Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ І
Предмет и цели

Чл.1. (1). С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, които Община Сърница предоставяни на лицата.

(2). Настоящата наредба има за цел постигане на достъпност и предоставяне на качествени услуги на гражданите на общината.

Чл.2. (1). На територията на Община Сърница се събират местни такси, определени в чл.6, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в това число и други местни такси, определени със закон. Стойността им се определя от общински съвет.

(2). За извършване на действия или издаване на документи, които са възложени от държавен орган на общинска администрация или кметствата по силата на закон или подзаконов нормативен акт, се заплащат такси, предвидени в съответния закон или подзаконов нормативен акт. При липса на разпоредба за определяне на съответният вид такса в закон или подзаконов нормативен акт, общински съвет може да определи такса.      

(3). За всички други услуги и права, предоставени от общината, с изключение на тези по ал.1 и ал.2, общински съвет определя цена.

РАЗДЕЛ ⅠⅠ
Определяне размера на общинските такси и цени на услуги, ред и срокове за събирането им, освобождаване на лица от заплащане на такси и цени на услуги

Чл.3. (1). Размерът на местните такси и цени на услуги се определят в български лева и при спазване принципите, определени в Закона за местните данъци и такси.

(2). (нова, Решение №59, прието с Протокол №4 от 27.04.2023г. на Общ.съвет Сърница, в сила от 01.05.2023г.) Конкретният размер на местните такси и цени на услуги, посочен в приложенията към настоящата наредба, се определя като сума без данък добавена стойност. За услуги, които не са освободени от данъчен налог съобразно Закона за данъка върху добавената стойност или друг закон, се начислява допълнително ДДС в законово определения размер със съответният счетоводен документ при предоставянето и заплащането на услугата.

(3). (изм., Решение №59, прието с Протокол №4 от 27.04.2023г. на Общ.съвет Сърница, в сила от 01.05.2023г.) Местните такси и цени на услуги се заплащат от лицата по банков път, чрез електронни или друг вид платежни инструменти, в това число и платформи за разплащане на държавната администрация, определени от кмета на общината съобразно техническите възможности на общинска администрация, както и в брой и чрез картови плащания на гишетата в центровете за информационно обслужване на гражданите (фронт офис) в сградата на общинска администрация и кметствата.

(4). (изм., Решение №59, прието с Протокол №4 от 27.04.2023г. на Общ.съвет Сърница, в сила от 01.05.2023г.) Местните такси и цени на услуги се заплащат от лицата при подаване на заявленито за извършването на съответният вид услуга, освен ако в нарочен закон, подзаконов нормативен акт, настоящата наредба или изрично решение на общински съвет е предвидено друго.

Чл.4. (1). За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

(2). Наименованията на видовете услуги, за които се събират такси или цени на услуги и права, както и техния размер, са определени в съответни приложения, неразделна част от тази наредба.

Чл.5. (1). Услугите се предоставят в зависимост от сроковете за извършване, които се избират от заявителя при подаването на заявлението, освен ако изрично в нормативен акт не е посочен друг срок. Те могат да бъдат:

1.Oбикновена поръчка – Законовоопределения максимален 7-мо дневен, 14-дневен или 30-дневен срок или друг нормативно определение максимален срок;

2.Бърза поръчка – 3 дневен срок;

3.Експресна поръчка – до 24 часа от подаването на заявлението.

(2). Ръководен орган от общинска администрация, въз основа на действащото законодателство, определя за кои услуги могат да се прилагат съкратените срокове за бърза или експресна услуга съобразно организацията на работа и натовареността на съответният отдел или служител/и, които я извършват.

(3). Сроковете за извършването на услугите започват да текат от деня, следващ деня на подаването на заявлението, когато са представени всички необходими документи и са заплатени съответните такси в случаите, когато таксата се заплаща при подаването на заявлението.

(4). При възникване на обективна необходимост от получаване на информация от друг държавен или общински орган от значение за произнасяне по съответното заявление, срокът за предоставяне на услугата автоматично се удължава до законовоопределия максимум с цел получаване на необходимата информация. В този случай заявителят се уведомява за удължаването на срока, като не му се възстановява сумата за разликата от бърза или експресна услуга до обикновена.

(5). При непредставяне на всички необходими документи, административния орган уведомява за това заявителя, като му представя допълнителен срок за предоставяне на липсващите документи и/или информация. Ако и до този срок не са представени нужните документи, преписката се прекратява, като на заявителя не се възстановява сумата, платена при подаване на заявлението.

Чл.6. (1). Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1.Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2.Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3.Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

(2). Пълните разходи включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително:

1.Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);

2.Материални, режийни, консултантски и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми на сгради и оборудване, хардуер, софтуер, такси за лицензии);

3.Разходи за управление и контрол;

4. Разходи по събиране на таксите;

5. Инвестиционни разходи;

6.Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

7. Други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.

(2). Когато услуги и права се предоставят освен от общината и от други субекти, при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените им могат да бъдат техните пазарни стойности.

Чл.7. (1). Размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определената услуга, когато общинския съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2). В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3). Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл.8. Редът за освобождаване от заплащане на такса за услуга, която не се ползва през съответната година или определен период от нея, се регламентира в раздела за съответната услуга въз основа на действащото законадетлство.

Чл.9. (1). Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица, училища и детски градини изцяло или частично от заплащане на такси, при условия и ред, описани в раздела за съответния вид такси.

(2). Освобождаването се извършва за срок не по – дълъг от една бюджетна година.

(3). В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи от управление на общинска собственост.

(4). Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

(5). Общинският съвет може да делегира правомощията си по ал.1 на кмета на общината при условия и ред, подробно описани в раздела за съответния вид такси.

Чл.10. (1). Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2). Местните такси се събират от служители от общинската администрация по методология, определена от кмета на общината.

(3). Приходите по ал.2 постъпват в общински бюджет.

Чл.11. (1). Всички мероприятия и прояви, в които Община Сърница е партньор или изпълнител, мероприятия на НПО, други общини или държавни органи и на гражданското общество, всички благотворителни прояви, които са без търговска цел, както и такива, за които това е предвидено в закон или друг нормативен акт, се освобождават от заплащане на такси за ползване на тротоари, площади, улични платна, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2). Освобождаването по ал.1 се осъществява въз основа на подадено писмено заявление до кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице, в което заявление се представя описание и доказателства за мероприятието. Съответното длъжностно лице проверява заявлението и документите и ако са налице предпоставките за освобождаване по ал.1, поставя резолюция за освобождаване от такса.

РАЗДЕЛ ІІⅠ

Промени в размера на местните такси и цени на услугите

Чл.12.Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл.13. (1). Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги при наличие на необходимост от това или при възникване на необходимост от промяна на размера им.

(2). Анализът по ал.1 съдържа:

1.Оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

2.Оценката на потребностите от предоставяне на услугите;

3.Информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания;

4.Препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

(3). При наличие на необходимост общинския съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

Глава втора
МЕСТНИ   ТАКСИ 

РАЗДЕЛ І
Такса за битови отпадъци

Чл.14. (1). Таксата за битови отпадъци се заплаща от лицата за извършваните от общината по реда на чл.62 от Закона за местните данъци и такси услуги на територията на Община Сърница.

(2). Таксата по ал.1 се заплаща за недвижимите имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания от Община Сърница, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закон за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

(3). Таксата по ал.1 се заплаща съобразно вноските и сроковете за заплащане на данъка върху недвижимите имоти съобразно чл.28, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

(4). На предплатилите в срока по чл.28, ал.2 от Закона за местните данъци и такси дължимата такса за цялата година, се прави отстъпка от 5 процента.

(5). При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимата до прехвърлянето / учредяването такса по ал.1, включително за месеца на прехвърлянето / учредяването, се заплаща от прехвърлителя / учредителя преди прехвърлянето / учредяването.

(6). За недвижимите имоти, придобити през текущата година, таксата по ал.1 се заплаща в сроковете по ал.2, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.2, таксата се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.

Чл.15. Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място, землище или селищно образование с решение на общински съвет въз основа на план-сметка, включваща всяка дейност по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси

Чл.16. (1). Таксата за битови отпадъци се определя въз основа на параметрите по чл.15, като се вземат в предвид и следните компоненти:

1. За имоти на физически лица - като промил върху данъчната оценка на имота;

2. За имоти на юридически лица, в това число и имоти, които се ползват от еднолични търговци за осъществяване на търговска дейност - като промил върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка;

3. За жилищни имоти на юридически лица, които не се използват за осъществяване на търговската дейност на лицето - като промил върху данъчната оценка на имота.

(2).  Обстоятелствата, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци, както и всяка тяхна промяна, могат да бъдат установявани служебно и/или чрез подаване на декларация от лицата съобразно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси. Информацията може да бъде получавана и чрез обмен на данни между държавни органи и общината, в това число и обмен на данни чрез информационни източници и платформи.

Чл.17. Таксата за битови отпадъци се заплаща от:

1.Собственика на имота;

2.Ползвателя при учредено вещно право на ползване;

3.При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него;

4.Лицето, на което е предоставен имота за управление, за имоти – държавна или общинска собственост;

5.Собственика на сграда, построена върху държавен или общински имот, за съответния имот или част от имот.

Чл.18. (1). (изм., Решение №59, прието с Протокол №4 от 27.04.2023г. на Общ.съвет Сърница, в сила от 01.05.2023г.) Не се събира такса за:

1. за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;

2. за имоти, които не се използват през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;

3. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;

4. молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, както и за поземлените имоти, върху които са построени. Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

(2). При подаване на декларация по реда на ал.1, т.2 и т.3, може да се освободи от заплащане съответното лице само за дейностите по чл.66, ал.1, т.1-т.3 от ЗМДТ. За дейностите по т.4 съответното лице не се освобождава, като в тази част такса битови отпадъци се начислява в съответствие с разпоредите на чл.15-чл.18 от настоящата наредба.

(3). При подадена декларация за освобождаване от такса битови отпадъци съобразно т.2 и т.3 на ал.1, до десети януари на съответната година се постановява решение от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице за прекратяване предоставянето на услугите по чл.62 от ЗМДТ и освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци, което се съобщава на заявителя. След влизането в сила на решението, предоставянето на услугата от Община Сърница се прекратява, а предоставеният от общинска администрация съд за събиране на битовия отпадък за съответният имот се премахва.

(4). Решение за прекратяване предоставянето на услугите по чл.62 от ЗМДТ и освобождаването от заплащане на такса битови отпадъци е със срок за една календарна година.

Чл.19. Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

РАЗДЕЛ  ІІ
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл.20. (1). Общинският съвет определя такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организират пазари /открити и закрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост осъществяване на търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини и др.

(2). Таксите се определят на квадратен метър за ден или за месец в зависимост от зоната, в която се намират терените.

(3). Зоните по ал.2 се определят от кмета на общината.

Чл.21. (1). Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.

(2). Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период. При ползване на мястото повече от месец, таксите се плащат месечно, но не по-късно от 10 дни след започване на месеца.

(3). Когато съответното място се ползва само за един календарен ден, за разрешение за ползване се счита касовия бон/квитанцията/ за платената такса.

(4). Когато съответното място се ползва само за един/наколко календрани месеца, за разрешение за ползване се счита сключеният с общината договор за ползване.

(5). При искане, изразено от страна на заявителя, за прекратяване на ползването на площите по ал.1, срокът на издаденото разрешение може да се измени. В тези случаи надвнесената сума не се възстановява.

(6). При искане на промяна в квадратурата на ползваната площ, издаденото разрешение може да се измени, като сумите се коригират в съответствие с квадратурата. Не се променя квадратурата на издадено разрешение, ако е съставен констативен акт за нарушение.

(7). При самоволно надвишаване на определената за ползване площ от ползващото лице, определената такса се заплаща в двоен размер.

РАЗДЕЛ   ІІІ
Такси за ползването на детски ясли и градини, лагери и социални услуги, финансирани с общинския бюджет

Чл.22. За ползването на лагери и социални услуги, финансирани от общинския бюджет, общински съвет определя своевременно такса преди започване предоставянето на социалната услуга.

Чл.23. (1). За ползване на детски ясли и целодневни детски градини родителите или настойниците на деца не заплащат такса за ползване на услугите. Разходите за таксите на децата се поемат от Републиканския бюджет и се определят с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната календарна година.

(2). Таксата по ал.1  се променя при необходимост ежегодно при съобразяване с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България  за съответната календарна година.         

РАЗДЕЛ  ⅠV
Такси за технически услуги

Чл.24. Таксите се заплащат за технически услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищно устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл.25. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл.26. Не се заплащат такси за технически услуги в следните случаи:

1.когато се предоставят на държавни или други общински органи, Българският червен кръст и централните и териториални поделения на законно регистрираните вероизповедания в България;

2.когато се предоставят устни справки на лица за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;

3.когато се предоставя предварителна информация на лицата по въпроси на техническото обслужване и законодателна рамка;

4.в случаите по чл.108 от ЗМДТ.

Чл.27. (1). Техническите услуги се извършват в срокове съобразно АПК като общ закон и ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ и подзаконовите нормативни катове по прилагането им като специална нормативна уредба.

(2). За предоставянето на експресни, бързи и обикновени технически услуги се прилагат разпоредбите на чл.5 от наредбата.

РАЗДЕЛ V
Такси за административни услуги 

Чл.28. Таксите се заплащат за административни услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с гражданската регистрация на физическите лица, административното обслужване на физическите и юридическите лица и за издаването на документи (административни актове) от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения на лицата, когато същият документ е от материалната и териториалната компетентност на Община Сърница съобразно действащото законодателство.

Чл.29. Таксите за административни услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл.30. (1). Не се заплащат такси за административни услуги в следните случаи:

1.когато се предоставят на държавни или други общински органи, Българският червен кръст и централните и териториални поделения на законно регистрираните вероизповедания в България;

2.когато се предоставят устни справки на лица в позволените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни;

3.когато се предоставя предварителна информация на лицата по въпроси на техническото обслужване и законодателна рамка;

(2). За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, не се заплаща такса.

Чл.31. (1). Административните услуги се извършват в срокове съобразно АПК като общ закон и ЗГР, ДОПК, ЗОС, ЗДОИ и подзаконовите нормативни катове по прилагането им като специална нормативна уредба.

(2). За предоставянето на експресни, бързи и обикновени административни услуги се прилагат разпоредбите на чл.5 от наредбата.

РАЗДЕЛ VⅠ
Такси за притежание на куче

Чл.32. (1). Всеки собственик на куче, с постоянен адрес/седалище на управление на територията на Община Сърница, заплаща годишна такса за притежаване на куче.

(2). Всеки собственик на куче – домашен любимец над 3-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в данъчната служба към общинска администрация, независимо дали същото е освободено от дължимия данък, съгласно чл. 175 на ЗВД, като попълват декларация по образец, одобрен от кмета на общината и в съответствие с Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Сърница.

(3). Декларирането по ал.2 се осъществява от собственик с постоянен адрес/седалище на управление на територията на Община Сърница.

Чл.33. (1). Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в тримесечен срок от придобиване на кучето, когато е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването.

(2). Освобождават се от такса собствениците на кучета за категориите по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност  и чл.39 от Закона за защита на животните.

Чл.34. Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

РАЗДЕЛ VⅠ
Такси за гробни места

Чл.35. (1). Погребването на починали лица се осъществява в специално обособени гробни места в имоти, общинска собственост със специално предназначение за гробище, които се обособяват на територията на всяко населено място и селищно образование в Община Сърница с решение на общински съвет.

(2). Освобождават се заплащането на такса починалите лица, които са имали постоянен/настоящ адрес на територията на съответното населено място от Община Сърница.

РАЗДЕЛ VII
Такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд

Чл. 36. (1). Лицата заплащат такса за промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл.29, ал.3 и  ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи се заплаща такса

(2). Размерът на таксата се определя от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

4. вида на обекта;

5. възможността за напояване.

(3). Не се заплаща такса в случаите, определени в чл.30, ал.3 и ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи.

(4). При изграждане на разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция, такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

(5). Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

Глава трета
ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

РАЗДЕЛ
Цени на услуги, предоставяни от Община Сърница на физически и юридически лица съгласно чл.6, ал.2 от Закона за местни данъци и такси

Чл.37. (1). Общинският съвет приема цени на услугите за дейностите по поддържане на чистота на обществени места за преместваеми обекти.

(2). Цените на услугите по ал.1 се заплащат от собствениците на преместваеми обекти (лицето на което е издадено разрешението за поставяне на преместваем обект), независимо от собствеността на терена, върху който са поставени.

(3). Цената по ал.1 се заплаща за всички преместваеми обекти, които се намират на територията на Община Сърница.

Чл.38. (1). Определянето на размера на цената за осъществяване на дейностите по чл.37 се определя въз основа на данни, налични в общинска администрация при обмен на информация между различните отдели или от задълженото лице при необходимост. За определянето на размера на цената, задълженото лице се уведомява чрез изпращане на съобщение.

(2). Обстоятелствата, които имат значение за изчисляване на размера на цената за осъществяване на дейностите по чл.37, както и всяка тяхна промяна, могат да бъдат установявани служебно и/или чрез подаване на информация от задължените лица. Информацията може да бъде получавана и чрез обмен на данни между държавни органи и общината, в това число и обмен на данни чрез информационни източници и платформи.

(3). Определянето и заплащането на цената за осъществяване на дейностите по чл.37 се извършва по ред и в срокове, определи от кмета на общината в съответствие с настоящата наредба.

Чл.39. (1). Общинският съвет приема цени за услуги, извършвани с товарни и специални транспортни средства, собственост на Община Сърница, които услуги се извършват по искане на физически и юридически лица.

(2). Услугите по ал.1 се извършват след предварително заявяване от страна на заинтересованото лице и в съответствие с работния график на техниката, като не се възпрепятства използването на общинските товарни и специални транспортни средства за общински нужди. В случай, че е налице подобно дублиране на работни часове, предимство има общинската нужда.

Глава четвърта
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 Раздел  І
Контрол

Чл.40. Контролът по спазване разпоредбите на настоящата наредба се възлага на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Община Сърница.

Чл.41. (1). Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на ЗАНН, освен ако в специален закон не е предвидено друго съобразно вида на таксата или цената на услугата.

(2). Нарушенията на наредбата се установяват с актове за установяване на административно нарушение, съставени от длъжностните лица, определени от кмета на Община Сърница.
(3). Въз основа на съставените актове за установяване на административно нарушение кмета на Община Сърница или упълномощен от него длъжностно лице издава наказателните постановления.        

Раздел ІІ
Административно наказателни разпоредби

Чл.42. (1). За нарушения, свързани с декларирането на данни във връзка с начисляването на такса за битови отпадъци по реда на Глава втора, раздел Ⅰ от настоящата наредба, виновните физически лица се наказват с глоба, а юридическите лица се наказват с имуществена санкция в размер на от 20% до 50% от реалната дължима сума за такса битови отпадъци за съответния недвижим имот, но не по малко от 100 лева.

(2). За отказ за заплащане на такса по реда на Глава втора, раздел ⅠⅠ от настоящата наредба, в това число и когато е налице самонастаняване за продажба върху общински имот без съответното разрешение от общинска администрация, виновните физически лица се наказват с глоба, а юридическите лица се наказват с имуществена санкция в размер от 20 до 100 лева съобразно степента на нарушението.

(3). За нарушения, свързани с декларирането на данни във връзка с начисляването на такса по реда на Глава втора, раздел ⅤⅠ от настоящата наредба, виновните физически лица се наказват с глоба, а юридическите лица се наказват с имуществена санкция в размер на 100 лева за всеки отделен случай.

(4). Във всички останали случаи, извън ал.1 - ал.3 на настоящият член, виновните физически лица се наказват с глоба, а юридическите лица се наказват с имуществена санкция в размер от 20 до 500 лева за всеки отделен случай съобразно степента и обществената опасност на извършеното нарушение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§1. Наредбата е приета с Решение № 132, прието с Протокол № 13 от 22.12.2022 г. на основание чл.9 от Закона за местни данъци и такси.

§2. Настоящата наредба отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница, приета с Решение №11, прието с Протокол №3 от 27.04.2015г. на Общински съвет Сърница.

§3. Наредбата влиза в сила и се прилага от 01.01.2023 година.

§4. Настоящата наредба се прилага при извършването на услуги и съответно заплащането на такси и цени по тях, осъществявани от Общинска администрация Сърница и администрациите на двете кметства с.Медени поляни и с.Побит камък.

§5. Започналите, по неприключилите производство по определяне на такси и цени на услугите на територията на Община Сърница се приключват по реда на отменената Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница, приета с Решение №11, прието с Протокол №3 от 27.04.2015г. на Общински съвет Сърница.

 

Преходни и заключителни разпоредби на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сърница, приета с Решение №59, прието с Протокол №4 от 27.04.2023г. на Общински съвет Сърница, в сила от 01.05.2023г.

§7. Наредбата влиза в сила и се прилага от 01.05.2023 година.

 

Преходни и заключителни разпоредби на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сърница, приета с Решение №25, прието с Протокол №3 от 21.12.2023г. на Общ. съвет Сърница, в сила от 01.01.2024г.

§3. Наредбата влиза в сила и се прилага от 01.01.2024 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ