Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на  Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Съобразно разпоредбите на чл.8 от Закона за местните данъци и такси при определянето на размера на местните такси общински съвет следните основни принципи: създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им и възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата. В ал.3 на същата разпоредба е посочено обаче, че размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

Общинска администрация Сърница изготви анализ на издаваните на извършването на услугата по издаване на удостоверения за идентичност на лица с различни имена. Установи се, че през 2018г. за територията на цялата община са издадени общо 200 такива, за 2019г. броят им е 220, а за 2020г. до края на месец октомври услугата е предоставена 125 пъти. Предвид обстоятелството, че към момента размера на таксата за издаване на удостоверение е 2 лв., приходите в общинския бюджет за трите години е малко над 1000 лева. Тази сума по своята същност не представлява значителен финансов ресурс за общинския бюджет.

В същото време обаче в момента са налице значителни затруднения от гражданите, в това число и във финансовата сфера, породени преди всичко от разразилата се през 2020г. пандемия както в България, така и на територията на целия Европейски съюз. Предвид гореизложеното рационално и в обществен интерес е таксата за издаване на удостоверени за идентичност на лице с различни имена да отпадне и услугата да се осъществява безплатно за гражданите на територията на Община Сърница.

Административните разходи, които се извършват за изпълнение на услугата, свързани преди всичко с поддържане на софтуер, хардуер и заплати на служители, ще се поемат от общинския бюджет, от приходи от такси, заплатени за други административни услуги (излишък).

2. Целите, които се поставят:

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се подпомогнат гражданите при извършването на административната услуга, като не се натоварват финансово предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната, като по този начин ще се защити обществения интерес и ще се постигне рационално и законосъобразно определяне на местните такси и цени на услугите.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Необходими са допълнителни финансови средства за компенсиране на извършването на услугата, които предвид направения анализ от преходните две години и настоящата календарна година за броя на издадените удостоверения за идентичност на лице с различни имена, ще са в прогнозен размер на 500 лева на година. Същите ще бъдат осигурени от общинския бюджет, от приходи от такси, заплатени за други административни услуги (излишък).

4.Очаквани резултати от прилагането:

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма оперативност и ефикасност при определянето, събирането и отчитането на таксите и цените на административните услуги в Община Сърница.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на  Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

§1. Чл.31, т.2, се изменя по следния начин:

За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - безплатно”

§2. Чл.31, т.31 се изменя по следния начин:

За издаване на многоезично стандартно удостоверение към актове по гражданско състояние и удостоверения от регистрите на населението по Закона за гражданска регистрация за услугите по гражданско състояние таксата е 5 лева, с изключение на многоезично стандартно удостоверение към удостоверение за идентичност на лице с различни имена, което е безплатно”

Приложение №1 - ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА