването на гражданска култура.

В тази ситуация, в условията на динамични промени и засилваща се престъпност сред малолетните и непълнолетните, все по-важна става ролята на МКБППМН. Ръководена от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие, биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му.

Усилията на Местната комисия за БППМН през 2020 г. отново ще бъдат насочени в посока намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, по-голяма ефективност на превенцията на противообществените прояви и на рисковото поведение у подрастващите, акцент върху корекционно- възпитателния аспект на дейността на комисията, както и по-пълноценно взаимодействие с институциите и организациите, имащи пряко или косвено отношение към дейността на Местната комисия за БППМН.

Основните цели на настоящия план са:

ЦЕЛ 1: Изготвяне на ефективен и устойчив механизъм и план за действие чрез реализиране на политика за превенция на противообществените прояви;

ЦЕЛ 2: Подобряване на между институционалното взаимодействие за по- ефективно преодоляване на противообществените прояви и защита правата на децата;

ЦЕЛ 3: Подобряване здравето на децата чрез социално-превантивна дейност;

ЦЕЛ 4: Повишаване на ефективността на мерките за защита на деца от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация и превенция на асоциално поведение сред подрастващите;

ЦЕЛ 5: Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности, насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности.

ЦЕЛ 6: Популяризиране на дейността на комисията;

ЦЕЛ 7: Повишаване на квалификацията;

Настоящата програма е разработена на основа направените изводи и набелязаните задачи за състоянието на детската престъпност, превенция и противодействие на детското асоциално поведение на територията на Община Сърница.

Приложение №1

Приложение №2 - Отчет на МКБППМН за 2019г.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация