Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Сърница

Проект
на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Сърница

 

МОТИВИ

1. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИКА

Съгласно чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет Сърница организира дейността си в правилник, с който регламентира и взаимодействието си с общинска администрация. В Държавен вестник, бр.8 от 26.01.2024г., в сила от 01.02.2024г. и 01.07.2024г. са обнародвани новите изменения на Закона за местното самоуправление и местната администрация предвиждат промени в начина и воденето на заседанията на общинските съвети и осигуряване на повече публичност и прозрачност в работата на местните парламенти.

2. ЦЕЛ НА ПРАВИЛНИКА

Приложения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Сърница има за цел да внедри новото законодателство, като осигури правилното приложение на Закона за местното самоуправление и местната администрация и уеднакви подзаконовата нормативна уредба на Общински съвет Сърница с действащото законодателство. Новите промени са свързани с прецизирането на реда, по който се провеждат заседания на комисиите и на общинските съвети, като осигури публичност чрез излъчването им в реално време. Също така с осигурява публичност и на материалите по разглежданите и гласуваните преписки от общинския съвет при спазване на законодателството за защита на личните данни. По-подробно са уредени и разпоредбите за провеждането на закритите заседания на комисиите и общинския съвет при наличието на важни за това предпоставки.

3. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА

За прилагане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организиране дейността на Общински съвет Сърница са необходими финансови средства, свързани с осигуряването на техническите средства за осъществяване на онлайн излъчвания на живо, както и осигуряване на необходимите дигитални платформи за качване и съхранение на съдържанието от онлайн излъчванията. Тези финансови средства следва да бъдат осигурени от бюджета на Община сърница за 2024 година, като това ще бъда възложено за изпълнение на кмета на общината и общинска администрация.

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Целите на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организиране дейността на Общински съвет Сърница и очакваните резултати са взаимно свързани. С приемането на предложения проект се цели както създаването на подзаконова нормативна рамка, която да регулира съответните обществени отношения  на местно ниво, така и  да се избегнат противоречия, непълноти и неточности в нормативната уредба, като по този начин се въведат ясни правила и ред за осъществяване на дейността и функциите на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация съобразно новата законова регламентация в Закона за местното самоуправление и местната администрация, обнародвана в Държавен вестник, бр.8 от 26.01.2024г., в сила от 01.02.2024г. и 01.07.2024г.

5. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Настоящият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организиране дейността на Общински съвет Сърница е в съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, се предоставя възможност в 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организиране дейността на Общински съвет Сърница на следния e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или писмено в деловодството на Общински съвет Сърница, намиращо се в сградата на общинска администрация в гр.Сърница, на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Проект! 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Сърница

§1. Разпоредбата на чл.4, ал.2 се променя по следния начин:

„Общинският съвет се състои от 13 (тринадесет) съветници и заседава в заседателната зала на Общинския съвет, намираща се на административен адрес: гр.Сърница, ул.”Свобода” №13, Сградата на Младежкия дом в гр.Сърница, ет.2”

§2. Създава се нов чл.17а със следния текст:

„В общинския съвет се създава и поддържа публичен електронен регистър на питанията по чл.17, ал.1, т.4 и отговорите към тях. Питанията и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.”

§3. Разпоредбата на чл.38, ал.1 се променя по следния начин:

Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател, заместник-председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.”

§4. В чл.40 се създава нова ал.4 със следния текст:

„Общински съветник може да бъде избиран за заместник-председател само на една постоянна комисия.”

§5. (1). Разпоредбата на чл.43, ал.1 се променя по следния начин:

„Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, а при отсъствието му от нейния заместник-председател по негова преценка във връзка с оперативната работа на съответната комисия, искане най-малко на 1/3 от членовете й или от председателя на общинския съвет.”

(2). Създават се нови ал.3 и ал.4 със следния текст:

„(3). Дневният ред за всяко предстоящо заседание на комисиите и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

(4). Материалите от закритите заседанията на комисиите не се публикуват, ако същите съдържат защитена от закон информация или информация, с която биха се накърнили добрите нрави, обществения морал или права и законни интереси на правни субекти.”

(3). Досегашните ал.3 и ал.4 става респективно ал.5 и ал.6

§6. Разпоредбата на чл.44, ал.3 се променя по следния начин:

„Председателят на постоянната комисия, а при отсъствието му заместник-председателя ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.”

§7. (1). Разпоредбата на чл.45, ал.1 се променя по следния начин:

„Докладни, предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии само ако са внесени от кмета на общината, неговите заместници, секретаря на общината, председателя на общинския съвет, постоянна/временна комисия на общинския съвет или общински съветник.”

(2). Създава се нова ал.4 със следния текст:

„Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет по точки в дневния ред.”

§8. (1). Чл.46, ал.1, изречение второ се заличава.

(2). В чл.46 се създава нова ал.3 със следния текст:

„Заседанията на комисиите се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница. Изключение от правилото за излъчване в реално време се допуска за закритите заседания.”

§9. Създава се нов чл.46а със следния текст:

„(1). Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити. Закритите заседания не се излъчва в интернет.

(2). Заседанията на комисиите са закрити и при наличието на обсъждане на въпроси и информация, която попада в категориите на защитена такава със закон или публичното оповестяване на определена информация би накърнило добрите нрави, обществения морал или права и законни интереси на правни субекти.

(3). Предложението за провеждане на закрито заседание може да бъде направено от председателя на комисията, заместник-председателя или член на комисията.

(4). Решенията за провеждане на закрито заседание се приемат с обикновено мнозинство.

(5). Закритите заседания на комисиите се провеждат и решенията по тях се гласуват и разгласяват по реда на настоящата глава, доколкото не се предоставя нерегламентиран достъп до защитена информация или информация, с която биха се накърнили добрите нрави, обществения морал или права и законни интереси на правни субекти.”

§10. (1). Разпоредбата на чл.48, ал.2 се променя по следния начин:

„Протоколът се подписва от председателя на комисията, респективно заместник-председателя при заместване и от водещия протокола.”

(2). Създават се нови ал.3 и ал.4 със следния текст:

„(3). Протоколът от всяко заседание на комисия се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

(4). Протокол от закрито заседание на комисия се публикува, като защитена от закон информация или информация, с която биха се накърнили добрите нрави, обществения морал или права и законни интереси на правни субекти, се заличава.”

§11. В чл.49 се създават нови ал.3 и ал.4 със следния текст:

„(3). Заседанията на съвместите комисии също се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на общинския съвет или на общината, като записите от заседанията се съхраняват на съответната интернет страница. Изключение от правилото за излъчване в реално време се допуска за закритите заседания.

(4). За заседанията на съвместните комисии се вoди един протокол, който се подписва от председателстващият съвместната комисия и водещият протокола. Той се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.”

§12. Разпоредбата на чл.50 се изменя по следния начин:

„Становище  на постоянна комисия се докладва на заседание на общинския съвет  от председателя на постоянната  комисия, от заместник-председателя или от определен от него член.”

§13. Създава се нов чл.52а със следния текст:

„Дейността и функционирането на постоянната Комисия за противодействие на корупцията се осъществява въз основа на Вътрешни правила, приети от Общински съвет Сърница въз основа на Закона за противодействие на корупцията и Наредбата по §2, ал.6 от същия закон.”

§14.В чл.55 се създава нова ал.3 със следния текст:

„Проекта на дневният ред за всяко предстоящо заседание на общинския съвет и материалите за него се публикуват на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.”

§15. (1). Разпоредбата на чл.56, ал.1 се променя по следния начин:

Доклади, материали и проекти за решения могат да бъдат включвани в проект на дневен ред от председателя на общинския съвет най-късно в 7 (седем) дневен срок преди редовно заседание и 1 (едно) дневен срок преди извънредно заседание.”

(2). В чл.56 се създава нова ал.2 със следния текст:

„Окончателният дневен ред на заседание на общинския съвет се гласува от съветниците въз основа на проекта на дневен ред, представен от председателя на общинския съвет, при започването на самото заседание и се приема с обикновено мнозинство.”

§16. Разпоредбата на чл.58, ал.1 се променя по следния начин:

Кметът на общината, неговите заместници, секретаря на общината, председателя на общинския съвет или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.56 до началото на заседанието.”

§17. (1). В чл.63, ал.2 се добавя ново изречение второ със следния текст:

„Закритите заседания не се излъчва в интернет.”

(2). Създава нова ал.3 със следния текст:

„Заседанията на общински съвет са закрити и при наличието на обсъждане на въпроси и информация, която попада в категориите на защитена такава със закон или публичното оповестяване на определена информация би накърнило добрите нрави, обществения морал или права и законни интереси на правни субекти.”

(3). Досегашната ал.3 става ал.4, а досегашната ал.4 става ал.5.

(4). Новата ал.4 се променя по следния начин:

„Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на общинския съвет, общинските съветници, кмета, неговите заместници или областния управител.”

(5). Създават се нови ал.6 и ал.7 със следния текст:

„(6). Решенията за провеждане на закрито заседание се приемат с обикновено мнозинство.

(7). Закритите заседания на общински съвет се провеждат и решенията по тях се гласуват и разгласяват по реда на настоящата глава, доколкото не се предоставя нерегламентиран достъп до защитена информация или информация, с която биха се накърнили добрите нрави, обществения морал или права и законни интереси на правни субекти.”

§18.Разпоредбата на чл.64, ал.4 се променя по следния начин:

„Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината или на общински съвет на заседанията по ал.1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал.1 се прилагат разпоредбите на чл.28, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§19. (1). Разпоредбата на чл.79, ал.4 се променя по следния начин:

„За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол , който се изготвя в 5 дневен срок, следващ деня на заседанието. Той се подписва от протоколиста и председателя на общинския съвет.

(2). Създават се нови ал.3, ал.4 и ал.5 със следния текст:

„(3). Протоколът по ал.1 се публикува на интернет страницата на общинския съвет или на общината в отворен формат, позволяващ директно извличане на текстова информация, и/или в машинночетим отворен формат.

(4). Протокол от закрито заседание се публикува, като защитена от закон информация или информация, с която биха се накърнили добрите нрави, обществения морал или права и законни интереси на правни субекти, се заличава.

(5). Материалите по дневния ред на закритите заседания не се публикуват, ако същите съдържат защитена от закон информация или информация, с която биха се накърнили добрите нрави, обществения морал или права и законни интереси на правни субекти.”

§20. Създава се нов чл.81а със следния текст:

„При публичното оповестяване на изискуемата от Закона за местното самоуправление и местната администрация и настоящия правилник информация от заседанията на комисиите и общинския съвет общинските съветници, външните експерти в комисиите и подкомисиите, лицата от състава на общинска администрация  и евентуални външни изпълнители, ангажирана с тази дейност, спазват и прилагат изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)  и Закона за защита на личните данни по отношение на физическите лица (заявители, страни, участници и др.), встъпили в правоотношения с органи на местната власт.”

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Разпоредбите на този правилник влизат в сила и се прилагат от деня на приемането им, с изключение на §8, ал.2, §11 в частта му, отнасяща се за създаването на новата ал.3 в чл.49 и §18, които влизат в сила и се прилагат от 01.07.2024г.

§2. До приемането на Вътрешни правила на постоянната Комисия за противодействие на корупцията по реда на чл.52а от Правилника, за провеждането на заседанията си Комисията прилага разпоредбите на Глава седма от настоящия правилник, свързани със закритите заседания на комисиите.

§3. Този Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Сърница е приет с Решение №… от ……… с Протокол №…на Общински съвет – Сърница.