Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница

Мотиви за приемане на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница”

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за приемане на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница”. Проекта е изготвен на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Закона за пчеларството, Закон за животновъдството, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти с последните ù изменения, обнародвани в ДВ бр.5/2020г. и Наредба №22/10.02.2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ (РВМС).

1. Причини, които налагат приемането на наредбата - Те се изразяват в необходимостта от актуализиране и конкретизиране на условията, при които се отглеждат селскостопански животни в землищата на населените места от Община Сърница:

1.1. Определяне на минимални изисквания за сградите и съоръженията, в които се отглеждат животни в селищата;

1.2. Регламентиране на броя и вида на отглежданите животни за лични нужди

2. Цели, които се поставят - Регламентиране на конкретни и ясни условия и ред за отглеждане на животни в населените места в Община Сърница, за да се създадат по добри условия за живот както за гражданите на общината, така и за отглежданите от тях животни.

3. Очаквани резултати : Регламентиране на дейностите свързани с реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Сърница.

4. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Прилагането на новата наредба не е свързано с финансови разходи на общината

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предложения проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни и птици на територията на  Община Сърница е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, закона за пчеларството, Закон за животновъдството, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти с последните ù изменения, обнародвани в ДВ бр.5/2020г. и Наредба №22/10.02.2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ (РВМС), поради което съответствието и с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с правото на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на официалната интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни и птици на територията на  Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20, фронт офис.

 

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

§ 1. В Чл.2, ал.1 се допълва следният текст

и последно доп. Изм. ДВ бр. 5 от 2020 г.”

§ 2. В Чл.2, ал.1, а) се изменя по следният начин:

„2 (два) броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодните им до 12 – месечна възраст”;

§ 3. В Чл.2, ал.1, б) се изменя по следният начин:

„10 (десет) дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст”;

§ 4. В Чл.2, ал.1, в) се изменя по следният начин:

„3 (три) броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези”;

§ 5. В Чл.2, ал.1, г) се изменя по следният начин:

2 (два) броя еднокопитни и приплодите им до 12- месечна  възраст;

§ 6. В Чл.2, ал.1, д) се изменя по следният начин:

10 (десет) зайкини с приплодите, но не повече от 100 броя общо;

§ 7. В Чл.2, ал.1, е) се изменя по следният начин:

„50 (педесет) възрастни птици независмо от вида”;

§ 8. В Чл.2, ал.1, ж) се изменя по следният начин:

10 (сто) бройлера или подрастващи птици от независимо от  вида”;

§ 9. В Чл.2, се създава нова ал.2 със следното съдържание:

Обектите по ал.1 отговарят на изискванията по чл.2, ал.1, т. а, б, в, г, д, е и ж и имат обособено място за съхранение и обеззаразяване на тор”.

§ 10. Чл.3, се изменя по следният начин:

„По смисъла на тази наредба „отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел” е отглеждането на селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по чл. 4а от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти”.

§ 11. В Чл.2, се създава нова т. а) със следното съдържание:

„Нови животновъдни обекти за отглеждане на свине във фамилна и индустриална ферма се изграждат при спазване на мерките за биосигурност и на разстояние не по-малко от 10 км от други обекти за отглеждане на свине във фамилна, индустриална ферма и заградена територия за отглеждане на космат дивеч.“

§ 12. В Чл.2, се създава нова т. б) със следното съдържание:

Нов животновъден обект за отглеждане на птици се изгражда на разстояние не по-малко от 10 км от заградена територия за отглеждане на пернат дивеч.“

§ 13. В Чл.6, ал.2, се допълва следният текст:

„и при нотариално заверено съгласие на собствениците на съседни парцели се допуска отглеждане на по голям брой животни”.

§ 14. В Чл.7, се създава нова т. а) със следното съдържание:

„В животновъдни обекти по чл.2, т. а), т. б), т. г), т. д), т. е) и не се допуска отглеждането на свине”.

§ 15. В Чл.12, ал.1 се изменя по следният начин:

„Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни включват следните мерки за биосигурност:”

§ 16. В Чл.12, ал.1, т.1 се изменя по следният начин:

„са изградени от материали, устойчиви на тежестта и движението на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация.”