Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на община Сърница

НАРЕДБА ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за поемане на общински дълг, за издаването на общински гаранции, видовете общински дълг, съгласно Закона за общинския дълг.

Глава втора

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Чл. 2. (1) Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване на изискванията на Закона за общинския дълг и тази Наредба съставляват общински дълг и представляват задължение на общината.

(2) Дългът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не са общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг и тази наредба.

Чл. 3. Общинският дълг е дългосрочен и краткосрочен и се поема с решение на Общинския съвет, като се формира от:

1. емисия на общински ценни книжа – ценни книжа, издадени от общината при условията и по ред на глави 4 и 5 от Закона за общинския дълг;

2. дълг, поет с договор за общински заем – банкови заеми, заеми от ПУДООС и всички други финансови задължения, поети с договор за общински заем;

3. изискуемите общински гаранции – финансови задължения възникнали в резултат на активиране на издадена от общината гаранция;

4.безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона;

5.финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).”

Чл. 4. Общината може да поема дългосрочен дълг за:

1.финансиране на инвестиционни проекти в полза на гражданите на местната общност;

2.рефинансиране на съществуващ дълг;

3.предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4.осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.

5.финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента;

6.финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси;

7.финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1303/2013", от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура;

8.разплащане на просрочени задължения;

9.осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси

Чл. 5. Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:

1.предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;

2.капиталови разходи;

3.неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4.плащания по изискуеми общински гаранции;

5.плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

6.проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

Чл. 6. Общинският дълг не е гарантиран от държавата и не представлява задължение за правителството освен в случаите, когато по съответния ред е издадена държавна гаранция.

Чл. 7. (1) Общината може да договаря, поема и изплаща дълг в левове или в чуждестранна валута.

(2) При преоценка на общински дълг или на гарантиран от общината дълг в левове задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват по курса на Българската народна банка към датата на преоценката.

(3) Обезпечението на общински дълг не може да се осъществи чрез залог или ипотека на имущество - публична общинска собственост.

Чл. 8. Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

Чл. 9. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

(2) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 8 и издадените от тях гаранции.

(3) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8 от настоящата наредба.

Чл. 10. Сметната палата осъществява одит върху възникването и управлението на общинския и гарантирания от общината дълг и използването на дълговите инструменти.

Глава трета.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА НА ДЪЛГА

Чл. 11. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:

1.максималния размер на новия общински дълг;

2.общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

3.максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл. 12. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общината по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор "Държавно управление".

(6) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.”

Глава четвърта.

ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Чл. 13. Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

Чл. 14. Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

1.проектът да е от полза на местната общност;

2.предложението да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

3.да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;

4.проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

Чл. 15. Условията за провеждане на обществено обсъждане на проект на Община Сърница са следните:

1.проектът, предлаган за обсъждане, да е в интерес на местната общност.

2.проектът, предложен за обсъждане от местната общност, да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

3.предложението да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

4.да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Чл. 16. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на предложението на кмета за поемане на дългосрочен дълг от Общинския съвет при условията на Глава четвърта от Закона за общинския дълг.

Чл. 17. В общественото обсъждане могат да участват заинтересовани физически и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на Община Сърница, както и представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации.

Чл. 18. Обществено обсъждане на проект, финансиран чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Сърница, се извършва при спазване на следния ред:

1.Кметът на Община Сърница оповестява изготвения проект, който ще се финансира чрез поемане от общината на дългосрочен дълг, чрез Покана за обсъждане, отправена до местната общност.

2.Поканата за обсъждане по т. 1 се публикува в един местен вестник най-малко седем дни преди датата на общественото обсъждане, поставя се на обществено достъпно място в сградата на общината, както и в интернет-страницата на общината.

3.Поканата за обсъждане по т. 1 трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането.

4.Общественото обсъждане се провежда в сградата на общината в предварително посочено в поканата място.

5.За провеждане на всяко едно обсъждане кметът може да упълномощи длъжностно лице, което да докладва пред местната общност за конкретните параметри на обсъждания проект и лице, което да изготви протокол от обсъждането.

6.Обсъждането се открива с експозе от кмета или от упълномощеното от кмета длъжностно лице, който и ръководи срещата. Експозето съдържа описание на идеята на проекта, обществената му значимост, икономически параметри, предлаган начин за финансиране. В обсъждането могат да се включат експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност.

7.След експозето по т. 6 докладчикът дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта.

8.За изразените мнения, предложения и становища се съставя протокол, който се подписва от протоколчика.

9.Становища и предложения по проекта за общински дълг могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане. Всички становища и предложения се отразяват в протокола по т.8

Чл. 19. Протоколът от общественото обсъждане е неразделна част от предложението на кмета по чл. 13 от Закона за общинския дълг.

Чл. 20. Общинският съвет разглежда докладната записка с предложението на кмета за поемане на дългосрочен дълг на първото заседание, следващо датата на постъпването й в Общински съвет Сърница.

Чл. 21. Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Чл. 22. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:

1.максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2.валутата на дълга;

3.вида на дълга съгласно чл. 3 от ЗОД;

4.начина на обезпечаване;

5.условията за погасяване;

6.максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.

(2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

(3) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.

Чл. 23. (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

Чл. 24. В рамките на текущата бюджетна година общината може да поеме нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години по общинския бюджет.

Чл. 25. Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението на Общински съвет по чл. 9, ал. 3 от ЗОД в 30-дневен от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Глава пета.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

Чл. 26. (1) Процедурата се прилага за избор на:

1.финансова или кредитна институция – при поемането на дългосрочен и краткосрочен дълг;

2.финансов посредник – при емитирането на общински ценни книжа;

Чл.27. Процедурата се извършва в съответствие със следните принципи:

1.Откритост, прозрачност и недискриминационност;

2.Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати;

3.Постигане на икономически най-изгодно решение за местната общност.

Чл.28. Настоящата процедура не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД

Чл.29.(1). Кметът на общината изготвя обявление за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник и документация за участие в процедурата.

(2)Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:

1.решение на ОбС по чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.22 от настоящата наредба;

2.обект на финансирането, ако финансирането е предназначено за конкретен обект;

3.размер и вид на финансирането;

4.изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности, специализацията и опита на кандидата и документите, с които те се доказват;

5.срок на валидност на офертите;

6.Място, от което кандидатите могат да получат документация за участие в процедурата;

7.критерии за оценка на офертите;

8.срок за представяне на оферти;

9.адрес, телефон и имейл на лице от общинска администрация за контакти във връзка с процедурата;

10.място и дата за отваряне на получените офертите;

11.наименование, адрес, телефон, факс, ел. адрес на общината и лице за контакти.

(3)Обявлението се публикува на интернет страницата на общината и на информационното табло в административната сградата на общината на адрес: гр. Сърница, ул. Свобода № 20

(4)Срокът за подаване на офертите не може да бъде по – кратък от десет (10) работни дни, считано от дата на публикуване.

Чл.30.(1)Документацията за участие в процедурата съдържа най-малко следната информация:

-   Обявление за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник;

-   Описанието на проект по чл.14 , т.2 от Закона за общински дълг или вида на кредита, който общината смята да поеме;

-   Методика за определяне на комплексна оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест;

-   Актуални данни за финансово състояние на общината и последния заверен годишен отчет за изпълнение на общинския бюджет;

-   Проекто-договор.

(2)Методиката за определяне на комплексна оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест, съдържа указания за определяне на оценка по всеки показател и за определяне на комплексна оценка на офертата.

Чл.31.(1)Документацията за участие в процедурата се подготвя от комисия, включваща правоспособен юрист, икономист и други длъжностни лица, определени от кмета на общината със заповед.

(2)Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията.

(3)За участието си в комисията лицата могат да получават възнаграждение, определено със заповед на кмета на общината.

Чл.32.(1) Всеки кандидат може писмено да поиска разяснение по документацията за участие в процедурата. Кметът на общината е длъжен да даде разяснение в срок 3 работни дни от постъпването на искането и да ги публикува на интернет страницата на общината.

(2). Искания за представяне на разяснения могат да се подават най-късно до 4 дни преди крайния срок за представяне на офертите.

Чл.33.(1) Кметът на общината назначава със заповед комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти, в която се определят и резервни членове.

(2)Комисията се състои най-малко от трима и най-много от петима членове, като се определят и резервни членове.

(3)В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист, а останалите членове са лица, притежаваща необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с целта и сложността на задачата.

(4)Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията.

(5)За участието си в комисията, лицата могат да получават възнаграждение, определено със заповедта за съставяне на комисията.

Чл.34.(1) Не може да бъде член на комисията или консултант лице, което:

1.има финансов интерес от поемането на общински дълг;

2.и свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.

(2)Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3)Членовете на комисията и консултантите представят декларация по отсъствие на обстоятелствата по ал.1 и за спазване на изискванията по ал.2 при тяхното назначаване и на всеки етап от процедурата при промяна на обстоятелствата.

(4).Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с констатациите в него, той го подписва с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(5). Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.

Чл.35.(1) Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявлението.

(2)Допуснатите до участие оферти се оценяват съгласно одобрената методиката и предварително обявените критерии и въз основа на резултатите от оценяването се класират кандидатите.

(3)За резултатите от своята работа, комисията съставя протокол, който се представя на кмета на Община Сърница в 3 дневен срок от съставянето му.

(4) Кмета на общината може да го одобри или да го върне за преработване от комисията, когато констатира несъответствия или неясноти по работата на комисията. При връщане комисията има 5 дневен срок да отстрани допуснатите грешки.

Чл.36.(1)Протоколът задължително се подписва от всички членове на комисията.

Чл.37. (1).Кметът на община издава заповед, въз основа на протокол по чл.35, ал.3 от Наредбата. Заповедта, в едно с протокола се изпраща в 3-дневен срок от издаването й  на подалите оферта участници.

(2). В заповедта на кмета се посочва срок за сключване на договора с класирания на първо място кандидат.

 (3). Ако класирания на първо място се откаже от сключването на договора, се изпраща покана на класирания на второ място кандидат.

(4). Ако класирания на второ място се откаже от сключването на договора, процедурата се прекратява със заповед на кмета на общината.

Чл.38. (1). При не постъпила нито една оферта, кметът на общината изготвя покана за участие за избор на финансова институция и финансов посредник. Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:

1.решението на общинския съвет по чл. 22, ал. 1 от настоящата наредба;

2.обект на финансирането;

3.размер и вид на финансирането;

4.срок на валидност на офертата;

5.място, срок и начин на подаване на офертите;

6.наименование, адрес, телефон, електронен адрес на общината и лице за контакт;

8.методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест.

(2) Поканата се изпраща до определено/и лице/лица.

(3)Процедурата при избор на финансова или кредитна институция  се провежда по реда на чл.35-37.

Чл.39.Кметът на общината участва в преговори за поемане на дълг с общинска гаранция и подписва от името на общината споразуменията за издаване на общинска гаранция или гаранционните писма след решение и одобрение от Общински съвет.

Чл.40. Промените в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или срока на погасяването му, се правят след предварително одобрение от общински съвет по реда на чл.40 от ЗОД.

Чл.41.(1) По предложение на кметът на общината или общинските съветник/ци, Общински съвет Сърница може да възложи на кмета да започне процедура по предоговаряне на съществуващ дълг/кредит със съответната финансова или кредитна институция.

(2)С решението се определят параметрите, които могат да се предоговарят, като:

1.размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2.начин на обезпечаване;

3.срок на погасяване;

4.лихвен процент, такси и комисиони;

5.други условия конкретно посочени от общински съвет.

Чл.42.(1) Процедурата по предоговаряне започва с изпращане на покана до съответната кредитна институция.

(2)При съгласие от страна на съответната финансова институция, кмета на общината провежда преговори, при който не могат да се договарят по-неизгодни параметри за общината в сравнение със съществуващите, както и определените от общинския съвет по чл.41. За постигнатите договорености се съставя двустранен протокол.

(3) Протокола се внася за разглеждане и одобрение или отхвърляне от Общински съвет:

1.при отхвърляне на протокола, процедурата приключва.

2.при одобрение на протокола, съответно постигнатите договорености, Общински съвет възлага на кмета на общината да сключи анекс към съответния договор.

(4) При изразено несъгласие от страна на съответната финансова или кредитна институция за предоговаряне на условията, параметрите по дълга, Общински съвет може да вземе решение за откриване на процедура за избор на финансова или кредитна институция за рефинансиране на поетия дълг по реда на тази наредба.

Чл.43. Общински съвет може да вземе решение за рефинансиране на вече поет дълг, чрез избор на финансова или кредитна институция по реда на тази наредба, без да се минава процедура по предоговаряне.

Глава шеста.

ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Чл. 44. Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на Закона за общинския дълг и настоящата Наредба.

Чл. 45. (1) Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината.

(2) Предложението за издаване на общинска гаранция трябва да отговаря на условията по чл. 12, ал. 2 и чл. 14 от Наредбата.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет предложението за издаване на общинска гаранция заедно с доклад за статута и финансовото състояние на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.

(4) Решението за издаване на общинска гаранция се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.

Чл. 46. Кметът на общината участва в преговорите за поемане на дълг с общинска гаранция и подписва от името на общината споразуменията за издаване на общинска гаранция или гаранционните писма.

Чл. 47. Промени в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или срока на погасяването му, се правят след предварително одобрение от Общинския съвет по реда на чл. 43.

Чл. 48. Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец, предоставят на кмета на общината информация за обслужването на дълга.

Чл. 49. (1) Лихвите, погашенията по главницата и всички такси, комисиони и други подобни разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат от кредитополучателите.

(2) Плащане по общинска гаранция се дължи само в случаите, когато кредитополучателят не извърши частично или цялостно плащане по кредита в съответствие с условията по договора за заем и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в съответния договор за заем, за събиране от кредитополучателя на дължимите суми.

Чл. 50. Когато изискванията на чл. 44, ал.2 от ЗОД не са предвидени в споразумението за издаване на общинска гаранция, кметът на общината уточнява с кредитора конкретни мерки, които трябва да бъдат предприети, когато се дължи плащане по общинска гаранция, както и сроковете, в които общината трябва да плати просрочената сума.

Чл. 51. От деня на извършване на плащане по общинска гаранция общината встъпва в правата на кредитора по договора за заем до размера на извършеното плащане.

Чл. 52. (1) Кредитополучателят е длъжен да възстанови в пълен размер сумите, изплатени на кредитора по общинска гаранция, и направените разходи във връзка с плащането.

(2) Кметът на общината предприема всички мерки съгласно действащото законодателство за възстановяване на сумите, изплатени по общинска гаранция.

Глава седма.

ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 53. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на глави четвърта и пета на Закона за общинския дълг и настоящата наредба.

Чл. 54. Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 55. (1) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква "в" от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

(2) В случаите по ал. 1 информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценните книжа, се оповестява в интернет страницата на Община Сърница.

Глава осма.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Чл. 56. (1) Кметът на общината води, съхранява и предоставя на Министерството на финансите информация за поетия от общината дълг и дълга на контролираните от нея лица, които попадат в обхвата на подсектор "Местно управление", в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.

(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за останалите лица от подсектор "Местно управление", които не се контролират от отделна община.

(3) Редът, начинът и сроковете за отчитане и предоставяне на информацията по ал. 1 се определят от Министерство на финансите.

(4) Воденето, съхранението и предоставянето на информацията за поетия от Община Сърница дълг се осъществява от служител, определен със заповед на кмета на общината.

Чл. 57. (1) Регистърът на общината за общинския дълг е разделен на следните подрегистри:

1.подрегистър на емитираните общински ценни книжа;

2.подрегистър на заемите, предоставени на общината;

3.подрегистър на издадените общински гаранции.

(2) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1.решенията на Общинския съвет по чл. 17, ал. 1 и чл. 40, ал. 4 от Закона за общински дълг;

2.договорът, с който е поет дълга от общината;

3.срочността на дълга, промените на срочността, амортизационната схема на дълга;

4.забава в обслужването на дълга повече от 30 дни.

Глава девета.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 58. Кметът на общината носи отговорност за използването на постъпленията от дълга само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга.

Чл. 59. Когато общината забави обслужването на дълга повече от 30 дни, кметът на общината и/или кредиторът уведомява в 5-дневен срок общинския съвет и Сметната палата.

           

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Краткосрочен дълг“ е дълг със срок за изплащане до една година.

2. „Дългосрочен дълг“ е дълг със срок за изплащане над една година.

3. „Форсмажорно обстоятелство“ е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, което не може да се избегне или последиците от което не могат да се предотвратят.

4.„Местна общност“ са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на съответната община.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата е приета от Общински съвет Сърница с Решение №125/05.11.2018 г., взето с Протокол №15/05.11.2018 г., на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг

§ 2. Наредбата влиза в сила в деня на приемането й от Общински съвет Сърница.