Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сърница

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА

Наредба за изменение и допълнени на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница

1. Причини, които налагат приемането:

От 01.01.2023г. е в сила и се прилага Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница, приета с Решение №132 по Протокол №13 от 22.12.2022г. на Общински съвет Сърница. В нея видовете услуги, за които се заплащат такси, както и тези, за които е определена цена на услуга или предоставяно право и техният размер, са подробно изброени в 6 приложения. Стойността на всяка услуга е формирана при спазване принципите, посочени в чл.8 от ЗМДТ и цели възстановяване на пълните разходи за извършване на услугата. В началото на 2023г. Община Сърница получи няколко писма от Прокуратурата на Република България, в които бяха посочени въпроси, касаещи начисляването на данък добавена стойност при начисляването и заплащането на таксите и цените на услугите по ЗМДТ. С цел прецизиране на подзаконовата нормативна база на Община Сърница, както и избягване на разнопосочно тълкуване на отделните разпоредби на наредбата, общинска администрация прецени като най-целесъобразно решение да изготви проект за изменение и допълнение на наредбата, в който да се предвиди текст, че конкретният размер на местните такси и цени на услуги, посочен в приложенията към наредбата, се определя като сума без данък добавена стойност, а за услуги, които не са освободени от данъчен налог съобразно Закона за данъка върху добавената стойност или друг закон, се начислява допълнително ДДС в законово определения размер със съответният счетоводен документ при предоставянето и заплащането на услугата.

В представеният проект са прецизирани и текстове, свързани с освобождаването от заплащането на такса битови отпадъци съобразно действащите разпоредби на Закона за местните данъци и такси.

В приложение №3 към наредбата – Такси за технически услуги, са представени предложения за промяна на размера на 11 такси, свързани с издаване на разрешения за строеж, като в досега действащите текстове таксите са определи като фиксирани цени. След приложението им в последните два месеца се прецени, че по-благоприятният и справедлив за лицата вариант е тези такси да преминат на пропорционално изчисляване съобразно разгърната застроена площ на съответния обект, за който се иска издаването на разрешение за строеж, като по този начин лицата с по-малки обекти няма за бъдат ощетявани при заплащането на твърде високи такси.

В приложение №4 към наредбата – Такси за административни услуги, в т.1 «За извършване на услуги по гражданско състояние» е предвидено създаването на две нови такси като т.1.33 – «Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина”, и т.1.34 – „Възстановяване или промяна на име”. Предвижда се в проекта на наредбата същите да бъдат безплатни предвид специфичните отношения, които уреждат – свързани с гражданското състояние на лицата и правото на име.

В приложение №5 към наредбата - Цени на услуги, предоставяни от Община Сърница на физически и юридически лица съгласно чл.6, ал.2 от Закона за местни данъци и такси – промяната е свързана с това, че се премахва текста от таксите по т.2 „без ДДС”, тъй като с настоящият проект на наредба е създадена нова разпоредба в чл.3, ал.2, изрично посочваща, че всички такси и цени на услугите се определят без ДДС, а при необходимост съобразно действащото законодателство за начисляване на ДДС за определена услуга, същото се калкулира отделно в съответният счетоводен документ за заплащането на услугата.     

2. Целите, които се поставят:

Очакванията от приемането на проекта на наредба за изменение и допълнение са свързани с по-добра организация на работата на общинската администрация чрез ясна формулировка на предоставяните услуги, достъпност и подобряване качеството на предоставяните услуги. Определените такси и цени на услуги ще повишат тяхното качество, чрез което ще се постигне по-висока конкурентоспособност. Съществуващите административни услуги в пълна степен почиват на закона и доколкото по-голяма част от тях са свързани с лични, семейни и наследствени отношения, отговарят на исканията на гражданите за уреждане на техни взаимоотношения.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Финансовите ресурси, необходими за прилагането на наредбата, са свързани с осигуряването на качествени и навременни услуги на гражданите, като определените размери на отделните такси и цени на услугите са напълно съобразени, за да покриват в голяма степен този ресурс.

Осъществяването на контрол за спазването на разпоредбите на наредбата ще се извършва от служители от Общинска администрация Сърница, определи от кмета на общината, поради което за осъществяването на тези дейности няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства.

Единствено ще бъде необходимо допълнителен финансов ресурс за обезпечаването на услугите по  т.1.33 и т.134 от Приложение №4 към наредбата или по-конкретно казано новите услуги по §5 от проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница, за които е посочено да се предоставят на гражданите безплатно. За 2021 година пресъставените актове по гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина в Община Сърница, са били 9, а за 2022 година – 8. Съобразно финансовата обосновка, представена към проекта на наредбата услугата по т.1.33 по Приложение №4 е с реална стойност 2,50 лева. Почти същото е положението и при административни процедури по възстановяване или промяна на име - услугата по т.1.34 по Приложение №4, като там годишно тази специфична административна услуга се предоставя максимум до 2 пъти. Което означава, че от общинският бюджет ще следва да бъдат заделени допълнително около 100 лева годишно за осигуряване на безпроблемното предоставяне на тези две услуги, което по своята същност не би натоварило годишният бюджет на общината.

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултата на прилаганото на новата наредба ще се постигне по-голяма оперативност и ефикасност при предоставянето на административните услуги от Община Сърница, както и еднакво, точно и законосъобразно прилагане на подзаконовия нормативен акт.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската харта за местното самоуправление и Европейската харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, Европейската харта за регионално развитие и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Проект!

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сърница

 

§1. В чл.3 се създава нова ал.2 със следното съдържание:

„Конкретният размер на местните такси и цени на услуги, посочен в приложенията към настоящата наредба, се определя като сума без данък добавена стойност. За услуги, които не са освободени от данъчен налог съобразно Закона за данъка върху добавената стойност или друг закон, се начислява допълнително ДДС в законово определения размер със съответният счетоводен документ при предоставянето и заплащането на услугата.”

§2. В чл.3 досегашните ал.2 и ал.3 стават респективно ал.3 и ал.4.

§3. Текстът на чл.18, ал.1 се изменя по следният начин:

Не се събира такса за:

1. за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;
2. за имоти, които не се използват през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;
3. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се предоставя от общината;
4. молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, както и за поземлените имоти, върху които са построени. Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.”

§4. В Приложение №3 – Размер на такси за технически услуги се правят следните изменения:

„1. В т.20.1. - За преустройство на обекти за жилищни нужди от Ⅰ до ⅠⅠⅠ категория включително – таксата се променя на 2,00 лв./кв.м РЗП;
2. В т.20.2. - За преустройство на обекти за жилищни нужди от ⅠⅤ и ⅤⅠ категория включително – таксата се променя на 1,00 лв./кв.м. РЗП;
3. В т.20.3. - За преустройство на всички останали обекти от Ⅰ до ⅠⅠⅠ категория включително, извън посочените в т.20.1. – таксата се променя на 3,50 лв./кв.м. РЗП;
4.В т.20.4. - За преустройство на всички останали обекти от ⅠⅤ и ⅤⅠ категория включително, извън посочените в т.20.2. – таксата се променя на 3,50 лв./кв.м. РЗП;
5.В т.21.2. - За изграждане на жилищни сгради от ⅠⅤ категория – таксата се променя на 1,50 лв./кв.м. РЗП;
6.В т.21.3. - За изграждане на жилищни сгради от Ⅴ и ⅤⅠ категория – таксата се променя на 1,20 лв./кв.м. РЗП;
7.В т.21.5. - За изграждане на нежилищни сгради от ⅠⅤ категория – таксата се променя на 3,50 лв./кв.м. РЗП;
8.В т.21.6. - За изграждане на нежилищни сгради от Ⅴ и ⅤⅠ категория – таксата се променя на 3,50 лв./кв.м. РЗП;
9.В т.21.19. - За изграждане на огради, без значение от категорията на строежа – таксата се променя на 1,00 лв./л.м.;
10.В т.25.1. - За обекти от  Ⅰ до ⅠⅠⅠ категория включително – таксата се променя на 3,50 лв./кв.м. РЗП;
11.В т.25.2. - За обекти от ⅠⅤ до ⅤⅠ категория включително – таксата се променя на 2,00 лв./кв.м. РЗП.”

§5. В Приложение №4 – Размер на такси за административни услуги се правят следните изменения:

1.Създава се нова т.1.33 с наименование: „Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина” и размер на таксата: безплатно;
2. Създава се нова т.1.34 с наименование: „Възстановяване или промяна на име” и размер на таксата: безплатно”

§6. В приложение №5 - Цени на услуги, предоставяни от Община Сърница на физически и юридически лица съгласно чл.6, ал.2 от Закона за местни данъци и такси, се правят следните изменения:

1. В т.2.1. – Багер – таксата се променя на 60,00 лв./моточас;
2.В т.2.2. - Тежкотоварна техника – самосвал – таксата се променя на 6,00 лв./моточас;
3. В т.2.3. – Вишка – таксата се променя на 30,00 лв./моточас;
4. В т.2.3.1. - За километър пробег на вишката – таксата се променя на 3 лв./ км.;
5. В т.2.4. – Валяк – таксата се променя на 25,00 лв./моточас”

§7. Наредбата влиза в сила и се прилага от 01.05.2023 година.

Финансова обсоновка към §4 от Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сърница

Финансова обсоновка към §5 от Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сърница

Финансова обсоновка към §6 от Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сърница