Годишен план за действие и развитие на социалните услуги за 2021 г. на община Сърница

Годишен план

за действие и развитие на социалните услуги

за 2021 г. на

Община Сърница

 

 logo sarnitsa new

 

СЪГЛАСУВАНО С:

Дияна Кехайова
Директор на
Д”СП” – Велинград

Халил Туджар
Председател на
Обществен съвет за СП-Сърница

I . Въведение

Годишният план за развитие на социалните услуги в Община Сърница е разработен в изпълнение на приетата от Общински съвет Сърница с Решение №35/28.04.2016г. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Сърница 2016-2020г.

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Ключовите приоритетни направления в Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Сърница са определени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на критични социални проблеми на жителите на общината и в контекста на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сърница 2016-2020г.

Община Сърница активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите, уязвимите групи.

Приоритети на социалната политика на Община Сърница са:

 • развитие на социалните услуги в общността;
 • подобряване на условията на живот и повишаване на качеството на предоставените услуги в общността за деца и възрастни;
 • създаване на условия за социално включване на деца и възрасни с увреждания.

Във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане  и чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с Решение №…./…………..г. на Общински съвет Сърница, взето с Протокол № ….. е утвърден състава на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ към Община Сърница.

ІI. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината

1. „Дневен център за деца и младежи с увреждания”

ДЦДМУ отвори врати през септември 2019г. капацитета на му е 25 деца от 0 до 18 години и младежи до 29 години с увреждания. Към момента центъра посещават 7 деца с увреждания. В ДЦДМУ работят следните специалисти:

 • Социален работник;
 • Логопед;
 • Психолог;
 • Медицинска сестра;
 • Рехабилитатор.

2. Социална услуга „Личен асистент”в изпълнение на Механизъм лична помощ

Реализирането на социалната услуга стартира през август 2019 след сключено споразумение за партньорство между Община Сърница, НОИ и Агенция за социално подпомагане . Услугата се извършва от 43 лични асистента/до момента/, които са предимно безработни.

3. Проект „Патронажна грижа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

В проекта се предоставя помощ на 11 деца и хора с увреждания и деца и хора в неравностойно положение, които ще получават медицинска помощ от 4 медицински сестри.

ІII. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, територията на общината за 2021г.

В периода до края на 2021 година Община Сърница предвиждаразвиване на услугата „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, изпълнение на социалната услуга „Личен асистент” по Механизъм лична помощ.

IV. Източници на финансиране на социалните услуги:

За осъществяването на планираните  социални услуги община Сърница ще разчита на финансиране  от:

 • Общински бюджет;
 • Дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
 • Други източници.
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 • Други европейски програми;

В 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионална дирекция за социално подпомагане, планът се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Настоящия План за развитие на социални услуги на  Община Сърница за 2021г. е приет с Решение на Общински съвет – Сърница №024 от 28.02.2020 г. с Протокол №3.