Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото на територията на Община Сърница

НАРЕДБА 

за осигуряване на обществения ред

и защита на

имуществото на територията на Община Сърница

 

по чл.22, ал.1 и ал.2

Приета с Решение №108 / 05.09.2019 г. с Протокол № 9

Сърница 2019 г.

 

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба  се уреждат обществените отношения, свързани осигуряване  на обществения ред, поддържане на чистотата, опазването на околната среда и защитата на  имуществото на територията на Община Сърница.

Чл.2. Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички физически, юридически лица и еднолични търговци, които живеят, временно пребивават или управлението на които е на територията на Община Сърница.

Чл.3. С наредбата се създават условия за превенция на нарушенията и се определят санкции за техните извършители.

Чл.4. В наредбата се определят правомощията на Общинска администрация Сърница и другите институции за контрол и налагане на санкции.

РАЗДЕЛ  ВТОРИ

ПОДДЪРЖАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.5. (1). За осигуряване на условията за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява:

 1. извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи  обичайните норми  за морал и поведение по улици, площади и други  обществени места, както и неприлични изрази, оскърбително отношение и държане към гражданите  и органите на властта, в това число сбивания и  други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие;
 2. зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч;
 3. озвучаването от обекти по т.2 и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари, и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, както и при провеждане на обществени мероприятия на открито след изрично разрешение, предоставено от общинска администрация;
 4. излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч;
 5. продажбата на  пиротехнически  изделия и тяхната употреба без съответното разрешение, извън предназначените за целта специализирани магазини и складове, както и без разрешение от съответните институции и без задължителните към тях документи – инструкция за начина на употреба, сертификат на качество и състав в съответствие със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;
 6. хвърлянето, възпламеняването, или задействането по какъвто и да е начин на средствата по т.5 на открити обществени места, като спортни площадки, лечебни заведения, училища, детски градини и други;
 7. писането, драскането и лепенето на обяви, реклами и други  по стените на сградите и по оградите, по витрините и по търговските  площи на имотите и сградите, общинска собственост, без изричното разрешение на съответния собственик или лицето, на което е предоставено стопанисването на недвижимия имот;
 8. поставянето на изборни материали, освен на определени от кмета на общината места в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;
 9. късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други подобни, поставени на определените  за тази цел места по съответния ред;
 10. откритото излагане и рекламиране на порнографски материали, както й продажбата им на лица под 18 години;
 11. допускането на лица под 18 години до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или места, където се извършва хазартна дейност съгласно Закона за хазарта;
 12. отстояването на помещения за хазартни игри на по-малко от 300 метра, измерено по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен път до основно или средно учебно заведение;
 13. озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение;
 14. повреждането и преместването  на пътни знаци, маркировка и др. съоръжения и сигнализация свързани с безопасността на движението от неоторизирани лица, както и поставянето на частни и други табели и знаци по пътепоказателните жалони;
 15. оставянето на спрени от движение МПС по уличните платна, тротоарите, паркингите и пешеходните зони;
 16. движението на верижни машини по асфалтовата настилка по пътищата извън и в населените места без изрично разрешение на съответните органи, стопанисващи пътищата;
 17. превозването на необезопасени  товари;
 18. паркирането  и домуването на автомобили върху тротоари, улични платна, площади и зелени площи;
 19. складирането на  дърва, въглища и други горими материали /слама, царевичак, сено и други растителни отпадъци / по тротоарите уличните платна и зелените площи;
 20. струпването на строителните материали по пътищата, улиците, тротоарите и зелените площи, детските кътове и местата за обществено ползване, като такова се допуска само с разрешение издадено от общинска администрация след заплащане на определената такса съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница;
 21. рязането и цепенето на дърва на пътищата, улиците, тротоарите и зелените площи, детските кътове и местата за обществено ползване;
 22. къпането  и плуването във всички водни обекти на територията на общината;
 23. настаняването на повече от 10 пчелни семейства в урегулираните поземлени имоти, при несъгласие от страна на съседите. При настаняването на пчелните семейства да се спазват разстоянията по чл. 13 от Закона за пчеларството;
 24. извършването на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвиващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България;
 25. извършване на дейност от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и 23.00 до 8.00 часа в празнични и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци;
 26. провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост, като тротоари, площади, улици, между жилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава общественият ред и спокойствието на гражданите без изрично разрешение на общинска администрация;
 27. извършване на действия, които нарушават моралните норми за поведението на обществени места;
 28. поставянето на външни озвучители уредби извън туристически и други обекти;
 29. пребиваването, извън домовете на лица под 14 годишна възраст, без придружител – пълнолетно лице след 20.00 часа;
 30. употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове, горски масиви, земеделски земи и други.

Чл.6. Забранява се употребата на огнестрелни пневматични и механични оръжия и устройства, и взривни вещества съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, застрашаващи спокойствието, здравето и живота на гражданите.

Чл.7 (1).   Забранява се  провеждането на състезания, митинги, демонстрации, религиозни и други масови  и обществени мероприятия  без  предварително  уведомяване и издаване на разрешение от общинска администрация.

(2).Организаторите на по ал.1 се задължават да уведомят поне два дни предварително секретаря на общината за времето и мястото на провеждането им, а автомобилните и спортни състезания, кросове и други подобни по улиците и площада се провеждат след  предварително разрешение от секретаря на общината, като маршрутите са съгласувани с органите на МВР.

(3). Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви други масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в общинска администрация място, времето и маршрут на движение.

(4). При заявяване на повече от едно мероприятие по ал.1 на едно и също място и време  право за провеждането има организаторът, регистрирал първи необходимото уведомяване, но не по-рано от 7 дни предварително.

Чл.8.  При провеждане  на спортни и други масови прояви на стадиони и други обществени места се забранява:

 1. хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети, както и внасянето на предмети,които при употреба биха застрашили живота и здравето на други лица;
 2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки, посещението на лица в нетрезво състояние.

чл.9.Стопаните на кучета са длъжни да регистрират, стопанисват и отглеждат домашните си любимци в съответствие с разпоредбите на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета на територията на Община Сърница.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  РЕД  И  ЧИСТОТАТА  В ТЪРГОВСКИТЕ  ОБЕКТИ,  ЗАВЕДЕНИЯ  ЗА  ХРАНЕНЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ  И  УВЕСЕЛЕНИЯ

Чл.10. (1). Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската  администрация за работно време при откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия, както и за промяна на работното им време, при условия и по ред, определени с   НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сърница.

(2). Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения, както и длъжностните лица, отговарящи за работата на съответния обект като управители, бармани, сервитьори, продавачи и др. са длъжни да спазват регистрирано работно време.

(3). При неспазване на регистрираното работно време, при констатирани нарушения на обществения ред или основателни жалби на живущите в близост до обекта, Кметът на общината може със заповед едностранно да промени работното време, ако в рамките на една година са констатирани:

 1. две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална здравна инспекция (РЗИ);
 2. два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на общинската администрация или от органите на съответното МВР в общината.

Чл.11 (1). Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки на малолетни и непълнолетни лица и граждани в явно нетрезво състояние.

(2). Забранява се продажбата на тютюневи  изделия  на  малолетни  и непълнолетни лица.

Чл.12. Забранява се тютюнопушенето:

 1. в закрити обществени места, заведения и кафенета, както и търговски обекти;
 2. в помещения с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение;
 3. в откритите места на прилежащи терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
 4. в откритите места на площадките за игри; местата, на които са организирани мероприятия за деца и ученици;спортните обекти, летните кина и театри;
 5. в откритите места по време на спортни и културни прояви.

Чл.13.  Забранява се на собствениците и ползвателите на питейни и увеселителни заведения и барове да допускат в същите лица, носещи огнестрелно и хладно оръжие.

Чл.14. (1). Забранява се посещението на заведения (интернет клубове, заведения, дискотеки и други) и обществени места на малолетни деца  - ненавършили 14-годишна възраст без родител, настойник, близък роднина или друго лице, полагащо грижи за тях след 20.00 часа.

(2). Задължават се собствениците и ползвателите на  увеселителни и питейни заведения да спазват тишината и спокойствието на гражданите  в часовете – 14.00 ч. -16.00 ч. и 23.00 – 08.00 ч.

(3). Съдържателите, които организират младежки дискотеки за непълнолетни, без продажба и употреба на алкохол и тютюневи изделия могат да работят с определено удължено работно време както следва:

 1. през лятното часове време, петък и събота до 22.00 ч.;
 2. през зимното часово време до 20.00 ч.

Чл. 15.  Забранява се  външното озвучаване на  търговските, питейните, увеселителни и др. обекти  на територията на общината без предварително разрешение от общинска администрация.

Чл. 16.  (1). Забранява се на собствениците и служителите на игрални зали  да допускат участие в хазартни игри или игра с игрални автомати клас ”В” съгласно Закон за хазарта на малолетни и непълнолетни лица.

(2).  Забранява се излагането и продажбата на порнографска литература на малолетни и непълнолетни лица.

Чл.17. Собствениците, наематели и ползватели на заведения за обществено хранене и развлечения, са длъжни да спазват допустимите децибели за силата на музикалните озвучителни уредби в жилищните зони и територия денем до 55 децибела, нощем до 45 децибела, както и в зоните за учебна дейност.

Чл.18. Задължават са собствениците, наематели и ползватели на недвижими имоти, жилищни сгради, производствени бази и търговски обекти да поддържат чистотата, в това число иснегопочистването, на прилежащите терени към обектите им целогодишно.

Чл.19. Забранява се паленето на битови, промишлени и селскостопански отпадъци в:

 1. съдовете за събирането им;
 2. дворовете на прилежащите имоти в урбанизирана територия;
 3. селскостопанските имоти;
 4. горски територии;
 5. близост до водоизточници и водни басейни

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА


Чл.20. Целта на специализираната закрила на децата на обществени места е:

 1. защитата на децата от опасностите за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие;
 2. насърчаване на готовността и способността на децата да поемат отговорност сами за себе си.

Чл.21. Закрилата по чл.20 се осъществяваот родителите, ресорните институции и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието на децата.

Чл.22. Специализираната закрила се осъществява чрез:

 1. Определяне на условия и ред за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места;
 2. Определяне на условия и ред за провеждане на организирани прояви за деца на обществени места.

Чл.23. Специализираната закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на РУП – Велинград, Дирекция „Социално подпомагане"-Велинград, учебните заведения, от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, читалища, както и от организаторите на обществени прояви.

Чл.24. Децата, техните родители и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието им, имат право да бъдат информирани за условията и реда за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места от органите по чл.23.

Чл.25.(1). Органите за закрила на детето по чл.6 от Закона за закрила на детето са длъжни да популяризират и информират за функциите и дейността си сред децата, техните родители, педагогически кадри и други.

(2). Информацията по ал.1 се предоставя чрез писмени материали, провеждане на информационни кампании, радио и телевизионни програми, горещи телефонни линии и други.

Чл.26. С оглед на конкретните условия Общински съвет Сърница и държавните органи по специализирана закрила могат да приемат и други ограничителни мерки с цел осигуряване на специализирана закрила на деца на обществени места.

Чл.27. (1). Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и читалища определят конкретните условия за достъп на деца в тях и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.
(2). Условията по ал.1 се определят съобразно броя на децата, спецификата на обекта или вида на проявата.

(3). Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал.1 се осигурява на видно за клиентите място при започване на търговска дейност.

Чл.28. (1). Лицата по чл.27, ал.1 разработват план за действие при възникване на ситуации, застрашаващи безопасността на лицата, намиращи се в търговските обекти, кина и читалища. Неразделна част от плана е план-схема за аварийно напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни изходи, водоизточници и други.
(2). Планът по ал.1 се предоставя на съответните структурни звена в общинска администрация, Районно управление Полиция, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението при започване на търговска дейност, както и след всяка преустройство, с което се променя план-схемата.

(3). План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни за клиентите места по пътя на евакуацията.

Чл.29. (1). Лицата по чл.27, ал.1, чийто обекти се посещават от деца, предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:

 1. превишаване на максималния капацитет на обекта;
 2. неосигуряване на достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях.

(2). Лицата по чл.27, ал.1 назначават отговорник по охраната на обекта и осигуряват охраняващи обекта лица съобразно броя на децата, спецификата на обекта и вида на проявата.

Чл.30.  Отговорникът по охраната на обекта по чл.29, ал.2:

 1. ръководи и контролира охраната му;
 2. организира и контролира пропускателния режим;
 3. не допуска в обекта:

а/. лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;

б/. лица, които носят оръжие, други общоопасни средства, наркотични вещества или други упойващи вещества:

в/. лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;

г/. лица, които отказват да бъдат проверени.

 1. предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на децата;
 2. взаимодейства при необходимост с органите на РУП – Велинград и с други компетентни държавни и общински органи.

Чл.31. Лицата, които провеждат организирани прояви за деца на обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:

 1. уведомяват общинска администрация и РУП-Велинград не по-късно от 24 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;
 2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост – транспорт;
 3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което уведомяват компетентните органите на общинска администрация, РУП-Велинград и другите компетентни държавни и общински органи.


Чл.32. (1). Когато организираната проява е свързана с придвижването на група от деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители.

(2). Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно броя на децата и специфичните им нужди.

Чл.33. (1). Ръководителят на групата и придружителите:

 1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него;
 2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи;

(2). По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.

Чл.34. При осъществяване на специализираната закрила на деца при провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл.7, чл.8, ал.1 и 2 и чл.10, ал.1, т.2, 3 и 4 и на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

РАЗДЕЛ  ПЕТИ

СТРОИТЕЛСТВО

Чл.35.  Забранява се извършването на строителство, разкопаване или ремонт на подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни плочки, нарушаване целостта на пътните настилки на улиците, площадите и паркингите за каквато и да е цел без предварително писмено разрешение от органите на Общинската администрация и когато е необходимо съгласуване с органите на МВР.

Чл.36. Улични платна и тротоари могат да се използват при доказана необходимост за строителни площадки само с разрешение на органите на Общинската администрация, съгласувано с полицията, за определено време срещу заплащане на определена такса за квадратен метър съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

Чл.37.  Забранява се ваденето на баластра, камъни, пясък, чим, глина и нарушаване на естествения ландшафт за строителни цели освен с разрешение на Общинската администрация.

Чл.38. (1). Гражданите и юридическите лица нямат право:

 1. да завземат, постоянно или временно, части от общински сгради, благоустроени територии, общинска земя, пътища, улици и тротоари, зелени площи и други имоти, общинска собственост;
 2. да извършват промени в техническата инфраструктура на територията на общината;
 3. да преграждат улиците, тротоарите, речните корита и други имоти и територии, представляващи общинска собственост.

(2). Извършването на горепосочените действия се допускат с издадено разрешение от Общинската администрация.

Чл.39.  Разрешение за строителство на всички обекти, при които се налага отсичане, преместване или окастряне на растителност, се издава след представяне на документ за внесена такса съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

Чл.40. Физическите и юридическите лица, и организациите, които събарят сгради, са длъжни да обезопасят и разчистят терена и да  извозят строителните отпадъци на определеното  депо в съответствие със Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията, Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сърница и Наредба за опазване на околната среда на територия на Община Сърница. 

Чл.41. Инвеститорите, изпълнителите и подизпълнителите на строителни обекти са длъжни:

 1. да поставят на видно място табелка с имената на инвеститора, изпълнителя и техническия ръководител на обекта;
 2. да осигурят  обезпечаване на обекта чрез ограждения, прелези и да поставят предупредителни знаци;
 3. да изградят временни пътища и проходи, за да не се  затруднява движението на пешеходците и превозните средства;
 4. да организират използването на строителните площадки без да се повреждат тротоарите, уличните платна и зелените площи;
 5. периодично да почистват строителните  площадки и да не допускат разпиляването на строителни отпадъци извън тях;
 6. да отстраняват своевременно нанесените повреди на тротоарите и уличните настилки и зелените площи;
 7. след приключване  строителството на обекта, инвеститорът е длъжен да възстанови  околната среда по подходящ начин и в определен срок, съгласувано с Общинската администрация.

Чл.42. Строителните и специализираните фирми с подземни комуникации и съоръжения, а така също и частните лица, възстановяват незабавно в първичен вид разкопаните повредени пътни, улични и тротоарни настилки, площади и зелени площи и други, най-малко 3 дни след завършване на строежа (ремонта) и почистват района за своя сметка.

РАЗДЕЛ ШЕТИ

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ИНФРАСТРУКТУРА

Чл.43. За опазване на общинската собственост и инфраструктура се забранява:

 1. разместване и повреждане на съдовете за отпадъци, табели, пейки, пътни знаци, автобусни навеси, чешми, елементи от декоративна и естествената градска украса, табла за разлепване на афиши, съобщения и реклами, съоръжения за игри на деца на детските и спортни площадки, пътни знаци, табели, мантинели и ограждения, както и на всички останали елементи на градската инфраструктура;
 2. повреждането, унищожаването, премахването, преместването или разместването на пътни знаци, указателни табели на противопожарни хидранти, паркова мебел и други подобни, поставени на определените за това места;
 3. повреждането, премахването или унищожаването на осветителни тела и на съоръжения на улично и парково осветление.

Чл.44. Забранява се:

 1. поставянето на фургони, сергии, павилиони, крепежни елементи и други подобни без разрешение от общинска администрация и извън определените за целта места. Временните съоръжения за търговия и услуги, изграждани във връзка с официални празници, се премахват най-късно 2 дни след деня на празника от собствениците или наемателите им;
 2. поставянето, съхраняването и складирането на стоки и амбалаж по площади, тротоари, улици и декоративни настилки без разрешение от общинска администрация;
 3. поставянето върху общински терени на маси за открито сервиране и изграждането на сезонни тераси към търговски обекти, без надлежно разрешение

Чл.45. Забранява се:

 1. паркирането върху противопожарни хидранти;
 2. самоволното завземане на части от улици, тротоари, площади, открити паркинги, алеи и паркове чрез ограждане, поставяне на съоръжения и маркиране с трайни знаци за паркиране;

Чл.46. (1). Всяко лице, което повреди или унищожи движима или недвижима вещ- общинска собственост е длъжно да поправи нанесените вреди, като възстанови повредите или при невъзможност от възстановяване закупи нови или заплати разноските по поправката или закупуването им, като отделно от това заплаща определената глоба или имуществена санкция.

(2). Стойността на нанесените щети се установява от изрично определени със заповед на кмета на Общината длъжностни лица по пазарни цени.

Чл.47. (1).Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.

(2).Публично изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или религиозни събрания места е свободно доколкото не нарушава други разпоредби, свързани с опазването на обществения ред.

(3).Публично изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при спазване на изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ОПАЗВАНЕ  И  ПОДДЪРЖАНЕ  НА  ЧИСТОТАТА

Чл.48.  (1). За поддържане на чист и приветлив вид на благоустроените територии Общината извършва следните дейности:

 1. Зимно снегопочистване и снегоподдържанена уличната мрежа и други определени територии от първостепенна важност, както и мерките за предотвратяване на поледиците по улиците, площадите и тротоарите.
 2. Почистване чрез метене и миене на улици, площади, алеи, зелени площи , тротоари и други общински обекти.

(2). Обхватът на дейностите по чистотата се определят от Общинската  администрация съобразно конкретните условия и размера на  финансовите средства, след решение на Общинския съвет.

Чл.49. (1). Освен ежедневното почистване на благоустроените части на града, Общината организира периодично или сезонно почистване  на обществените градинки и паркове.

(2).Поддържането на чистотата на производствени,  административни, обществени и жилищни сгради, складове, гаражи, паркинги,  пазари и други имоти, както и техните дворове и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват или чиято собственост са.

Чл.50. (1).Почистването на прилежащите територии  към жилищните сгради и търговските обекти на физическите и юридическите лица, се извършва от тях или от лицата, които ги стопанисват.

(2). Прилежащите територии за почистване  се определят от  Общинската администрация.

(3). При провеждането на обществени кампании за почистване, Общинската администрация осигурява събирането и транспортирането до депо от определените за целта събирателните пунктове на отпадъците.

Чл.51. (1). Почистването на пътната мрежа от сняг, обработката с луга, пясъчни смеси и препарати, се извършва с предимство по основните пътища и улици.

(2). Събирането и струпването на сняг върху уличните платна и тротоари се извършва така, че да не възпрепятства свободното движение на моторните преводни средства и пешеходците. Не се допуска струпването на сняг на автобусните спирки и срещу входовете на гаражите.

Чл.52. Собствениците на домашни животни се задължават редовно да подържат необходимата чистота около домовете си и събирателните постове и редовно да извозват оборския тор до определените сметища.

Чл.53.(1). Забранява  се:

 1. паленето на огън  на уличните платна, тротоарите, зелените площи, пред жилищните блокове и междужилищните  пространства;
 2. изтупването на килими, одеяла и други от балкони с лице към улици;
 3. изливането на нечисти води при поддържане на търговски обекти и жилищни сгради  по тротоари, улици, площади и други обществени места;
 4. ползването на превозни средства с животинска тяга без предпазна престилка и необходимата сигнализация;
 5. свободното движение на домашни животни и птици по улиците, парковете, градините и други обществени места; стадата  да се движат само по определени от общинска администрация маршрути.; изпращането сутрин и прибирането вечер да се извършва лично от стопанина на стадото или негови работници;
 6. връзването на животни за дървета, стълбове, огради и други обществени места и оставянето им без надзор;
 7. движението на всички превозни средства с животинска тяга и животни по главните пътища  на общината и кметствата на територията на общината.
 8. отглеждането и развъждането на нерегистрирани кучета;
 9. натрупването на оборска тор и други животински отпадъци край синори, пътища, пътеки, граници между имоти,  домове, речни корита и дерета, санитарно охранителните зони на водоизточниците и водоемите;
 10. отглеждането на птици, зайци и други  животни   в жилищните сгради, гаражи, непредназначени за целта  помещения, като забраната не се отнася за декоративни или  луксозни породи;
 11. изхвърляне на селскостопански отпадъци  извън депата за битови или биоразградими отпадъци или определените за събиране им от общинска администрация места;
 12. използването на питейна вода за  поливане, миене на превозни средства и други цели, освен за питейни и битови  нужди.

РАЗДЕЛ ОСМИ

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл.54. (1). За осигуряване на екологична среда в населените места на общината, физическите и юридическите лица могат да изграждат и подържат градини, благоустройствени зелен  площи, крайпътни дървета, храсти и цветни лехи в съответствие със Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2). Общинска администрация осигурява благоустрояването на пътеките и алеите в градинките, като се съобразява с местата за  преминаване.

(3). Премахването на дървесна и храстова растителност в населените места се извършва с разрешение от Кмета  на  Общината по писмено искане на инвеститори и собственици на дървета.

(4).  Разрешение за премахване или преместване на дървета и  храсти се издава за следните случаи:

 1. при строителство, ремонт и реконструкция на обекти при доказана невъзможност за съхраняването им;
 2. при  реконструкция  на съществуващата растителност по  утвърдени проекти;
 3. за премахване на изсъхнали и болни дървета, както и такива, застрашаващи сигурността на гражданите, сградите,   съоръженията и  безопасността на движение;
 4. при аварии и природни бедствия.

Чл.55. (1). Забранява се:

 1. изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини, зелени площи, водни площи и санитарно-охранителните им зони, дерета, крайпътни ивици и други обществени места;
 2. извеждането на нечисти и отводни води от канали, помийни ями и отходни места в реки, дерета, водни площи, колектори и улиците.
 3. горенето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна, тротоари и други обществени места;
 4. горенето на стърнища и други зелени и селскостопански площи  за унищожаване на растителността при обработка на земи, независимо от собствеността им;
 5. отсичането на дървета в паркове, зелени площи, детски градинки, места за обществено ползване и по тротоарите без изрично разрешение от общинска администрация;
 6. чупенето на клони за бране на липов цвят, диви кестени, плодове, семена и други подобни билки и растения;
 7. късането и изкореняването на засадените цветя, храсти  и дръвчетата в общинските градинки, зелените площи и местата за обществено ползване;
 8. косенето на трева  в зелените площи  и събиране на дървен материал от имоти, общинска собственост, без изричното разрешение на общинска администрация;
 9. поставянето на рекламни табели на общински имоти сгради, в това число и дърветата в зелените площи, парковете и местата за обществено ползване без изричното разрешение на общинска администрация;
 10. паркирането и преминаването на коли в зелени площи;
 11. повреждането и замърсяването на извори, чешми, водосъбирателни обекти, водоеми, отводнителни канали и други водни площи, промяната на коритата на реките и отклоняване  на водите им;
 12. почистването, в това число и миене, и ремонта на превозните средства, водещи до замърсяване с петролни и други химически продукти на улици, тротоари, места за отдих, поречия на реки и язовири, извори, водосъбирателни обекти, водоеми, и други водни площи;
 13. изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти;
 14. форсирането на  автомобилни  двигатели за подгряване и ремонт край жилищни сгради;
 15. ловуването и убиването на пойни птички, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, повреждане на гнездата им, както и разрушаване на мравуняците;
 16. изхвърлянето на животински трупове извън определените места за ями или екарисажи от съответните институции;
 17. движението на всички превозни средства с животинска тяга и животни по главните пътища  на общината и кметствата на територията на общината без необходимата сигнализация, а именно два жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство.

РАЗДЕЛ  ДЕВЕТИ

ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ПОЖАРНАИ  АВАРЙНА  БЕЗОПАСНОСТ

Чл.56. Всички физически и юридически лица и обществени организации на бюджета издръжка са длъжни да спазват действащото законодателство в областта на пожарната безопасност и Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Сърница.

Чл.57.  Ръководителите на фирми и организации, собствениците, ползвателите и наемателите на жилищни сгради са длъжни да осигуряват изправността на водоизточниците (водоеми, пожарни хидранти, вътрешни пожарни кранове) и свободния достъп до тях и да предприемат своевременно  мерки за отстраняване на  възникналите  неизправности.

Чл.58.  Забранява се:

 1. паленето на открит огън и оставянето му без наблюдение в близост до горими материали и постройки и на други пожароопасни места;
 2. паленето на огън по улиците, тротоарите, зелените площи,около жилищните сгради за консервиране на хранителни продукти и други обществени места;
 3. складирането на  фуражи и горими материали  на разстояние по-малко от 10 метра от сгради на съседни имоти и други уязвими от пожари места;
 4. унищожаването и повреждането на пожарните хидранти, вътрешните пожарни кранове, противопожарните уредби и съоръжения, знаци, табели и маркировка;
 5. складирането и ползването на леснозапалими и горими течности и горими газове в нарушение на противопожарните изисквания.
 6. затрупването на входове, изходи, коридори, стълбища и нарушаване на пропускателната способност на пътищата за евакуация;
 7. изхвърляне на избухливи вещества, нагорещени и горящи отпадъци и палeне на отпадъци в съдовете за смет и сметищата;
 8. отвеждането на дим,прах, газове и др. през отвори на прозорците, витрините и вратите;
 9. подаването на лъжливи сигнали за пожар, авария и за взривни устройства.

РАЗДЕЛ  ДЕСЕТИ

ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл.59.  Забранява се:

 1. погребването на лице, за което не е съставен акт за смърт съгласно Закона за гражданска регистрация;
 2. гражданите сами да избират и копаят гробове;това се осъществява след предварително разрешение от общинска администрация или лица или организации, когато обредните дейности са им изрично делегирани с акт на кмета на общината или общински съвет и при спазване на санитарните изисквания и утвърдения план на гробищните паркове;
 3. пропускането на всякакъв вид животни и птици в района на гробищата с цел преминаване, паша и др.;
 4. умишленото увреждането, разчупването и/или разрушаване на паметници и паметни плочи, драскането и извършването на други дейности, с които се оскверняват паметниците, замърсяват обредните сгради и терените на гробищата.

Чл.60. Гражданите се задължават:

 1. да изхвърлят отпадъците от почистването извън  гробищния парк на определените  за това места;
 2. да разлепят некролози само на определените за целта места.

РАЗДЕЛ  ЕДИНАДЕСЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

Чл.61. (1). Контролът и изпълнението на наредбата се организира от кмета на Община Сърница или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2). Кметът на общината може да възлага при необходимост проверки съвместно с другите контролни органи и организации (РПУ, ХЕИ, ДВСК, РИОСВ и др.)

(3). Всички физически и юридически лица са длъжни да осигурят достъп и съдействие до проверяваните обекти и места на оправомощените длъжности лица и контролните органи.

Чл.62. (1). При констатиране на нарушения на наредбата длъжностните лица по чл.61, ал.1 и ал.3 и чл.63 могат да отправят писмени предписания за отстраняването им, които са задължителни за адресатите им.

(2).При констатиране на нарушение или при неизпълнение на предварително отправено предписание се съставя акт за установяване на нарушение.

Чл.63.  Актове  за установяване на нарушенията  се съставят от:

 1. длъжностните лица,  оправомощени със заповед на кмета на Община Сърница;
 2. служители на РПУ, КАТ и Районна служба за противопожарна и аварийна безопасност;
 3. кметове  на населени места.

Чл.64. (1). Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2). Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.65. (1). Административно наказание се налага, ако с конкретното нарушение не се нарушава и друг закон. При констатиране на такова нарушение се уведомяват съответните контролни органи или районната прокуратура.

(2). Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината.

Чл.66.  (1). Административно - наказателната отговорност е лична.

(2). За административни нарушения, извършвани при осъществяване дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл.67. (1). Административно – наказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административно нарушение в състояние на вменяемост.

(2). Административно – наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разберат свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

(3). За административните нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците им, които съзнателно са допуснали извършването им.

(4). При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в системата на МВР за съставените актове срещу тях се сезират ръководителите на ведомствата, в които работят.

Чл.68. За всички неуредени случаи в тази наредба се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.69. (1).Наказват се с глоба или имуществена санкция:

 1. за нарушение на разпоредбите на чл.5, ал.1, т.1-4 и т.13 - физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.; при повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.;
 2. за нарушение на разпоредбите на чл.5, ал.1, т.5-6 – имуществена санкция или глоба в размер от 50 до 300 лв.; при повторно нарушение глобата е в размер от 300 до 500 лв.;
 3. за нарушение на разпоредбите на чл.5, ал.1, т.7-11 - имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв.; при повторно нарушение глобата е в размер от 300 до 500 лв.;
 4. за нарушение на разпоредбите на чл.5, ал.1, т.12 и от т.14 до т.30 - имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 1000 лв.; при повторно нарушение глобата е в размер от 300 до 2000 лв.;
 5. за нарушаване на разпоредбите на чл.6 на виновните лица се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2 000 лева, ако не подлежат на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление;
 6. за нарушаване на разпоредбите на чл.8 на виновните лица се налагат наказание глоба в размер от 300 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 500 до 700 лева;
 7. за нарушаване на разпоредбите на Раздел Пети - Строителство физическите лица се наказват с глоба от 500 до 2000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.; при повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба от 3000 до 8000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.;
 8. за нарушаване на разпоредбите на чл.43 на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лв.;
 9. за нарушаване на разпоредбите на чл.44, 45, 53 и 55 на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 1000 лв.;
 10. за нарушаване на разпоредбите на Раздел Девети – „Пожарна и аварийна безопасност” физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 15 000 лв.; при повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба от 3000 до 8000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.;

(2). За нарушение на разпоредбите от Наредбата, за които не е спомената изрично предвидима санкция се налагат следните административни наказания:

 1. при първо нарушение – глоба в размер от 50 до 1000 лв.;
 2. при второ и следващо нарушение – глоба в размер от 200 до 2000 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.;
 3. за еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 100 до 10 000 лв.

Чл.70. За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им,  длъжностните лица и контролните органи налагат, срещу квитанция, глоба в размер до 50 лева. Ако нарушителят оспори нарушението  или откаже да плати глобата, се съставя акт.

Чл.71. За административна нарушения, извършени от непълнолетни, съставените  актове се разглеждат в  Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за предприемане на мерки с възпитателен характер.

ПРЕХОДНИ И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§1. Тази наредба отменя Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Сърница.
§2.Настоящата наредба  се издава на основание чл.22, ал.1 и ал.2 от  Закона за  местното  самоуправление и местната  администрация и е приета на заседание на Общински съвет с Решение № 108 по Протокол № 9 от  05.09.2019г.
§3.Наредбата важи за всички населени места в общината.
§4.При промяна на нормативните актове наредбата се актуализира с решение на Общинския съвет Сърница.
§5.Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Община Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/