Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сърница

ПРОЕКТ
НА
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА

 

МОТИВИ

1. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИКА

Съгласно чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет Сърница организира дейността си в правилник, с който регламентира и взаимодействието си с общинска администрация. В действащият към момента правилник от една страна не са отразени в цялост и всеобхватно законовите промени, възникнали през предходните четири години и от друга вижданията на новоситуирания общински съвет за организацията на работата си и начина на функциониране са различни.

2. ЦЕЛ НА ПРАВИЛНИКА

Предложения за приемане от Общински съвет - Сърница Правилник има за цел да бъдат въведени ясни правила и процедури за работата му и взаимодействието му с общинска администрация, областна администрация, държавните институции, неправителствените организации, физическите и юридическите лица. Предвид обема на предвижданите нови разпоредби и въвеждането на нов принцип на работа и функциониране на Общински съвет Сърница, като например въвеждането статута на заместник-председател и определяне на функциите му, регламентиране възможността за външна помощ, детайлизиране на взаимодействието на Общински съвет с Общинска администрация. Такава е и традицията от предходните съвети. С приемането на предложения правилник Общински съвет Сърница ще функционира по-рационално, общинските съветници ще бъдат значително улеснени в изпълнението на своите задължения и не на последно място ще се повиши качеството на работа и нивото на вземаните решения.

3. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА

За прилагане на новата Правилника за организиране дейността на Общински съвет Сърница са необходими финансови средства, свързани с заплащането на труда на общинските съветници. Съгласно разпоредбата на чл.17, ал.2 и ал.3 от Правилника, е  предвидено общинския съветник да получава месечно възнаграждение в размер на 20% от средната брутна работна заплата на общинска администрация, без значение от броя на проведените за съответният месец заседанията на общински съвет (редовни и извънредни), комисии, подкомисии и работни групи.

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Целите на Правилника и очакваните резултати са взаимно свързани. С приемането на Правилника се цели както създаването на подзаконова нормативна рамка, която да регулира съответните обществени отношения  на местно ниво, така и  да се избегнат противоречия, непълноти и неточности в нормативната уредба, като по този начин се въведат ясни правила и ред за осъществяване на дейността и функциите на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация

5. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Настоящият Правилник за организиране дейността на Общински съвет Сърница е в съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, се предоставя възможност в 14 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Правилник за организиране дейността на Общински съвет Сърница на следния e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или писмено в деловодството на Общински съвет Сърница, намиращо се в сградата на общинска администрация в гр.Сърница, на адрес ул.”Свобода” №20.

Мотиви за определяне на срок за обществени консултации по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове от 14 дни

Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.4, изр.второ от Закона за нормативните актове при изключителни случаи и изрично посочване на причините за това съставителят на проекта може да определи  срок по-кратък от 30 дни за обществено обсъждане, но не по-малко от 14 дни. За настоящият проект за Правилник за организиране дейността на Общински съвет Сърница е посочен срок от 14 дни поради обстоятелството, че сега действащият правилник на общински съвет има нужда от съществени корекции, свързани с законодателството на Република България, както и за да се оптимириза дейността и работата на Общински съвет Сърница по възможно най-добрия начин. Без приемането му, и то в началото на новия мандат на Общински съвет Сърница, който започна на 07.11.2023г., би се довело до неефикасност на работата му, както и незаконосъобразност на дейността му и взетите от него решения. Рационално и житейски оправдано е правилникът да бъде изготвен от Временна комисия с членове от новия общински съвет. В същото време той трябва да започне работа във възможно най-кратки срокове предвид обстоятелството, че същият е провел последното си заседание на 27 септември 2023г. Навлизането на по-голямата част от представителите му в предизборна кампания наложи вземането на принципно решение от тяхна страна да не заседават, за да се предотврати всякаква възможност за конфликт на интереси.