Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането.

Настоящето предложение за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница възниква от приетите промени в Закона за предучилищно и училищно образование, обнародвани в Държавен вестник, бр. 82 от 18.09.2020 г. Въвеждат се съществени промени при определянето на таксите, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование. След направените изменения и допълнения на чл. 283, ал. 9, ал. 10 и ал.11, гласят следното:

Чл.283 (9) (Нова – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

Чл.283  (10) (Нова – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се определят със:

1. наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси – за общинските детски градини и училища;

2. акта по чл. 298, ал. 3, т. 2 – за държавните детски градини и училища.

Чл.283 (11) (Нова – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата по ал. 9.

По този начин се въвежда задължение на общинския съвет да определи с Наредбата критерии за групи деца, които да бъдат напълно освободени от заплащане на такси за дейностите по хранене и групи деца, които да бъдат частично освободени от такси за дейностите по хранене.

2. Целите, които се поставят.

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между законодателството в страната и отделните разпоредби на наредбата, чрез които се постига рационално и законосъобразно управление на бюджетния процес. Също така с предлаганата Наредба ще се постигне справедливост при определяне на таксите за дейностите по храненето на децата в детските градини съобразно целта на Закона за предучилищно и училищно образование, обнародвани в Държавен вестник, бр. 82 от 18.09.2020 г.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

С предлаганата Наредба се предвижда пълно освобождаване от такси за посещение на детска градина децата навършили 6 годишна възраст. Финансовият ефект ще бъда намаление на приходите приблизително с 9 500 лева. Частично намаление на таксите за посещение на детска градина с 25% за децата навършили 4 и 5 годишна възраст. При частичното намаление на таксите, финансовият ефект ще бъде намаление приблизително  с 6 000 лева. Намелените приходи ще бъдат на 100 % компенсирани със средства предоставени от държавния бюджет за дейностите по хранене на децата в задължителна предучилищна подготовка.

4. Очаквани резултати от прилагането.

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма справедливост при заплащане на таксите за посещение на детска градина.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка!

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Проект!

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница

 

§1. Чл.21, ал.1 се изменя по следния начин:

„За ползване на детски ясли и целодневни детски градини родителите или настойниците на деца, които не са в задължително предучилищно образование, заплащат месечна такса от 35 лева/месец. При отсъствие на дете, такса не се заплаща за времето на отсъствие, като калкулацията се извършва в зависимост от броя дни на посещаемост на детето и дневната ставка за всяко дете за съответния месец.”

§2. В Чл.21 се създава нова ал.3 със следния текст:

„За ползване на детски ясли и целодневни детски градини родителите или настойниците на деца, които са навършили 6 годишна възраст и са в  задължително предучилищно образование се освобождават от заплащане на месечна такса.

§3. В Чл.21 се създава нова ал.4 със следния текст:

„За ползване на детски ясли и целодневни детски градини родителите или настойниците на деца, които са навършили 4 и 5 годишна възраст и са в  задължително предучилищно образование, заплащат месечна такса с 25 % намаление от таксата по ал.1. При отсъствие на дете, такса не се заплаща за времето на отсъствие, като калкулацията се извършва в зависимост от броя дни на посещаемост на детето и дневната ставка за всяко дете за съответния месец.”

§4. В Чл.21 досегашните ал.3 става ал.5, досегашната ал.4 става ал.6, досегашната ал.5 става ал.7, досегашната ал.6 става ал.8, досегашната ал.7 става ал.9, досегашната ал.8 става ал.10, досегашната ал.9 става ал.11, досегашната ал.10 става ал.12, досегашната ал.11 става ал.13, досегашната ал.12 става ал.14, досегашната ал.13 става ал.15

§5. В Чл.21 новата ал.6 се отменя.

§6. В Чл.21 новата ал.8 се изменя по следния начин:

„Таксата по чл.21, ал.1, ал.2 и ал.3  се променя при необходимост ежегодно при съобразяване с гласувания бюджет“.

§7. В Чл.21 в новата ал.10 думата ал.7 се заменя с ал.9

§8. В Чл.21 новата ал.12 се изменя по следния начин:

„Когато две деца от едно семейство посещават детски заведения в общината, таксите по чл.21, ал.1 и ал.4 се намаляват с 50 на сто за по – малкото дете, при трето дете се освобождава от такса, а за всяко следващо се заплаща такса, както за второ“.

§9. В Чл.21 новата ал.13 се изменя по следния начин:

„За едновременно родени повече от едно дете /близнаци, тризнаци и т.н/, посещаващи детска градина на територията на Община Сърница, таксите по чл.21,ал.1 и ал.4 се намаляват с 50 на сто“.

§10. Разпоредбите на настоящата наредба са в сила и се прилагат от 1 септември 2021г.

Приложение №1 - ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА