Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за осъществяване на рекламната дейност на община Сърница

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

ЧАСТ ПЪРВА

Глава Първа
Общи разпоредби

Чл.1. (1). Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и условията, свързани с осъществяване на рекламна дейност на територията на Община Сърница.

(2). Тази наредба не урежда обществени отношения, свързани с осъществяване на рекламна дейност посредством електронни медии и печатнииздания.

(3). Тази наредба има за цел да осигури спазването на устройствените и строителните правила за безопасност на преместваемите обекти и на рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и осъществяването на рекламната дейност по начин, който да допринася за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на Община Сърница.

Чл.2. (1). Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия и други подобни открити обекти, разрешени по реда на чл.56 и 57 от Закона за устройство на територията.

(2). Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на съоръжения по Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.

Чл.3. Разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни,

информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане се издават въз основа на схеми за поставяне върху имоти - собственост на държавата или на общината, и въз основа на скица с указан начин на поставяне върху имоти - собственост на други лица.

 

ГЛАВА ВТОРА
Преместваеми обекти

Раздел І
Видове преместваеми обекти

Чл.4. (1). Според вида и предназначението си преместваемите обекти могат да бъдат :

1. За извършване на търговия и други обслужващи дейности назакрито

(а) павилион – самостоятелен търговски обект или търговски модул;

(б) каравани – подвижно търговско съоръжение придвижвано от собствена или чужда тяга;

(в)други ;

2. За извършване на търговия и др. обслужващи дейности на открито:

(а) сергия, търговски плот;

(б) количка - подвижно търговско съоръжение с площ ;

(в) машини и хладилни витрини за сладолед, автомати за топли или безалкохолнинапитки и пакетирани захарни изделия и закуски, щендери,стелажи и др.;

(г) маси пред търговски обекти, когато същите са поставени в имоти, общинска собственост;

(д) слънцезащитни устройства – сенници, чадъри, тенти, навеси и други;

(е) подиуми;

(ж) палатки,шатри и други конструкции, в които се извършва търговска дейност;

3. Спортно - атракционни съоръжения:

(а) закрити циркови арени, атракционни обекти (лунапарк и други подобни);

(б) стрелбища;

(в) детски въртележки, влакчета,рикши,велосипеди;

(д) моторни люлки и други;

(е) детски електромобили;

4. Елементи на градското обзавеждане;

5. Преместваеми обекти и съоръжения за здравно и санитарно- хигиенно обслужване, за водоспасителна и спортно- развлекателна дейност, за бързо хранене, за селскостопански нужди;

(2). По своя характер преместваемите съоръжения по ал.1 могат да бъдат:

1. Целогодишни;

2. Месечни;

3. Кратковременни - разположени по схема, която се одобрява във връзка с предвиждане на градски празници, чествания, изложения, презентации, промоции, атракционни тържества и др. обществени прояви, за не повече от 14 дни за едно събитие.

 

РАЗДЕЛ ІІ
Изисквания към преместваемите обекти

Чл.5. (1).Преместваемите обекти независимо от техния вид трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;

2. да се поддържат в добро състояние;

3. да не нарушават условията на обитаване;

4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

5. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащотозаконодателство;

6. да не застрашават безопасността на движението по улиците;

7. да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура илисервитутната им зона, съгласно съответната наредба на МРРБ;

8. да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваемиобекти и рекламно-информационните елементи;

9. да имат естетически външен вид;

10. да не са поставени върху части от входовете на жилищни или обществени сгради и в подпокривни пространства.

Чл.6.  Забранява се разполагане на:

1. обекти, непредвидени в одобрените от Главния архитект на общината и утвърдени от Общинския съвет схеми;

2. всички видове преместваеми съоръжения и обекти върху подземни комуникации;

3. всички видове преместваеми съоръжения и обекти върху озеленени площи в урбанизирана територия;

4. всички видове преместваеми съоръжения и обекти, затрудняващи или възпрепятстващи пешеходния поток и обслужването на обектите;

5. витрини, стелажи, сенници, навеси и др. извън обема на преместваемите обекти, които да пречат на пешеходното и автомобилно движение, без изрично издадено разрешение за тях;

6. остъкляване и затваряне на обеми под съществуващи сенници, тенти и др.слънцезащитни съоръжения / навеси/, без изрично издадено разрешение за тях.

 

Раздел ІІІ
Схеми за поставяне на преместваеми обекти

Чл.7.  Схемите за разполагане на преместваеми обекти в терени държавна собственост се одобряват от Главния архитект след съгласуването им със съответната централна администрация, която стопанисва имота.

Чл.8. (1).Схемите за разполагане на преместваеми обекти в терени общинска собственост се изработват служебно от техническата служба на Общината по Заповед на Кмета или Решение на Общинския съвет.

(2). Схемите по ал.1 се приемат от Общинския съвет след съгласуване с Главния архитект на общината.

Чл.9.  Схемите за поставяне на преместваеми обекти се изработват върху актуална кадастрална основа и приложен регулационен план.

 

Раздел ІV
Ред за поставяне на преместваемите обекти за осъществяване на търговска дейност на закрито по чл.4, ал.1, т.1

Чл.10. (1).  Разрешението за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на закрито върху терени държавна, общинска и частна собственост се издава от Главния архитект на общината при представяне на следните документи:

1. Заявление по образец;

2. Копие от документа за самоличност на представляващият търговеца илина заявителя физическолице с изрично изразено съгласие за обработване на личните му данни;

3. Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, когато в преместваемото съоръжение ще се извършва стопанска дейност изискващатакова удостоверение;

4. Документ, удостоверяващ правното основание за наемане на терена (договор за наем), нотариален акт или изрично писмено съгласие на собственика на имота в случаите, в които се иска разполагане на преместваем обект в чужд имот;

5. Скица на поземления имот с предложение за точното разполагане на преместваемото съоръжение в случаите, в които се заявява поставяне на преместваемото съоръжение в частен поземленимот;

6. Проект, съдържащ задължително част Архитектурна и Конструктивна, а при необходимост по преценка на Главният архитект и части Електро, ВиК иОВ;

7. Документ за заплатена такса съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

(2). В случаите, в които се разполагат преместваеми обекти (тип готов модул) не се изискват документите по ал.1,т.6.

Чл.11. (1).Върху терени общинска собственост се разполагат преместваеми обекти за търговия и др. обслужващи дейности на закрито след проведен търг или конкурс по реда на чл.16, чл.23 и Глава Седма от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница

(2). Разрешението за поставяне на обектите по ал.1 се издава на лицето, с което е сключен договора за наем.

Чл.12. (1). Разрешението за поставяне на преместваемо съоръжение върху общински или държавен имот се издава със срок, равен на срока посочен вправното основание за заемане натерена.

(2). Разрешението за поставяне на преместваемо съоръжение върху имот частна собственост се издава за срок не по-дълъг от срока посочен в правното основание за заемане на терена, когато молителя е ползвател, а когато молителя е собственик на имота за срок не по-дълъг от 5години.

(3). След изтичане на срока по ал.2 преместваемото съоръжение се премахва от собственика му, за негова сметка, в едномесеченсрок.

(4). В случай на предсрочно отпадане на правното основание за заемане натерена, срокът на разрешението се счита автоматично за изтекъл и съоръжението се премахва по реда наал.3.

(5). При отказ от ползвания терен, същият се освобождава по реда наал.3.

Чл.13.Разрешението за поставяне трябва да съдържа:

1. Имената, постоянния адрес, ЕГН за физически лица, съответно фирмата, ЕИК и адреса на управление на търговеца, на който се издаваразрешението;

2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;

3. Площта, която заема преместваемиятобект;

4. Точното местонахождение на обекта и неговото предназначение;

5. Срока за който се разрешава поставянето;

6. Условията за експлоатация, поддръжка и хигиена на прилежащите площи.

 

Раздел Ⅴ
Ред за поставяне на преместваемите обекти за осъществяване на търговска дейност на открито по чл.4, ал.1, т.2, букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”

Чл.14. (1). Местата, представляващи общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по настоящия раздел се отдават под наем по реда на чл.17 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, като след сключване на договора за наем се издава и разрешение за поставяне от Главния архитект на общината.

(2). Разрешението по ал.1 се издава в 7 дневен срок от сключването на договора и след представяне на всички необходими документи по ал.3 от наемателя.

(3). В 3 дневен срок от сключването на договора наемателят прилага следните документи:

1. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанскадейност;

2. Копие от документа за самоличност на заявителят с изрично изразено съгласие за обработване на личните му данни в случаите, в които последният е физическо лице;

3. Документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция за лицата, желаещи да извършват търговска дейност;

4. Документ за платена такса за издаване на разрешението съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница

Чл.15. В случаите, в които за поставяне на съоръжение за извършване на търговия на открито има решение на Общинският съвет за провеждане на конкурс или търг, разрешението за поставяне се издава на лицето спечелило търга иликонкурса по реда на настоящатанаредба.

 

Раздел ⅤІ
Ред за поставяне на преместваемите обекти за осъществяване на търговска дейност на открито по чл.4, ал.1, т.2, букви „г”, „д”

Чл.16. Собствениците или наемателите на търговски обекти могат да поставят върху тротоарно пространство и пешеходни зони пред обектите сисъоръжение по чл.4, ал.1, т.2, буква „г”  /маси / при спазване на следните условия:

1. при поставянето на масите да се осигурят най-малко 1,50 метра свободно тротоарно пространство за преминаване на пешеходци, а за пешеходните зони най- малко 1,50 метра от осовата линия наулицата;

2. прилежащият терен да се поддържа в чист и естетиченвид;

Чл.17. Местата, представляващи общинска собственост,се отдават под наем по реда на чл.17 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, като след сключване на договора за наем се издава и разрешение за поставяне от Главния архитект на общината.

Чл.18. (1). Разрешението по чл.4, ал.1, т.2, буква „г”се издава в 7 дневен срок от сключването на договора и след представяне на всички необходими документи по ал.2 от наемателя.

(2). В 3 дневен срок от сключването на договора наемателят прилага следните документи:

1. заявление по образец;

2. единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанскадейност;

3. копие от документа за самоличност на заявителят с изрично изразено съгласие за обработване на личните му данни в случаите, в които последният е физическо лице;

4. документ, удостоверяващ правното основание за наемане на терена (договор за наем), нотариален акт или изрично писмено съгласие на собственика на имота в случаите, в които се иска разполагане на преместваем обект в чуждимот;

5. удостоверение за категоризация, в случаите, в които търговският обект е заведение за хранене и развлечение;

6. скица на терена с точно определена квадратура и схема за разполагане;

7. документ за платена такса за издаване на разрешението съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница

Чл.19. (1) Разрешенията за поставяне на съоръженията по чл.4, ал.1, т.2, буква „д” /слънцезащитни съоръжения , навеси и др./ се издават от Главния архитект на общината след представяне на следните документи:

1. заявление по образец;

2. документ, удостоверяващ правното основание за наемане на терена (договор за наем), нотариален акт или изрично писмено съгласие на собственика на имота в случаите, в които се иска разполагане на преместваем обект в чужд имот;

3. схема за разполагане изработена от правоспособно лице;

4. становище от инженер - конструктор с указани условия замонтажа и конструкцията на съоръжението;

5. единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанскадейност;

6. копие от документа за самоличност на заявителят сизрично изразено съгласие за обработване на личните му данни в случаите, в които е физическо лице;

7. документ за платена такса за издаване на разрешението съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница

(2). В разрешението се посочват точното местоположение, площта, периода, вида на конструкцията, предназначението на съоръжението.

Чл.20. Разрешенията за поставяне на съоръжение по чл.4, ал.1, т.2, буква „г”  /маси /се издават за срок до 1 (една) година, а съоръжение по чл.4, ал.1, т.2, буква „д” /слънцезащитни навеси/ за срок до 3 (три)години.

 

Раздел ⅤⅠⅠ
Ред за поставяне на преместваемите обекти за осъществяване на търговска дейност на открито по чл.4, ал.1, т.3

Чл.21. (1). За организацията на празници от общоградски или национален характер Кметът на общината издава заповед, в която се посочват периода, зоните за поставяне на съоръженията, начина на заплащане на дължимите такси и други условия за провеждането на празника.

(2). Заповедта по ал.1 се съобщава чрез поставяне на видно място в сградата на общината и на официалната интернет страницата на Община Сърница.

Чл.22. (1). Разрешенията за поставяне по чл. 23, ал. 1 се издават от Главния архитект.

(2). В разрешението се посочват точното местоположение, периода, квадратурата, вида, предназначението на съоръжението и условията и реда за заплащане на дължимите такси съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница за издаването на разрешението и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управлението на общинското имущество на Община Сърница съобразно наема на терена.

Чл.23. (1). Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваеми обекти по съответния ред, са длъжни да не променят предназначението им, да поддържат в добър вид обектите и пространствата около тях, да осигуряват безопасни условия за тяхната експлоатация, да ги демонтират и премахнат след изтичане на срока на разрешението за поставяне и да възстановят вертикалната планировка на терена.

(2). Лицето, на което е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект върху имот общинска собственост, няма право да преотдава и/ или преотстъпва площите, върху които му е разрешено поставяне на обекта, нито самия обект на други лица, под каквато и да е форма (сключване на договор за съвместна дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне или други правни форми).

Чл.24. Промяна във вида и местоположението на разрешени преместваеми обекти може да се извърши с ново разрешение по реда на тази Наредба.

 

Раздел VІІІ
Елементи на градското обзавеждане

Чл.25. (1). Елементи на градското обзавеждане по смисъла на тази наредба са дизайнерски продукти, въведени в серийно производство, предназначени за некомерсиална функция.

(2). Елементите на градското обзавежданеса:

1. система транспорт- обхваща неподвижния сектор на транспорта- спирка на транспорта и съпътстващи елементи- спирков знак, информационна колонка, спирков навес, маршрутна карта, пейка и кошче заотпадъци;

2. пунктове за наблюдение и контрол на движението на КАТ;

3. система съобщения- телефонни кабини и пощенскикутии;

4. система сметосъбиране- кошчета за отпадъци, контейнери за битови отпадъци и контейнери за разделно събиране на отпадъци;

5. система осветление - функционално и художествено- декоративноосветление;

6. система рекреация, спорт и озеленяване- пейки, кашпи и съдове за озеленяване, декоративни пластики имонументи;

7. система обществена информация – информационно- указателни табели, чешми, фонтани, часовници, афишни колони (с височина на основата до 0,60м; размер на експозиционна площ до 12 кв.м), обществени информационни табла идруги.

(3). Елементи на градското обзавеждане се допускат без ограничения, в зависимост от конкретнитепотребности.

(4). Разрешение за поставяне на елементи на градското обзавеждане се издава от Главният архитект на общината само в обществени и/или общодостъпни пространства въз основа на схема за поставяне, изработени по реда, предвиден за преместваемите обекти или на скица с указан начин напоставяне.

(5). Разрешението за поставяне по ал.4 може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.

(6). Срок за поставяне се определя с решението за поставяне.

Чл.26.(1). Предвид обособяването на гр.Сърница като туристическа дестинация могат да се поставят информационно-указателни табели, насочващи към обекти, предлагащи хотелиерски услуги.

(2). Местата за поставянето им се определят въз основа на схема, изготвена от Главния архитект на общината и одобрена от Общински съвет.

(3). Табелите по ал.1 се изготвят по образец, утвърден от Кмета на общината със заповед, който е еднообразен за всички хотелиерски обекти, като не се допуска промяната му по желание на съответния хотелиер.

(4). Информационно–указателните табели се поставят само за обекти, които са категоризирани по реда на Закона за туризма.

(5). Табелите се изготвят и поставят от общинска администрация след издаване на разрешение за поставяне и заплащане на съответната такса.

Чл.27.(1).Таксата за издаване на разрешение за поставяне на информационно-указателна табела за хотелиерски обект се определя въз основа на разходите, необходими на общината за изработването и поставянето ù.

(2).Тя се определя съобразноНаредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

Чл.28.(1). Разрешение за поставяне се издава от Главния архитект на общината в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на подаване на заявлението след издаване на съгласувателно становище от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

(2). За издаването на удостоверение се подава заявление по образец, към което се прилагат следните документи:

1. Единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извършва стопанска дейност;

2. Копие от документа за самоличност на представляващият търговеца или на заявителя физическолице с изрично изразено съгласие за обработване на личните му данни;

3. Копие на удостоверение за категоризация.

(3). При издаването на съгласувателно становище задължително се извършва проверка дали съответния хотелиер е заплатил данъците си към общината, в това число и туристическия данък. При констатиране на наличие на задължения, на същият се предоставя14-дневен срок да ги заплати. При незаплащането им, се издава отказ за разрешение за поставяне.

(4). Разрешението за поставяне се издава за срокана категоризацията на туристическия обект.

(5). При незаплащане на дължимите данъци към общината за съответния хотелиерски обект до края на месец февруари за преходната календарна година, разрешението се отнема.

 

Глава трета
Рекламни елементи

Раздел І
Общи положения

Чл.29. Рекламен елемент (РЕ) по смисъла на тази наредба е съоръжение съссамостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или друг имот и служи за носител на рекламна площ. Рекламните елементиса класифицирани по вид и параметри както следва:

1. Реклама по калкани и върху покривни на сгради и обезопасителни мрежи на строителни обекти и обекти в ремонт;

2. Рекламни пана за залепяне на плакати (осветени или неосветени);

3. Билбордове, видеостени, екрани;

4. Реклама за ниво партер (магазини, заведения и други обекти с обществено- обслужващи функции), като рекламите могат да заемат пространството до ниво подпрозоречен парапет на първи жилищен етаж, без да засягат прозоречни отвори на същия;

5. Реклама по градския транспорт- автобуси, таксита и по други елементи на градското обзавеждане;

6. Шатри, автомобили с рекламна цел и платформи;

7. Други видове рекламно- информационни елементи, по индивидуални проекти, одобрени от Главния архитект на Община Сърница

 

Раздел ІІ
Изисквания към рекламните елементи

Чл.30. (1). Рекламните елементи трябва:

1. да отговарят на нормите забезопасност;

2. да се поддържат в добросъстояние;

3. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

4. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

5. да не застрашават безопасността на движението по улиците като закриватили наподобяват пътнизнаци;

6. да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

7. да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затрудняване за нормалната имексплоатация;

8. да не се поставят върху паметници и други елементи на декоративната пластика;

9. да не се поставят върху сгради публична общинска собственост, извършващи административниуслуги;

10. да не се поставят върху дървета и всякакъв вид едроразмерна растителност;

11. да не се поставят върху ажурни огради с изключение на временни строителнии предпазни огради и в случай, определени по реда на чл.48, ал.2 от Закона за устройство на територията;

12. да не се поставят на територията на гробищни паркове и религиозни сгради;

13. да не излизат извън границите на поземления имот, в който са постановени;

14. да не се поставят в алеи и тревни площи на паркове и градски градини;

15. да не закриват други рекламни елементи, елементи от архитектурния вид на сградите, търговски или друг вид обществен имот, както и да не се затруднява подхода къмтях;

16. да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър идруги атмосферни условия, съгласно нормативните изисквания;

17. да представляват ажурни решения в случаите на покривна реклама;

18. да не се поставят върху сгради паметници на културата без съгласието на Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/;

19. да не ограничават правилата за достъпност на средата определена на Наредба№6 от 26.11.2003г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на Министъра на регионалната развитие и благоустройство, Министъра на земеделието и горите, Министъра на труда и социалната политика и Министъра наздравеопазването;

(2). Не серазрешава:

1. Монтиране на РЕ върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик;

2. Използването на светлинни символи или шрифтови надписи, прилагани като или наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението, както и заслепяващи осветителнитела.

3. Рекламирането на:

а. забранени за употреба вещества или препарати с наркотично действие;

б. лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;

в. стоки и услуги, чиято реклама е изрично забранена със закон;

4. Разполагането на РЕ, които:

а. съдържат невярна или подвеждаща информация;

б. рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги;

в. накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица;

г.  пропагандират под каквото и да е форма омраза, насилие, расова, верска и етническа нетърпимост;

д. са с открито или недвусмислено порнографско съдържание;

(3).Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне, както и номера на разрешението, въз основа на които е поставен.

 

Раздел ІІІ
Ред за разполагане на рекламни елементи

Чл.31. (1). Рекламните елементи могат да се разполагат на територията на ОбщинаСърница след издаване на разрешение за поставяне по реда на тази Наредба и в съответствие със съгласувани и одобрени проекти по реда на ЗУТ.

(2). Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви, афишни колонки, информационни табла и другисъоръжения, като същите могат да се поставят само на обособени за това места на територията на общината, като самото обособяване се осъществява със заповед на Кмета на общината.

Чл.32. (1). Рекламните елементи в имоти общинска собственост се разполагат съгласно схема с определени позиции, която се актуализира при необходимост.

(2). Схемата по ал. 1 се изготвя от Главния архитект на общината и се одобрява от Общински съвет.

(3). Схемата по ал. 1 се изготвя върху кадастрална основа с наличните данни за надземна и подземнаинфраструктура.

Чл.33. За издаване на разрешение за поставяне на рекламни елементи в поземлен имот на физически или юридически лица се представят следните документи:

1. заявление по образец;

2. проектна документация - ситуационно решение, изработено от архитект, художник, дизайнер, фотограф или инженер; архитектурно и конструктивно решение в подходящ мащаб; предложение за електрическо захранване, обяснителна записка, снимки колажи и др., показващи адаптацията на рекламните елементи към прилежащата градска среда, изработени от правоспособни специалисти;

3. при сгради с режим на етажна собственост- съгласие от собствениците,

4. дадено по реда на Закона за управление на етажната собственост, а за сгради, обявени за паметници на културата и след съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/;

5. единен идентификационен код или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на закон да извърши стопанска дейност;

6. съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида и местоположението на рекламния елемент;

7. документ за платена такса за издаване на разрешението съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница

8. документ, удостоверяващ правното основание за наемане на терена (договор за наем), нотариален акт или изрично писмено съгласие на собственика на имота в случаите, в които се иска разполагане на преместваем обект в чуждимот;

Чл. 34. (1). Заявленията за разполагане на РЕ се разглеждат от Комисията по реклама, назначена със Заповед на Кмета на Община Сърница.

(2).Комисията е постоянно действащ орган в състав от минимум 3 човека и се определя със заповед на Кмета наобщината.

(3).Комисията за реклама заседава веднъж месечно при наличие на заявления иразглежда всички постъпили заявления по ал. 1, като при вземане на решения се ръководи от установените с тази Наредбакритерии.

(4).При обсъждането на схемите за поставяне на заседанията на Комисия за реклама, могат да присъстват без право на глас общински съветници от Общински съвет Сърница, представители на браншовите организации и сдружения с нестопанска цел, чиито членове извършват рекламна дейност чрез рекламни елементи, както и заявителят на искането за разполагане на РЕ. Съобщение за мястото, датата и часа на провеждане на заседанието на Комисия за реклама се поставя два дни преди заседанието на информационното табло в сградата на общинска администрация и на официалната интернет страница наобщината.

(5).Всяко заседание на Комисията по рекламата се протоколира, като се указват допустимите местоположения на РЕ.

(6).Комисията за реклама разглежда постъпилите заявление като предлага на Главния архитект на общината:

1. да издаде разрешение за поставяне на рекламен елемент;

2. да направи мотивиран отказ за издаване на разрешение, когато:

- РЕ не отговарят на изискванията на закона, други нормативни актове, както и на настоящатанаредба;

- заявителят е извършил нарушение на изискванията, респ. забраните на тази наредба, или сключените с общината договори и не го еотстранил;

- заявителят има неплатени данъци и такси към общината;

- вече има издадено друго разрешение за поставяне на РЕ върху или в непосредствена близост до мястото, посочено отзаявителя;

- заявеният РЕ не се вписва в прилежащия градски архитектурендизайн;

- РЕ вече е монтиран без разглеждани и одобренипроекти.

(7).При необходимост, преди произнасянето си, Комисията за реклама можеда:

1. извърши оглед на мястото, съвместно с представители на служба КАТ при Районно управление на МВР Велинград и други специалисти;

2. изисква от заявителя допълнителни документи;

3. изисква от заявителя да съгласува ситуационно решение върху извадка откадастралния план с експлоатационните дружества, и/или служба КАТ при Районно управление на МВР Велинград и други заинтересовани ведомства и организации. Заявителят следва да представи съответните съгласувания в 1-месечен срок, считано от датата на уведомяването му от страна на Комисията.

Чл.35.При заявление за поставяне на рекламен елемент в имот, който не е собственост на заявителя, последният е длъжен да представи договор за право на ползване/договор за наем на имота преди разглеждане на заявлението.

Чл.36. (1). Разрешението за поставяне на рекламни елементи се издава от Главния архитект на Община Сърница по одобрен образец, като в него задължително сепосочват:

1. трите имена, номера на документа за самоличност и постоянния адреснафизическите лица, съответно наименованието, единния идентификационен код, адреса на управление, правно- организационната форма и имената на представляващия на юридическите лица;

2. имота, в който се поставя РЕ;

3. собственика на имота, в който се разрешавапоставянето;

4. номера на позицията по схемата или имота и площта, която заема рекламния елемент;

5. дължимата такса съобразно Приложение №2 – Таблица за базисни наемни цени и цени за използване на общински имоти на територията на Община Сърницапо Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница;

6. срокът, за който се разрешава поставянето;

7. условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на прилежащите площи;

8. указания за типа и вид на рекламния елемент;

9. декларираната от заявителя мощност за светещите реклами.

(2). За всеки рекламен елемент се издава отделно разрешение.

(3). Разрешението по ал.2 се издава след сключването на договор за наем от заявителя и общината, когато РЕ се поставя в имот общинска собственост.

(4). В срок от 14 (четиринадесет) дни след произнасяне на комисията, респективно след сключването на договора за наем по ал.3 се издава разрешение за поставяне.

(5). Разрешението за поставяне на РЕ не може да бъде със срок на действие по- дълъг от 2години.

(6). Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне, са длъжни да получат същото в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяването им за издаването на решението лично в сградата на общинска администрация.

(7). При неспазване на срока по ал.6 се счита, че е налице отказ от подаденото заявление за издаване на разрешение и съответната позиция се счита засвободна.

(8). При осъществяване на хипотезата по ал.7, договорът за наем по ал.3 се прекратява едностранно от Община Сърница в 7 дневен срок от изтичането на срока по ал.6.

Чл. 37. (1).Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на РЕ се извършва въз основа на договор за наем, който се сключва от Кмета на Община Сърница. Срока на разрешението за поставяне на РЕ е равен на срока на договора.

(2). Ползването на имоти, съоръжения и превозни средства, включени в уставния фонд, съответно в капитала на фирми и търговски дружества с повече от 50 % общинско участие, за разполагане на РЕ, се извършва въз основа на наемен договор, който се сключва от ръководителя на съответното предприятие при спазване изискванията на тазинаредба.

(3). Договорите по предходните алинеи се сключват при цени, не по-ниски от цените, определени в  Приложение №2 – Таблица за базисни наемни цени и цени за използване на общински имоти на територията на Община Сърницапо Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница.

(4). След изтичане действието на договора или при неговото прекратяване наемателят се задължава да демонтира съоръженията и приведе терена впървоначален вид за своя сметка в 14 дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора. След този срок демонтажа се извършва от представители на Община Сърница, за сметка нанаемателя.

Чл.38. Промяна във вида и местоположението на разрешен рекламен елемент може да се извърши с ново разрешение, издадено по реда на тази наредба.

Чл.39. (1). Кметът на Община Сърница, по предложение на Комисията пореклама, може да организира и проведе конкурси за разполагане на РЕ в централнитеипредставителни части на гр.Сърница и двете кметства, както и в обхвата на републиканските пътища за терени, сгради и съоръжения общинска собственост, както и за позиции, за които има подадени повече от едно заявление.

(2). Конкурсите по ал. 1 се провеждат по реда на Глава Седма от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница.

(3).Разрешението за поставяне се издава до 7 (седем)  работни дни, след постановяване решението на Комисията за спечелил конкурсаучастник исключен договор занаемс последния.

 

Глава четвърта
Информационни елементи 

Раздел I
Фирмени надписи

Чл.40. (1). Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/ или дейността на лице с конкретен обект и които се поставят в/ на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето.

(2). Изискванията към информационните елементи са същите като при рекламните елементи.

(3). Фирмените надписи могат да бъдатпоставяни:

1. върху козирки, навеси и маркизи към партерните части на сградите непосредствено прилежащи към обекта, чиято функцияобозначават;

2. вертикално или хоризонтално по фасадите на сградите, в които се осъществява дейността налицето;

(4). Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, той не може да ги надвишава повече от 1м., както и да закрива отвори по фасади насградата;

Чл.41. (1). Фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който се одобрява от компетентния за това орган.

(2). В случаите, когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изграждане или преустройство на даден обект, проектът на фирмения надпис се одобрява от Главния архитект на Община Сърница, който издава и разрешението запоставянето по цени определени в приложение 1- неразделна част от настоящата наредба.

(3). Не се изисква одобрение за поставяне на фирмени надписи с размери до 0.25 кв. м.

(4). За неуредените въпроси по поставянето на фирмени надписи се прилагат разпоредбите на Глава Трета от настоящата наредба.

(5). Таксата за издаване на разрешение за поставяне на фирмен надпис се определя съобразно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница

Чл.42. Фирмените надписи са собственост на собствениците или ползвателите на обектите, за които са предназначени.

Чл.43. (1). Отговорни за редовността на надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.

(2). Фирмените надписи следва да бъдат свалени от ползващите ги лица в 3- дневен срок от прекратяването на съответната дейност на обекта.

 

Раздел II
Временни информационни елементи

Чл.44. (1). Временни информационни елементи съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни, политически и спортни прояви с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация. С такива елементи не могат да се рекламират стоки и услуги. Те се разполагат наместа одобрени със заповед от Кмета на общината.

(2). Забранява се поставянето на елементите по ал.1 на места, които не са определени от Кмета на общината като стълбове, пътни знаци, табели и др.подобни.

Чл.45. (1). Временните информационни елементи се поставят за срок не по- дълъг от 14 дни.

(2). Ако след изтичането на срока по ал.1 същите не са премахнати от лицата, които са ги поставили, се премахват служебно от служители на общинска администрация.

Чл.46. Върху сгради могат да се поставят временни надписи за събития, които се осъществяват в сградата.

Чл.47. Не се разрешава ползването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи, както и излъчването на рекламни послания чрез временни рекламно - информационни елементи в полза на търговци, продукти и събития без връзка с конкретна проява.

Чл.48. Кметът на общината може да разреши със заповед поставяне на временни информационни елементи в общински имоти, във връзка със събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер.

Чл.49. Плакати и други материали свързани с провеждането на избори и/или референдуми се поставят в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

 

Глава пета
Обществени информационни и монументално - декоративни  елементи 

Раздел І
Обществени информационни елементи

Чл.50. Обществените информационни елементи служат за разпространяване на обществена информация чрез указателни табели, афишни колони и обществени информационни табла.

Чл.51. Обществените информационни елементи се поставят по типов характер, одобрен от Главния архитект на общината в съответствие с действащото законодателство.

Чл.52. (1). Указателни табели обозначават местонахождението на обществените обекти държавна и общинска собственост, изискване за спазване на определено поведение, наименования на улици, площади и др. или упътват към местонахождението на определени местности, имот или дейност.

(2). Указателни табели се поставят от общинската администрация в публично градско пространство, както и безвъзмездно върху сгради, огради и други елементи, които не са общинска собственост.

Чл.53. (1). Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви.

(2). Афишните колони и обществените информационни табла се поставят от общината в общински имоти въз основа на схема, изработена от Главния архитект на общината и одобрена от Кмета на общината.

(3). Забранява се разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други обществено информационни елементи по стълбовете за уличното осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност както и на всякакви други непредвидени за целтаместа.

Чл.54.За премахване или увреждане по какъвто и да било начин на информационни елементи се налагат санкции по Глава Осма.

 

Раздел ІІ
Монументално - декоративни елементи

Чл.55. (1). Монументално- декоративните елементи служат за общо оформяне наградската среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквито и да е било рекламни послания или да служат за търговска дейност.

(2). Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето на монументално- декоративните елементи въз основа на решение на общински съвет.

Чл.56. За премахване или увреждане по какъвто и да е било начин на декоративно-монументалните елементи се налагат санкции по Глава Осма.

 

Част втора
Рекламна дейност на територията на Община Сърница

Глава шеста
Общи положения

Чл.57. (1). Рекламната дейност по смисъла на тази наредба е всяко отправено рекламно послание към неограничен кръг адресати чрез градското пространство, с цел да се стимулира реализация на стоки и услуги.

(2). Рекламно послание може да се съдържа в текст, изображение, обемна форма илидруго визуално внушение, в т.ч. и провеждането на целевимероприятия.

(3). Тази наредба не урежда обществени отношения свързани с осъществяване на рекламна дейност, посредством електронни медии и печатнииздания.

 

Глава седма
Осъществяване на рекламна дейност

Чл.58. (1). Рекламната дейност по чл.61 се упражнява чрез следните рекламни средства:

1. рекламни елементи по смисъла на раздел първи;

2. чрез рекламни превозни средства;

3. реклама по строежи;

4. художествени рекламни съоръжения;

5. чрез провеждане на целеви рекламни мероприятия, провеждани в публичните пространства за широко обществено ползване;

 (2). Разпоредбите на този раздел намират съответно приложение при използването на фирмени надпис и временни информационни елементи по смисъла на Раздел първи.

Чл.59. (1). Рекламната дейност се осъществява при спазване на следните изисквания:

1. да не представлява реклама, забранена със закон, както и да не накърняваобщоприетите морални ценности;

2. рекламните послания да не съдържат, под каквато и да е форма, омраза, насилие, расова и етническа или политическа нетърпимост;

3. рекламните послания да не съдържат невярна или подвеждаща информация;

4. да не нарушава правилата за търговия и защита на потребителите;

5. да се използват форми и носители, отговарящи на нормативните изисквания за ползването им с такова предназначение;

6. рекламните послания да не накърняват правата и доброто име на физически или юридически лица, както и да не представлява реклама на стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги;

(2). Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името/ фирмата, адрес и телефон за контакт.

Чл.60. За извършване на рекламна дейност чрез рекламни елементи е необходимо последните да са поставени по реда на Раздел първи от настоящата наредба (преместваеми обекти).

Чл.61. (1). Извършването на рекламна дейност и реклама със специализирани рекламни автомобили или автомобили, оборудвани със съоръжения за носене на реклама,реклама от въздуха с летателни апарати, вкл. рекламни балони, се допуска въз основа на разрешение от Кмета на Община Сърница или на упълномощено от него лице.

(2). Престоят и паркирането на специализираните рекламни автомобили и такива, оборудвани със съоръжения за носене на реклама, се подчинява на общия режим. Не се разрешава престоя и паркирането да възпрепятства визуалното възприемане на други рекламни елементи или да затруднява подхода към търговски или друг обществен транспорт, както и да не препятства по никакъв начин движението на транспорта. Не се разрешава поставянето на автомобили и други предмети по тротоарите с рекламиране на дейност, услуги или стоки на находящи се в близостобекти.

(3). Изключение от забраните по ал.4 се допуска само при провеждане на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития - с разрешение на Кмета на ОбщинаСърница.

(4). Не се допуска при осъществяване на рекламна дейност със средствата по ал.1 да се използват светлинни и/или звукови сигнали, както и да се излъчват рекламни послания чреззвук.

(5). Осъществяването на рекламна дейност по този член не може да нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч и08.00ч.

Чл.62. (1). Кампанийната (акционна) реклама представлява организиране на представяне на стоки и/или търговска дейност чрез ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, мостри и др.

(2). Кампанийната (акционна) реклама в публичните пространства за широко обществено ползване се разрешава със заповед на Кмета на Община Сърница засрок до една седмица. С разрешението се определят местата и начина на извършваненадейността.

(3). Осъществяването на рекламна дейност чрез кампанийна реклама не може да нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч и08.00ч.

Чл.63. (1). Художествените рекламни изображения представляват рисувани рекламни послания върху непокритите калканни стени на сгради или върху други естествени или изкуствени обекти.

(2). Художествените рекламни изображения не могат да се поставят върху фасади на сгради, в обхвата на улици, обществени паркинги и пътниплатна.

(3). Художествените рекламни изображения се поставят с разрешение от Главния архитект на ОбщинаСърница.

(4). Когато се поставят на сгради или съоръжения, общинска собственост, задължително се изисква предварително разрешение от Общински съвет.

Чл.64. (1). Рекламна дейност, извършвана чрез прожекционни апарати върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, се допуска с решение на Кмета на Община Сърница или от упълномощено от него лице.

(2). Не се разрешава извършване на рекламна дейност чрез средствата поал.1:

1. върху жилищнисгради;

2. в непосредствена близост до жилищнисгради;

3. без съгласие на собственика на сградата или обекта, върху който се прожектират рекламнипослания;

4. върху обекти разположени в терени на зеленатасистема;

5. по начин, който да застрашава безопасността надвижение.

 

Част трета
Административно- наказателни разпоредби 

Чл.65. Кметът на общината и кметовете на съответните населени места упражняват общ надзор по спазването на тази наредба.

Чл.66. (1). Лицата по чл.223, ал.2 от Закона за устройство на територията съставят констативни актове за нарушения по смисъла на чл.57а, ал.1 от Закона за устройство на територията и за нарушения при поставянето на преместваемите обекти по чл.4, ал.1, т.1 от тази наредба. Същите се съобщават на нарушителите по предвидения законов ред.

(2). За нарушения при поставянето на преместваемите обекти, с изключение по обектите по ал.1, Кметът на общината определя длъжностни лица от общинска администрация, които да съставят констативни актове.

(3). В седемдневен срок от връчването на Констативния акт по ал.1, Кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на рекламния и/ или монументално- декоративенелемент или прекратява преписката при липса на основание за премахването.

(4). Когато собственикът на преместваемия обект, поставен в чужд имот е неизвестен, Констативния акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал.2  Кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своясметка.

(5). Когато собственикът на преместваемия обект, поставен върху имот общинска собственост, е неизвестен, констативния акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация. Разходите по изпълнение на същата са за сметка на общинскиябюджет.

(6). В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по ал.3, длъжностните лица извършват проверка по изпълнението, за което се съставя констативен протокол. Ако в указания срок не бъдат премахнати доброволно, същите се премахват принудително от Община Сърница за сметка нанарушителя по реда на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти на територията на Община Сърница.

Чл.67. (1). Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба сe съставят от служители от общинска администрация, определени със заповед на Кмета на Община Сърница.

(2). Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Сърница или упълномощено от него длъжностно лице.

(3). На виновните физически лица се налага глоба, а на еднолични търговци и юридически лица- имуществена санкция, съобразно тежестта наизвършеното нарушение на наредбата, ако нарушителя не подлежи на по- тежко наказание по друг нормативен акт.

Чл.68. При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на административно нарушение, а се налага глоба по реда и в размера предвиден с чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания.   

Чл.69. (1). За нарушаване на разпоредбата на чл.5 на физическите лица се налага глоба в размер на 100 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер на 200 лева.

(2). За нарушаване на разпоредбата на чл.23 на физическите лица се налага глоба в размер на 1000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер на 2000лева.

(3). За поставяне на преместваем обект без издадено разрешение по реда нанастоящата наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 200 до 1 000 лева, ана едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева в зависимост от вида на преместваемия обект и тежестта на нарушението.

(4). При повторно нарушение глобата/ имуществената санкция по преходните алинеи се налагав двоенразмер.

Чл.70. (1). За нарушение на чл.53, ал.3 на физически лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция, в размер на 50 лева за всеки поставен плакат, афиш, листовка или друг елемент.

(2). За неспазване на задължението по чл.30, ал.3 на физически лица се налага глоба,в размер на 100 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция, в размер на 200лева.

(3). За поставяне на рекламни и информационни елементи без издадено разрешение на физически лица се налага глоба, в размер от 100 до 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция, в размер от 200 до 1 000лева в зависимост на тежестта на нарушението.

(4). При повторно нарушение на глобата, респективно имуществената санкция по предходните алинея се налага в двоенразмер.

Чл.71. За нарушения на разпоредбите на тази наредба, извън тези по преходните разпоредби, се налага глоба в размер от 50 до 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица- имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.

Чл.72. Установяване на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН, доколкото в тази наредба не е предвидено друго.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тази наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.79 от Административно- процесуалния кодекс.

§2.Преместваемите обекти, рекламни,информационни и монументално-декоративни елементи, които не отговарят на изискванията на настоящата Наредба се привеждат в съответствие с нея в 12-месечен срок от влизането й в сила.

§3.В Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница се създава нов чл.17а със следното съдържание:

„За ползване на терен общинска собственост, върху който са разположени обекти за извършване на търговска или др. дейност на закрито, се спазва реда за отдаване под наем по чл.16.”

§4. Чл.30, ал.1, т.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница се отменя.

§5. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница се създава чл.33б със следното съдържание:

„За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по реда на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и осъществяване на рекламната дейност на Община Сърница се заплащат следните такси:

1. За издаване на разрешение по чл.4, ал.1., т.1 – такса 50 лв.;

2. За издаване на разрешение по чл.4, ал.1, т.2, букви „а”, „б”, „в”, „е” и „ж” – такса 20 лв.;

3. За издаване на разрешение по чл.4, ал.1, т.2, букви „г” и „д” – такса 50 лв.;

4. За издаване на разрешение по чл.4, ал.1, т.3 – такса 30 лв.;

5. За издаване на разрешение по чл.27 – такса 150 лв. за 1 бр. табела.;

6. За издаване на разрешение по чл.33, т.7 – такса 30 лв..;

7. За издаване на разрешение по чл.41, ал.5 – такса 30 лв.;”

§6. В Приложение №2 – Таблица за базисни наемни цени и цени за използване на общински имоти на територията на Община Сърница по Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница се създава нова т.IX „Наемни цени за поставяне на рекламен елемент по Глава Трета от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и осъществяване на рекламната дейност на Община Сърница” със следното съдържание:

 

№ по ред Вид общинска собственост и зона Цени лв./кв.м.на месец
IX Наемни цени за поставяне на рекламен елемент по Глава Трета от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и осъществяване на рекламната дейност на Община Сърница
1 ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1.1 Земя в регулация
-         Същински център 2,53 лв.
-         Разширен център 2,40 лв.
-         Първа зона 1,28 лв.
-         Втора зона 0.90 лв.
1.2 Сгради и части от сгради – частна общинска собственост
-         Същински център 2,96 лв.
-         Разширен център 2,76 лв.
-         Първа зона 1,49 лв.
-         Втора зона 1,19 лв.
1.3 Сгради за административни нужди
-         За административни нужди 2,55 лв.
-         За административни нужди на политически партии 1,30 лв.
2 ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
2.1 Земя в регулация
-         Същински център 3,17 лв.
-         Разширен център 2,97 лв.
-         Първа зона 1,60 лв.
-         Втора зона 1,10 лв.
2.2 Сгради и части от сгради – публична общинска собственост
-         Същински център 3,68 лв.
-         Разширен център 3,48 лв.
-         Първа зона 1,84 лв.
-         Втора зона 1,54 лв.
2.3 Сгради за административни нужди
-         За административни нужди 2,95 лв.
-         За административни нужди на политически партии 1,60 лв.
3 Кметства
3.1 Земя – частна общинска собственост
-         Център – I зона 1,70 лв.
-         Втора зона 0,85 лв.
3.2 Сгради и части от тях – частна общинска собственост
-         Център – I зона 2,11 лв.
-         Втора зона 1,06 лв.
3.3 Земя – публична общинска собственост
-         Център – I зона 2,32 лв.
-         Втора зона 1,17 лв.
3.4 Сгради и части от тях – публична общинска собственост
-         Център – I зона 2,83 лв.
-         Втора зона 1,41 лв.

 

§6. Изпълнението на тази наредба се възлага на Кмета на Община Сърница и Главният архитект при Община Сърница.

§7. Наредбата е приета на редовно заседание на Общински съвет – Сърница с Решение №116 от 26.11.2020г. с Протокол №011.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ