Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сърница

НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сърница

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  С тази наредба се уреждат реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сърница.  Целта на наредбата е да осигури защита на потребителите, условия за лоялна конкуренция, както и опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

Чл. 2. С наредбата се въвежда:

 1. Регламент за работно време на стационарни обекти и за търговия на открито в имоти частна собственост;
 2. Разрешителен режим за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост и за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти.

Чл. 3.   Обектите по чл. 2, т. 1 са:

 1. обекти за търговия с хранителни стоки;
 2. обекти за търговия с нехранителни стоки;
 3. заведения за хранене и развлечения;
 4. обекти за комунални и други услуги;
 5. хотели и други места за настаняване.

Глава втора
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Раздел I
Ред и условия за заявяване на работно време на стационарни търговски обекти

Чл. 4. (1) При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица заявяват работното време на обекта в общинската администрация по местонахождението му.

(2) Заявлението за работно време на обекта (по образец) се подава до кмета на общината в срок до 1 (един) месец от започване дейността на обекта.

(3) В заявлението се посочва:

- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

- вид на търговския обект;

- адрес на търговския обект;

- трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;

- номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните - за обекти по чл. 3, т. 1 и т. 3;

- номер на удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско свидетелство - за обекти в които се упражняват занаяти;

- обектът се намира/не се намира в жилищна сграда;

- обектът отстои/не отстои на повече от 30 метра от жилищна сграда.

(4) Търговецът заявява работно време. При необходимост представя съгласувана от главния архитект на Община Сърница схема за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта.

Чл. 5. (1) За търговски обект в урбанизирани територии търговецът предлага работно време в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч.

(2) За търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч. до 22.00 ч.

(3) Търговецът може да предложи работно време извън посоченото по ал. 1 или ал. 2, като в този случай следва да представи протокол от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи.

(4) При непредставяне на документите по ал. 3 за работно време на обектите по ал. 1 се счита времето, определено в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч., а за обектите по ал. 2 - в рамките от 06.00 ч. до 22.00 ч., като същото се вписва в Информационен масив "Търговски обекти" по чл. 10, ал.1.

Чл. 6. (1) По искане на търговеца, за определен ден, кметът на общината със заповед може да удължи, определеното в заявлението работно време.

(2) Кметът на общината може със заповед едностранно да промени работното време, ако в рамките на една година са констатирани:

 1. две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална здравна инспекция (РЗИ);
 2. два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на общинската администрация или от органите на съответното МВР в общината.

Чл. 7. (1) След подаване на заявлението за работно време на търговския обект, длъжностно лице, назначено от кмета на общината, извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган.

(2) При съответствие на заявените с установените от длъжностното лице данни, заявлението се заверява от кмета на общината или упълномощено от него лице и се вписва в Информационен масив "Търговски обекти" на територията на Община Сърница.

(3) Търговецът може да приложи към заявлението за работно време копия от следните документи:

 1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;
 2. удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните- за обекти по чл. 3, т. 1 и т. 3;
 3. удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица;
 4. карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица.
 5. копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг документ, от който е видно, че са на лице основания лицето да извършва съответната дейност в обекта.

(4) Заверката на заявлението за работно време и вписването му в Регистър на  Търговските обекти се извършва в случаите по ал. 1 в едномесечен срок, а по ал. 3 - в 10 (десет) дневен срок от подаването му.

(5) При промяна на обстоятелствата по чл. 4, ал. 3 и/или ал. 4, търговецът е длъжен в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира кмета по реда на чл. 4, ал. 2 . Вписването се извършва съобразно чл. 5, ал. 1 - ал. 4. 

Чл. 8.  При необходимост, кметът на общината дава задължителни писмени указания, свързани с прилагане на императивни нормативни разпоредби за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.

Чл. 9.  Завереното заявление за работно време на търговския обект се съхранява в обекта.

  

Глава трета
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Раздел  I
Ред и условия за вписване в Регистър на Търговските обекти

Чл.10. (1) Лицата, които извършват търговска дейност в търговски обекти по чл.3 подават в Община Сърница уведомление за вписване в Информационен масив "Търговски обекти" на територията на Община Сърница, с изключение на случите, когато вписването се извършва служебно. Уведомлението се подава по образец, в срок от 1 (един) месец от започване на дейността в съответния обект.

(2) При издадено от кмета на общината удостоверение за утвърдена категория на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, се извършва служебно вписване в  регистъра по чл.10, ал.1.

(3) Уведомлението по ал.1 се подава в два екземпляра, като на него се поставя номер, дата, подпис и печат от съответното длъжностно лице от администрация. Оформеното уведомление се връща на лицето, а другото се съхранява в общинска администрация.

(4) Уведомлението по ал.1 съдържа следните данни:

 1. Трите имена, ЕГН и адрес на лицето, съответно наименование, седалище и адрес на управление, код по БУЛСТАТ/ЕИК и имена на управителя/представителя на дружеството, стопанисващо обекта;
 2. Адрес на търговския обект;
 3. Имейл и телефон за контакт;
 4. Нотариален акт или договор за наем;
 5. Вид и наименование на търговския обект;
 6. Предмет на дейност в обекта;
 7. Работно време на обекта.

(5) В уведомлението по ал.1 лицето декларира, че отговаря на всички нормативно установени изисквания за извършване на съответната търговска дейност, като посочва номера и датата на съответно издадените актове, разрешения, лицензии, протоколи и други документи.

(6) Към уведомлението по ал.1 се прилага и копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг документ, от който е видно, че са на лице основания лицето да извършва съответната дейност в обекта – в случай, че това лице е различно от собственика на обекта.

Чл.11. В случай на промяна в обстоятелствата по чл.10, ал.4, лицето, стопанисващо обекта е длъжно в 14-дневен срок от настъпването на съответната промяна да подаде ново уведомление по чл.10, ал. 1.

Раздел II
Общи изисквания при извършване на търговска дейност в стационарен обект

Чл. 12. (1) Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език, с изключение на случаите, когато информацията по ал. 2 може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.

(2) Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и ако е необходимо указания за употреба.

(3) Информацията, съдържаща се в етикета трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща. 

Чл. 13. Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя данните по чл. 12, ал. 2 по друг подходящ начин.

Чл. 14. (1)Всеки търговец предварително поставя на видно място, в непосредствена близост до стоката, нейната цена.

(2) Цената на стоката трябва да бъде посочена в левове за съответната мерна единица или за брой.

(3) Всеки търговец, който предлага услуги на потребителите, е длъжен предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект.

(4) Обявените цени по ал. 1 и ал. 3 трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение. 

Чл. 15. (1) Лицата, осъществяващи хотелиерство, са длъжни:

 1. Да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая.
 2. Да обявяват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение.
 3. Да обявяват цените задължително и в левове.

(2) В заведенията за хранене и развлечения се осигуряват ценоразписи: лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи на български език, които трябва да бъдат предоставяни на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.

Чл. 16.  За извършената продажба търговецът е длъжен да издава документ, който да съдържа данни за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената.

Чл. 17. Търговецът е длъжен да държи на разположение на контролните органи следните документи в зависимост от предмета му на дейност:

 1. заявление за работно време на търговския обект;
 2. регистрация за извършване на туристическа и туроператорска агентска дейност;
 3. удостоверение за категория на обектите, съгласно Закона за туризма;
 4. копие от документа за произхода на стоките;
 5. удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
 6. разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект.
 7. документи, изискуеми от специални нормативни актове, лицензи, разрешителни и други, в зависимост от предмета на дейност.

Чл. 18.  Търговецът е длъжен да предоставя на потребителя търговска гаранция в писмена форма при спазване изискванията на Закона за защита на потребителите при продажбата на стоки, подлежащи на гаранционно поддържане.

Чл. 19. (1) Търговецът е длъжен да осигури указания за употреба на български език при продажбата на стоки, чиято употреба изисква наличието на технически познания, стоки съдържащи опасни вещества или стоки, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност.

(2) Указанията за употреба на стоките съдържат информация, необходима на потребителите за правилното и безопасното използване и инсталиране, свързване, поддръжка или съхраняване на стоките. При необходимост указанията за употреба съдържат списък на съставните части и детайли на стоката.

Чл. 20. (1) На територията на Община Сърница се забранява:

 1. търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 2. продажба на стоки с неустановен произход и на стоки, неотговарящи на изискванията на чл. 19, ал. 1;
 3. продажба и сервиране на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години;
 4. достъпът на лица до 18 години, без родител или без придружител - надлежно упълномощено пълнолетно дееспособно лице, в питейни заведения, кафенета, дискотеки, обекти за обществено хранене, игрални и компютърни зали след 22.00 ч.
 5. продажба на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и здравни заведения;
 6. продажба на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и здравни заведения;
 7. ползване на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект - за съхраняване на стоки и амбалаж;

Чл. 21. Лицата, упражняващи търговска дейност в обекти на територията на Община Сърница, са длъжни:

 1. да поддържат чистотата в обекта и прилежащата му територия;
 2. да следят за спазването на обществения ред в обекта, като при необходимост информират компетентните органи;
 3. в обекти с денонощен режим на работа да осигуряват шумозаглушителна изолация;
 4. да спазват останалите нормативни актове имащи отношение към извършваната дейност.

Глава четвърта
ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО ВЪРХУ ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕД СТАЦИОНАРНИ ОБЕКТИ

Раздел I
Търговия на открито върху терени общинска собственост

Чл. 22.  Търговия на открито е търговия на дребно върху терени общинска собственост - паркове, тротоари, площади, улични платна и други.

Чл. 23. (1) На територията на Община Сърница не могат да бъдат предмет на търговия на открито:

 1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
 2. лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни материали;
 3. петролни продукти и дериватите им;
 4. вино и спиртни напитки;
 5. промишлени стоки;
 6. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.

(2) Разпоредбите на чл. 20, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се прилагат и за търговската дейност по чл. 22.

Чл.24.  На територията на Община Сърница се организира открит пазар всеки петъчен ден от 7:30 часа до 15:30 часа на ул. „Васил Левски” в частта и от осова точка 233 (кръстовището на ул.”Васил Левски” и ул. „Свобода”) до осова точка 224 (кръстовището на ул.”Васил Левски” и ул. „Крушовска”), съгласно решение на Общински съвет Сърница, като таксите които се събират са съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница и не е нужно специално разрешение по чл.27 от тази наредба.

Чл. 25.  Общият брой на местата, на които може да се извършва търговия на открито, разположението им, видовете съоръжения, площта, която заемат се определят със схеми, одобрени от Главния архитект на Община Сърница.

Чл. 26.  Лицата, на които е издадено разрешение по чл. 27, извършват търговия на открито в часовете от 08.00 ч. до 22.00 ч. и задължително отстраняват съоръженията от терените - общинска собственост, в останалото време.

Чл. 27. Търговия на открито се извършва въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на общината за извършване на дейността.

Чл. 28. (1) Разрешението по чл. 27 се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на общината, на която ще се извършва дейността.

(2) В заявлението се посочват следните данни:

- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

- лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца;

- точен адрес, вид и площ на съоръжението;

- срок за ползване на място;

- вида на стоките, с които ще се търгува;

- работно време.

(3) След подаване на заявлението, длъжностно лице, назначено от кмета на общината извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган.

(4) За кандидати, които са земеделски производители се прилага Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект, в срок до 10 март.

Чл. 29. Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито се издава за срок до 1 (една) година или за срока на действие на договора, ако е под 1 (една) година.

Чл. 30. Разпоредбите на Глава Трета, Раздел II се прилагат съответно и при извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост.

Раздел II
Ред и условия за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни обекти

Чл. 31. (1) Пред стационарни търговски обекти, върху терени общинска собственост могат да бъдат разполагани подвижни съоръжения, обслужващи извършваната в обекта търговска дейност.

(2) Подвижни съоръжения по смисъла на ал. 1 са:

 1. маси и столове за консумация на открито;
 2. хладилни витрини;
 3. щендери и стелажи за излагане на предлагани за продажба в търговския обект стоки;

(3) От съоръженията по ал. 2 не може да се извършва самостоятелна търговска дейност.

(4) Не могат да бъдат предмет на излагане по ал. 2, т. 3 стоките, изброени в чл. 23, ал. 1 от тази наредба.

(5) Захранването с електрическа енергия на съоръженията по ал. 2 може да се извършва само от обекта, пред който са поставени и следва да бъде в съответствие с нормативните изисквания относно захранването с оглед запазване живота и здравето на гражданите.

Чл. 32. Разполагането на подвижни съоръжения по чл. 31, ал. 2 се извършва въз основа на разрешение за ползване на място, издадено от кмета на общината. Разрешение се издава въз основа на заявление подадено до кмета на общината.

Чл. 33. В разрешението за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект се посочват следните данни:

 1. търговецът;
 2. вид на стационарния обект и номер на заявлението по чл. 4;
 3. точен адрес;
 4. вид на съоръжението, в съответствие с чл. 29, ал. 2 и заемана площ;
 5. срок на разрешението;
 6. стокова специализация;
 7. работно време;

Чл. 34. (1) Собствениците на стационарни обекти могат да ползват тротоарна площ, ако не се затруднява преминаването на пешеходци пред обекта.

             (2)Работно време на съоръженията е в рамките от 7.00ч. до 22.00 ч.

            (3) Разрешение за ползване на място пред стационарни обекти се издава за срок до 1 (една) година или за срока на действие на договора, ако е под 1 (една) година.

Раздел III
Общи изисквания

 Чл. 35.  Извън общинските пазари на територията на Община Сърница се забранява:

 1. Разполагането на предлагани за продажба стоки и/или продукти върху общински имоти (вкл. улици, тротоари, площади и други), освен в случаите, когато това е разрешено по съответния ред.
 2. Ползване на общинските зелени площи, тротоари, площади и другите общински места около търговския обект за съхраняване на стопански инвентари амбалаж, освен в случаите, когато това е разрешено по съответния ред.

Чл. 36. За ползване на място за извършване на търговия на открито се заплаща такса по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

Чл. 37. Органът, издал разрешението за ползване на място за извършване на търговия на открито или за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти може да го прекрати:

 1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;
 2. когато мястото не се използва, в съответствие с издаденото разрешение;
 3. когато мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;
 4. когато обществени нужди налагат това;
 5. по искане на лицето, на което е издадено.

Глава пета
ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО В ИМОТИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 38. (1) При упражняване на търговска дейност на открито в имоти частна собственост търговците (физически и юридически лица) заявяват работно време в общината по местонахождение на имота.

(2) Заявлението по ал. 1 (по образец) в два екземпляра се подава до кмета на общината в срок от 1 (един) месец от започване на дейността.

(3) В заявлението се посочват следните данни:

     - фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

     - лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца;

     - точен адрес, вид и площ на съоръжението;

     - вида на стоките, с които ще се търгува;

      - работно време;

      - нотариален акт или договор за наем.

(4) След подаване на заявлението, длъжностно лице, упълномощено от кмета на общината извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган.

(5) Търговецът може да приложи към заявлението копия от следните документи:

- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;

- други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.

Чл. 39. (1) Заявлението за работно време се заверява и се вписва в Информационен масив "Търговски обекти" на територията на община Сърница. Екземпляр от завереното заявление се предоставя на заявителя.

(2) Търговецът е длъжен да представи при поискване от контролните органи следните документи:

 1. заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост;
 2. копие от документа за произход на стоките;
 3. документи изискуеми от други нормативни актове.

(3) При промяна на обстоятелствата по чл.38, ал.3, търговецът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването им да информира кмета на общината по реда на чл. 38, ал. 2. Вписването се извършва съобразно чл. 39, ал. 1. 

Чл. 40. (1) Работното време за извършване на търговия на открито в имоти частна собственост се определя в рамките от 07.00 ч. до 22.00 ч.

(2) Не могат да бъдат предмет на търговска дейност на открито в имоти частна собственост:

 1. стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
 2. лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни материали;
 3. петролни продукти и дериватите им;
 4. вино и спиртни напитки;
 5. стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт.


Глава шеста
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 41. (1) Контролът по спазване разпоредбите на тази наредба се осъществява от кмета на общината.

(2) Проверки се извършват от служители на общинската администрация, упълномощени със заповед от кмета на общината.

(3) Проверки по спазване на работното време на стационарните търговски обекти, вписано в съответните регистри и работното време се извършват от лицата по ал. 2 и от служители на полицията.

Чл. 42. (1) Лицата по чл. 41, ал.2 и ал. 3 при осъществяване на контролните си правомощия имат право:

 1. на свободен достъп в търговските обекти;
 2. да изискват необходимите документи във връзка с осъществявания от тях контрол;
 3. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;
 4. да съставят актове за установяване на административни нарушения;

(2) Лицата по чл. 41, ал. 2 и ал. 3 са длъжни да:

 1. установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;
 2. опазват служебната и търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението й;
 3. уведомяват съответния специализиран орган за контрол в случаите, когато смятат, че е налице нарушение на друг нормативен акт.

(3) Наказателните постановления за нарушения на разпоредбите на тази Наредба се издават от лицата по чл. 22, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Чл. 43. (1) За нарушения на някоя от разпоредбите за неспазване на разрешеното работно време на обекта, виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 100 до 2 000 лв.

(2) За нарушения на разпоредбите на чл. 19 - чл. 21 на виновните лица се налага глоба от 100 до 2 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 100 до 3 000 лв.

Чл. 44. За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Общи изисквания

Чл. 45.  Издадените разрешения за ползване на място по тази наредба и данните в тях се вписват и съхраняват от назначени от кмета на общината длъжностни лица.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1."Урбанизирани територии" са населените места и селищните образувания.

§ 2."Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията" е удостоверение, издадено не по-рано от 6 (шест) месеца от датата на подаването му по реда на тази наредба.

§ 3."Услуга" по смисъла на тази наредба е всяка материална дейност, самостоятелно планирана и извършена, предоставена възмездно и предназначена за друго лице - потребител.

Не са услуги по смисъла на тази наредба:

- самостоятелно планирани и извършени дейности от търговци, за които в специален закон е предвиден лицензионен или регистрационен режим с изключение на тези, за които компетентен орган по издаването на лиценза или за извършване на регистрацията е кметът на Община Сърница;

§4. "Търговец" по смисъла на тази наредба е лице по смисъла на § 13, т. 2 от Закона за защита на потребителите.

§ 5."Обществена нужда" е необходимост от провеждане на мероприятия от обществена значимост за населението на общината, свързана със строителни, ремонтни, стопански, административни и др. дейности, обществена сигурност, обществена безопасност, обществено здраве, опазване на околната среда, опазване на националното, историческото и културното наследство и др.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и е приета на заседание на Общински съвет Сърница с Решение №16 по Протокол №2 от 27.02.2019 г.

§2. На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове, Наредбата влиза в сила от деня на гласуването и от Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

ОБРАЗЦИ КЪМ НАРЕДБАТА

Образец 1

Вх. №...................../..................г.
                                                     ДО
                                                     КМЕТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ
за работно време на стационарен търговски обект

........................................................
(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/)

........................................................
(вид на търговския обект)

........................................................
(адрес на търговския обект)

........................................................
(работно време)

......................................................................................................................................

(трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект)

........................................................
(номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл.12, ал.9 от Закона за храните - за обектите по чл.З, ал.1, т.1 и т.З от наредбата)

........................................................
(номер на удостоверението за вписване в регистъра по Закона за занаятите и номер на майсторското свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти)

Обектът се намира /не се намира/ в жилищна сграда.

Обектът отстои /не отстои/ на повече от 30 метра от жилищна сграда.

Вярното се подчертава

Приложени копия от документи, съгласно чл.5, ал.З от наредбата:.........................................

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..................

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление се задължавам да уведомя общинска администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Подпис:.............................................................
/име, фамилия на управителя, печат/

Попълва се от общинска администрация:

Осигурени служебно документи:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
             Съгласувано работно време:.......................................................

Заявлението е вписано под №..................../……….…...... в информационен масив „Търговски обекти" на Община Сърница.

Кмета на Община Сърница…………………………..

                                         / ……………………………../

Заверил:………………………………………………..

Образец 2

Вх. №...................../......................г.
                                                       

                                                        

ДО
                                                        

КМЕТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост

от.............................................................................................................................................
(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/ на търговеца или трите имена на физическото лице - производител)


Уважаеми Господин/жо ..................................... ,
Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост за срок

от............................. до................ 20......... г.
                                    (до 1 година)

 1. Точен адрес..................................................
 2. Вид и площ на съоръжението...................................
 3. Вид на стоките, с които ще се търгува........................
 4. Трите имена на лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца/производителя................................
 5. Работно време...........................................................

Прилагам следните документи:

                                     

Подпис:
                                      /име, фамилия на управителя, печат/

Образец 3

Вх. №.................. /…................. г.


                                                         ДО
                                                        КМЕТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

от.......................................................................................... 
(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/)

Уважаеми Господин (жо).................................................. ,
Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения върху терен общинска собственост пред стопанисвания от мен стационарен търговски обект за срок
от............................ до........................ 20...... г.

 1. Точен адрес на обекта......................................................................................................................
  2. Вид на стационарния обект, номер на заявлението по чл. 4........................................................ 
  3.Вид на съоръжението...............................................................
  4.Заемана площ за разполагане на маси и столове за консумация на открито пред стационарен обект - общо....................... кв.м.
  5.  Стокова специализация..............................................................

  6.  Работно време на съоръженията.................................................
                                                        (в рамките от 07.00 ч. до 22.00 ч.)
  Прилагам следните документи:

Подпис:
                                                  /име, фамилия на управителя, печат/

Образец 4

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

За ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост

№…………………../…………………

 Със срок от…………………….  До ………………..20………………г.

………………………………………………………………………………………………………………..

(точен адрес)

………………………………………………………………………………………………………………..

(вид и площ на съоръжението)

………………………………………………………………………………………………………………..

(вид на стоките, които ще се търгува)

……………………………………………………………………………………………………………….

(търговец/ производител)

……………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на лицето, което извършва търговска дейност от името на търговеца)

………………………………………………………………………………………………………………..

(работно време)

Таксата за ползване на място е съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница.

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ до 5-то число на месеца.

Настоящото разрешение се прекратява:

 1. При неплащане на таксата за ползване повече от един месец;
 2. Когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;
 3. Когато мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;
 4. Когато обществени нужди налагат това.

 Настоящото разрешение може да бъде прекратено по искане на лицето, на което е издадено.

Кмета на Община Сърница…………………………..

                                         / ……………………………../

Изготвил:……………………………………………….

 

Образец 5 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

За ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

№…………………../…………………

 Със срок от…………………….  До ………………..20………………г.

………………………………………………………………………………………………………………..

(точен адрес)

………………………………………………………………………………………………………………..

(вид на стационарния обект и номер на заявлението по чл.4)

………………………………………………………………………………………………………………..

(вид на съоръжението и заемана площ- общо в кв.м.)

………………………………………………………………………………………………………………

(площ за поставяне на ограждащи декоративни елементи- в кв.м. или при разполагане на маси и столове за консумация на открито)

……………………………………………………………………………………………………………….

(търговец/ производител)

……………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на лицето, което извършва търговска дейност от името на търговеца)

………………………………………………………………………………………………………………..

(работно време)

Таксата за ползване на място е съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница.

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ до 5-то число на месеца.

Настоящото разрешение се прекратява:

 1. При неплащане на таксата за ползване повече от един месец;
 2. Когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;
 3. Когато мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;
 4. Когато обществени нужди налагат това.

 Настоящото разрешение може да бъде прекратено по искане на лицето, на което е издадено.

Кмета на Община Сърница…………………………..

                                         / ……………………………../

Изготвил:……………………………………………….