Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сърница

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница

 

Раздел І
Общи положения

Чл.1.(1) /Решение №52 от 28.05.2020г. на ОбС - Сърница/„С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и извънбюджетните сметки, както и бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет и с други бюджети и сметки, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.“

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване на следните принципи:

1. /Решение №52 от 28.05.2020г. на ОбС - Сърница/Всеобхватност - управлението на публичните финанси се осъществява чрез бюджети и сметки на бюджетните организации, включени в консолидирания бюджет на Община Сърница.“

2. отчетност и отговорност – общинския бюджет се управлява по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджета;

3.адекватност – съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на общината;

4. икономичност – придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на общината, при спазване на изискванията за качество на ресурсите;

5. ефективност – постигането на максимални резултати от използваните ресурсипри осъществяване дейността на общината;

6. ефикасност – степента на постигане целите на общината при съпоставяне надействителните и очакваните резултати от тяхната дейност;

7. прозрачност – създаване на възможност за информираност на обществото чрезосигуряване на публичен достъп до информация на бюджетните прогнози ипроектобюджети на общината;

8. устойчивост – поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск заплатежоспособността на общината или за способността за покриване на задължения вдългосрочен план;

9. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на вътрешнитеактове и на договорите.

Чл.2. (1) Общинският бюджет е:

1. Годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и

отчита съгласно Закона за публичните финанси. Бюджетът на общината включва всичкипостъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година, сизключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства отЕвропейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки зачужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.

2. Документ за финансовата политика на общината;

3. Ръководство за оперативната дейност;

(2) /Решение №52 от 28.05.2020г. на ОбС - Сърница/„В състава на общинския бюджет влизат: бюджетът на първостепенния разпоредител; бюджетните сметки на определените с решение на общински съвет второстепенни разпоредители с бюджет.“

(3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране наместни и делегирани от държаната дейности в интерес на местната общност.

(4) Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето вобщинския съвет и изпълнението на бюджета на общината.

Чл.3. (1) Бюджетът се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември насъответната година.

(3) Бюджетът се съставя в български левове.

Чл.4. (1) Разпоредител с бюджет е съответният ръководител на бюджетнатаорганизация.

(2) Първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят,изпълняват и отчитат бюджет и са определени като такива със закон. Първостепененразпоредител с бюджет по бюджета на Община Сърница е кметът на общината.

(3) /Решение №155 от 29.12.2017г./Правомощия на първостепенен разпоредител с бюджет може да се делегират отпървостепенния разпоредител с бюджет на негов заместник или секретаря на общината.Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед. Делегиранетоне освобождава съответния първостепенен разпоредител с бюджет от отговорност заизпълнението на делегираните правомощия.

(4) Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината сеопределят от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(5) Второстепенни разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите,когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени отпървостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.

(6) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процеситепо планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите наразпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Чл.5. Бюджетът на общината се приема от Общинския съвет по реда на Закона запубличните финанси.

Чл.6. Основните показатели на бюджетите и сметките за средства от Европейскиясъюз са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения,бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.

Чл.7. (1) Постъпленията служат за покриване на плащанията.

(2) Средствата от помощи и дарения по международни програми и договори серазходват съгласно изискванията и клаузите на съответните програми и договори.

(3) Средствата с източник инвестиционен заем се разходват съгласно клаузите насключените договори.

Чл.8. При формиране на приходната част на бюджета на общината, Общинският съвет определя постъпленията от:

1. местни данъци;

2. местни такси;

3. предоставяните от общината услуги и права;

4. управлението и разпореждането с общинско имущество;

5. глоби и имуществени санкции;

6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи;

7. /Решение №155 от 29.12.2017г./ помощи и дарения.

Чл.9. (1)Разходите по бюджетите на разпоредители с бюджет се класифицират попоказатели въз основа на икономически и функционален признак.

(2) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити зафинансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране заделегираните от държавата дейност.

(3)/Решение №52 от 28.05.2020г. на ОбС - Сърница/„Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет следните видове разходи:

  1. разходи за персонал;
  2. разходи за издръжка;
  3. разходи за лихви;
  4. разходи за помощи и обезщетения за домакинства;
  5. текущи субсидии;
  6. капиталови разходи.

Чл.10. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетнатапрогноза за местните дейности за следващите три години, по съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета.

(2) Бюджетният процес се управлява от Общинския съвет и кмета на общината.

 

Раздел ІІ
Фискални правила

Чл.11. Общинският съвет и кметът при съставянето, приемането и изпълнението набюджета на общината спазват съответните фискални правила по Закона за публичнитефинанси.

Чл.12./Решение №155 от 29.12.2017г./Средносрочната цел на бюджетното салдо по бюджета на общината , изчислено на касова основа е постигане и/или поддържане на нулево или положително салдо.

Чл.13. (1) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности побюджета на общината за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърлясредния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последнитечетири години.

(2) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска самопри компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетнитеприходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собственитеобщински приходи и да нямат еднократен характер.

(3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджета наобщината, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

Чл.14. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за общината въввсяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер насобствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчисленна базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции неможе да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителнасубсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главници,

лихви,такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет нарефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращиядълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане посъществуващия дълг в рамките на размера, определен по ал.1.

(5) В ограничението по ал.1 не се включва дългът на общините по временни

безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор „Държавноуправление“.

(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определямаксимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетнатагодина извън ограниченията по ал.1 и извън случаите по ал.5 за авансово финансиране наплащания по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.

Чл.15. Община Сърница представя в министерство на финанситеинформация за състоянието и движението на дълга на общината, включително занамеренията за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции, по ред и в срокове,определени от министъра на финансите.

Чл.16. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната годинаобщинския съвет определя:

1.Максималния размер на новия общински дълг;

2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края набюджетната година.

Чл.17. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дългсъставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

 

Раздел ІІІ
Структура на общинския бюджет

Чл.18. (1) Общинският бюджет включва:

1. приходи от:

а) местни данъци – при условие, по ред и в граници, установени със закон;

б) такси – при условия и по ред, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от общината;

г) разпореждане с общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

з) помощи и дарения.

2. разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и въвфункционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

а) персонал;

б) издръжка;

в) лихви;

г) помощи и обезщетения за домакинства;

д) текущи субсидии;

е) капиталови разходи.

3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметкиза средства от Европейския съюз;

4. бюджетно салдо;

5. финансиране.

Чл.19. (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни

средства не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

(2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.

Чл.20. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност поред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи/Приложение №1/

 

Раздел ІV
Взаимоотношения на общинския бюджет сдържавния бюджет и с други бюджети и сметки 

Чл.21.(1)/Решение №155 от 29.12.2017г./Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинския бюджет и централния бюджет се приема със закона за държавния бюджет за съответната година.

(2)/Решение №155 от 29.12.2017г./ Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променя по реда на раздел II на глава осма от Закона за публичните финанси, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините.

Чл.22. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централниябюджет включват:

1. Трансфери за :

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) /Решение №155 от 29.12.2017г./ местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) /Решение №155 от 29.12.2017г./ други целеви разходи, включително за местни дейности;

д) финансови компенсации от държавата;

2. временни безлихвени заеми.

(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с другибюджети и сметки за средства от Европейския съюз.

(3) Средствата по ал.1, т.1 се предоставят въз основа на Закона за държавниябюджет за съответната година и/или с акт на Министерския съвет.

(4) Средствата по ал.1, т.1, букви „а“, „б“ и „в“ се предоставят в срокове,определени със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл.23./Решение №155 от 29.12.2017г./(1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности за сметка на централния бюджет, както и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които провеждат съответните области на политики.

(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности сеопределя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране инатурални показатели за съответната дейност.

Чл.24. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена даосигури минимално равнище на местните услуги в общината. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със Закона задържавния бюджет за съответната година.

Чл.25. (1) Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и Механизмътза неговото разпределение по общини се определят от Закона за държавния бюджет засъответната година.

(2)/Решение №155 от 29.12.2017г./Бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат да се променят по реда на раздел II на глава осма Закона за публичните финанси, включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.

Чл.26. (1) При извършване на промени по реда на Закона за публичнитефинанси, размерът на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджетсе смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра нафинансите.

(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени катотрансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от другибюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския съвет.

 

Раздел V
Съставяне на бюджетна прогноза за местнитедейности за следващите три години и наобщинския бюджет

Чл.27. (1) Кметът на общината организира съставянето на бюджетната прогнозаи на бюджета на общината при спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона запубличните финанси.

(2) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от Закона за публичнитефинанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местноуправление“ и чийто операции и средства не са включени в общинския бюджет;

4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включителноинформация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика исъстоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента наобщината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяниот общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително залицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата идо края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършениили планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители,които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

(3) Министърът на финансите може да дава указания относно обема, формата исъдържанието на информацията по ал.2.

(4) Министерството на финансите може да изисква от съответната община да мупредостави информация по ал.2.

Чл.28. (1) Кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината набазата на:

1. указанията по чл.67, ал.6 и по чл.82, ал.4 от Закона за публичните финанси;

2. допусканията за развитието на района;

3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината иобщинския план за развитие;

4. фискалните правила и ограничения,определени в Закона за публичните финанси;

5. предложенията на местната общност;

6. предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, както и на

бюджетните организации с общинска собственост.

(2) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета наобщината.

(3) Кметът на общината представя в Министерството на финансите бюджетнатапрогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

Чл.29. (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет попоказателите по чл.45, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.18 от настоящатанаредба със съдействието на кметовете на кметства и териториални дирекции на базата:

1. /Решение №155 от 29.12.2017г./одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

2. разпределението на дейностите и определените натурални и стойностни

показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специалнизакони;

3. разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на проекти по Европейски програми;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане наангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане нанов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинскитегаранции към края на бюджетната година;

7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начисленаоснова;

9. други оценки и прогнози.

10. /Решение №155 от 29.12.2017г./указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

(2) /Решение №105 от 26.09.2016г./Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане отместната общност в срок  от 20 работни дни след обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година, като оповестява датата наобсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и вместни средства за масово осведомяване.Публичното обсъждане се провежда по ред,определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който севнася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно Приложение№1 към настоящата Наредба.

(3) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единнатабюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичнитефинанси, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз иот прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси.

(4) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджетана общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюзи прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси в срок до 20 работни дни отобнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.

 

Раздел VІ
Приемане на бюджета на общината

Чл.30. (1) Проектът на бюджета се разглежда от общинския съвет.

(2) /Решение №34 от 17.02.2021г./ Общински съвет приема годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл.11, ал. 10 от Закона за публичните финанси в срок до 15 работни дни от внасянето му от Кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет за съответната година, както и на други, относими за общината показатели и разпоредби.

(3) С решението по ал.2 общинският съвет одобрява и:

1./Решение №105 от 26.09.2016г./максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдатнатрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годинатазадължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер наотчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага зазадължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2./Решение №105 от 26.09.2016г./максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поетипрез годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи запоследните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,финансирани за сметка на помощи и дарения;

3. Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдатразплатени от бюджета за текущата година;

4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани презбюджетната година;

5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинскиядълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6. /Решение №155 от 29.12.2017г./разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;

8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

9. актуализирана бюджетна прогноза;

(4) Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 3, т.6, определена от Закона задържавния бюджет за съответната година , може да се разпределя за делегирани отдържавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да сепредвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й сеодобрява с решение на общинския съвет.

(5) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:

1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т.1 и 2;

2. общинските бюджети да включват и други показатели.

(6) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението сеутвърждава от кмета на общината.

(7) /Решение №155 от 29.12.2017г./ При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет;

(8) /Решение №155 от 29.12.2017г./ Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 7 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.

(9) /Решение №34 от 17.02.2021г./ Общински съвет Сърница утвърждава показателите за разходи по чл.45, ал.1, т.2, букви „а“- „д“ от Закона за публичните финанси по кметства както следва:

А) Персонал – разходи за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя, въз основа на приета структура на Общинска администрация Сърница от Общински съвет Сърница, утвърдени Вътрешни правила за работна заплата от кмета на Община Сърница и индивидуалните договори на служителите в кметствата;

Б) Издръжка – отчетни данни от предходната година, коригирани с процент на инфлация и на база направен експертен анализ;

В) Лихви – при сключени краткосрочни и дългосрочни заеми, с които се финансират от обекти в кметствата на територията на Община Сърница;

Г) Помощи и обезщетения за домакинства – съгласно решение на Общински съвет Сърница за определяне на групи лица, които могат да бъдат подпомагани;

Д) Текущи субсидии – отчетни данни от предходната година, коригирани с процент на инфлация и на база направен експертен анализ.

(10) /Решение №34 от 17.02.2021г./ Общински съвет Сърница утвърждава капиталовите разходи по чл,45, ал1, т.2, буква „е“ от Закона за публичните финанси по кметства, въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в района или в населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейски съюз.

Чл.31. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/илинеотложни разходи в размер на до 10 на сто от общия размер на разходите на общината.

Чл.32. По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейностимогат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и отизравнителната субсидия на общината.

Чл.33. Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на

общината в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет. Бюджетът наобщината се предоставя на Сметната палата и на Министерството на финансите в срок доедин месец след приемането му. На Министерството на финансите и на Сметната палата сепредоставя информацията за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 от Закона запубличните финанси по ред, определен от министъра на финансите.

Чл.34. (1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет небъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират всъответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи отразмера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване нафискалните правила по Закона за публичните финанси.

 (2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет отНародното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинскиясъвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размерине по-големи от утвърдените със Закона за държавния бюджет за съответната годинабюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват вразмери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

 

Раздел VІІ
Изпълнение на общинския бюджет 

Чл.35. (1) /Решение №34 от 17.02.2021г./ Кметът организира изпълнението на общинския бюджет, включително своевременното изпълнение на утвърдените от Общински съвет показатели по чл.52, ал.2 за районите, кметствата и населените места с кметски наместници.

(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година общинския съветможе да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансиранисъс собствени средства.

(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както итези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определенипублични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или наразходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл.36. Приходите по бюджета на общината се събират от общинскатаадминистрация, освен когато със закон е предвидено друго.

Чл.37. (1) Промени по бюджета на общината през бюджетната година и вразмера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършватпри условията и реда на Закона за публичните финанси и на Закона за държавния бюджетза съответната година.

(2) Промените по бюджета на общината , извън тези по чл. 56, ал. 2 от Закона запубличните финанси, се одобряват от общинския съвет. Промените, засягащиделегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл.125, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(3) Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показателина капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства отцелевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година,като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

(4) Кметът на общината отразява промените по бюджета на общината, съответно побюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

(5) /Решение №105 от 26.09.2016г./С настоящата Наредба /в Приложение №2 към Наредбата/ са определениусловията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.30 от настоящата наредба.

Чл.38. (1)Общинският съвет може да оправомощи кмета на общината даизвършва компенсирани промени.

1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърденитепоказатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите наделегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните отдържавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на еднадейност или от една в друга, без да изменя общия размер на разходите;

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включителнопо бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките напромените по ал. 1.

(4) След извършване на промени по реда на ал. 1, както и на тези по чл. 112, ал.5 отЗакона за публичните финанси, кметът представя на общинския съвет актуализираноразпределение на променените бюджети тримесечно под формата на приложения заприходната и разходната част на бюджета.

Чл.39. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се

ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и другиплащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегиранитеот държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и сеспазват относими за общините фискални правила по Закона за публичните финанси,като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл.40. (1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целеватасубсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да сеизвършват за сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията наал. 2 и 3, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, приспазване на приложимите за общините фискални правила и ограничения по Закона запубличните финанси.

(2) /Решение №155 от 29.12.2017г./ Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(3) /Решение №34 от 17.02.2021г./ При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация с решението по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА общински съвет определя:

А) Не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;

Б) Не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

Чл.41.(1) /Решение №155 от 29.12.2017г./ (1)Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината;

(2) /Решение №155 от 29.12.2017г./  Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси;

(3) /Решение №155 от 29.12.2017г./ Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват;

(4) /Решение №155 от 29.12.2017г./  Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.

Чл.41а. /Отменен с Решение №155 от 29.12.2017г. на ОбС - Сърница/ Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметкана поемането на дългосрочен дълг от общината.

Чл.42. (1) /Решение №155 от 29.12.2017г./ Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.

(2) /Решение №155 от 29.12.2017г./  Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" – "в" от Закона за публичните финанси не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със Закона за държавния бюджет засъответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

(4) /Решение №155 от 29.12.2017г./ Разпределението на средствата от алинея 2 по дейности от Единната бюджетна класификация се извършва по предложение на кмета на общината и се гласува от общинския съвет.(Добавена с предложение)

Чл.43. (1) Кметът на общината може да ограничава или да спира финансиранетона бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината принарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал.1 не може да води до преустановяване на дейността назасегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнениена произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

 

Раздел VІІІ
Отчет на общинския бюджет

Чл.44./Решение №105 от 26.09.2016г./(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението набюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане отобщинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

(2) /Решение №105 от 26.09.2016г./ Отчетът по ал.1 се придружава и от:

 1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

 2. отчетната информация по чл. 137, ал.1, т.2 и 3 от Закона за публичнитефинанси;

 3. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал.1 се включва и информация за изпълнението на фискалнитецели, както и за изпълнението на прогнозите по чл.82, ал3 от Закона за публичнитефинанси.

(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчетапо ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждане най-малко 7 днипредварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масовоосведомяване.Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет,съгласно Приложение №1.

(5) /Решение №105 от 26.09.2016г.//Решение №155 от 29.12.2017г./ Общинският съвет след обсъждането по ал.4 приема отчета по ал.1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(6) Приетият отчет по ал.5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюзпо ал.2, т.1 се публикуват на интернет страницата на общината.

Чл.45. Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общините сеизготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет. Редът за изготвяне,утвърждаване и актуализиране на разчетите е определен с настоящата Наредба /Раздел IX/.

Чл.46. (1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на :

1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

2. показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за всички контролираниот общината лица, които попадат в подсектор”Местно управление” и не са разпоредителис бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техниядълг;

3.съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет побюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината, катоефектът от такива сделки и операции се измерва и представя по показателите по чл. 14 отЗакона за публичните финанси.

(2) /Решение №105 от 26.09.2016г./Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал.1, т.2 и 3 за полугодието.

(3) Информацията по ал.1, т. 2 и 3 се представя обособено от информацията поал1, т.1.

(4) Министърът на финансите може да дава указания относно прилагането на ал.1,т.2 и 3, включително за обема, формата и съдържанието на информацията, както и заидентифицирането, измерването и класифицирането на ефектите върху общинскитефинанси.

(5) Кметът на общината представя информацията по ал.1, т. 2 и 3 в Министерствотона финансите.

(6) Кметът на общината информира местната общност за изпълнението на бюджетаи сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от общинския съвет наотчетите към полугодието и към края на бюджетната година, същите се правят достъпниза обществеността на страницата на общината.

 

Раздел IX
Средства от Европейския съюз и чужди средства

Чл.47. (1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране сеадминистрират и управляват от общината и нейните разпоредители с бюджетни средствачрез сметки за средства от Европейския съюз.

(2) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма заполучаване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на средства отЕвропейския съюз и свързаното с тях съфинансиране.

(3) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране може дапостъпват и да се разходват чрез бюджета на общината, когато това е предвидено съсзакон или с акт на Министерския съвет.

(4) Министърът на финансите може да определи режимът на сметките за средстваот Европейския съюз да се прилага и за средства по други международни програми идоговори, доколкото с нормативен акт не е предвидено друго.

(5) Общината и нейните разпоредители с бюджетни средства имат самостоятелнисметки за отчитане на средствата от Европейския съюз, за които се изготвя обобщен касови счетоводен отчет.

Чл. 48. (1) Чуждите средства се администрират и управляват от бюджетнитеорганизации чрез сметки за чужди средства.

(2) Сметките за чужди средства са финансово-правна форма за получаване,съхраняване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на чужди средства.

(3) Сметките за чужди средства се прилагат, доколкото операции с чужди средстване се извършват чрез съответните бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.

Чл. 49. (1) Сметките за средства от Европейския съюз се съставят в българскилевове.

(2) Разчетите за сметката за средствата от Европейския съюз на общината се

изготвят от кмета на общината и се утвърждават и актуализират от общинския съвет

(3) Чрез сметката за средства от Европейския съюз на общината може да се

извършва и авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства отЕвропейския съюз под формата на безлихвени заеми, гласувани от общинския съвет.

(4) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства отЕвропейския съюз може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета наобщината с решение на общинския съвет.

(5) Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на ползването насъответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тяхнационално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

(6)/Решение №155 от 29.12.2017г./В случаите на отказ на финансиращия орган да верифицира разходите,извършени с ползван заем същият се трансформира в трансфер в съответствие с указания,дадени с ДДС № 7/2008 г. и ФО №2 от 27.01.2015 годинана Министерство на финансите.

(7) При съставяне на индикативен годишен разчет за сметката за средства отЕвропейския съюз, следва да се включи следната информация:

1. Проект /наименование/;

2. Източник на финансиране;

3. Година начало-край;

4. Сметна стойност – в т.ч. по източници безвъзмездна финансова помощ исобствен принос на общината;

5. Усвояване на средства по проекта за съответната година – в т. ч. По източницибезвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината;

Информация за инвестиционни проекти в процес на подготовка и в процес на

оценка, за които е нужно задължително съфинансиране от общината:

1. Проект /наименование/;

2. Източник на финансиране;

3. Година начало-край;

4. Сметна документация – в т. ч. по източници безвъзмездна помощ и собствен принос на общината;

5. Усвояване на средства по проекта за съответната година – в т. ч. По източницибезвъзмездна финансова помощ и собствен принос на общината.

(8) /Решение №155 от 29.12.2017г./  Информация за инвестиционни проекти в процес на подготовка и в процес на оценка, за които е нужно задължително съфинансиране от общината:

Чл. 50. Разпоредители със сметки за средства от Европейския съюз саръководителите на бюджетни организации, в съответствие с ал. 5 на чл. 47 от Наредбата.

Чл. 51. (1) Средствата за плащания по бюджетите и сметките за средства отЕвропейския съюз, както и допустимите и приложими форми на финансиране по реда наЗакона за публичните финанси могат да се използват за финансиране на плащания посъответните програми и проекти, включително и в случаите, когато не е постъпило или нее разполагаемо за плащания полагащото се финансиране от Европейския съюз или отсъответния донор или кредитор по други международни програми и договори.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, при условие че не противоречи на съответнотозаконодателство на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията напрограмите и проектите.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се приема от общинският съвет на основание чл.82, ал.1 от Закона запубличните финанси и влиза всила от датата на приемане.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЧЛ..29, АЛ.2 ИЧЛ.44, АЛ.4 ОТ НАСТОЯЩАТА НАРЕДБА

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТОНА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

I. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НАПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

1. Проектът за общински бюджет се публикува на страницата на общината.

2. Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основнитепоказатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който сепредоставя на участващите в обсъждането.

3. /Решение №155 от 29.12.2017г./ На интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване - информационните електронни табла в общината, таблата за информация, общинският вестник и обяви в общината, се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневнияред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за общинскибюджет.

4. /Решение №105 от 26.09.2016г./Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет засъответната година е 20 работни дни след обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година

5. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни предипровеждането му.

6. Кметът на общината и Председателят на общинския съвет отправят писмени поканиза участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнесорганизации, неправителствени организации и други лица по тяхна преценка.

7. /Решение №52 от 28.05.2020г. на ОбС - Сърница/„Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно  края на деня, в който се провежда  публичното обсъждане.“

8. За постъпилите предложения по т. 7 и предложенията, направени по време напубличното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта заобщински бюджет при разглеждането му на заседание на общинския съвет.

II. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НАГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НАОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

1. Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет сепубликува на страницата на общината.

2. /Решение №105 от 26.09.2016г./ Срокът за приемане от общинския съвет на отчета за изпълнение и приключване нагодишния общински бюджет за съответната година е 30 септември на следващатагодина.

3. Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основнитепоказатели в документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се представяна участниците в обсъждането.

4. /Решение №155 от 29.12.2017г./В деня, в който кметът на общината внася отчета за изпълнението и приключванетона общинския бюджет за разглеждане от общинския съвет, на интернет страницата на Общината и в местните средства за масово осведомяване - информационните електронни табла в общината, таблата за информация и обяви в общината и общинският вестниксе публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред иправилата за участие в публичното обсъждане на отчета.

5. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни предипровеждането му.

6. Кметът на общината и Председателят на общинския съвет отправят писмени поканиза участие в обсъждането до заинтересовани страни – синдикати, бизнесорганизации, неправителствени организации и други лица.

7. /Решение №52 от 28.05.2020г. на ОбС - Сърница/„Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно  края на деня, в който се провежда  публичното обсъждане.“

8. За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на публичнотообсъждане се съставя протокол, който се разглежда от Постоянните комисии наобщинския съвет заедно с разглеждането на отчета.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 37, АЛ. 5 ОТ НАСТОЯЩАТА НАРЕДБА

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ, НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ.94, А;.3, Т.1 И 2 И АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ /СВЪРЗАНИ С ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ И ВЪЗНИКНАЛИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ/

1. Общината изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнализадължения.

2./Решение №52 от 28.05.2020г. на ОбС - Сърница/„Общинският съвет одобрява с бюджета на общината индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.“

3. Второстепенните разпоредители изготвят и предоставят на общината справка заангажиментите заедно с Отчета за касовото изпълнение на бюджета.

4./Решение №52 от 28.05.2020г. на ОбС – Сърница/ „Разпоредителите с бюджетни средства на общината изготвят справката като се съобразяват с дефинициите дадени за налични към края на годината поети ангажименти за разходи и нови задължения за разходи, дадени в § 1 т.21 и т. 22 от Допълнителните разпореди на Закона за публичните финанси.“

5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетнагодина включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансовотчет /ГФО/ на общината за предходната година, които ще се реализират презтекущата година, не разплатени задължения от предходната година и новитезадължения, които ще бъдат поети.

6. Наличния ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на определенатасума в договора, намалена с начислените задължения.

7. Разходите за консумативи (вода, ток, отопление) и договори с единични цени наразплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетнатагодина.

8./Peшение №105 от 26.09.2016г./  За спазване на изискванията на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси,наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто отсредногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, неследва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.

9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията наМинистерство на финансите.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница е приета с Решение №53/28.08.2015 година по Протокол №9/28.082015 година.

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Сърницасе приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА.

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница е приета на редовно заседание на Общински съвет–Сърница с Решение №105/26.09.2016 г. с Протокол №12 и влиза в сила след 14 дневен срок от гласуването й.

4. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница е приета на редовно заседание на Общински съвет–Сърница с Решение №155/29.12.2017 г. с Протокол №16 и влиза в сила след 14 дневен срок от гласуването й.

5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница е приета на редовно заседание на Общински съвет–Сърница с Решение №52/28.05.2020 г. с Протокол №06 и влиза в сила след 14 дневен срок от гласуването й.

6. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница е приета на редовно заседание на Общински съвет–Сърница с Решение №34/17.02.2021 г. с Протокол №2 и влиза в сила след 14 дневен срок от гласуването й.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/