Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Прецизиране на разпоредбите на подзаконовата нормативна база на Община Сърница в областта на управление на общинското имущество с действащото законодателството в Република България – промените, свързани със Закона за политическите партии и новите моменти за предоставянето за ползване на общински имоти на политическите партии. Постигане на по-ефективно управлението и разпореждането с движими вещи – общинска собственост. Създаване на нова глава, съдържаща разпоредби за административно наказателни отговорност на лицата във връзка с нарушения на наредбата.

2. Целите, които се поставят:

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между законодателството в страната и отделните разпоредби на наредбата, чрез които се постига рационално и законосъобразно управление на общинското имущество. Както и да се въведе института на административно-наказателната отговорност при нарушение на разпоредбите на наредбата, както и на неефективно или незаконосъобразно управление на общинското имущество.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма оперативност и публичност при провеждането на процедурите, свързани с разпореждането и управлението на имоти и вещи, общинска собственост.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница

 

§1. Чл.25, ал.1 се изменя по следния начин:

„Със заповед на Кмета на Общината след решение на Общинския съвет се предоставят за безвъзмездно ползване имоти – частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. Решението на Общински съвет се приема с мнозинство две трети от общия брой на съветниците”

§2. Чл.25, ал.2 се изменя по следния начин:

„Исканията за предоставяне на имотите по ал.1 се отправят до Кмета на Общината, като се придружават от данни за парламентарното представителство на политическата партия и за представляващия, който ще сключи договора за безвъзмездно ползване”

§3. Чл.25, ал.3 се изменя по следния начин:

„Договорът за безвъзмездно ползване се сключва от кмета на общината въз основа на негова заповед, издадена в изпълнение на решението на Общински съвет, при наличие на свободни имоти. Договорът се сключва за срок не по-дълъг от конституирането на ново Народно събрание.”

§4. В чл.25 се създава нова ал.6 със следното съдържание:

„При възникване на нужда от осигуряване на имоти за задоволяване на здравни, образователни или социални дейности на населението, договорите по ал.3 могат да бъдат прекратени от Община Сърница с едностранно едномесечно писмено предизвестие.”

§4.Създава се нова Глава Осма: Административно наказателни разпоредби със следното съдържание:

Чл.105. (1). Контролът и изпълнението на наредбата се организира от кмета на Община Сърница или от упълномощени от него длъжностни лица.

(2). Кметът на общината може да възлага при необходимост проверки съвместно с другите контролни органи и организации (РПУ, РЗИ, ДВСК, РИОСВ и др.)

(3). Всички физически и юридически лица са длъжни да осигурят достъп и съдействие до проверяваните обекти и места на оправомощените длъжностни лица и контролните органи.

Чл.106. (1). При констатиране на нарушения на наредбата длъжностните лица по чл.105, ал.1 и ал.2 и чл.107 могат да отправят писмени предписания за отстраняването им, които са задължителни за техните адресати.

(2).При констатиране на нарушение или при неизпълнение на предварително отправено предписание се съставя акт за установяване на нарушение.

Чл.107.  Актове  за установяване на нарушенията  се съставят от:

  1. длъжностните лица,  оправомощени със заповед на кмета на Община Сърница;
  2. кметове  на населени места.

Чл.108. (1). Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2). Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.109. (1). Административно наказание се налага, ако с конкретното нарушение не се нарушава и друг закон. При констатиране на такова нарушение се уведомяват съответните контролни органи или районната прокуратура.

(2). Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината.

Чл.110.  (1). Административно – наказателната отговорност е лична.

(2). За административни нарушения, извършвани при осъществяване дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Чл.111. (1). Административно – наказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административно нарушение в състояние на вменяемост.

(2). Административно – наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разберат свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

(3). За административните нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците им, които съзнателно са допуснали извършването им.

(4). При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в системата на МВР за съставените актове срещу тях се сезират ръководителите на ведомствата, в които работят.

Чл.112. За всички неуредени случаи в тази наредба се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.113. (1).Наказват се с глоба или имуществена санкция:

т.1. лица, на които е предоставено управлението на имоти, общинска собственост, и същите не управляват предоставеното им имуществото с грижата на добър стопанин или допускат осъществяването на действия от трети лица, които застрашат целостта на имуществото или осъществяват бездействия при изпълнение на вменените им задължения за управление – с имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лева съобразно степента на нарушението;

т.2. лица, които осъществяват действия и/или бездействия по повреждане и унищожаване на общинска собственост - с имуществена санкция в размер от 500 до 20 000 лева съобразно степента на нарушението;

т.3. наемател на общински имот, който наруши забраната за неговото пренаемане - с имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лева съобразно степента на нарушението;

т.4. наемател или ползвател на общински имот, който извършва действия и/или бездействия, които застрашават целостта и предназначението за ползване на наетия имот - с имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лева съобразно степента на нарушението;

т.5.  наемател или ползвател на общински имот, който използва имота не по предназначението, за което е отдаден, респективно предоставен за ползване - с имуществена санкция в размер от 100 до 5000 лева съобразно степента на нарушението;

т.6. лице, на което е учредено право на строеж, право на надстрояване и пристрояване в общински имоти, което извършва строителство в обем, различен от разрешения му или в отклонения с одобрените инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж - с имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лева съобразно степента на нарушението;

т.7. лице, което осъществява строителство в общински имот без учредяването на право на строеж или право на надстрояване и пристрояване - с имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лева съобразно степента на нарушението;

т.8. лице, което без законно основание завземе общински имот - с имуществена санкция в размер от 1000 до 15 000 лева съобразно степента на нарушението;

т.9. при повторно нарушение по т.1-8 от настоящата алинея, имуществената санкция е в двоен размер.

(2). За нарушение на разпоредбите от Наредбата, за които не е посочена изрично предвидима санкция, се налагат следните административни наказания:

  1. при първо нарушение – с имуществена санкция в размер в размер от 50 до 1000 лв.;
  2. при второ и следващо нарушение – с имуществена санкция в размер в размер от 200 до 2000 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.;

Чл.114. За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им,  длъжностните лица и контролните органи налагат, срещу квитанция, глоба в размер до 50 лева. Ако нарушителят оспори нарушението  или откаже да плати глобата, се съставя акт.

Чл.115. За административни нарушения, извършени от непълнолетни, съставените  актове се разглеждат в  Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за предприемане на мерки с възпитателен характер.