Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница

Мотиви за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането.

Настоящето предложение за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница възниква от приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обн., ДВ, бр.17 от 2022г., в чиито §9 от Преходните и заключително му разпоредбите е посочено, че се прави изменение на Закона за местните данъци и такси, с което задължението за заплащане на такси за ползването на детски градини и ясли от родителите и настойниците на децата ползватели отпада. Съобразно горепосочените законови разпоредби, промените влизат в сила от 01.04.2022 година, поради което е налице обективна необходимост и разпоредбите на общинската наредба да влязат в сила от 01.04.2022г.

В същото време е приета и Наредба №Н-1 от 2022 година на министъра на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, която е обнародвана в ДВ, бр.22 от 18.03.2022 година. Поради което за яснота на гражданите на Община Сърница в настоящият проект е поместена изрична нормативна разпоредба, която пояснява, че при предоставяне на достъп до обществена информация цената на услугата се заплаща по Наредба №Н-1 от 2022 година на министъра на финансите

Предвид гореизложеното е налице необходимост да бъдат направени съответните промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница с цел уеднаквяване на местната подзаконова нормативна база с националното законодателство.

2. Целите, които се поставят.

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между законодателството в страната и отделните разпоредби на наредбата, чрез които се постига рационално и законосъобразно управление на бюджетния процес.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

С предлаганата Наредба се предвижда пълно освобождаване от такси за посещение на детските градини и ясли за всички деца без значение от възрастта им. В тази връзка в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година са предвидени тези допълнителни разходи, които до сегашния момент се покриваха от родителите и настойниците на децата посредством заплащането на такса за ползването на детските градини и ясли.

4. Очаквани резултати от прилагането.

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата се цели финансово облекчение на родителите и настойниците на децата, които посещават детски градини и ясли.  

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка!

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Проект!

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница

 

§1. Чл.21, ал.1 се изменя по следния начин:

„За ползване на детски ясли и целодневни детски градини родителите или настойниците на деца не заплащат такса за ползване на услугите. Разходите за таксите на децата се поемат от Републиканския бюджет и се определят с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната календарна година”

§2. В Чл.21 ал.2 до ал.7 и ал.9 до ал.15 се отменят

§3. В Чл.21 новата ал.8 се изменя по следния начин:

„Таксата по чл.21, ал.1  се променя при необходимост ежегодно при съобразяване с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България  за съответната календарна година.“

§4. Създава се нов чл.35а със следното съдържание:

„Разходите по предоставяне на достъп до обществена информация съобразно Закона за достъп до обществена информация се определят съобразно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 година на министъра на финансите”

5. Разпоредбите на настоящата наредба влизат в сила и се прилагат от 01.04.2022г.