Проект на Наредба за измение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница

Мотиви за приемане на наредба за изменение и допълнение на

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането.

Прецизиране на разпоредбите на подзаконовата нормативна база на Община Сърница с действащото законодателството в Република България – промените в Закона за публичните финанси, обн. в Държавен вестник бр. 43 от 07.06.2016 година и бр. 91 от 2017 година.

2. Целите, които се поставят.

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между законодателството в страната и отделните разпоредби на наредбата, чрез които се постига рационално и законосъобразно управление на бюджетния процес.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането.

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма оперативност и публичност при провеждането на процедурите, свързани със съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница.

5.  Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка!

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Проект!

Наредба за изменение и допълнение на

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница

§1. Чл.1, ал.1 се изменя по следния начин:

„С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и извънбюджетните сметки, както и бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет и с други бюджети и сметки, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.“

§2. Чл.1, ал.2, т.1 се изменя по следния начин:

„Всеобхватност - управлението на публичните финанси се осъществява чрез бюджети и сметки на бюджетните организации, включени в консолидирания бюджет на Община Сърница.“

§3. Чл. 2, ал.2 се изменя по следния начин:

„В състава на общинския бюджет влизат: бюджетът на първостепенния разпоредител; бюджетните сметки на определените с решение на общински съвет второстепенни разпоредители с бюджет.“

§4. Чл. 9, ал. 3 се изменя по следния начин:

„Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет следните видове разходи:

  1. разходи за персонал;
  2. разходи за издръжка;
  3. разходи за лихви;
  4. разходи за помощи и обезщетения за домакинства;
  5. текущи субсидии;
  6. капиталови разходи.

§5. Точка 7 от Приложение №1към чл.29, ал.2 и чл. 44, ал.4 от наредбата - Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта на общински бюджет и публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет по т.Ⅰ - Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта на общински бюджет, се изменя по следния начин:

„Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно  края на деня, в който се провежда  публичното обсъждане.“

§6. Точка 7 от Приложение №1към чл.29, ал.2 и чл. 44, ал.4 от наредбата - Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта на общински бюджет и публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет по т.ⅠⅠ - Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет, се изменя по следния начин:

„Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно  края на деня, в който се провежда  публичното обсъждане.“

§7. Точка 2 от Приложение №2 към чл.37, ал.5 от наредбата – Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдения, оценка и контрол на показателите по чл.93, а.3, т.1 и т.2 и ал.5 от Закона за публичните финанси (свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения), се изменя по следния начин:

„Общинският съвет одобрява с бюджета на общината индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.“

§8. Точка 4 от Приложение №2 към чл.37, ал.5 от наредбата – Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдения, оценка и контрол на показателите по чл.93, а.3, т.1 и т.2 и ал.5 от Закона за публичните финанси (свързани с поетите ангажименти и възникналите задължения), се изменя по следния начин:

„Разпоредителите с бюджетни средства на общината изготвят справката като се съобразяват с дефинициите дадени за налични към края на годината поети ангажименти за разходи и нови задължения за разходи, дадени в § 1 т.21 и т. 22 от Допълнителните разпореди на Закона за публичните финанси.“