Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сърница

Мотиви за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сърница

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сърница

1. Причини, които налагат приемането.

Настоящето предложение за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сърницае е изготвено с цел прецизиране на подзаконовата нормативна база на Община Сърница, както и избягване на разнопосочно тълкуване на отделните разпоредби на наредбата. Предложените промени са в две насоки:

  • Промени, свързани с изменение на действащото законодателство и преди всичко на последната промяна на Закона за общинския дълг, която беше приета като §12 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г., обн. ДВ, бр. 66 от 01.08.2023г., в сила от 01.01.2023 г. и на която разпоредба законодателят придаде обратно действие – считано от 01.01.2023г.
  • Промени, целящи прецизиране на разпоредбите, касаещи процедурата по избор на финансова институция/финансов посредник при поемането на общински дълг.

2. Целите, които се поставят.

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между отделните разпоредби на наредбата, Закона за общинския дълг и бюджетния процес.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагането на представените текстове не се предвижда допълнителен финансов ресурс, който ще бъде необходимо да се осигури от бюджета на Община Сърница.

4. Очаквани резултати от прилагането.

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне унифицираност на текстовете със Закона за общинския дълг.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка!

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Проект!

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сърница

 

§1. Чл. 12, ал. 6 се променя по следния начин:

„Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал.1 и извън случаите по чл.32, ал. 5 от ЗПФ за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.”

§2. Чл. 18, т.9 се променя по следния начин:

„Становища и предложения по проекта за общински дълг могат да се предоставят в деловодството на общината до деня  на публичното обсъждане. Всички становища и предложения се отразяват в протокола по т.8“.

§3. Чл. 24 се отменя.

§4. Разпоредите на чл.29, ал.1 и ал.2 се променят по следния начин:

Чл.29.(1). Кметът на общината със заповед открива процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, като със същата заповед одобрява и документация за участие в процедурата.

(2) Заповедта по ал.1 трябва да съдържа най-малко следната информация:

            1.решение на ОбС по чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.22 от настоящата наредба;

            2.обект на финансирането, ако финансирането е предназначено за конкретен обект;

            3.размер и вид на финансирането;

     4.критерии за допускане на участниците - изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности, специализацията и опита на кандидата и документите, с които те се доказват;

            5.срок на валидност на офертите;

            6.място, от което кандидатите могат да получат документация за участие в процедурата;

        7.критерии за оценка на офертите + методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест;

            8.срок за представяне на оферти;

            9.адрес, телефон и имейл на лице от общинска администрация за контакти във връзка с процедурата;

            10.място и дата за отваряне на получените офертите;

            11.наименование, адрес, телефон, факс, ел. адрес на общината и лице за контакти.

§5. Разпоредите на чл.30, ал.1 се променят по следния начин:

„Чл.30.(1)Документацията за участие в процедурата съдържа най-малко следното:

            1.Описанието на проект по чл.14 , т.2 от Закона за общински дълг или вида на кредита, който общината смята да поеме;

            2.Методика за определяне на комплексна оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест;

            3.Актуални данни за финансово състояние на общината и последния заверен годишен отчет за изпълнение на общинския бюджет;

            4.Проекто-договор;

            5.Образци на документи за попълване от участниците – заявления, декларации и др.”

§6. Създава се нов чл.31а със следното съдържание:

„Чл.31а. Не може да участва в процедурата лице, което:

            1.е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;

            2.е в ликвидация;

            3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.;

            4.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.”

§7.В чл.34, ал.1 се създава нова т.3 със следното съдържание:

„не е налице на конфликт на интереси с подали оферта участници в процедурата.” 

§8.Разпоредбата на чл.34, ал.2 се променя по следния начин:

„Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията, включително и да опазват документите по процедурата, в това число и офертите от неправомерен достъп.”

§9.В чл.34 се създава нова ал.3 със следното съдържание:

„Членовете на комисията са длъжни да си направят самоотвод, когато установят, че по обективни причини не могат да изпълнявам задълженията си, както и когато установят, че в хода на провеждане на процедурата е възникнал конфликт на интереси спрямо тях.”

Съответно досегашната ал.3 става ал.4, досегашната ал.4 става ал.5 и досегашната ал.5 става ал.6.

§10. Разпоредбата на чл.35, ал.1 се променя по следния начин:

„Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в заповедта за откриване на процедурата и критериите за допускане на участниците.”

§11. Разпоредбата на чл.35, ал.2 се променя по следния начин:

„Допуснатите до участие оферти се оценяват съгласно одобрената методиката и предварително обявените критерии за оценка и въз основа на резултатите от оценяването се класират кандидатите.”

§12. Разпоредбата на чл.35, ал.4 се променя по следния начин:

„Кмета на общината може да одобри или да върне протокола по ал.4 с писмени указания когато:

            1. констатира несъответствия или неясноти по работата на комисията;

            2. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата;

            3. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.”

§13.В чл.35 се създава нова ал.5 със следното съдържание:

„Комисията представя на кмета на общината нов протокол, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й в 5 дневен срок от датата на връщането по ал.4.”

§14. Разпоредбата на чл.36, ал.1 се променя, като се създават нови ал.2 и ал.3 по следния начин и със следното съдържание:

„(1)Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.”

(2)Протоколът по чл.35, ал.3 задължително се подписва от всички членове на комисията.

(3)Когато член на комисията не е съгласен с констатациите в протокола, той може да го подпише с особено мнение. В този случай той излага подробни мотиви за изразеното от негова страна особено мнение. При липса на мотиви, се счита че протокола е подписан без особено мнение от съответния член.”

§15. Създава се нов чл.36а със следното съдържание:

„(1).Ако не е постъпила нито една оферта в определеният за това срок, комисията в своя протокол по чл.35, ал.3 отразява това обстоятелство.

(2) След представяне на протокола от страна на комисията, кмета на общината може с нова заповед да удължи срока за подаване на оферти с още до 10 дни, считано от деня, следващ деня на издаването на заповедта, или да прекрати процедурата. При удължаването на срока на процедурата не могат да се променят условията, при които тя е открита.

(3) Ако и в допълнителният срок няма постъпили оферти, кмета на общината със заповед прекратява процедурата.”

§16. Създава се нов чл.36б със следното съдържание:

„Ако комисията в своя протокол по чл.35, ал.3 предложи всички участници за отстраняване и кмета на общината приеме мотивите за отстраняване, със заповед прекратява процедурата.”

§17. Разпоредбата на чл.37, ал.2, 3 и 4 се променят по следния начин:

„(2). След влизането в сила на заповедта по ал.1 на класирания на първо място участник се изпраща уведомление за сключване на договор, като в него се посочва и срок за сключването му.

(3). Ако в посочения срок по ал.2 класираният на първо място участник не се яви за сключването на договор, същият губи правата си и се пристъпва към покана на вторият класиран участник, като също му се оказва срок за сключване на договор.

(4). Ако класирания на второ място участник се откаже от сключването на договор, процедурата се прекратява със заповед на кмета на общината.”

§18. Разпоредбата на чл.38 се променя по следния начин:

„(1). При настъпване на хипотезите на чл.36а и чл.36б, кметът на общината изготвя покана за участие до определен участник за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник. Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:

            1.решението на общинския съвет по чл. 22, ал. 1 от настоящата наредба;

            2.обект на финансирането;

            3.размер и вид на финансирането;

            3а.критерии за допускане на участниците - изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности, специализацията и опита на кандидата и документите, с които те се доказват;

            4.срок на валидност на офертата;

            5.място, срок и начин на подаване на офертите;

            6.наименование, адрес, телефон, електронен адрес на общината и лице за контакт;

            7.критерии за оценка + методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест.

(2) Поканата се изпраща до определено/и лице/лица.

(3)Процедурата при избор на финансова или кредитна институция  се провежда по реда на чл.35, чл.36 и чл.37.”

 

§19. Разпоредбата на чл.42, ал.3, т.1 се променя по следния начин:

„при отхвърляне на протокола, процедурата приключва, като за това се уведомява съответната финансова институция;”

Преходни и заключителни разпоредби

 

§1.Наредбата е приета с Решение № …………, прието с Протокол № …………… от ……………….. на основание чл.9 от Закона за местни данъци и такси. 

§2. Разпоредбите на настоящата наредба влизат в сила и се прилагат съобразно сроковете по чл.5, ал.5 от Конституцията на Република България, с изключение на §3, който влиза в сила и се прилагат от 01.01.2023г. съобразно §12 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г., обн. ДВ, бр. 66 от 01.08.2023г., в сила от 01.01.2023 г., с който са приети изменения в Закона за общинския дълг във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за нормативните актове.