Проект на Наредба за преместваемите обекти и за рекламната дейност на територията на Община Сърница

МОТИВИ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за преместваемите обекти и за рекламната дейност  на територията на Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Наредба за преместваемите обекти и за рекламната дейност  на територията на Община Сърница е нормативен акт, който регламентира реда и условията, чрез които се извършва поставянето на преместваеми обекти и извършването на рекламна дейност. Необходимостта от подобен проект се налага и поради ясно описани правила за осъществяването на рекламна дейност, както и от необходимостта произтичащо от чл. 57, ал. 1 от Закон за устройство на територията, съгласно който  върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общинския съвет по чл. 13а или по чл. 56, ал. 2.

Проектът е изготвен в съответствие с нормативни разпоредби по Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост.

2. Цели, които се поставят

Целта на наредбата е спазването на определени правила, при поставянето преместваеми обекти или на различни рекламни елементи върху недвижими имоти на територията на общината, с оглед на доброто оформяне и като цяло добрия облик на Община Сърница.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането:

Определен ред и условия при, които да се разполагат преместваеми обекти или рекламни елементи, информационно- указателни табели, рекламни табели, временни информационни  елементи и като цяло извършването на рекламна дейност на територията на Община Сърница, чрез поставянето на различни рекламно- информационни елементи.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

 

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за преместваемите обекти и за рекламната дейност на територията на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или писмено в деловодството, в сградата на общинска администрация в гр.Сърница, на адрес ул.”Свобода” №20.

 

ПРОЕКТ! 

НАРЕДБА за преместваемите обекти и за рекламната дейност  на територията на Община Сърница

 

Раздел първи
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се уреждат разпространяването на информацията със средствата на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели и преместваемите обекти на територията на община Сърница.

Чл.2.(1). По смисъла на наредбата:

1. “външна реклама” е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска или друга цел, които не се разпространяват чрез средствата за масово осведомяване или пряко от индивидуалния клиент;

2. “надпис” е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени върху сградата, свързани с функцията на даден обект в нея;

3. “информационно-указателна табела” е всеки текст, обемна форма или изображение, указващи близостта на сгради или терени, където се извършва определена дейност;

4. ”рекламни материали”, “надписи” и “информационно-указателни табели” са тези, които съдържат информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни прояви.

5. „временни информационни елементи” са тези, които съдържат информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни прояви.

(2). За краткост изброените в ал.1 понятия ще бъдат наричани рекламно-информационни елементи (РИЕ).

Чл. 3. Наредбата не се прилага при:  

 1. Поставянето на пътни знаци съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата и Правилника за приложението му.
 2. Поставяне на табели за наименование на улици, площади и административни номера на имотите.
 3. За информационни табели, чийто режим е уреден с други законови разпоредби.

Раздел втори
ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ

Чл.4. Преместваемите обекти, рекламно-информационните елементи и елементите на градското обзавеждане трябва:

 1. да са изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно съответните стандарти;
 2. да са пожаробезопасни;
 3. да са поддържани в добро техническо и естетическо състояние по отношение на тяхната чистота и функция от лицето, на чието име е разрешението;
 4. да отговарят на нормите за безопасност;
 5. да не нарушават условията на обитаване;
 6. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
 7. да не застрашават безопасността на движение по улиците;
 8. да съответстват на утвърдените прототипи, когато са по типови проекти;
 9. да не препятстват нормалното ползване на сгради, съоръжения на техническата инфраструктура, както и на други обекти или елементи;
 10. да са поставени така, че да се осигурява свободна ширина на тротоара за преминаване на пешеходци;
 11. да не препятстват възможността за ползване на изградени места за паркиране и гариране, които се изискват по закон;
 12. да не препятстват ползването на вход-изходите, на подходи към представителни обществено-обслужващи обекти и пешеходни пътеки.

Чл.5. При разполагане на преместваеми обекти, рекламно-информационни елементи и елементи на градско обзавеждане  е необходимо да не се:

1. нарушават условията на обитаване;

2. създават рискови условия за безопасността на движението;

3. закрива друго рекламно пано, търговски или друг обект, както и да не се затруднява подхода към него;

4. да отговарят на устройствените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните норми.

Чл.6. Основният текст на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели, задължително се изписват на български език с кирилица, като допълнение може и на чужд език.

Чл.7. (1). Не се разрешава:

1. монтирането на РИЕ върху сграда или съоръжение без писменото съгласие на техния собственик, както и върху сгради и съоръжения, за които има забрана, произтичаща от други нормативни актове;

2. използването на светлинни символи, шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението;

3. извършването на политическа агитация чрез РИЕ, освен поставянето на информационни и указателни материали;

4. пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие, расова или етническа нетърпимост;

5. рекламирането на забранени за употреба вещества и препарати с наркотично действие;

6. рекламирането на лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в нормативни актове;

7. рекламирането на тютюневи изделия;

8. рекламирането на полезни качества на алкохолни напитки;

9. рекламирането на порнографски материали;

10. рекламирането на оръжия;

 (2). Не се допуска разполагането на РИЕ, когато:

1. съдържат невярна или подвеждаща информация;

2. рекламират стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки или услуги;

3. накърняват правата и доброто име на други лица.

Чл.8. Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на територията на общината върху:

1. сгради или терени на паметници на културата без разрешение от съответните орани или институции;

2. скулптури, паметници и други елементи на декоративната пластика;

3. природни забележителности;

4. всякакъв вид дървета и растителност;

5. стени или ограждания на гробищни паркове, както и в самите паркове;

6. стълбове на далекопроводната електрическа мрежа;

7. елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

8. сгради на представителните общински институции.

9. Разпространяването на рекламни съоръжения, които накърняват правата и доброто име на физически и юридически лица;

10. Публикуването на интернет-реклама, уронваща престижа и доброто име на Община Сърница.

11. Разлепването на печатни рекламни материали (афиши, листовки и др.) извън определените за това места.

12. Поставянето на рекламни съобщения върху: представителните сгради на общинското управление, лечебни и учебни заведения, сгради обявени за паметници на културата с национално значение,природни забележителности, резервати; всякакъв вид дървета и стълбове на електрически далекопроводи.

Чл.9 (1) Върху недвижими имоти могат да се поставят преместваеми обекти или РИЕ въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред установен от тази наредба и по цени посочени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница.

(2) Заявление за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ се отправя до:

1. Кмета на Община Сърница, когато се отнася за рекламни съоръжения, разположени върху територията на община Сърница.

(3) В чужди поземлени имоти и сгради разрешение за поставяне на РИЕ се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на заетата от РИЕ площ.

(4) Върху сгради – етажна собственост, разрешението за поставяне на РИЕ се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от РИЕ площ. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Раздел трети
ИНФОРМАЦИОННО- УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

Чл. 10. (1) Информационно-указателни табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им.

(2) Информационно-указателна табела може да съдържа информация за местонахождението на обекта и/или вида на дейността.

(3) Информационно-указателна табела не може да служи за излъчване на рекламни послания.

(4) Информационно-указателни табели се поставят върху имоти - общинска собственост, въз основа на разрешение за поставяне, издадено от Главен архитект на Община Сърница, със срок на разрешението- срока на договора за наем/ ползване.

(5) Информационно-указателни табели по ал. 3 се поставят по одобрен общински типов проект.

(6) Надписите или информационно-указателните табели се премахват и мястото се привежда в първоначалния му вид в едноседмичен срок след прекратяване на дейността в обекта, за който е предназначен или след изтичане срока на договора.

Раздел четвърти
ВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл. 11. (1) Временните информационни елементи съдържат информация, свързана с конкретни икономически, социални, културни и спортни събития от общинско, национално или международно значение с некомерсиален характер, с фиксирано времетраене, посочено в текста на изписаната информация.

(2) Забранява се с такива елементи да се рекламират стоки или услуги.

Чл. 12. (1) Временните информационни елементи се поставят за срок не по-дълъг от един месец, след издадено разрешение.

Чл. 13. Върху сгради могат да се поставят надписи за събития, които се осъществяват в тях. Надписите се поставят в срок до два дни преди датата на започване на събитието и се премахват в срок до два дни от датата на приключването му.

Чл. 14. (1) Забранява се ползването на дървета или друга растителност за закрепване на временни информационни елементи, както и излъчването на рекламни послания чрез временни информационни елементи в полза на търговци, продукти и събития без връзка с конкретната проява.

(2) Забранява се поставянето на временни информационни елементи върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт и върху стълбове с елементи от системата за регулиране на движението (пътни знаци др.).

(3) За едно събитие може да се разреши поставяне до 3  броя временни информационни елементи на определени с разрешението места.

Чл. 15. Временните информационни елементи се отстраняват до седем дни след изтичане на срока на разрешението им от лицето, което ги е монтирало.

Раздел пети
ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ                 

Чл. 16. (1) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности, както и такива за временно обитаване при бедствия.

(2) За преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности се изготвя схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.

(3) Поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

(4) Разрешение за поставяне се издава на:

1. собственика на имота;

2. лице, притежаващо договор за наем или с друг вид договор със собственика на имота, предоставящ право на временно ползване върху заетата площ от елемента;

3. лице, притежаващо изрично писмено съгласие от собственика на имота за поставяне на  елемента.

(5) В разрешението за поставяне задължително се вписва на кого се предоставя поставянето на преместваемите обекти и на рекламните елементи.

Чл. 17. (1) За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект или рекламен елемент върху калкан на стена, когато елементът или стойките за осветлението му се надвесват към съседен имот с дължина повече от 1,5 м., се изисква изрично писмено нотариално заверено съгласие от собственика на този имот. Когато съседният имот е общинска собственост, съгласието се дава от Кмета на общината.

(2) Осветителните тела по ал. 1 трябва да бъдат насочени пряко към рекламния елемент, без разсеяната светлина да нарушава общоприетите норми за благоприятни условия на живеене.

Чл. 18. (1) В случаите, в които поставянето на преместваем обект или рекламен елемент изисква изграждане на фундамент, същият се разрешава с разрешението за поставяне, като неразделна част от обекта.

(2) След демонтиране на обекта и преместването му на друго място, собственикът на съоръжението възстановява терена, върху който е бил поставен, във вида му преди поставянето, включително премахва фундамента.

Чл. 19. (1) Не се издава разрешение за поставяне на обект или елемент на лице, което има:

1. неприключено административно-наказателно производство за нарушение на разпоредбите по тази наредба;

2. приключено производство по т. 1, но наложената глоба или санкция не е заплатена;

3. неприключено с влязъл в сила акт административно производство по чл. 57а от Закона за устройство на територията за премахване на поставен или държан от него обект или елемент на територията на община Сърница;

(2) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект или рекламен елемент в имот - частна собственост, в който има поставен обект или елемент, за който е започнато, но не е приключило производство по чл. 57а от Закона за устройство на територията за премахването му.

Чл.20.  За издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект или рекламен елемент по индивидуален проект се представят следните документи:

 1. Заявление-образец;
 2. Документ за собственост, писмено съгласие или договор за наем на собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще бъде поставен преместваемия обект или рекламен елемент.
 3. Писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ, когато преместваемия обект или рекламен елемент се поставя върху сгради – етажна собственост.
 4. Проектна документация

(2) Проектната документация по ал. 1, т. 4 съдържа:

1. ситуационно решение;

2. архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб;

3. снимки, колажи и други материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда;

4. конструктивен проект, при наличие на носеща конструкция или конструктивно становище

5. инсталационен проект в случаите на светлинна реклама;

6. обяснителна записка;

7. декларация за осигуряването на техническото ръководство. 

Чл. 21. (1)  Главен архитект изготвя схема с позициите, където да се разполагат рекламни елементи, след което схемата се одобрява от Общински съвет на Община Сърница.

(2) Въз основа на одобрената схема, всеки желаещ подава проектната си документация за разполагане на собствена рекламна табела.

(3) Заявленията с проектната документация се одобряват и разрешения се издават от Главен архитект на Община Сърница.

Чл. 22. При желание за разполагане на рекламен елемент или табела извън одобрената схема по чл.21, ал.1, проектът минава самостоятелно одобрение от Общински съвет, след което Главен архитект издава разрешение за поставяне.

Чл. 23. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти или на рекламни елементи се издава за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години.

(2) В случай на предсрочно прекратяване на договора по ал. 1, срокът на разрешението за поставяне се счита за изтекъл, обектите или елементите се премахват по реда на ал. 5.

(3) Действието на разрешението за поставяне се прекратява от деня на влизане в сила на заповедта по чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост за отчуждаване на имота, върху който е поставен елемента.

(4) Собственикът на рекламния елемент е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне или неговото прекратяване и да възстанови терена в предишния му вид.

(5) В случай, че задълженията по ал. 4 не са изпълнени в срок, лицето се наказва по реда на Раздел единадесети и се пристъпва към принудително премахване на рекламния елемент.

(6)  Разрешенията за поставяне на съоръжения по чл. 184, ал. 1 или 2 от Закона за устройство на територията се издават без определен срок.

Чл. 24. Разрешенията за поставяне се съобщават и влизат в сила по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел шести
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Чл. 25. (1) Рекламната дейност по тази наредба се извършва чрез установените с нея елементи, средства, форми и дейности, като не се допуска:

1. реклама, забранена със закон или накърняваща общоприети морални ценности;

2. реклама, съдържаща под каквато и да е форма послания за религиозна, расова, етническа или политическа омраза, насилие, нетърпимост.

(2) Забранява се поставянето на моторни превозни средства или на други предмети по тротоари и други публични пространства с цел реклама по начин, препятстващ свободното преминаване.

Чл. 26. Рекламната дейност се осъществява чрез:

1. рекламни елементи;

2. художествени рекламни изображения;

3. кампанийна реклама;

4. прожектиране на рекламни изображения върху сгради и други естествени или изкуствени обекти;

5. електронни устройства за показване на картина.

Чл. 27. Извършването на рекламна дейност чрез рекламни елементи представлява ползването на рекламната им площ за реклама.

Чл. 28. (1) Забранява се осъществяването на рекламна дейност по време на строителството върху строежи, техните огради, скелета и предпазни мрежи освен на определените за това места.

(2) Местата и средствата за осъществяване на рекламна дейност по ал. 1 се определят от органа, издал разрешението за строеж и представляват част от проектната документация на обекта.

(3) Възложителят е длъжен при въвеждането на строежа в експлоатация да премахне всички средства, служили за осъществяване на рекламната дейност по ал. 1, както и да заличи всички надписи и други рекламни послания върху завършения обект, освен тези, предвидени с инвестиционния проект за осъществяване на рекламна дейност по време на експлоатацията на обекта.    

Чл. 29. (1) Рекламна дейност, извършвана чрез изобразяване на рекламни изображения върху сгради и други естествени или изкуствени обекти, се допуска с разрешение на кмета на Община Сърница за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години.

(2) Забранява се извършване на рекламна дейност чрез средствата по ал. 1:

1. върху жилищни сгради;

2. без съгласие на собственика на нежилищната сграда или обект, върху който се изобразяват рекламните изображения;

3. по начин, който да застрашава безопасността на движение.

Чл.30.  Разрешение за безплатно разполагане на рекламни материали, надписи и информационно- указателни табели с временен характер може да бъде дадено от Кмета на Община Сърница, във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер.

Раздел седми
РЕКЛАМА КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Чл. 31. Поставяне на безплатни обяви и съобщения за културни, спортни, хуманитарни и образователни прояви се извършва на определените за това места.

Чл.32. Разполагането на реклама към спирки се позволява с разрешение или само на определените за това места.

Чл.33. Разполагането на реклами към павилионите се осъществява само с разрешение.

Раздел осми
НАДПИСИ

Чл.34.(1).Надписите могат да бъдат поставени въз основа на одобрени проекти:

1. върху козирки, навеси и маркизи, ако тяхната височина не закрива отвори по фасадите;

2. пред балкони или прозорчени отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или под прозорчения парапет;

3. вертикално по фасадата на сградата.

(2). Одобряването на този проект и разрешения се издават от Главния архитект на Община Сърница.

(3). Надписи или елементи поставяни от вътрешната страна на витрини в търговски обекти, не се смятат за рекламно- информационни елементи по тази наредба.

Чл.35. Надписите поставени върху стена или успоредно на нея, не трябва да надвишават нейните размери.

Чл.36. Надписът се премахва от лицето на чието име е издадено разрешението.

Раздел девети
РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО - ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл.37. Рекламно-информационните елементи могат да се разполагат на територията на общината въз основа на одобрени проекти, разрешени от компетентните общински органи и след заплащане на определена наемна цена.

Чл.38. Проектите за останалите видове РИЕ се комплектуват съобразно указанията на Главния архитект.

Чл.39. По преценка на главния архитект проектите се внасят за разглеждане от Общински съвет.

Чл.40. Срокът за одобряване на проектите или постановяването на мотивиран отказ за РИЕ е тридесет дни след внасянето им в общината:

1. Срокът, за който се издава разрешението не може да бъде по-дълъг от 5 години.

2. Компетентният общински орган отменя разрешението за поставяне при неспазване срока за заплащане, посочен в разрешението или в договора.

3. След изтичане на действието на разрешението или при неговото отменяне, наемателят се задължава да демонтира съоръженията и приведе терена в първоначален вид за своя сметка в 7-дневен срок, считано от датата на отменяне на разрешението, освен ако не е постъпило искане за продължаване срока на действието му;

4. Разрешението за поставяне се издава съгласно чл. 57 от ЗУТ и по реда установен с настоящата наредба;

Чл.41.(1). Кметът на общината може да откаже разполагането на РИЕ в случаите, когато:

1. РИЕ не отговарят на изискванията на нормативните актове;

2. има издадено друго разрешение за поставяне на РИЕ на мястото, посочено от заявителя;

4. когато искането за разполагане на РИЕ върху общински имот не е в интерес на общината;

5. когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение.

(2). Отказът за разполагане на РИЕ се постановява в писмен вид и се мотивира.

Чл.42. Кметът на общината разпорежда демонтажа на РИЕ, когато са разположени в нарушение установени с тази наредба изисквания или имат лош външен вид. Незаконните РИЕ се демонтират или съответно заличават, ако не бъдат приведени в изправност в срок, определен от компетентните общински органи. Демонтажът или заличаването се извършват от притежателите на РИЕ, а когато откажат това или не могат да бъдат открити, от общината за тяхна сметка.

Раздел десети

НАЕМНА ЦЕНА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ 

Чл.43.  За поставяне на рекламно-информационни елементи се заплаща месечна наемна цена, както следва:

 1. Указателни и рекламни елементи         1 м2-  3 лв. Едностранно           Двустранно- 6 лв.
 2. Билбордове                                              12  м2-  10 лв. Едностранно          Двустранно- 15 лв.

Раздел единадесети
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.44. Контролът по спазване на наредбата се осъществява от Кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл.45.(1). Който разполага преместваем обект или РИЕ, без разрешение от компетентните общински органи, когато такова се изисква, се наказва с глоба от 100 лв., до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2). Който разполага преместваем обект или  РИЕ, които не отговарят на изискванията на тази наредба или ги разполага на неразрешени места, се наказва с глоба от 50 лв. до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(3). Който поврежда преместваем обект или РИЕ, отговарящи на изискванията на тази наредба се наказва с глоба от 100 лв. до 500 лв.

Чл.46. Който не изпълни в срок предписанието на компетентните общински органи, относно привеждането в изправност на РИЕ с лош външен вид или неотговарящи на изискванията на тази наредба се наказва с глоба от 50 лв. до 500 лв.

Чл.47.(1). Актовете за констатирани нарушения се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината.

(2). Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

Чл.48. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на ЗАНН.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1.(1). Лицето на чието име е разрешението на заварени РИЕ, с изключение на елементите с временен характер, е длъжно в тримесечен срок от влизане в сила на наредбата да приведе РИЕ в съответствие с установените в нея изисквания.

(2). Разрешенията за поставяне на РИЕ върху общински имоти, издадени преди влизането в сила на тази наредба, запазват своето действие, ако по тях са извършени редовни плащания.

§.2. Незаконно монтираните РИЕ се демонтират, съгласно чл.42 от наредбата.

§.3. Компетентните общински органи по смисъла на тази наредба се определят от Кмета на Община Сърница.