УТВЪРДИЛ:

НЕБИ БОЗОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА 2019 ГОДИНА

В ОБЩИНА СЪРНИЦА

СЪГЛАСУВАНО С:

 

Халил Байрактар

Зам. кмет на Община Сърница и

Председател на Общинска комисия за детето

Изготвил:

Джемиле Пашова

Гл. спец. „Образование , култура и соц.дейности”

Въведение

Годишният план на дейностите  за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в Община Сърница е разработен в изпълнение на приетата от Общински съвет Сърница с Решение №129/29.11.2017г. Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Сърница 2017-2019г.

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Ключовите приоритетни направления в Годишния план на дейностите  за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сърница са определени в съответствие с идентифицираните потребности на децата и учениците, необходимостта от подкрепа  и в контекста на Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Сърница 2017-2019г.

Община Сърница активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата.

Стратегическа цел №1:

Да се гарантира правото на всяко дете и ученик на достъп до детска градина или училище и правото му на качествено образование.

Стратегическа цел №2:

Гарантиране на достъпа за всяко дете или ученик до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности.

Стратегическа цел №3:

Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички деца и ученици заедно, независимо от трудностите и различията.

Стратегическа цел №4:

Сътрудничество между всички участници в процеса на личностното развитие  –  детската градина, училището, центърът за подкрепа за личностно развитие, детето, ученикът, семейството и общността..

Дейности за реализиране на стратегическа цел №1

 • Осигуряване на ефективен координационен механизъм между заинтересованите страни за провеждане на качествено образование;
 • Изграждане на прозрачна и улесняваща родителите и структурите в сферата на образованието система за записване и достъп до детски градини и училища;
 • Осигуряване на достъп до образование за деца и ученици със специални образователни потребности, деца и ученици в риск и от социално уязвими общности;
 • Създаване на условия за реинтегриране на преждевременно напусналите образователната система;
 • Провеждане на специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към учебната дейност и личностното развитие на детето/ученика.
 • Повишаване квалификацията на педагогическите кадри. Приемане и изпълнение на общински квалификационни програми;
 • Създаване на подкрепяща училищна среда за учители, въвеждащи добри практики;
 • Привличане на млади педагогически кадри и стимулиране кариерното израстване на учителите;
 • Въвеждане на най-съвременните тенденции в развитието на информационно-комуникационните технологии /ИКТ/ в обучението;
 • Усъвършенстване модела на децентрализирано управление и финансиране на образователната система за постигане на по-високо качество на образование;
 • Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание;
 • Благоустрояване на дворни пространства;
 • Подобряване на условията за хранене;

Дейности за реализиране на стратегическа цел №2

 • Общинската стратегия за подкрепа личностно развитие на децата и учениците се изготвя въз основа на анализ на потребностите от обща и допълнителна подкрепа на територията на общината;
 • Развитие на междусекторното сътрудничество и взаимодействие за предлагане на устойчиви решения за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Сърница.
 • Използване капацитета на предлаганите услуги за деца на територията на общината – Екип за подкрепа на деца и ученици със СОП към СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Сърница.
 • Предлагане форми на работа, отговарящи на интересите на децата и потребността им от личностно развитие;
 • Детските градини и училищата включват в годишните планове за дейността си видовете дейности, сроковете и отговорниците за предоставяне на подкрепата за личностно развитие;
 • Използване капацитета на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за оказване на специализирана помощ, провеждане на обучения на педагогически специалисти и др.;
 • Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху участието на децата и учениците в дейността на детската градина или училището;
 • Подкрепата за личностно развитие във всички детски градини и училища на територията на общината, се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик;
 • Осигуряване на квалифицирани специалисти (логопед, психолог, ресурсен учител, и др.) за реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата на територията на общината.     

 Дейности за реализиране на стратегическа цел №3

 • Провеждане на дейности (родителски срещи, информационни кампании и др.), които да формират отношение на нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение;
 • Осигуряване правото на всички деца и ученици на територията на общината да развият максимално своите възможности, без значение на тяхната етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение;
 • Общината да осигури гъвкавост и динамичност на процеса на личностно развитие съобразно потребностите на децата и учениците и в зависимост от спецификата на обществения живот;
 • Равномерно разпределение на услугите и възможностите за подкрепа на личностното развитие на територията на общината.

Дейности за реализиране на стратегическа цел №4

 • Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на образователните институции в общината на личностното развитие на всички равнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогически практики и подкрепяща среда с участието на родителите;
 • Утвърждаване ролята на обществените съвети към детските градини и училищата, стимулиране сътрудничеството между всички заинтересовани страни в процеса на предоставяне подкрепа за личностното развитие на децата и учениците;
 • Създаване на екипи и стимулиране на тяхната работа, насочена към превенцията на обучителните затруднения и оказване подкрепа на отделни деца според техните потребности, установени след ранното оценяване;
 • Разработване на съвместни проекти за реализиране на дейности, подпомагащи личностното развитие на децата и учениците;

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 30, 2020

  Заседание 02.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация