Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Сърница

НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1). С тази наредба се уреждат условията и редът за обособяване на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания, издаването на карта за паркиране на превозни средства, превозващи хора с увреждания, и правилата за използване на улеснения при паркиране на превозни средства, превозващи хора с увреждания.

(2). Наредбата се прилага на цялата територия на Община Сърница и по отношение на всички обозначени места за паркиране от превозни средства, превозващи хора с увреждания.

Чл.2. (1). Местата за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи хора с увреждания, се обозначават с пътен знак Д21 в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(2). Броят на местата по ал. 1 се определя съгласно глава пета от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА
ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл.3. (1). Картата за паркиране за хора с увреждане се издава от кмета на общината или от изрично оправомощено от него лице от общинска администрация по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението

към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с увреждания и съдържа следната задължителна информация:

1. Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;

2. Дата на издаване на картата;

3. Срок на валидност на картата;

4. Номер на картата в регистъра на редовно издадените карти;

5. Регистрационния номер, марка и модел на превозното средство, което обслужва лицето с увреждания;

6. Подпис на лицето с увреждания или на законният представител;

(2). Картата е валидна за територията на цялата страна.

Чл.4. (1). За издаване на карта за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен адрес на територията на Община Сърница подават искане до кмета на общината.

(2). За деца с определен вид/степен на увреждане, както и за лица, поставени под пълно или ограничено запрещение заявлението се подава от законния им представител.

(3). Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат следните документи:

1. Копие от документ за самоличност (лична карта); при малолетни лица, непритежаващи документ за самоличност, копие на акт за раждане; документът се представя и в оригинал, който се сверява при подаването на заявлението и се връща на лицето.

2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане; документът се представя и в оригинал, който се сверява при подаването на заявлението и се връща на лицето.

3. Декларация, представляваща Приложение №2 към настоящата наредба, за съгласие за обработване на личните данни; когато заявлението се подава от пълномощник, декларацията следва да се представи и от упълномощителя; когато декларацията се подава от законен представител на малолетно/непълнолетно/запретено лице, декларацията се подава от законния представител на лицето.

4. Копие от свидетелство за регистрация на МПС; документът се представя и в оригинал, който се сверява при подаването на заявлението и се връща на лицето.

5. Актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см.

6. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания; документът се представя и в оригинал, който се сверява при подаването на заявлението и се връща на лицето.

5. Копие на друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането; документът се представя и в оригинал, който се сверява при подаването на заявлението и се връща на лицето.

(4). Картите се издават в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на искането, придружено с документите посочени в ал.3.

(5). Издаването на картите по ал.1 се приравнява на издаване на индивидуален административен акт съобразно АПК и за неуредените въпроси в настоящата наредба за издаването им, се прилагат разпоредбите на АПК.

(6). Когато лицето, което подава заявление за издаване на карта по ал.1, вече има издадена такава, но срокът ù е вече изтекъл, последната се предава на служител от общинска администрация, за което се съставя протокол за приемане, представляващ Приложение №3 към настоящата наредба. Картата се унищожава от служител на общинска администрация, за което също се съставя протокол за унищожаване, представляващ Приложение №4 към настоящата наредба.

(7). Когато лицето, което подава заявление за издаване на карта по ал.1, вече има издадена такава, но същата е изгубена или унищожена, лицето попълва декларация, в която декларира тези обстоятелства, съобразно Приложение №5 от настоящата наредба, която се прилага към заявлението.

(8). При получаването на новоиздадената карта по чл.3 се съставя приемо-предавателен протокол за получаването ù съобразно Приложение №6 към настоящата наредба.

Чл.5. (1). Могат да се издават карти по чл.4 от настоящата наредба на лица,  които в резултат на анатомично, физиологично или психическо трайно увреждане са с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на трайно увреждане 50 и над 50 на сто.

(2). Трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата се удостоверяват с решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.

Чл.6. (1). Може да се издава карта по чл.4 от настоящата наредба само за МПС, което:

 1. е собственост на лицето с трайни увреждания, което подава заявлението;
 2. е собственост на съпруг на лицето с трайни увреждания, което подава заявлението, без значение от режима на имуществената общност между съпрузите;
 3. е собственост на възходящ, низходящ и роднина до втора степен включително по съребрена линия на лицето с трайни увреждания, което подава заявлението;

(2). На едно лице може да се издаде само една карта по чл.4 и само за едно МПС.

(3). При промяна на обслужващото МПС, лицето с трайни увреждания подава ново заявление за издаване на нова карта, като при получаването ù връща в общинска администрация картата, издадено за предишното МПС, което го е обслужвало, за което се съставя протокол за приемане, представляващ Приложение №3 към настоящата наредба. Старата карта се унищожава от служител на общинска администрация, за което също се съставя протокол за унищожаване, представляващ Приложение №4 към настоящата наредба.

Чл.7. (1). Кметът на общината създава и поддържа регистър на издадените карти за безплатно паркиране на МПС, обслужващи или превозващи лица с увреждания, който трябва да съдържа:

1. Пореден номер на издадена карта;

2. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.

2. Име, презиме и фамилия на лицето, на което е издадена картата;

3. Единен граждански номер на лицето, на което е издадена картата;

5. Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

6. Регистрационен номер, марка и модел на превозното средство, което превозва лицето с увреждания.

Глава трета
ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл. 8. (1). Право да престояват и паркират на определените в чл. 2, ал. 1 места имат превозните средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, с валидна карта издадена на негово име и са обозначени според изискванията на тази наредба.

(2). Правото по ал. 1 се осъществява по следния начин:

1. Безплатно и неограничено във времето върху специално определеното и сигнализирано за тази цел паркинг-място на превозни средства, обслужващи лице с увреждания, пред сградата по постоянен или настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от него.

2. Безплатно за време до 4 часа на специално определените и сигнализирани за тази цел места, във всички отворени за обществено ползване паркинги на територията на Община Сърница на превозни средства, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено, лично, индивидуално и конкретно обслужват хора с увреждания.

Чл.9. Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането в определените в чл. 2, ал. 1 места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на контрол да се възприемат данните от нея.

Чл.10. Забранява се на обозначените съгласно чл. 2, ал. 1 места, да престояват и паркират превозни средства на лица, който не притежават карта за паркиране за хора с увреждане или които използват само експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер изобразяващ пътен знак Д21.

Глава четвърта
КОНТРОЛ

Чл.11. (1). Контролът по спазването на правилата по настоящата наредба се осъществява от служител на МВР и длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, като същите могат да съставят актове за извършване на нарушения и предписания.

(2). Наказателните постановления се издават от кмета на Община Сърница или от упълномощен от него служител от общинска администрация, въз основа на акт, съставен по реда на ал. 1.  

(3). Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.    

Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.9. (1). Който престоява или паркира на обозначено място по чл. 2, ал. 1, в нарушение на чл. 10, се наказва с глоба от 50 до 500 лева.

(2). Който използва карта за паркиране за хора с увреждане, която е издадена за другиго, в нарушение на чл.8, се наказва с глоба от 50 до 500 лева.

(3). Лице с увреждане което не притежава карта за паркиране за хора с увреждане по образец, а използва други документи и знаци за обозначаване на превозното средство, се наказва с глоба до 50 лева.

(4). Лице, което декларира неверни обстоятелства съобразно чл.4, ал.7 и продължава да използва картата, за която е подало декларация, че е изгубена или унищожена, се наказва с глоба от 100 лева.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАДЗПОРЕДБИ

§ 1. Издадените до влизане в сила на настоящата наредба карти за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания по Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сърница, приета с Решение №32/28.07.2015, Протокол №7 на Общински съвет – Сърница (отменена съобразно Решение №742/02.10.2020г. по адм.д.№350/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик),  запазват действието си за срок на валидност, след което лицата са длъжни да ги подменят съобразно разпоредбите на настоящата наредба.

§ 2. Производството по издаване на карти съобразно чл.3, е безплатно.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99а от Закона за движение по пътищата.

§ 4. Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Сърница е приета на Редовно заседание на Общински съвет – Сърница проведено на 16.12.2020 г. с Решение №129/16.12.2020 г. с Протокол № 13.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

/САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ/

Приложение № 1

Karta za parkirane

Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни

Долуподписаният/ната ......................................................................................................................................................, 

с ЕГН ..............................................., притежаващ/а документ за самоличност (вид – лична карта, паспорт, акт за раждане) ………………………………………………., № ..............................................................., издадена на ................................................................ от ....................................................................., валидна до ………………………………, с постоянен адрес: ……………………………………………………………………................

………………………………………………………………………………………………….

В качеството ми на законен представител/пълномощник на лицето ……………………………..........................................................................................................

с ЕГН ..............................................., притежаващ/а документ за самоличност (вид – лична карта, паспорт, акт за раждане) …………………………………, № ..............................................................., издадена на ................................................................ от ....................................................................., валидна до …………………………………, с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Съгласен/на съм за целите за извършване на услуга по Глава Втора от Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи хора с увреждания на територията на Община Сърница административния орган, в качеството си на администратор на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните ми данни, както и личните данни на представляваното от мен лице съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

2.Запознат/а съм с:

 • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
 • доброволния характер на предоставянето на данните;
 • правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
 • правото на ограничаване на обработването на личните ми данни;
 • правото да се направи възражение срещу обработването на личните ми данни;
 • правото на преносимост на личните ми данни;
 • правото за подаване на сигнал, оплакване или жалба.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

дата ......................

гр. .........................                                                             ДЕКЛАРАТОР:................................

 

Приложение №3

ПРОТОКОЛ

За приемане на карта за паркиране, превозваща хора с увреждания с изтекъл срок на валидност

Днес, …………………………г. в сградата на общинска администрация гр.Сърница

…………………………………………………………………………………………………...

( трите имена)

ЕГН:……………………….., адрес: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Предаде на:

…………………………………………………………………………………………………..

( трите имена)

…………………………………………………………………………………………………..

( длъжност)

Следните документи, издадени от Община Сърница:

 • Карта за паркиране, превозваща хора с увреждания с № ……………….., издадена на ……………………………………, валидна до ……………………………….

Предал:                                                                                Приел:

…………………………….                                                ………………………………..

 

Приложение №4

ПРОТОКОЛ

За унищожаване на карта за паркиране, превозваща хора с увреждания с изтекъл срок на валидност

Днес, …………………………г. в сградата на общинска администрация гр.Сърница

Длъжностното лице при Общинска администрация Сърница

…………………………………………………………………………………………………

( трите имена)

……………………………………………………………………………………………….

( длъжност)

Извърши унищожаване на карта за паркиране, превозваща хора с увреждания с № ………………., издадена на ………………………., валидна до …………………………, която е с изтекъл срок на валидност, предадена на длъжностното лице с протокол от ………………………… от лицето ………………………………………………………….

Длъжностно лице от Общинска администрация Сърница: ………………………………

 

Приложение №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

по чл.4, ал.7 от Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи хора с увреждания на територията на Община Сърница

Долуподписаният/ната ......................................................................................................................................................, 

с ЕГН ..............................................., притежаващ/а документ за самоличност (вид – лична карта, паспорт, акт за раждане) ………………………………………………., № ..............................................................., издадена на ................................................................ от ....................................................................., валидна до ………………………………, с постоянен адрес: ……………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………

В качеството ми на законен представител/пълномощник на лицето ……………………………..........................................................................................................

с ЕГН ..............................................., притежаващ/а документ за самоличност (вид – лична карта, паспорт, акт за раждане) …………………………………, № ..............................................................., издадена на ................................................................ от ....................................................................., валидна до …………………………………, с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Карта за паркиране на хора с увреждания с № ……………….. от дата ………………………., валидна до …………………………, издадена на лицето …………………………………………………………………………………………………..

е изгубена/унищожена (подчертава се един от посочените варианти) и лицето не се ползва от правата по нея.

Запознат съм, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност съобразно Наказателния кодекс на Република България.

дата ......................

гр. .........................                                                             ДЕКЛАРАТОР:................................

 

Приложение №6

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

№……/…………………..г.

Днес, …………………………г. в сградата на общинска администрация гр.Сърница

…………………………………………………………………………………………………

( трите имена)

…………………………………………………………………………………………………

( длъжност)

Предаде на:

…………………………………………………………………………………………………...

( трите имена)

ЕГН:……………………….., адрес: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

В качеството си на законен представител/пълномощник на лицето …………………………….........................................................................................................

с ЕГН ..............................................., притежаващ/а документ за самоличност (вид – лична карта, паспорт, акт за раждане) …………………………………, № ..............................................................., издадена на ................................................................ от ....................................................................., валидна до ………………………………, с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Следните документи, издадени от Община Сърница:

 1. Карта за паркиране, превозваща хора с увреждания с № ……………….., издадена на ………………………………, валидна до …………………………, на лицето ………………………………………………………………………………….

Предал:                                                                                Приел:

…………………………….                                                ………………………………..