Проект на Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сърница 2024-2026 г.