Наредба за правилата за движение и изискванията, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Сърница

Наредба
за правилата за движение и изискванията, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на Община Сърница

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба урежда:
            1. Правилата, свързани с регистрацията и организацията на движението на пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга на територията на Община Сърница.
            2. Правомощията на общинската администрация и други институции, свързани с осъществяването на целите и дейностите посочени в ал.1.
            3. Реда за контрол и налагане на санкции.

Раздел I
Правила за движение на пътни превозни средства с животинска тяга

Чл.2. Водачите на ППС с животинска тяга са задължени да се движат по пътищата на Община Сърница, само с ППС оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и регистрирани по реда на тази Наредба.

Чл.3. Водачите на ППС с животинска тяга могат да се движат най-плътно в дясно по платното за движение, по уличната пътна мрежа в урбанизираните територии, ако те са годни за това и ако това не пречи на другите участници в движението съгласно чл.15, ал.5 от ЗДвП (Закон за движение по пътищата).

Чл.4. Водачите на ППС с животинска тяга трябва непрекъснато да контролират и направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя съгласно чл.106 от ЗДвП.

Раздел II
Забрани и разрешения за пътни превозни средства с животинска тяга

Чл.5. (1). Забранява се:
            1. Управлението на ППС с животинска тяга без:
                        а/. регистрационен талон на ППС с животинска тяга;
                        б/. регистрационна табела на ППС с животинска тяга.
            2. Управлението на ППС с животинска тяга, след употреба на алкохол, наркотични вещества и други упойващи вещества;
            3. Изписването или залепването на надписи или емблеми на ППС с животинска тяга с изключение на разрешените с нормативни актове;
            4. Управлението на ППС с животинска тяга, което не отговаря на техническите изисквания посочени в чл.19 на Наредбата;
            5. Движението на ППС с животинска тяга по забранените улици за движение, сигнализирани с необходимите пътни знаци;
            6. Изхвърлянето от превозното средство на предмети или вещества, които замърсяват пътя;
            7. Управлението на ППС с животинска тяга с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер;
            8. Движението на ППС с животинска тяга, което не е регистрирано по реда на чл.10 от Наредбата;
            9. Движението, престоя, паркирането на ППС с животинска тяга по тротоарите, парковете, алеите, детските площадки и зелените площи в населените места на Община Сърница;
            10. Използването на регистрационен номер, издаден за друго ППС с животинска тяга;
            11. Управлението на ППС с животинска тяга от лице, което е на възраст по-малка от 12 години и е без придружител на възраст не по-малка от 16 години, съгласно чл.164 от ЗДвП;
            12. Оставянето без надзор на ППС с животинска тяга в моменти на паркиране;
            13. Управление на ППС с животинска тяга в изправено положение на водача;
            14. Бързото движение /каране в галоп/ на ППС с животинска тяга в рамките на населените места;
            15. Движението на ППС с животинска тяга създаващо опасност за другите участници в движението, граждани, имущество и др.;
            16. Провеждане на състезание с ППС с животинска тяга, извън определените за целта места;
(2). Забранява се движение на ППС с животинска тяга на територията на Община Сърница по републикански, общински и полски пътища за периода:
1. от 31.03. до 31.10. след 21.00 часа до 06.00 часа
2. от 30.10. до 31.03. след 16.30 часа до 07.30 часа
(3). Разрешава се движение на ППС с животинска тяга с атракционна цел, само с изричното писмено разрешение на кмета на Община Сърница, по определен маршрут и часове както следва:
            а/ собственикът на ППС с животинска тяга с атракционна цел подава заявление до кмета на Община Сърница;
            б/ в заявлението се посочва периода, за който желае да пребивава на територията на Община Сърница, часовете през които да се движи и маршрута на движение на превозното средство с животинска тяга
            в/ в 7 дневен срок от подаване на заявлението на молителя се издава Заповед, при наличието на необходимите предпоставки.
(4). Извън случаите посочени в предходните алинеи, със заповед на кмета на Община Сърница или упълномощено от него лице може да се въвеждат временни забрани за движение на ППС с животинска тяга по отделни улици или участъци от тях.

Раздел ІІІ
Ограничения за движение на пътните превозни средства с животинска тяга

Чл.6. Кметът на общината със заповед може да въвежда ограничения за движение на пътни превозни средства с животинска тяга по пътища от общинската пътна мрежа, общински полски пътища и други пътища от местно значение, както и при наличието на обективна необходимост за въвеждане на забраната с цел защита на особено важни обществени, държавни или общински интереси.
Чл.7. Забранява се движението, паркирането, престоя и др. дейности на водача на пътно превозно средство, теглено от животинска тяга в райони с трайни насаждения, ако водачът или членове на екипажа не са собственици на имот в горепосочения район.

ГЛАВА ВТОРА
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Раздел I
Първоначална регистрация

Чл.8. Водачите на ППС с животинска тяга могат да се движат по пътищата на Община Сърница, само с пътни превозни средства, оборудвани и регистрирани съгласно настоящата наредба, съобразена с изискванията на ЗДвП.
Чл.9. (1). ППС с животинска тяга се регистрират в Община Сърница, като се подава заявление по утвърден образец /Приложение №1/ от собственика на ППС с животинска тяга до кмета на Община Сърница в деловодството на общинската администрация или кмета /кметски наместник/ на населеното място по постоянен адрес на собственика, съгласно чл.167, ал.2 т.4 от ЗДвП.
(2). Временно пребиваващите лица притежаващи/ползващи ППС с животинска тяга на територията на Община Сърница, за повече от един месец, извършват регистрация на превозното средство по реда определен в чл.9, ал.1 от Наредбата.
(3). Регистрацията се извършва въз основа на:
            1. Заявление за регистрация по утвърден образец /Приложение №1/;
            2. Квитанции за платени суми съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Сърница, за регистрационен талон и регистрационна табела.

Чл.10. (1). ППС с животинска тяга се регистрират след извършен годишен преглед на пътното превозно средство, който се извършва от представител на съответното кметство на терен определен от кмета на населеното място по постоянен адрес на заявителя, за което му се издава служебна бележка.

(2). Лицата, имащи право да извършват годишни технически прегледи по ал.1 на територията на Община Сърница, се определят със заповед на кмета на общината.
(3). Срокът за извършване на прегледа по ал.1 е в периода от 01.04. до 30.04 на съответната година.

Чл.11. (1). Кметът на Община Сърница определя със заповед длъжностно лице, което да вписва данните за собственика и за ППС с животинска тяга в регистър на ППС придвижвани с животинска тяга по образец /Приложение № 2/ и да изготвя регистрационен талон. В регистъра се вписват всички ППС с животинска тяга, които се намират на територията на Община Сърница.
(2). На собственика на регистрираното ППС с животинска тяга се издава регистрационен талон по образец /Приложение № 3/ и регистрационна табела по образец /Приложение № 4/. Реквизитите и копие на настоящата наредба се предоставят от длъжностното лице по чл. 11, ал.1 лично на заявителя или на негов упълномощен представител срещу подпис.
(3). При получаване на реквизитите по чл.11, ал.2, собственикът представя декларация по образец /приложение № 5/, че ППС с животинска тяга е приведено в съответствие с техническите изисквания на чл. 19 на настоящата наредба.
(4). При загуба на регистрационната табела и/или регистрационния талон, собственикът на ППС с животинска тяга е длъжен, в срок до 5 работни дни, да подаде писмена декларация и заявление в информационното гише в Общинска администрация Сърница, кметството по постоянен адрес на собственика.
(5). Обстоятелствата по чл. 11, ал. 4 се отбелязват в регистъра по чл. 11, ал.1 от настоящата Наредба.
(6). ППС с животинска тяга се регистрира с нов регистрационен номер по реда на чл.9, ал.3 при загуба на регистрационната табела, а при загуба на регистрационния талон се издава дубликат с актуализирана дата към момента на издаването му в 14 дневен срок от декларирането.

Раздел ІІ
Промяна в регистрацията на пътните превозни средства с животинска тяга

Чл.12. (1). Промяна в данните по регистрационен талон се извършва при покупко-продажба на ППС с животинска тяга или при изменение на някои от данните на собственика, които са посочени в регистрационния талон.
(2). При промяна на собствеността на регистрираното ППС с животинска тяга, купувачът представя в Община Сърница договор за прехвърляне на собствеността.

Чл.13. (1). При промяна на данните по регистрационен талон, в 14 дневен срок от настъпилата промяна, собственикът на превозното средство /по реда на чл.9 / представя следните документи:
            1. Писмено заявление за вписване на промяна в регистрацията на ППС с животинска тяга;
            2. Регистрационен талон;
            3. Копие на договора за прехвърляне на собствеността – само при смяна на собственика на регистрирано ППС с животинска тяга;
            4. Квитанция за платена сума за промяна в регистрацията съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Сърница.
(2). След вписване на промяната на собственика се издава нов регистрационен талон със същия номер и актуализирана дата, към момента на вписване.

Раздел ІІІ
Прекратяване регистрацията на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга

Чл.14. Регистрацията на ППС с животинска тяга се прекратява с писмено заявление за заличаване от регистъра, подадено от собственика в едномесечен срок от преустановяване ползването на ППС с животинска тяга.

Чл.15. При прекратяване на регистрацията, собственикът посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването, както и при спиране от движение на ППС с животинска тяга и връща регистрационния талон и табелата на ППС с животинска тяга на длъжностното лице по чл.11, ал.1 за заличаване от регистъра. Извършените разходи от собственика за издаване на регистрационния талон и табелата не се възстановяват.

Раздел ІV
Регистър на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга

Чл.16. Регистърът съдържа пореден номер на ППС с животинска тяга, дата на регистрация, трите имена на собственика, ЕГН, постоянен адрес на собственика, вид на превозното средство с животинска тяга. В регистъра се отразяват и настъпилите промени в регистрацията на ППС както и забележки, ако има такива.

Чл.17. (1). Длъжностното лице по чл.11, ал.1, актуализира текущо регистъра и изпраща негово копие до Районно управление на МВР в тридневен срок от извършване на регистрацията на всяко ново ППС с животинска тяга.
(2). Цялата документация по регистрирането на дадено ППС с животинска тяга, се съхранява в Община Сърница в срок до 5 години след прекратяване на регистрацията на ППС с животинска тяга.

Раздел V
Технически изисквания за регистрация на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга

Чл.18. Проверката на техническото състояние на ППС с животинка тяга се извършва:
            1. От представител на съответното кметство на терен определен от кмета на населеното място по постоянен адрес на заявителя при първоначална регистрация и при промяна на собствеността на ППС с животинска тяга;
            2. От служители на Районно управление на МВР при осъществяване на контрол по настоящата наредба.

Чл.19. Изисквания за ППС с животинска тяга и техните водачи, при участие в движението по пътищата:
            1. Всяко ППС с ЖТ трябва да има:
                        – два бели или жълти светлоотразителя отпред;
                        – два червени светлоотразителя отзад;
                        – светлоотразителите да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗДвП и да се поддържат винаги чисти, видими, регулирани и в изправност;
                        – при движение през тъмната част на денонощието и при намалена видимост – отзад вляво на превозното средство, да се поставя светещо тяло /фенер/, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина.
            2. Всяко ППС с животинска да бъде оборудвано с подопашник /престилка/ за събиране на животинските екскременти /отпадъци/.
            3. Всяко животно трябва да има на челото си бял или жълт светлоотразител.
            4. На задната страна, а при необходимост – на друго подходящо видно място на ППС с животинско тяло да има поставена регистрационна табела, указваща органа който я издава, общината, в което се издава и регистрационния номер, съответстващ на номера от регистъра. Табелата е с размери: височина – 15 см., широчина – 25 см., изработена от PVC материал със светлоотразително PVC фолио, цвят – основен фон бял, а на буквите черен.
            5. Всяко ППС с животинска тяга не трябва да има стърчишка по-дълга от 1 м.
            6. Водачът трябва да следи регистрационната табела да е чиста и да не се закрива по какъвто и да е начин.
            7. При управлението на ППС с животинска тяга, водачът трябва да носи винаги със себе си:
                        – регистрационен талон на ППС;
                        – паспорт на еднокопитното животно, издаден по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.
            8. През тъмната част на денонощието водачите на ППС с животинска тяга задължително носят светлоотразителни жилетки.
            9. ППС с животинска тяга може да се управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, от лице, което е на възраст не по-малка от 12 години, съгласно чл.164, ал.1 от ЗДвП.
            10. Водач под 12 години на ППС с животинска тяга, може да се движи по платното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване, с придружител на възраст не по-малка от 16 години, съгласно чл.164, ал.2 от ЗДвП.

ГЛАВА ТРЕТА
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Раздел  І
Контрол

Чл.20. (1). Контролът по спазване разпоредбите на настоящата наредба се възлага на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община Сърница и на служителите на Районно управление на МВР.
(2). Нарушенията на наредбата се установяват с актове за установяване на административно нарушение, съставени от длъжностните лица, определени от кмета на Община Сърница и на служителите на Районно управление на МВР.
(3). Въз основа на съставените актове за установяване на административно нарушение кмета на Община Сърница или упълномощен от него длъжностно лице издава наказателните постановления.
(4). Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Раздел ІІ
Административно наказателни разпоредби

Чл.21. (1). За маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, контролните органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 лева до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се изпраща на финансовия орган на съответната общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
(2). Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.

Чл.22. Лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер на 20 лева в случаите:
            1. При липса на:
                        – регистрационен талон на ППС с животинска тяга;
                        – регистрационна табела на ППС с животинска тяга;
                        – паспорта на еднокопитното животно, издаден по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.;
                        – светлоотразители;
                        – светлоотразителна жилетка;
                        – светещо тяло;
                        – подопашник /престилка/ за събиране на животинските екскременти /отпадъци/.
            2. Водач на ППС с животинска тяга, който използва регистрационен талон в който не е отразена извършена покупко-продажба или настъпила друга промяна на първоначалните данните вписани в регистрационния талон /за превозното средство и собственика/, по реда на чл.13 от настоящата наредба.
            3. Собственик на ППС с животинска тяга, който не извърши прекратяване на регистрацията в едномесечен срок от преустановяване ползването на превозното средство.

Чл.23. Наказва се с глоба от 20.00 лв. водач, който управлява ППС с животинска тяга, след употреба на алкохол, наркотични или други упойващи вещества.

Чл.24. Наказва се с глоба от 30 лв. водач на ППС с животинска тяга, който:
            1. управлява ППС с животинска тяга, което не отговаря на техническите изисквания съгласно чл.19 от настоящата наредба;
            2. управлява ППС с животинска тяга по забранените улици за движение, сигнализирани с необходимите пътни знаци;
            3. изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя.

Чл.25. Наказва се с глоба от 20 лв. водач на ППС с животинска тяга, който управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер.

Чл.26. (1). Наказва се с глоба от 100 лв. водачът на ППС с животинска тяга, което не е регистрирано;
(2). Наказва се с глоба от 50 лв. до 200 лв. водачът извършил движение, престой или паркиране на ППС с животинска тяга по тротоарите, парковете, алеите, детските площадки и зелените площи в населените места на общината.

Чл.27. Наказва се с глоба от 100 лв. водач, който използва регистрационен номер, издаден на друго ППС с животинска тяга.

Чл.28. За нарушение на тази наредба, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба от 50 лв.

Чл.29. При повторно нарушение на наредбата се налагат глоби в размер от 50.00 до 300.00 лв.

Чл.30. Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола, постъпват в бюджета на Общината.

Чл.31. (1). За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
            1. ППС с животинска тяга се задържа временно от кметовете на населените места и длъжностни лица от Общинска администрация Сърница, упълномощени със заповед на кмета на общината, когато:
                        - не е регистрирано;
                        - водачът му има глоба, незаплатена в едномесечния срок за доброволно заплащане за нарушения по настоящата наредба.
(2). ППС с животинска тяга, задържано по предходната ал.1, се освобождава, след като собственикът:
            1. извърши регистрация на ППС с животинска тяга по реда на чл.9 на наредбата;
            2. заплати наложените по настоящата наредба глоби.
(3). След влизане в сила на наказателното постановление, съгласно чл.64 от ЗАНН, собственикът на задържаното ППС е длъжен да предприеме законосъобразни действия по предходната ал. 2 за освобождаването му в срок до 30 дни, считано от датата на влизане на наказателното постановление в сила.
(4). След изтичане на срока по ал.3, ако не са предприети действия по освобождаването на ППС с животинска тяга от страна на неговия собственик, със заповед на кмета на общината задържаното ППС с животинска тяга се предава на лицензиран пункт за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Получената сума се внася по сметка на Община Сърница.
(5). Редът и мястото за временно задържане на ППС с животинска тяга се определят със заповед на кмета на общината.

Чл.32. (1). Административно-наказателната отговорност е лична.
(2). За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
Чл.33. (1). Административно-наказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.
(2). Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
(3). За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
Чл.34. Съставянето на актовете за установяване на административни нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.35. Наложеното наказание се заплаща доброволно в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, съдебното решение или определение на съда при обжалване.
Чл.36. (1). За осигуряване на обществения ред и сигурност на територията на Община Сърница, органите на Районно управление на МВР или длъжностните лица от Общинската администрация, упълномощени от кмета на Община Сърница могат да дават задължителни предписания на нарушителите на разпоредбите на настоящата наредба.
(2). В задължителните предписания по предходната алинея, органите на Районно управление на МВР или длъжностните лица от Общинската администрация, упълномощени от кмета на Община Сърница, посочват мерките и сроковете, в които следва да се изпълнят.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на тази наредба:
§ 1. „Пътно превозно средство с животинска тяга“ е съоръжение, придвижващо се по пътя на колела и използвано за превозване на хора или товари, теглено от коне, магарета, мулета, катъри, волове и др.
§ 2. „Регистрация“ е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.
§ 3. „Първоначална регистрация“ е регистрирането на превозното средство, теглено с животинска тяга, което до сега не е било регистрирано и не се е водело на отчет в Община Сърница.
§ 4. „Регистрационния талон“ е документ, издаден от кмета на Община Сърница или упълномощено от него длъжностно лице, който удостоверява регистрацията на превозното средство. §
§ 5. „Стърчишка“ – метален елемент или дълго дърво, което стърчи назад от пътното превозно средство.
§ 6. В 14 – дневен срок от влизане в сила на наредбата, кметът на общината определя длъжностно лице по чл. 11, ал. 1, което да извършва необходимото за регистрацията на ППС с животинска тяга.
§ 7. В тримесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба, кметът на Община Сърница издава заповед, в която посочва реда и мястото за временно задържане на ППС с животинска тяга.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8. Настоящата наредба е приета с Решение №116 по Протокол 12 от 28.10.2021г. на Общински съвет Сърница и се издава на основание чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 167, ал. 2, т. 4 от Закона за движението по пътищата и чл. 21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация

§ 9. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общинския съвет.
§ 10. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативни актове с по-висока юридическа сила.

§ 11. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница се създава нов чл.36а със следното съдържание:

„Таксите за регистриране на пътно превозно средство (ППС) с животинска тяга се определят както следва:

            1.За първоначална регистрация на ППС със животинска тяга (издаване на регистрационна табела и талон) - 15 лв.;

            2.За последваща регистрация на ППС със животинска тяга (издаване на регистрационна табела и талон) - 15 лв.;

            3.За издаване на нов талон при вече извършена регистрация - 5 лв.;

            4.За издаване на нова регистрационна табела при вече извършена регистрация - 10 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ