Програма на Об.С Сърница

ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪРНИЦА ЗА 2021г.

ТЕМА ВНОСИТЕЛ ОБСЪЖДА СЕ ОТ
ЯНУАРИ
1. Отчет за дейността на ОбС – Сърница и неговите комисии за периода от месец юли до месец декември 2020г. Общински съвет Постоянни комисии
2. Отчет за изпълнение актовете на ОбС – Сърница за периода 01.07.2020г. – 31.12.2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
3. Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост и очакваните приходи за 2021г. Общинска администрация Постоянни комисии
4. Приемане на бюджета на Община Сърница за 2021г.; Приемане на Програма за Капиталовите разходи за 2021г. Общинска администрация Постоянни комисии
5. Информация за извършените промени по бюджета съгласно чл.125 от Закона за публичните финанси за четвъртото тримесечие на 2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
6. Приемане на План за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2021г. и Доклад за дейността на комисията  за 2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
7. Приемане на доклад за изпълнение на Общински план за развитие за 2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
8. Приемане на Доклад за изпълнение на Програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019/2023 г. Общинска администрация Постоянни комисии
9. Актуализация на Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница. Общинска администрация Постоянни комисии
ФЕВРУАРИ
1. Отчет за изработените проекти по Европейските проекти, тяхното движение и степен на готовност за 2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
2. Отчет за изпълнение на проекти по Националните програми за 2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
3. Приемане на годишна програма за развитие на Читалищната дейност и сключване на договори. Общинска администрация Постоянни комисии
4. Приемане на Годишен план за работата на Консултативния съвет по младежта за 2021г. и Годишен доклад по Програмата за младежта за 2020г.  Общинска администрация Постоянни комисии
5. Отчет за овладяване на популацията на безстопанствени кучета за 2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
6. Актуализация на Общински план за противодействие на тероризма в Община Сърница. Общинска администрация Постоянни комисии
7. Актуализация на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница. Общинска администрация Постоянни комисии
8. Приемане на актуализация на Общински план за развитие на Община Сърница Общинска администрация Постоянни комисии
МАРТ
1. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Сърница за периода 2021-2027 г. Общинска администрация Постоянни комисии
2. Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд , съгласно чл. 37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Отчет по плана за 2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
3. Приемане на Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2021/2022г. и Отчет по програмата за 2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
4. Приемане на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Сърница за 2021/2022г. Общинска администрация Постоянни комисии
5. Отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на Община Сърница за 2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
АПРИЛ
1. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2020г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици” Общинска администрация Постоянни комисии
2. Отчет за дейността на Читалището; Разглеждане на доклад на Председателя на читалището за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства. Общинска администрация Постоянни комисии
3. Стратегия за развитие на социалните услуги за 2021г. и Отчет на плана за 2021- 2024 г. Общинска администрация Постоянни комисии
4. Информация за извършените промени по бюджета съгласно чл.125 от Закона за публичните финанси за първото тримесечие на 2021г. Общинска администрация Постоянни комисии
МАЙ
1. Отчет за готовността за провеждане на Културните тържества. Общинска администрация Постоянни комисии
2. Отчет от заседанията на Консултативен съвет по туризъм към Община Сърница за 2020г. Общинска администрация Постоянни комисии
ЮНИ
1. Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2020г и разработване на програма за 2021г. Общинска администрация Постоянни комисии
2. Отчет за изпълнението на Бюджет за 2020г. на Община Сърница. Общинска администрация Постоянни комисии
3. Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, съгласно чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси; приемане на отчет на бюджета на Община Сърница за 2020г. Общински съветОбщинска администрация Постоянни комисии
ЮЛИ
1. Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2020г. Общински съвет Постоянни комисии
2. Отчет за изпълнените актове на ОбС – Сърница за първото полугодие на 2021г. Общинска администрация Постоянни комисии
3. Информация за текущо изпълнение на Бюджета на Община Сърница за първо полугодие на 2021г. Общинска администрация Постоянни комисии
4. Информация за извършените промени по бюджета съгласно чл.125 от Закона за публичните финанси за второто тримесечие на 2021г. Общинска администрация Постоянни комисии
5. Определяне на защитените детски градини и училища за учебната 2021/2022 г. Определяне на средищните училища за учебната 2021/2022 г. Общинска администрация Постоянни комисии
СЕПТЕМВРИ
1. Актуализирана тригодишна прогноза на местни дейности за периода 2022-2024 г. Общинска администрация Постоянни комисии
ОКТОМВРИ
1. Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Сърница за зимни условия. Отчет на извършените дейности при  ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици през летния сезон. Общинска администрация Постоянни комисии
2. Информация за извършените промени по бюджета съгласно чл.125 от Закона за публичните финанси за третото тримесечие на 2021г. Общинска администрация Постоянни комисии
НОЕМВРИ
1. Отчети на Кметове на кметства. Основни проблеми на населените места от общината. Общинска администрация Постоянни комисии
2. Приемане на Културен календар за 2022г. Общинска администрация Постоянни комисии
ДЕКЕМВРИ
1. Приемане на план – сметка за определяне на такса за битови отпадъци. Общинска администрация Постоянни комисии
2. Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Сърница за 2022г. Общински съвет Постоянни комисии
3. Общинска програма за осигуряване на обществено полезен труд на лица подлежащи на социално подпомагане съгласно ЗСП за 2022г. Общинска администрация Постоянни комисии
СРОК: ПОСТОЯНЕН
1. Приемане и актуализация на поднормативни Актове Общински съвет
Общинска администрация
Постоянни комисии
2. Решаване на въпроси от местно значение. Общински съвет
Общинска администрация
Постоянни комисии
3. Текущ и последващ контрол върху изпълненията на приетите актове. Общински съвет Постоянни комисииПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/