Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2022/2023 година на община Сърница

  Утвърдил:                             

Неби Бозов                            

 Кмет на Община Сърница

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ ЗА 2022/2023 ГОДИНА

НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

  

Съгласувал:

ХАЛИЛ ТУДЖАР

Председател на МКБППМН

 

Изготвил:

ДЖЕМИЛЕ ПАШОВА

Гл. спец. „Образование, култура и соц. дейности”

 

Въведение

Общинската програма по наркотични вещества на Община Сърница е разработена в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците и Плана за действие към нея, които са основани на интегриран, обективен и балансиран подход към проблемите, свързани с намаляването на търсенето и предлагането на наркотици.

Националната стратегия за борба с наркотиците се основава на принципи на международното право, утвърдени с конвенциите на ООН в тази област, които определят международната правна рамка за борба срущу забранени наркотични вещества, както и на Всеобщата декларация за правата на човека.

Стратегията зачита основните принципи на законодателството на Европейския съюз  и основните европейски ценности- уважение на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, солидарност, принципите на правовата държава и правата на човека.

Настоящата програма за дейността на Община Сърница по наркотични вещества е естествено продължение на активната политика за намаляване търсенето и предлагането на психоактивни вещества. Стратегическата област на действие на програмата е намаляване на търсенето и предлагането на наркотични вещества.Успехът в борбата с наркотиците зависи от обединяването усилията на Общината, гражданското общество и всички свързани с проблема институции.

Анализ на ситуацията

В Община Сърница, проблема с дрогата съществува както сред тийнейджърите, така и сред лица на възраст между 25-40 години. Употребяват се алкохол, цигари, марихуана,канабис и анфетамини. Явно е, че някои лица посягат към опиатите от любопитство, други - поради проблеми, а за някои е въпрос на престиж и себеутвърждаване.

Отчетена е сериозността и негативното въздействие на наркотиците върху децата и младежите. Общо е становището, че наркотиците:

 • рушат психичното и физическото здраве;
 • водят до ограничаване интересите, деградация на личността, загуба на позиции и възможности за реализация;
 • създават предпоставки за криминални прояви – кражби, насилие, изнудване и др.;
 • носят страдание на цялото семейство и влошават качеството на живота му.

Рискът за децата и младежите от общината е голям. Можем предпазим само с обединени усилия, воля и разум на всички институции на територията на общината, на цялата общественост, за да осигурим тяхното нормално развитие.

Чрез изпълнението на заложените в програмата задачи и дейности, Община Сърница се ангажира да положи всички усилия за ограничаване на проблемите свързани с наркотици на територията на общината и да се утвърди като сигурен и благонадежден партньор в провеждането на националната и европейска политика за борба с наркотиците.

Лечебни структури – В общината ни няма структури и достатъчно обучени специалисти – висш медицински персонал, които да предоставят лечебни и рехабилитационни услуги на младежи и лица употребяващи и/или злоупотребяващи с психоактивни вещества.

Обществена ангажираност  - Нагласите по проблемите на наркоманиите се променят. Но все още обществото не е достатъчно ангажирано с това. Необходимо е все повече институции да бъдат ангажирани в превантивните дейности насочени към младите хора, лечението и рехабилитацията на употребяващите наркотични вещества.

Обща цел

Ограничаване на риска от употреба и злоупотреба с наркотици в общината, чрез изграждане и поддържане на устойчиви, ефективнии рентабилни превантивни програми за семейства, деца и млади хора, и повишаване на съпричастността на институциите, организациите и обществото като цяло.

Принципи

 • Приоритетност на превенцията на наркоманиите в общинската политика, в отговор на обществената загриженост към нарастващото търсене на наркотици сред младите хора;
 • Балансираност в подхода на избор и обхвата на превантивни дейности и интервенции;
 • Информираност на обществеността, чрез представяне на обективни данни за проблемите във всяко селище на общината;
 • Ангажиране на всички институции от общината в реализирането на дейности по превенция на наркомании;
 • Партньорство с областни и национални институции и организации, ангажирани с намаляването на търсенето на наркотици;
 • Устойчивост на прилаганата превантивна политика във времето.

Задачи

 • Въвеждане на ефективни превантивни програми в училищата;
 • Активна работа със семейства и деца в риск;
 • Повишаване на квалификационните умения на професионалистите и доброволците, работещи в полето на превенция на наркоманиите;
 • Осигуряване на превантивни материали;
 • Събиране, анализ и разпространение на информация за състоянието на проблема с наркотиците;
 • Подпомагане на инициативи на неправителствени организации и доброволчески движения;
 • Подобряване на координацията между органи и организации, осъществяващи местната политика в тази област.

Дейности

1. Въвеждане на обучителни програми в училищата.

1.1 Универсално структурирана програма за превенция на употребата на психоактивни вещества, базирана в СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Сърница /1 – 12 клас/.

1.2 Универсално структурирана програма за превенция на употребата на психоактивни вещества, базирана в ОУ „Никола Й. Вапцаров” с. Побит камък и ОУ „Г. С. Раковски” с. Медени поляни.

Отг. Директорите на училища

2. Въвеждане на „Програма за селективна превенция за деца и младежи с проблемно развитие и семейна среда”.

Отг.:МКБППМН

3. Разпространение на съвременни, научно-базирани превантивни материали:

 • за родители;
 • за деца;
 • за младежи

Отг. МКБППМН

4. Подпомагане на инициативи на неправителствени организации и доброволчески движения. Осъществяване на контакти с НПО от региона, занимаващи се с превенция на наркомании.

Отг. МКБППМН

5. Осигуряване на ефективно управление и координация на местната политика по превенция на употребата на психоактивни вещества.

Отг. МКБППМН

6. Обучение и тренинг на лица, заети в превантивни програми и проекти.

Отг. МКБППМН

7. Търсене на възможности за осигуряване на допълнителни финансови средства, чрез реализирането на проекти, финансирани от външни донори.

Отг. МКБППМН

                                                      

Органи за реализиране на програмата

 1. Община Сърница
 2. Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”
 3. РУ  - Велинград
 4. Училища на територията на Община Сърница
 5. МКБППМН

Финансиране на програмата

   - Държавен бюджет

   - Общински бюджет

 Мониторинг на програмата
 • Министерство на здравеопазването;
 • Национален съвет по наркотични вещества;
 • Общински съвет - Сърница

Забележка:

НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА Е ОТВОРЕН ДОКУМЕНТ И  ПОДЛЕЖИ  НА АКТУАЛИЗАЦИЯ И ДОПЪЛВАНЕ С ДАННИ НА ВСЕКИ  ШЕСТ МЕСЕЦА