Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация

Мотиви за приемане на проект за изменение и допълнение на

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация.

1. Причини, които налагат приемането.

Съгласно чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет Сърница организира дейността си в правилник, с който регламентира и взаимодействието си с общинска администрация. В действащия към момента правилникне са отразени в цялост и всеобхватно законовите разпореди, с които се регламентира получаването на възнаграждения от общинските съветнициза участието си в подкомисии и работни групи към постоянните комисии.

2. Целите, които се поставят.

Предложения за приемане от Общински съвет - Сърница проект на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сърница и взаимодействието му с Общинската администрацияима за цел да бъдат въведени ясни правила и процедури за работата и взаимодействието му с общинска администрация. С него се цели справедливо възмездяване на работата на общинските съветници за участие им вподкомисии и работни групи към постоянните комисии.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на проект за изменение и допълнение на Правилника за организиране дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация са необходими финансови средства, свързани с заплащането на труда на общинските съветници. За участието си в подкомисии и работни групи към постоянните комисии, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 5 % от средната брутна работна заплата на общинска администрация, на база присъствие в подкомисии или работни групи към постоянните комисии за един календарен ден.

4. Очаквани резултати от прилагането.

Целите на проекта за изменение и допълнение на Правилника и очакваните резултати са взаимно свързани. С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника се цели както създаването на подзаконова нормативна рамка, която да регулира съответните обществени отношения  на местно ниво, така и  да се избегнат противоречия, непълноти и неточности в нормативната уредба, като по този начин се въведат ясни правила и ред за осъществяване на дейността и функциите на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект за изменение и допълнение на Правилник за организиране дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация е в съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Забележка!

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилник за организиране дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Проект!

Проект за изменение и допълнение на

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация

§1. В чл.17 ал.3 се промяна, както следва:

„Общинския съветник получава възнаграждение в размер на 5 % от Средната брутна работна заплата на общинска администрация, на база присъствени листи  от заседания на комисии, подкомисии и/или работни групи към постоянните комисии за един календарен ден.“

§2. В чл.17 се създава нова ал.4 със следния текст:

„Общинският съветник получава възнаграждението по ал. 3 за един календарен ден, без значение в колко комисии, подкомисии и/или работни групи е взел участие същия ден.“

§3. В чл.17 досегашната ал.4 става ал.5 и се променя по следния начин:

„Възнагражденията се изплащат ежемесечно до 25-то число на следващият месец на база заверени присъствени листи от председателите на комисии, подкомисии, работни групи към постоянните комисии или от Председателя на Общински съвет, в зависимост от вида на заседанието.“

§4.В чл.17 досегашната ал.5 става ал.6.

§5. В чл.42 се създава нова ал. 3 със следния текст:

„Общинският съвет със свое решение може да създава подкомисии и работни групи към постоянните комисии.“

§6. В чл.42 се създава нова ал. 4 със следния текст:

„В работата на подкомисиите и работните групи към постоянните комисии могат да участват общински съветници, служители на общинска администрация и външни лица, последните като експерти и консултанти.“