Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница

Мотиви за приемане на наредба за изменение и допълнение на

Наредба за условията и реда за съставяне набюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане наНаредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането.

Настоящето предложение за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърницавъзниква отприетипромени в Закона за местното самоуправление и местна администрация обнародвани в Държавен вестник, бр. 107 от 18.12.2020 г. Въвеждат се съществени промени в уредбата на правомощията на общинските съвети в процеса на съставянето и изпълнението на общинските бюджети, управлението на общинската собственост и възлагането на обществени поръчки. С така направените изменения и допълнения чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА се изменя както следва: „Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.“ По този начин се въвежда задължение на общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата и населените места с кметски наместници в рамките на общия бюджет наобщината.

2. Целите, които се поставят.

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между законодателството в страната и отделните разпоредби на наредбата, чрез които се постига рационално и законосъобразно управление на бюджетния процес.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането.

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма оперативност и публичност на процедурите, свързани със съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка!

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Проект!

Наредба за изменение и допълнение на

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница

§1. Чл.30, ал.2 се изменя по следния начин:

„Общинският съвет приема годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други, относими за общината показатели и разпоредби.”

§2. В чл.30 се създава нова ал.9 със следното съдържание:

„Общински съвет Сърница утвърждава показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви "а" - "д" от Закона за публичните финанси по кметства, както следва:

А) персонал–разходи за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя, въз основа на приетa структура на Общинска администрация Сърница от Общински съвет Сърница, утвърдени Вътрешни правила за работна заплата от кмета на Община Сърница и индивидуалните договори на служителите в кметствата.

б) издръжка - отчетни данни от предходната година, коригирани с процент на инфлация и на база направен експертен анализ;

в) лихви –при сключени краткосрочни и дългосрочни заеми, с които се финансират от обекти в кметствата на територията на Община Сърница;

г) помощи и обезщетения за домакинствасъгласно решение на Общински съвет Сърница за определяне на групи лица, които могат да бъдат подпомагани;

д) текущи субсидии -отчетни данни от предходната година, коригирани с процент на инфлация и на база направен експертен анализ.”

§3. В чл.30 се създава нова ал.10 със следното съдържание

„Общински съвет Сърница утвърждава капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „е“ от Закона за публичните финанси по кметства, въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в района или в населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на района, с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз.”

§4. В чл.35, ал.1 се изменя по следния начин:

„Кметът организира изпълнението на общинския бюджет, включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет показатели по чл.52, ал.2 за районите, кметствата и населените места с кметски наместници.”

§5. В чл.40 се създава нова ал.3 със следното съдържание

При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА общинският съвет определя:

А) не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;

Б) не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.”