Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сърница 2020-2023 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сърница 2020-2023 г.