Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Сърница

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

РАЗДЕЛ Ⅰ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1 Тази наредба урежда обществените отношения свързани с:

 1. опазването и ползването на следните компоненти на околната среда:

а) атмосференвъздух

б) води

в) почви и земни недра

г) ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите компоненти

 1. контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда и в частност:

а) отпадъци

б) шум

 1. поддържането на чистотата на територията наобщината
 2. изграждането,опазванетоиподдържанетоназеленатасистеманатериториятанаобщината
 3. предоставянетонаинформациязасъстояниетонаоколнатасреданатериториятанаобщината
 4. компетентнитеоргани
 5. правата, задълженията и отговорностите на физическите и юридическите лица и други организации
 1. финансирането на дейностите по опазване наоколната среда на територията на общината
 2. контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящатанаредба.

 

Чл. 2 Тази наредба цели предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда на териториятанаОбщинатасогледопазванетонаоколнатасредаизащитатаназдраветонанаселението.

РАЗДЕЛ ⅠⅠ

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Чл. 3 (1) Кметът на общината в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони в областта на опазване на околната среда планира, организира и контролира опазването    на околната среда на територията на общината,като:

 1. информира населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията наЗООС;
 2. разработва програма за опазване на околната среда на територията на общината, програма за управление на отпадъците и програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на нормите за отлагания, в съответствие с указанията на министъра на околната среда иводите;
 3. разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията наобщината;
 4. организира управлението на отпадъци на територията наобщината;
 5. контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизиранитетеритории;
 6. организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство втях;
 7. съдейства на възложителите на доклади за ОВОС и ЕО при организиране на обществени обсъждания;
 1. определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, и контролират изпълнението на технитезадължения;
 2. определят лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на околнатасреда.

(2) Кметът на общината може да възлага на кметове на кметства (кметове на райони) изпълнението на функциите му поал.1.

Чл. 4 Общинският съвет взима решения по предложения на кмета във връзка с подобряване на организацията по опазване на околната среда територията на общината, както и:

 1. приема и контролира изпълнението програмите по чл.3, ал.1,т.2
 2. приема отчета на кмета за изпълнението на програмите по чл.3, ал.1,т.2.

РАЗДЕЛ ⅠⅠⅠ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 5 (1) Физическите и юридически лица имат право:

 1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по опазването на околната среда на територията наобщината;
 2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на настоящата наредба и законодателството в областта на околнатасреда;
 3. Да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение  на задълженията на лицата, извършващи дейностите по опазване на компонентите на околната среда и управление на факторите, които яувреждат;
 4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения при изпълнение на тази наредба.

(2) Кметът на общината обявява телефонен номер, на който гражданите могат да сигнализират за  нарушения и да правят предложения, свързани с дейностите по опазване на околнатасреда.

Чл. 6 Физическите и юридическите лица са длъжни да спазват изискванията на законодателството, в областта на околната среда и тази наредба и да не нарушават нормативно въведените забрани.

РАЗДЕЛ ⅠⅤ

ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 7 Ползването на компонентите на околната среда на територията на общината за задоволяване на собствени потребности с нестопанска цел е безвъзмездно освен в случаите, определени в ЗООС и в специалните закони в областта на околната среда.

Чл. 8 Определеното със закон използване на природни ресурси с цел стопанска дейност е възмездно.

Чл. 9 Лицата, осъществяващи дейности по чл.7 и 8 на територията на общината, са длъжни да опазват и възстановяват околната среда.

ГЛАВА ВТОРА

ЧИСТОТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

 

Чл. 10 (1) Общинските власти осигуряват качество на атмосферния въздух, което  отговаря  на  установените норми за вредни вещества (замърсители), като осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на територията на общината, както ивърху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници.

(2) При едновременно превишаване на нормите на един или повече от един замърсители общината, съгласувано със съответната РИОСВ, при участие на заинтересуваните юридически и физически лица  и  със съдействието на екологичните организации и движения разработват програми, съответно комплексни програми за спазване (достигане) на съответните норми за серен диоксид, азотен диоксид (и/или азотни оксиди), ФПЧ, обща суспендирана прах и/илиолово.

Чл. 11 Физическите и юридическите лица, които осъществяват дейности с източници на емисии в атмосферния въздух на територията на общината, са длъжни да спазват изискванията на Закона за  чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовите актове към него ида:

 1. изпускат организирано в атмосферния въздух производствените и вентилационните газови потоци - носители наемисии;
 2. да осигурят наличието на пречиствателни съоръжения и изпълнение на програмите за тяхната поддръжка;
 3. да уведомяват своевременно общинските власти за предстоящи промени в суровините и в технологичните процеси, които ще доведат до изменения в условията и изискванията за осигуряване качеството на атмосферния въздух, както и при извършване на ремонтни работи на пречиствателнитесъоръжения;
 4. в едномесечен срок да уведомяват общинските власти за промените в предмета на дейност, в наименованието, на собственика на обекта и на лицата, отговарящи за опазване на околната среда;
 5. незабавно да уведомяват общинските власти за настъпили производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до увеличаване на емисиите или да предизвикат влошаване качеството на атмосферния въздух, както и да предприемат мерки съгласно нормативната  уредба, регламентираща действията при промишлени аварии ибедствия;
 6. да осигуряват неограничен достъп на контролните органи до обектите и съоръженията и до всички документи и данни, свързани с емисии в атмосферния въздух, както и да им оказват съдействие при изпълнението на технитефункции.

Чл. 12 (1) Забранява се:

 1. Повреждането на съоръжения на станциите от националната и местните системи за наблюдение  и контрол върху състоянието на околната среда на територията наобщината;
 2. експлоатацията на обекти - източници на емисии в атмосферния въздух, които не са оборудвани с пречиствателнисъоръжения  и не разполагат със съответните разрешения;
 3. изгарянето на пластмасови, органични и други отпадъци на територията на цялата община, в това число и при наличие на пречиствателни съоръжения при горенето;
 4. изгарянето на омаслени парцали и гумени изделия в жилищнитерайони;
 5. изхвърлянето и изпускането на газови емисии, вещества и материали, които водят до отделянето на неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух.

(2) Забранява се въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности в противоречие със забраните по ал.1.

ГЛАВА ТРЕТА

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ

Чл. 13. Всички води и водни обекти на територията на общината се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда,съхраняваненаекосистемите,запазваненаландшафтаипредотвратяваненастопанскищети.

Чл. 14 Кметът на общината осъществява правомощието си по чл.3, ал.1, т.5, както и контролира:

 1. изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи и съоръжения-

общинска собственост;

 1. изграждането на кладенците за индивидуално водовземане от подземните води на територията наобщината.

Чл. 15 (1) При проектиране, изграждане, реконструкция, модернизация и разширение на производствени

предприятия, канализации на населени места и други обекти, намиращи се на територията на общината, едновременно се проектират, изграждат, преустройват и разширяват необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчните води.

(2) Лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води на територията на общината, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустваневъвводнияобект,когатонасъответнататериториянямаизграденаканализационнасистема.

(3) Забранява се въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения освен в случаите, когато те не санеобходими.

Чл. 16 (1) В канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции на територията на Общината могат да се заустват само производствени отпадъчни води, които не пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции и  не  застрашават  живота и здравето на обслужващия гиперсонал.

(2) Забранява се изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и селищните пречиствателни станции на територията на общинатана:

 1. твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, кожени и твърди  битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, течен тор, джибри, винена или  бирена утайка, кубови отпадъци, целулоза, хартия, стъкло и други подобниотпадъци;
 2. вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационнитесъоръжения;
 3. необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологичнипрепарати;
 4. киселини и основи;
 5. експлозивни, запалими, корозивно действащи, канцерогенни и радиоактивни вещества и отпадъци.

Чл. 17 Забранява се изпускането на отпадъчни води от по-високо разположен обект в  по-ниско  разположен, освен чрез договор между собствениците на двата обекта, като собственикът на по-ниско разположения обект носи отговорност по отношение на разрешителния режим на заустване на посочените води и от дватаобекта.

Чл. 18 Забранява се заустване на отпадъчни води в пояс "I" на санитарно-охранителната зона около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиеннинужди.

Чл. 19 (1) При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване на територията на общината, включително хвостохранилища, шламохранилища и насипища, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен авариен план.

(2) При настъпило аварийно замърсяване на водите надолу по течението на реката общинските власти, получили информация за замърсяването по ал. 1, са длъжни своевременно да уведомят водоползвателите   за характера на замърсяването и за мерките, които биха могли да вземат за намаляване на вредите от замърсяването.

 

Чл. 20 (1) С оглед опазване на водите и водните обекти на територията на общината, както и на живота и здравето на населението се забранява:

 1. разполагането на нови жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките;
 2. нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;
 3. намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответноторазрешително;
 4. използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скалнимаси;
 5. извършването на строежи над покритите речниучастъци;
 6. съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата принаводнения;
 7. къпането в забранени за къпане зони, обозначени с предупредителни знаци илитабели;
 1. изхвърлянето на замърсени води по улиците, в откритипомийни ями и във водните обекти;
 2. прането и използването на перилни и химични вещества и препарати във водните обекти, с изключение на специално определените за целтаместа;
 3. миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на МПС извън определените за товаместа;
 4. отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни  хоризонти или други водоприемници, в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията наобщината;
 5. замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно-битови, промишлени и селскостопански нужди с отпадъци, пестициди и други опасни вещества,  както  и  повреждането на съоръженията и инсталациите къмтях;
 6. добивът на инертни материали от коритата на реките без разрешението на компетентните общински и държавниоргани;
 7. търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и ползването на пресни повърхностни или подземни води без съответното разрешение от общински и  държавни  органи;

 

Чл. 21 (1) Кметът на общината ежегодно – до месец април определя със заповед водните обекти за общо ползване за къпане .

(2) В заповедта по ал. 1 сеобявяват:

 1. зоните закъпане
 2. водите закъпане
 3. сезонът закъпане.

(3) Заповедта се поставя на видно място в сградата на общината и на други общодостъпни места, както и  се обявява чрез местните средства за масовоосведомяване.

(4) Копие от заповедта се изпраща на РЗИ, басейновата дирекция и областния комитет на Българския червен кръст.

Чл. 22 (1) Кметът на общината обявява водите и зоните за къпане, които не отговарят на изискванията на Наредба № 5 от 30.05.2008г. за управление качеството на водите за къпане на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите.

Чл. 23 Кметът на общината осигурява обозначаването на забранената за къпане зона с табели или други трайни знаци, съдържащи предупреждение, че зоната не отговаря на изискванията на Наредба № 5.

Чл. 24 Последващото определяне на зоните, водите и сезона за къпане се извършва от кмета на общината или областния управител съобразно чл. 41, ал. 3 от Закона за водите след съгласуване с директора на РЗИ и директора на съответната басейнова дирекция.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА

Чл. 25 Кметът на общината отговаря за опазването, устойчивото  ползване и възстановяването на почвата  на територията на общината сцел:

 1. предотвратяване увреждането на почвите и нарушаването на функциитеим;
 2. трайно запазване на многофункционалната способност напочвата;
 3. възстановяване на нарушените функции напочвата

 

Чл. 26 (1) Физическите и юридическите лица на територията на общината са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата.

(2) Забранява се:

 1. унищожаването на изградени противоерозионни съоръжения, както и на хидромелиоративни съоръжения в случаите, когато това води до увреждане напочвите;
 2. унищожаването на изградени противосвлачищни и укрепителнисъоръжения;
 3. прилагането на технологии за обработка на почвите, които водят до ерозия, уплътняване и нарушаване структурата напочвата;
 4. унищожаването или нарушаването на целостта на защитни горскипояси;
 5. напояването на почвите със замърсени води, които съдържат вредни  вещества  над допустимите норми, въведени взаконодателството;
 6. внасянето в почвите на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води  от  населени места и други пречиствателни станции, третиращи отпадъчни води със състав, сходен със състава на битовите води, септични ями и други подобни съоръжения, както и на утайки от промишлени източници, когато те не отговарят на изискванията, определени в  Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на  отпадъчни  води  чрез  употребата им в земеделието;
 7. внасянето в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на условията, определени в Закона за защита на растенията (Обн. ДВ. бр.91 от 10.10.1997г., посл. изм. ДВ. бр.96 от28.11.2006г.)
 8. употребата на продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на  Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита;
 9. производствените дейности, водещи до засоляване, вкисляване, заблатяване и замърсяване на почвата с вредни вещества;
 10. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци върху почвена повърхност, включително на селскостопански отпадъциизвънобхватанаЗаконазауправлениенаотпадъците
 11. изгарянето на стърнища и други растителни остатъци върху почвенатаповърхност.

Чл. 27 (1) Собствениците и ползвателите на поземлени имоти на територията на общината са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата.

(2) Възстановяването на увредените почви се извършва от и за сметка на собственика илиползвателя.

(3) Когато се установи причинителя на увреждането, той възстановява изразходваните по ал. 1 средства на собственика или ползвателя, който има право на иск срещупричинителя.

ГЛАВА ПЕТА

ЛАНДШАФТ, ПРИРОДНИ ОБЕКТИ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ

КОМПОНЕНТИ

 

ЛАНДШАФТ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

Чл. 28 (1) На опазване и защита на територията на общината подлежат видовете от дивата флора и фауна, местообитанията на видовете и природните местообитания с присъщото им биологично разнообразие.

(2) Опазването и ползването на естествения ландшафт се осъществяват по начин и със средства, недопускащи вредно въздействие, необратими изменения и/или увреждане на неговитеелементи.

Чл. 29 Физическите и юридическите лица са длъжни да спазват режимите за регулирано ползване на растителни и животински видове, намиращи се на територията на общината, които са обявени със заповед на министъра на околната среда и водите или министъра на земеделието и храните.

Чл. 30 На територията на общината се забранява:

 1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на защитени диви животински видове с каквито и да е уреди, средства иметоди;
 2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване имиграция;
 3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени;
 4. разрушаване, увреждане или преместване нагнезда;
 1. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
 2. вземане на намерени мъртвиекземпляри;
 3. притежаване, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
 4. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна напрепарирани екземпляри;
 5. брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на защитени растения в техните естествени области наразпространение;
 6. улавянето или убиването на защитени птици с каквито и да е уреди, средства и методи;
 7. задържането на екземпляри;
 1. задържането с цел търговия, транспортът с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на живи или умрели птици или каквито и да е различими части или продукти от такиваптици;
 2. извършването на    дейности,    водещи    до    унищожаване,    увреждане    или    влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени зазащитени.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Чл. 31 Собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в защитените територии, попадащи в границите на общината са длъжни:

 1. да спазват режимите, установени по реда на Закона за защитените територии със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управлениетой;
 2. да не ограничават движението по пътищата и по маркираните пътеки, минаващи през имотите им;
 3. да не ограждат имотите си в защитените територии, с изключение на сградите и прилежащите към тях дворни места, както и на младите горскинасаждения.

Чл. 32 (1) В защитените територии, попадащи в границите на общината, се забранява извършването на дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на защитената територия, плана за управлението ù и устройствените и технически планове и проекти,включително:

 1. извеждане на голисечи;
 2. използване на изкуствени торове и други химическисредства;
 3. внасяне на неприсъщи за района растителни и животинскивидове;
 4. паша на селскостопански животни в горите извън ливадите ипасищата;
 5. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животнина специално определени места;
 6. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скалниобразувания;
 7. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии;
 8. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове и в съответствие с действащото законодателство;
 1. спортен риболов и риборазвъждане на специално определениместа;
 2. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и другиотпадъци;
 3. бивакуване и палене на огън извън определенитеместа;
 4. намеса в биологичноторазнообразие;
 1. събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;
 2. добив на полезни изкопаеми по откритспособ;
 3. замърсяване на атмосферния въздух, включителни с изгаряне на пластмасови, органични и други отпадъци, в това число гуми и смазочни материали, като забрана важи дори и при наличие на пречиствателни съоръжения при горенето

(2) В защитените местности по отношение на лечебните растения сезабранява:

 1. извършване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване, поддържане или възстановяване на популациите и условията в местообитаниятаим;
 2. ползванетоим,когатотоваеопределеносъсзаповедтазаобявяванетоназащитенататеритория.

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

Чл. 33 Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:

 1. издавапозволителнизаползваненалечебнитерастенияотземи,водииводниобекти-общинска собственост;
 1. издава удостоверения за билките от култивираните лечебнирастения;
 2. предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на специализираните карта и регистър затях.
 3. контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти - общинска собственост, в поземления фонд и в населенитеместа.

Чл. 34 (1) Собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има находища на  лечебни  растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на лечебните растения, предвидени в действащото законодателство и национални програми в тази област.

(2) При увреждане на местообитанията или популациите на лечебните растения, които се ползват като източник на билки, собственикът е длъжен да предприеме необходимите мерки за възстановяване условията на средата, съответно за възстановяване напопулацията.

Чл. 35 Забранява се:

 1. ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологичноразнообразие
 2. нарушаването на специалния режим на опазване и ползване на отделни видове диворастящи лечебни растения, определен със заповед на министъра на околната среда иводите
 3. сеченето и изкореняванетона лечебни растения независимо от тяхното състояние и фаза наразвитие;
 4. унищожаването и увреждането на находищатаим;
 5. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или изсушено състояние на цели растения или на части оттях освен по начин и метод, определени в закон;
 6. пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени видове лечебнирастения.

Чл. 36 (1) Удостоверения за билките, събрани от култивирани лечебни растения, се издават от кмета на общината въз основа на писмено заявление от заинтересуваното лице.

(2) В 7 /седем/ дневен срок от подаване на заявлението, кмета на общината издава или отказва да издаде удостоверението поал.1.

(3) Отказът да се издаде удостоверение може да се обжалва по реда наАПК.

Чл. 37 (1) Физическите лица, които събират билки на територията на общината за продажба или за  първична обработка или генетичен материал от лечебни растения, трябва да притежават позволително за ползване.

(2) Позволително за ползване на лечебните растения се издава от кмета на общината по реда на чл.34-41 от Закона за лечебните растения, когато ползването еот:

а) земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните граници на населените места

- общинска собственост, след заплащане на такса в общината;

б) териториите и акваториите в строителните граници на населените места  -  общинска  собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса вобщината;

в) територии и акватории извън горския фонд - частна собственост, позволително се издава на собственика без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне и след регистрирането му.

(3) Позволително по ал. 1 не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти - държавна и общинскасобственост.

(4) Позволително не се изисква и когато лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са култивирани отобщината.

РАЗДЕЛ Ⅴ

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФАКТОРИТЕ, КОИТО УВРЕЖДАТ ОКОЛНАТА СРЕДА

 

ГЛАВА ШЕСТА

ОТПАДЪЦИ

 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗАБРАНИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ

И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ПРИЧИНИТЕЛИ И/ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 38 (1) Отговорност за спазване на разпоредбите на тази глава носят физическите лица, едноличните търговци, юридическите лица и организации – притежатели на отпадъците, които са и причинители на отпадъци както и лицата, в чието владение се намират те, включително:

 1. Ръководителите на юридически лица иорганизации;
 2. Собствениците, ползвателите и/или наемателите на жилищнисгради;
 3. Управителя или председателя на управителния съвет на жилищнисгради;
 4. Собствениците наИУМПС.

(2) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

(3) Ако замърсяването е с неопасни отпадъци и причинителят не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите от замърсяването лица при поискване получават помощ от общината. За получаване на помощта за отстраняване на отпадъците засегнатите от замърсяването лица подават мотивирана молба до  Община Сърница  за отстраняване наотпадъците.

(4) В 7- дневен срок от постъпване на молбата комисия, назначена със заповед на кмета на общината, прави експертна оценка на щетите от замърсяването и в зависимост от нея то се отстранява със средства от общинскиябюджет.

Чл. 39 (1) Притежателите на отпадъци са длъжни да спазват реда и условията за предаването, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, третирането, обезвреждането и оползотворяването на БО, СО, МРО и другите видове отпадъци съгласно изискванията на тази наредба, ЗУО и подзаконовите актове към него, като:

 1. изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места и се грижат и съдействат  за тяхното опазване;
 1. не допускат разпиляване на отпадъци извън съдовете, затварят капаците им и осигуряват поддържане на чистотата околотях;
 2. опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и незастроените/, на които са собственици, ползватели илинаематели;
 3. почистват редовно, включително и от сняг и лед прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и др. терени, които обитават и/илистопанисват;
 4. при възникване на замърсяване или опасност от замърсяване са длъжни незабавно да  информират кмета на общината, както и да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околнатасреда.

(2) Забранява се:

 1. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок риск за околната среда и човешкото здраве и на отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. (медицински, едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични идр.);
 2. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните съдове за разделно събиране на отпадъци;
 3. използването на други съдове за отпадъци, освен приетите на територията на общината, както и ползването на същите за другицели;
 4. изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на  отпадъци, вкл. изгарянето на пластмаси,автомобилни гуми, и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините ипоречията;
 5. изхвърлянето на отпадъци по улиците, площадите, зелените площии др. обществени места;
 6. изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци на жилищнитесгради;
 7. поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху сгради, стени, огради, електрически стълбове, дървета и др. (с изключение на определените за целта места), както и изписването на знаци, символи и текстове потях;
 8. миенето, почистването и ремонтирането на пътни превозни средства по улиците, площадите, парковете, зелените площи, прилежащите терени на жилищните комплекси и др. обществени места;
 9. транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и др. през населените места в общината, от транспортни средства без съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходовачаст;
 10. транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в необорудвани за целта специализираниМПС;
 11. складиране на животински отпадъци по тротоарите, уличните платна и зелените площи и др. обществени места;
 12. съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин, който  води до замърсяване на компонентите на околната среда или  разпространение  на  зарази,  болести, или създава предпоставки за възникване на опасност отепидемии;
 13. освобождаване от опасни или производствени отпадъци на нерегламентирани за тази цел  места, вкл. отпадъци от лечебнизаведения.

ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Чл. 40 (1) Дейностите по събиране, временно съхраняване, транспортиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците се извършват от лица, които притежават разрешение, издадено по реда на  Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, издадено по реда на  Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

(2) Разрешения не се изискват, когато отпадъците нямат опасни свойства, за дейностите по събиране, транспортиране и временносъхраняване.

(3) Лицата по ал.1 осъществяват своята дейност в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите актове къмнего.

Чл. 41 Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в случаите, предвидени в ЗУО и тази наредба.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Чл. 42 (1) Кметът на общината осигурява съдове за съхраняване  на  битовите  отпадъци  - контейнери, кофи, кошчета, които се разполагат по вид, брой и на места въз основа на одобрена схема.

(2) За новопостроени сгради, броят на необходимите съдове за битови отпадъци се заявява от собствениците на сградата и се одобрява съобразно вида, предназначението, приблизителния брой на ползвателите, наличието на други съдове за битови отпадъци в съседство и др.фактори;

(3) Физическите и юридическите лица са длъжнида:

 1. не увреждат съдовете за БО и запалват отпадъците втях;
 2. не изхвърлят в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и на незастинала напълножар;
 3. не паркират пътни превозни средства по начин, който ще попречи на събирането и транспортирането на БО;
 4. не разместват съдовете за битови отпадъци от определените им места без разрешение от общинската администрация.

Чл. 43 (1) Кметът на общината отговаря за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до съответното депо за обезвреждането им.

(2) Границите на територията, върху която се осъществява организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, се определя със заповед на кмета на общината за всяка календарна година, издадена в    срок до 30 октомври на текущатагодина.

(3) Общината организира събирането и транспортирането наБО със собствени ресурси или чрез юридически лица въз основа на договор, сключен в съответствие със Закона за обществени поръчки и Закона за управление на отпадъците .

(4) Лицата по ал.3:

 1. изпълняват дейностите качествено и в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиеннитеи екологични изисквания;
 2. не допускат замърсяване на околната среда в процеса на извършванитедейности.

(5) Кметът на общината контролира изпълнението по третиране на БО, в това число: спазване на  графиците и маршрутите за събиране на БО и почистване на обществените места, както и  качество  на  извършенитеуслуги.

Чл.44 (1) БО се оползотворяват и/или обезвреждат на депо за БО.

(2) Дейностите по оползотворяването и/или обезвреждане на БО и стопанисването на депото по време и след неговата експлоатация се извършват от оператора надепото.

(3) Лицето по ал.2 уведомяват кмета на общината най-малко две години преди изчерпването на обема на депото.

(4) При уведомяването по ал. 3 кметът на общината предприема действия за определяне на нова площадка  и за изграждане на ново съоръжение и/или инсталация за обезвреждане на отпадъците или организира съвместно с други общини обезвреждането на отпадъците на регионаленпринцип.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 45 Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения (включително изкопни земни маси) се  извършват  от  притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице     въз основа на писмендоговор.

Чл. 46   Лицата, заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144, ал. 1 от   Закона за устройство на територията, представят и информация за количеството и вида на  производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват  след  реализация  на  инвестиционния проект.

Чл. 47 (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от които общото количеството на СО надвишава 1м3, преди заверка на заповедната книга, лицата по чл.45 подават в деловодството на общината молба по образец, за обектите на високото строителство, а за линейните обекти внасят и депозит в размер на строителната стойност на възстановителните работи въз основа на които им се издава разрешение за направление на СО.

(2) Строителната стойност на видовете възстановителни работи се обявява ежегодно с решение на Общинския съвет и се определя на база реалните разходи за тяхнотоизпълнение.

(3) Служителят, който обработва молбата, извършва проверка на място за достоверността на заявените количестваСО.

(4) Задълженията за третиране и транспортиране на СО на отговорните лица са в сила до съставяне на КонстативенАктзаустановяванегодносттазаприеманенастроежаобразец15–съгласноПриложение

(5) №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, независимо от продължителността на строителството.

Чл. 48 Лицето, отговорно за третирането и транспортирането на СО, е длъжно:

 1. да не започва земни и изкопни и др. работи, свързани с натрупване и транспорт на СО без разрешение, издадено отобщината;
 2. да ограничи с плътна строителна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура);
 3. да не допуска по време на строителството замърсяване на граничещите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и други терени със строителни материали иСО;
 4. да спазва определеният от кмета на общината маршрут за транспортиране на отпадъците до съоръжението/инсталацията за третиранетоим;
 5. да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околната среда с праховичастици;
 6. да не допуска при транспортиране на СО замърсяване на уличните платна и др. обществени места;
 7. след приключване на строителството да възстанови качествено и в срок първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и други терени, които са били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи се приемат с протокол от Комисия, назначена със заповед на кмета на общината, за да бъде възстановен внесеният депозит по чл.47, ал.1;
 1. При невъзможност за качествено възстановяване на обекта от страна на изпълнителя, общината възлага възстановяването на друг изпълнител за сметка на внесениядепозит.

Чл. 49 (1) При извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради  и съоръжения,  от които общото количество на формираните СО не надвишава 1 м3, лицата по чл.45 садлъжни:

 1. да съхраняват отпадъците на територията на обекта и да ги извозят до определеното за целта съоръжение/инсталация; или
 2. да ползват специализиран контейнер, предоставен им срещу заплащане от лице, което има разрешение за извършване на такавадейност.

Чл. 50 (1) Третирането на СО се извършва само на определеното от кмета на общината съоръжение/инсталация.

(2) Операторът на съоръжението/инсталацията отговаря за третирането на СО и стопанисването на площадката на депото по време и след нейнатаексплоатация.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРЕТИРАНЕТО НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 51 (1) Кметът на общината съгласува разделното  събиране  на МРО на  територията  на  общината, което е организирано от организации по оползотворяване или производители и вносители на продукти, изпълняващи индивидуално задълженията си за разделно събиране иоползотворяване.

Чл. 52(1)  В съответствие с общинската програма за управление на отпадъците  кметът на общината определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на съответния вид МРО върху имоти, общинска собственост без да възпрепятства дейността на лицето, сключило договор с организацията по оползотворяване и/или с ПУДООС, като следва да  се  осигуринай-малко:

 1. един комплект контейнери за разделното събиране на отпадъци от опаковки всеки на500-1000 жители или изграждането на събирателни пунктове;
 1. едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори на 1000жители;
 2. едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори   на 5000жители;
 3. едно място за смяна на отработени масла на 5000жители;
 4. едно място за събиране на съответния вид ИУЕЕО на 10 000жители.

(2) Кметът на общината информира населението на общината чрез местните средствата за масово осведомяване или по други подходящ начин относно местата на разполагане на необходимите елементи    на системата за разделно събиране на съответния видМРО.

Чл. 53(1) Физическите и юридическите лица са длъжни да:

 1. събират разделно съответните видове отпадъци в определените от общината съдове, ако са на територията на квартали, определени за разделносъбиране;
 2. да предават на определените от общината организации, разделно събраните отпадъци по предварително обявенасхема;
 3. не изхвърлят МРО, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци,  поставени в имоти - публична държавна  или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответнитеМРО;
 4. предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определените от общината събирателни пунктове

(2) Кметът на общината упражнява контрол за спазването на изискванията наал.1.

(3) Кметът на общината контролира дейността на лицата, които експлоатират системите за разделно събиране, и събира информация от тях относно дейносттаим.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС

Чл. 54(1) Кметът на общината:

 1. определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно съхраняване на ИУМПСнатериториятанаобщинатавсъответствиесобщинскатапрограмазауправлениенаотпадъците;
 2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за  временно съхраняване и предаването им в центровете заразкомплектоване.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в случаите, когато производителите и вносителите  на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване съгласно Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства или с ПУДООС, или с производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.

(3) Собствениците на ИУМПС ги предават на площадки за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

(4) До предаването на ИУМПС на площадките за временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване собствениците на ИУМПС могат да ги съхраняват в имоти - частна собственост, като са длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци оттях.

Чл.55(1) Кметът на Общината съгласувано с Районно управление Полиция - Велинград , назначава със заповед Комисия в състав:

 1. Представители на Община Сърница
 2. Представители на ПУ Полиция Велинград

(2) Комисията:

 1. установява наличието на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинскасобственост;
 2. издирва собствениците на ИУМПС пот.1;
 3. издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост.
 4. съставя констативни протоколи за техническото състояние на ИУМПС,и констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване

(3) Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с известие за доставяне, я ако не може да бъде връчено чрез разгласяване на уведомлението на официалната интернет страница на Община Сърница и на таблото за съобщения в сградата на общинска администрация.

(4) В случай, че собственикът на ИУМПС не може да бъде установен, предписанието се залепва под формата на стикер на видно място на моторното превозносредство.

(5) Едновременно с връчването на предписанието (респективно залепването на стикера) се съставя протокол за техническото състояние на ИУМПС.

(6) Когато собственикът е неизвестен, или макар известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативния протокол се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия иконстатации.

(7) В 3-дневен срок от получаването на предписанието (респективно залепването на стикера)  собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или в определените от кмета  на общината площадки за временносъхранение.

(8) Изискването за връчване на предписанието за преместване на ИУМПС в 3-дневен срок се счита за изпълнено с неговото връчването (респективно залепването на стикера). Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието (стикера) дата и завършва в 24 часа на третия ден. Когато последния ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа  на  първия  следващ присъствен ден.

(9) При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на констативен протокол, съставен от комисията по ал.2 кметът на общината издава заповед за преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение.

(10) След изтичане на законните срокове за обжалване по АПК, заповедта се изпълнява от лице по чл.40, което е сключило договор с общината, за сметка на собственика на ИУМПС

Чл. 56(1) ИУМПС се пазят на площадката за временно съхраняване и се предават в център за разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата на приемането им.

(2). В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати на лицето по чл.55, ал.9 направените разходи във връзка с принудителното преместване и временното съхраняване на площадката.

 

Чл. 57Забранява се разкомплектоване на излезли от употреба моторни превознисредства:

 1. от собствениците им, когато ги съхраняват в общинскиимот;
 2. на площадките за временно съхраняване или добив на отпадъци от МПС , или събиране на други видове отпадъци, които не произхождат отМПС.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ

НА ОПАСНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПЪЦИ

Чл. 58(1) Причинителите на опасни и производствени отпадъци организират сами и за своя сметка третирането и/или транспортирането им съгласно изискването на ЗУО и действащата подзаконова нормативна база в тази област.

(2) Неопасни производствени отпадъци могат да се депонират на депо за битови отпадъци  след издадено разрешение от директора на РИОСВ – Пазарджик, въз основа на молба от притежателя на отпадъците и сключен договор с оператора на депото.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 59(1) Кметът на общината организира разделното събиране на биоразградими отпадъци  от другите  видове отпадъци и тяхното транспортиране итретиране.

(2) В изпълнение на задължението си по ал.1 кметът на общината осигурява съдове за съхраняване на биоразградимите отпадъци, които се разполагат на места, съгласно одобрена схема.

Чл. 60 Физическите и юридическите лица са длъжни да:

 1. не изхвърлят биоразградими отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в съдовете за събиране на други видовеотпадъци;
 2. не увреждат съдовете за биоразградими отпадъци и запалват отпадъците втях;
 3. не разместват съдовете за биоразградими отпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация.

Чл. 61 (1) Събирането и транспортиране на биоразградимите отпадъци на територията на общината се извършва от общинска администрация или лице, с което кметът на общината сключва договор по реда на Закона за  обществените поръчки и Закона за управление на отпадъците.

(2) Лицето по ал.1:

 1. изпълняват дейностите, предмет на сключения договор качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания;
 2. не допускат замърсяване на околната среда в процеса на извършваните от тяхдейност.

(3) Кметът на общината контролира изпълнението на договорените задължения от лицата поал.1.

Чл. 62 Биоразградимите отпадъци подлежат на биологично третиране  съгласно  Наредба  №  6 от 27.08.2013г. на Министерство на околната среда и водите  за  условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Чл. 63 Събирането, транспортирането и обезвреждането на отпадъци от животински произход на територията на общината се извършва в съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 64. (1) Кметът на общината организира събирането и транспортирането на едрогабаритни отпадъци и тяхното последващо обезвреждане.

(2) В изпълнение на своите задължения по ал.1 кметът наобщината:

 1. организира график за събирането на едрогабаритни отпадъци на територията на общината най- малко 2 пъти годишно
 2. определя пунктовете за предаване на едрогабаритнитеотпадъци
 3. сключва договор с лице, което да осъществи тяхното събиране, транспортиране и предаване за обезвреждане
 4. осъществява контрол върху дейността на лицето по т.3.

(3) Физическите и юридическите лица са длъжни да предават едрогабаритните си отпадъци на местата по ал.2, т.2 в рамките на кампанията по ал. 2,т.1.

ГЛАВА СЕДМА

ШУМ

 Чл. 65 Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице:

 1. упражнява контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време настроителство.
 2. упражнява контрол за спазване изискванията на Закон за защита от шума в околната среда в тихите зони и урбанизираните територии;
 3. организира и регулира движението на автомобилния транспорт в населените места  на общината с оглед намаляване на шумовите нива до допустимитенорми.

Чл. 66 Забранява се извършването на всякакви дейности, причиняващи шум, отделяне на прах и дим, вибрации, излъчвания, замърсявания и други подобни - над стойностите, определени в действащото законодателство.

Чл. 67 Забранява се извършването на дейности от стопански и битов характер, в това число и строителни и ремонтни дейности, в жилищните сгради и в близост до тях, предизвикващи шум, независимо от произхода  му, и нарушаващ  спокойствието  на живущите през времето от 14.00 до 16.00 ч. след обяд  и от 22.00 до 08.00 ч. сутринта.

Чл.68(1) Забранява се:

 1. Дейността на увеселителни заведения и дискотеки на открито без необходимите разрешителни, намиращи се на по-малко отстояние от 200 м. от най-близките жилищнисгради;
 2. Използването на озвучителни и музикални уредби извън закритите помещения след 23.00 часа, както и причиняването на шум, с който се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.

(2) Използването на озвучителни и музикални уредби може да става в закрити помещения с изградена шумоизолация, одобрена от компетентнитеоргани.

(3) Нивото на шума от използването на озвучителни и музикални уредби в  закрити помещения и извън  тях, както и от други източници на шум, не може да превишава стойностите, определени Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната  среда,  методите  за  оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

(4) В търговските заведения се използват само озвучителни и музикални уредби с  автоматични индикатори за контролиране нивото нашума.

(5) Забраните по предходните алинеи не се отнасят за обекти, разположени извън населените места и селищните образувания наобщината.

РАЗДЕЛ ⅤⅠ

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 69(1)  Кметът на общината организира и контролира поддържането на чистотата, вкл.  почистването   на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените  места,  предназначени за обществено ползване.

(2) В изпълнение на своите задължения по ал.1 кметът наобщината:

 1. осигурява необходимите финансови средства за извършване на дейностите по поддържане на чистотата на обществените места и контролира тяхноторазходване;
 2. определя и публичното оповестява на лицата, отговорни за поддържането на чистотата на местата  за обществено ползване на територията на населенитеместа, когато тези дейности не се осъществяват от общинска администрация;
 3. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на лицата пот.2;
 4. организира дни за почистване на населените места с участието на гражданите, фирмите, обществените организации и други, като осигурява необходимите транспортни и технически средства;
 5. в сътрудничество с бюрото по труда и службата по социално подпомагане разработва мерки за съвместно решаване на проблемите по третиране на отпадъците и чистотата  на  населените места.

Чл. 70 Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, обществените гаражи,  административните, производствените, складовите помещения и  др.  подобни,  прилежащите им тротоари, дъждоприемни шахти, зелени площи, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.

Чл.  71 Почистването и поддържането на чистотата (в т.ч.  осигуряване на съответни съдове  за отпадъци)  на парковете, градините и др. зелени площи неразпределени като прилежащи терени е задължение на лицата, които гистопанисват.

Чл. 72  Почистването и поддържането на чистотата (в т.ч. осигуряване  на съответни съдове за отпадъци)   на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени - общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на общината.

Чл. 73 Почистването и поддържането на чистотата на прилежащите  терени  към  сградите,  дворовете и  др., се извършва от лицата, които ги обитават илистопанисва.                

РАЗДЕЛ ⅤⅠⅠ
ИЗГРАЖДАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ГЛАВА ОСМА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 74 (1) Разпоредбите на наредбата не се отнасят до озеленените площи със специално предназначение, статутът на които е определен с нормативен акт, както и овощните дървета.

(2) Опазването на отделни растителни видове, както и вековни и забележителни дървета, обявени за защитен растителен вид, се извършва съгласно Закона за биологичноторазнообразие.

(3) Опазването на територии, обявени за защитени по смисъла на Закона за защитените територии, се извършва съгласно неговитеразпоредби.

(4) Опазването на озеленените площи, обявени за паметници на културата, се извършва съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство.

(5) Опазването и устройването на паркове и градини с историческо значение и с характерно композиционно и естетическо изграждане, които са  регистрирани и обявени за  паметници на градинското и парковото изкуство, се извършва при спазване нормативите и на Закона за културното наследство.

(6) За мемориалните места и обекти със статут на единични или групови недвижими паметници на културата и за строежите в техните граници и охранителни зони се прилагат изискванията на Закона за културното наследство

Чл. 75 (1) Зелената система, по смисъла на тази наредба обхваща всички озеленени площи, публична държавна и общинска собственост, оформени със средствата на паркоустройството и декоративната растителност на територията на Общината (градини, паркове и улично озеленяване) предназначени за трайно задоволяване на общeственитепотребности.

(2) Допълващи зелената система са:

 1. озеленените площи за ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради икомплекс;
 2. озеленените площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, защитни насаждения.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ИЗГРАЖДАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 76 (1) На територията на общината се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.

(2) Ежегодно с приемането на бюджета на общината се предвиждат и средства за поддържането на общинската зелена система и в частност заозеленяване.

(3) Кметът на общината координира и ръководи дейността по изграждане, стопанизване и опазване на зелената система на общината, както и организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и програмите за развитието на зеленатасистема.

Чл. 77 (1) Зелената система и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи и подробни устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени планове за парковете и градините, като се  спазват правилата и нормативите  в Наредба №7 за правила и нормативи  за устройството на отделните видове територии и устройствени зони.

(2) Когато в терените, определени за озеленени площи-публична собственост, попадат поземлени имоти-частна собственост, те се отчуждават по предвидения Закона за общинската собственост ред.

(3) Подробните устройствени планове за паркове и градини се приемат с решение на Общинския съвет, независимо от техния териториален обхват при наличието на положително становище на Общинския експертен съвет по устройство на територията(ОбЕСУТ).

(4) Задължителен елемент на плановете представлява план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения, която се одобрява по реда, предвиден за одобряване на подробния устройствен план за парка илиградината.

Чл. 78 (1) Стопанисването на озеленените площи общинска собственост се осъществява от общинска администрация.

(2) Изискванията за отстояние на декоративната растителност от въздушни електропроводи се определя от подзаконовата нормативна база в тази област.

(3) Новоизградените общински озеленени площи се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и да възстанови увредената растителност.  Гаранционният  срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта.

(4) Лицето, с което общината сключва договор по ал.1 извършва периодично поддържане на всичките структурни елементи на общинските озеленени площи и насажденията по улици, алеи и площади, вкл. и резитба за оформяне на короните нарастенията.

Чл. 79 (1) Поддържането на озеленените площи – общинска собственост се ръководи и осъществява от общинска администрация.

(2) Общинските озеленени площи за широко обществено ползване на всеки две години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от реконструкция на инфраструктурата и възстановяване на растителността.

Чл. 80 Озеленените площи и декоративната растителност, разположени в недвижими имоти, които не са общинска собственост, се опазват от собствениците им.

Чл. 81  (1) Поддържането на озеленените площи,  включително и поддържане на чистотата около обектите за обществено обслужване, спорт и атракции, разположени в общинските озеленени площи,  е задължение на лицата, които гиексплоатират.

(2) Минималната площ на поддържане се определя от кмета на общината, чрез изготвянето на скица с конкретните граници на прилежащата територия, която се връчва на лицата по ал.1 за поддържане на озеленените площи, попадащи в очертаниятаим.

(3) Мероприятията за опазване и възстановяване на увредената растителност на  озелененитe площи по  ал.1сеизвършвапосъгласноуказаниядадениотобщинска администрация.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Режим

Чл 82 Озеленени площи, които представляват публична общинска собственост, не могат да бъдат  продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.

Чл 83 Съществуващи озеленени площи, представляващи публична собственост, се  устройват и  опазват като защитени територии по смисъла на чл.8 т.4 от ЗУТ.

Чл 84 (1) Предназначението на територии и поземлени имоти,  предвидени в общите  или подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани,можедасепроменясновобщилиподробенустройственпланнацялотонаселеномястоили селищно образувание, ако със схемите или план-схемите на зелената система се доказва, че са спазени нормативите за озеленени площи.

(2) С подробните устройствени планове за паркове и градини в озеленените площи - публична  собственост и в поземлените имоти - частна собственост, без промяна на предназначението им, може да се предвижда само застрояване, необходимоза:

 1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
 2. поддържане на зеленатасистема;
 3. открити обекти за спортни или културнидейности;
 4. площадки за игра;
 5. преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане / пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, часовници и други), които не могат   да заемат повече от 10 на сто от площта наимота;
 1. монументално-декоративни, информационни и рекламниелементи;
 2. мемориални места иобекти.

(3) В изградените общински озеленени площи, съществуващите обекти с временен статут, не могат да добиват траен градоустройствен статут.

(4) За застрояването по ал.6,т.3-6 не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.

(5) Когато за застрояването по ал.6, т.3-6 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува след представяне от общинска администрация на указания за извършване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражняваконтрол.

(6) В общинските озеленените площи не могат да се изграждат на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковитефункции.

Чл. 85(1) Когато е налице инвестиционно предложение за първично залесяване и/или обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята, се извършва  ОВОС  съгласно Закона за опазване на околната  среда /ЗООС/.

(2) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на озеленени площи, задължително се предписват възстановителни мероприятия от общинска администрация.

(3) След извършване на неотложни аварийни и мероприятия на инженерната инфраструктура  в  озеленените площи, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнениетоим.

(4) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, определен от общински съвет, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на озеленените площи след приключване на възстановителнитеработи.

(5) В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството общинска администрация извършва проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторнозалесяване.

Опазване на зелената система

Чл. 86 Всички физически и юридически лица са длъжни да опазват озелените площи, независимо от тяхната собственост, като не извършват действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на озеленените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

Чл. 87 (1) Озеленените площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 76.

(2) В озеленените площи –общинска собственост сезабранява:

 1. нанасянето на повреди върхурастителността;
 2. поставянето по дърветата на рекламно-информационни елементи или другисъоръжения;
 3. ходенето по тревните площи, освен в специално обозначените за целтаместа;
 4. преминаването и паркирането на МПС, извън определените за товаместа.;
 5. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията инастилките;
 6. разхождането на свобода на домашни животни, извън определените и обозначените за това места;
 7. пашата на селско стопански животни или косенето на трева безразрешение;
 8. замърсяване на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;
 9. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целтасъдове;
 10. събирането на семена, плодове, резници, брането набилки;
 11. насипване на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м. от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, в следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличнитеплатна;
 12. къпането в паркови водни площи, извън разрешените за целтаместа

Чл. 88 (1) Собствениците и ползвателите са длъжни да опазват и поддържат  в  добро  състояние намиращата се в имотите имрастителност.

(2) Собствениците и ползвателите са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служителиотобщинска администрациязаизвършваненаогледи,картотекиранеиконтрол.

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл.194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по общ или подробен устройствен план за озеленени площи, да премахват или увреждат дървета и храсти, освен в случаите почл.89

Чл. 89 Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл.93

Чл. 90 Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува с общинска администрация.

Чл. 91 Уреждането на временни изложби на открито в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на общината, срещу заплащане на съответен наем.

Чл. 92 (1) Провеждането на митинги, масови тържества, спортни празници и други обществени мероприятия в общинските озеленени площи се разрешава от кмета на общината или на кмета на съответното населено място.

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят конкретните изисквания за опазване на озеленените площи и растителността, за организиране на допълнителна охрана, за възстановяване и обезщетяване за причинени вреди на вегетативните площи и другите паркови елементи исъоръжения.

(3) За провеждане на мероприятието по ал. 1 се събира такса определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени науслугите на територията на Община Сърница.

Чл. 93 (1) Преместването, окастрянето и/или премахването на дървесна и храстова растителност  в озеленени площи, общинска собственост, вкл. и картотекираните дървета и храсти в частни имоти, се извършва въз основа на писмено разрешение от кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице само в следните случаи:

 1. при ремонт и реконструкция на озеленени площи по утвърдени проекти, при доказана невъзможност за запазванетоим;
 2. за премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната  инфраструктура;
 3. при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционнияпроект;
 4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженернисъоръжения.

(2) В случаите по ал.1, заинтересованото лице подава писмена молба до кмета на общината, в която посочват основанието за своетоискане.

(3) Към заявлението се прилага копие от документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, решение и др.документи.

(4) В 10 /десет/дневен срок от получаването на молбата кметът назначава експертна комисия  за  извършване на експертната оценка за състоянието нарастителността.

(5) В комисията, назначена със заповед на кмета на общината, за отсичане на ценни и редки дървесни и храстови видове, могат да се включват и представители на неправителствена екологичнаорганизация.

(6) Експертната комисия изготвя доклад, в който се съдържа следнатаинформация:

 1. Определяне на декоративния растителен вид и преценка на неговата екологична и естетическа стойност, ландшафтна съвместимост и изисквания къмподдържането;
 2. Характеристика на местоположението и определяне на основните екологични, естетически и паркоустройствени функции на декоративния растителен вид и степента на тяхната значимост в зависимост от особеностите на заобикалящатасреда;
 3. Информация за възрастта и жизнеността на декоративния растителен вид с преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване,  наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околнатасреда;
 4. Преценка за стойността на грижите, полагани за развитието и поддържането на декоративния вид;
 5. Заключение с конкретни предложения - да се запази и се проведат мероприятия за подобряване нанеговотосъстояние,дасепремести,дасепремахнеилидасеподменисдругекземпляр.

(7) Въз основа на заключението от експертната оценка кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава или отказва да издаде разрешение за преместването, окастрянето и/или премахването нарастителността.

(8) При наличието на издадено разрешение - дърветата и храстите се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от общинска администрация.

(9) Отрязването на клони, преместването и премахването на растителност, за която има писмено разрешение се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованотолице.

(10) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственостнаобщинатаисеиздавапозволителнозатранспортиранетой,закоетосесъбираттакси.

(11) В три дневен срок от премахването на растителността собственика на имота уведомява Националния Институт за Паметници на Културата – за обекти на паметници на културата или тяхната среда  или РИОСВ - Пазарджик – за дървета, обявени зазащитени.

Чл. 94 Дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение могат да се отсичат или изкореняват само по изключение след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието им.

Чл. 95 Дървета, намиращи се в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, се премахват въз основа на писмено разрешение от органите на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 96 Споровете, възникнали за премахване на дървета по границите на имотите и за обезщетение за неправомерно премахната растителност се решават по съдебен ред.

Регистър

Чл. 97 (1)Общинска администрация поддържа публичен регистър на озеленените площи, дълготрайната декоративна растителност и на дърветата с историческо значение на територията наобщината.

(2) Вековните или забележителните дървета се обявяват за защитени и се вписват в регистъра по чл.113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Обявените за защитени дървета се вписват и в регистъра по ал.1

(4) Регистърът се води на хартиен (и/или електронен) носител и подлежи на периодична актуализация.

(5) Достъпът до информацията, вписана в регистъра, се осъществява при условията и по реда на Закона за достъп до общественаинформация.

РАЗДЕЛ ⅤⅠⅠⅠ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл. 98 Кметът на общината предоставя информация за състоянието на околната среда в съответствие с разпоредбите на глава втора на ЗООС.

Чл. 99 (1) При учредяване на санитарно-охранителна зона  на  територията на  общината, кметът обявява на видно място в сградата на общината:

 1. територията на които се разполага санитарно-охранителназона
 2. за времето и мястото за запознаване на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектиранатазона
 3. срока за представяне на писмени становища и възражения за наличието на санитарно-охранителна зона на територията наобщината.

(2) Срокът по ал. 1, т. 2 е не по-малък от единмесец.

РАЗДЕЛ ⅠⅩ

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 100 (1) Приходите от глоби и санкции по тази наредба, налагани от кмета на общината, постъпват по бюджета на общината.

(2) Приходите по ал.1 се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинската програма за околнасреда.

(3) Във връзка с ал.2, кмета на общината ежегодно предлага при приемането на общинския бюджет да се определят средства за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности,  включени  в общинската програма за опазване на околната среда.

РАЗДЕЛ Ⅹ

КОНТРОЛ

Чл. 101 (1) Контролът върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат на територията на общината, се осъществява от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица, осъществяват контрол върху:

 1. дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на територията на общината, както и върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии  в атмосферния въздух,работатанапречиствателнитесъоръженияивърхуемисиитеототделнитеизточници;
 2. изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчниводи;
 3. условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населенитеместа;
 4. изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи исъоръжения - общинска собственост;
 1. изграждането на кладенци за индивидуално водовземане от подземните води на територията наобщината;
 2. спазването на изискванията за управление на отпадъците на територията на общината;
 3. дейността на собствениците или ползвателите на земи, гори и водни площи;
 4. ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти - общинска собственост, в поземления фонд и в населенитеместа;
 5. спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време настроителство;
 6. спазване на изискванията на ЗЗШОС в тихите зони и урбанизиранитетеритории;
 7. чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство втях;

(3) Контролът е превантивен, текущ и последващ и се осъществява чрез извършване на проверки по документи и на място, наблюдения и измервания.

Чл. 102 Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват незабавен достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверка, за измерване или за вземане на проби от настоящи или потенциални източници на замърсяване и/или увреждане на околната среда.

Чл. 103 (1) При констатиране на нарушения на тази наредба кметът на общината санкционират нарушителите, или уведомява съответните контролни органи в съответствие с действащото  законодателство  в  областта  на  околната среда за предприемане на съответните действия.

(2) За установените по време на контролната дейност административни нарушения кмета на общината и упълномощени от него длъжностни лица от общинска администрация могат да съставят актове за установяване на нарушенията, да издават писмени предписания и заповеди за налагане на принудителни административнимерки.

РАЗДЕЛ ⅩⅠ
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Принудителни  административни мерки

Чл. 104 За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по тази наредба и на вредните последици от тях, както и при възникване на непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда или за увреждане на здравето или имуществото на хората се налагат принудителни административни мерки в случаите и по реда на тозираздел

Чл. 105(1) Кметът на общината, съвместно с министъра на  здравеопазването,  министъра  на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството можеда:

 1. предписва мерки за отстраняване на констатирани нарушения по отношение нарушение на изискванията за шумовозамърсяване;
 2. спира дейности на инсталации и съоръжения на промишлеността, включително за категориите промишлени дейности и на локални източници на шум при нарушаване изискванията на  ЗЗШОС.

(2) Кметът на общината спира дейности и строителство в гори, земи и водни площи - държавна, общинска  и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове ипроекти.

(3) Общинските органи в рамките на своята компетентност съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух могат да ограничават  или да спират производствени и други дейности в случаите,когато:

 1. видът и степента на замърсяването на атмосферния въздух от източника увеличават значително риска за човешкото здраве и за околнатасреда;
 2. не се изпълняват дадените предписанията или не се спазват мерките от програмата за намаляване нивата на замърсителите.

Чл. 106(1) Налагането на принудителна административна мярка се извършва  с мотивирана заповед, в  която се посочва основанието за налагане, видът и начинът на прилагане на съответната принудителна административна мярка по реда на Закона за административните нарушения инаказания.

(2) Заповедите по ал.1 могат да се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 107 В случаите на чл. 105, ал.1, т.2 и ал.3 заповедта на контролните органи и е в сила до отстраняване  на причината, довела до налагане на принудителната административнамярка.

Административно-наказателни разпоредби

Чл. 108 (1) За нарушения на разпоредбите на Раздел ⅠⅤ -  физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лева в зависимост от тежестта на нарушението и степента на замърсяване на околната среда.

(2) За нарушения на разпоредбите на Раздел ⅠⅤ -  юридическите лица се наказват с глоба от 1500 до 10 000 лева в зависимостот тежестта на нарушението и степента на замърсяване на околната среда.

(3) За повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.

(4) В случаите по ал.3 глобата, съответно имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.

Чл.109.(1) За нарушения на разпоредбите на Раздел Ⅴ -  физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лева в зависимост от тежестта на нарушението и от степента на замърсяване на околната среда.

(2) За нарушения на разпоредбите на Раздел ⅠⅤ -  юридическите лица се наказват с глоба от 1500 до 10 000 лева в зависимостот тежестта на нарушението и степента на замърсяване на околната среда.

(3) За повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоенразмер.

(4) В случаите по ал.3 глобата, съответно имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.

Чл. 110. (1) За нарушения на разпоредбите на Раздел ⅤⅠ и Раздел ⅤⅠⅠ -  физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1500 лева в зависимостот тежестта на нарушението.

(2) За нарушения на разпоредбите на Раздел ⅤⅠ и Раздел ⅤⅠⅠ -  юридическите лица се наказват с глоба от 1500 до 5 000 лева в зависимост от тежестта на нарушението.

(3) За повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоенразмер.

(4) В случаите по ал.3 глобата, съответно имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.

Чл. 111 За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 105 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се  налага  имуществена санкция от 200 до 5000лв.

Чл. 112 (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. физическо лице, съответно едноличен търговец или юридическо лице, което:

 1. извършва дейност, водеща до увреждане на почвите, или след причинено от него увреждане не възстанови състоянието, предхождащоувреждането;
 2. не спазва забраните по чл. 26,ал.2

(2) При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция по ал. 1 е в двоен размер.

Чл. 113. (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция от 50 лв. до 500лв., ако не подлежи на по-тежко наказание:

 1. лице, което разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и др. без писмено разрешение на компетентнияорган;
 2. изпълнителят на новоизградени зелени площи, който в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и не възстанови загиналатарастителност;
 3. лице, което отсече повече от определения норматив или допустим бройдървета;
 4. лице,коетосъздаванерегламентиранисметищавтериториииимотипредвиденизаозеленяване.

(2) Наказва  се с глоба  от 50 лв. до 500 лв.,  ако не подлежи на по-тежко наказание,  лице което:

 1. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;
 2. развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;
 3. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева безразрешение;
 1. замърсява зелените площи сотпадъци;
 2. извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройвазабавления;
 3. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи безразрешение;
 1. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга парковамебел;
 2. навлиза, спира или паркира МПС в озелененитеплощи, извън разрешените за целта места.

Чл. 114 За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 50 до 500 лв.

Чл. 115 За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, контролните органи налагат на място глоба с фиш от 20 лв.

Чл. 116 Актовете за установяване на административните нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

Чл. 117 Наказателните постановления по наредбата се издават от кмета на общината  или  от  упълномощени от неголица.

Чл. 118 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 По смисъла на тази наредба:

 1. “Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделносъбиране.
 2. “Обществени места” са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове,  квартални  градинки, речни корита, части от тротоари и др. подобни, които не са  определени,  като “прилежащи части”.
 3. “Прилежащи части” са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, автогари за поддържането, на които са отговорни техните обитатели илиползватели.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата е приета с Решение №54 по Протокол №3 от 28.03.2019 г. на Общински съвет Сърница, влиза в сила от деня на гласуването ù в Общински съвет Сърница.

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/