Проект на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Сърница

МОТИВИ

Към проекта на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Сърница.

1.ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА

Към настоящият момент Община Сърница не разполага с подзаконова нормативна база относно материята на именуване и преименуване на общински обекти и на художествените скулптори,  паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Сърница.

2.ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА

Предложената за приемане от Общински съвет - Сърница Наредба има за цел да бъдат въведени ясни правила и ред за именуване и преименуване на общински обекти, за да бъде възстановен и доразвит традиционният модел на именната структура на улици, площади, паркове, квартали, сгради за култура и образование с общоградско значение, при спазване на точни процедури. Тя има за цел и въвеждане на определен ред при вземане на решения за поставяне, преместване и премахване на художествените скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на общината. Предложението е на основание чл. 21, ал.1, т.18, и на чл. 21, ал 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно които общинските съвети приемат решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение, като за целта приемат наредби, правилници, инструкции и пр.

3.ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА

За прилагане на новата Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Сърница не са необходими финансови средства.

4.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Целите на наредбата и очакваните резултати са взаимно свързани. С приемането на наредбата се цели както създаването на подзаконова нормативна рамка, която да регулира съответните обществени отношения  на местно ниво, така и  да се избегнат противоречия, непълноти и неточности в нормативната уредба, като по този начин се въведат ясни правила и ред за именуване и преименуване на общински обекти, за да бъде възстановен и доразвит традиционният модел на именната структура на улици, площади, паркове, квартали, сгради за култура и образование с общоградско значение, при спазване на точни процедури.

5.АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Настоящата Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за художествените скулптори, паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Сърница е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на „Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сърница“ на следния e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница, на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Проект!

НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ СКУЛПТОРИ, ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1). Настоящата Наредба определя:

 1. условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Сърница;
 2. условията и реда за поставяне, преместване и премахване на художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ на територията на Община Сърница.

(2). Разпоредбите на настоящата наредба се отнасят за всички населени места в Община Сърница.

(3). Настоящата наредба не се прилага за именуване и преименуване на култови обекти и не се отнася за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на гробищните паркове на Община Сърница.

Чл.2. Общински обекти, предмет на именуване и преименуване са:

 1. вилни зони, курорти и курортни местности и други местности, които не са с национално значение;
 2. улици, булеварди, площади, паркове, градини, квартали, жилищни комплекси, спирките на градския транспорт, подлези, надлези, мостове, инженерни съоръжения ;
 3. общинските начални и средни училища, детски градини и ясли;
 4. общински болнични, социални и други заведения;
 5. общински сгради на образователните и културни институти, читалища, библиотеки;
 6. общински спортни комплекси и спортни съоръжения;
 7. други обекти с общинско значение на територията на Община Сърница, които не подлежат на наименуване по друг ред.

Чл.3. (1). Наименуват  се  нови  или съществуващи  обекти,  които не са именувани.

(2). Преименуват се обекти, чиито имена са загубили обществено значимото си действие или които вече не се разпознават от местното население с официалните им имена към датата на преименуване.

(3). Наименованията се  дават  съобразно характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания, творения на природата и др.

(4). Когато се именува или преименува с имена на хора, събития или постижения, същите трябва да са свързани с  принос към общочовешките ценности, към световното и българско развитие, към развитието на Община  Сърница, като същите изразяват признателността на населението от общината към тяхната дейност и/или значимост.

(5). Именуване на улиците в  местности с обособени новопостроени жилищни сгради става с числа /номера/ по приложен списък при липса на поименни предложения.

(6). Наименованията на обектите с общинско значение се дават съобразно характера, мястото и значението на всеки конкретен обект

Чл.4. (1). Обектите, имащи характеристики на такива с национално значение - държавна собственост, на държавна издръжка, под пряко ръководство от централни органи и др. се именуват или преименуват от съответните органи - Народно събрание, Президента на Република България, Министерства и приравнените към тях ведомства и институции.

(2). Именуване и преименуване на такива обекти може да извърши и Общинския съвет, след съгласуване със  съответните ръководства.

 

ГЛАВА ВТОРА

ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Чл.5. (1). Решения за именуване и преименуване на общински обекти се вземат от Общински съвет – Сърница.

(2). Писмено предложение до Общински съвет Сърница за именуване и преименуване на общински обекти могат да правят:

 1. кметът на Община Сърница;
 2. общински съветници;
 3. кметове /кметски наместници/ на населени места на територията на Община Сърница;
 4. ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;
 5. инициативни граждански комитети, формирани в състав не по-малко от 50 човека и чрез съответната подписка /когато това се отнася за преименуване на улици и е свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на поне 1/3 от заинтересовани лица/.

Чл.6. Проекто-решенията за именуване и преименуване, които се внасят за разглеждане в Общински съвет – Сърница, задължително съдържат:

 1. сведения за обекта и причините, които налагат да се именува или преименува;
 2. мотиви за предлаганото наименование;
 3. скица за местоположението на обекта /ограничителни осови точки, ако това се отнася за улица/;
 4. справка от общинската администрация за наличие на друг общински обект с предложеното име.

Чл.7. При наименуване и преименуване на общински обекти не се допуска:

 1. използване на дублетни или приблизително еднакви наименования на улици, булеварди и площади с изключение на площад и булевард или улица, свързана с него;
 2. използване на имена и названия, изгубили историческа актуалност, както и такива, свързани с тоталитарни идеологии и/ или асоциирани с прояви на геноцид и всякакви форми на расизъм и дискриминация;
 3. именуване на отделни части от един и същи булевард или една и съща улица с различни имена.

Чл.8. Разместване на наименувания на обекти с общинско значение се допуска само по изключение.

Чл.9. (1). Предложенията за именуване и преименуване на общински обекти се обсъждат на заседание на Постоянната комисия по Образование, култура, спорт, здравеопазване, ред, сигурност, евроинтеграция, нормативна  уредба и социална политика и Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване селско и горско стопанство на Общински съвет – Сърница, които се произнасят със становище на заседание на Общински съвет – Сърница.

(2). Общински съвет –Сърница приема решение по ал.1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след шест месеца.

(3). Решенията на Общински съвет Сърница за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Сърница се публикуват на официалната интернет страница на Община Сърница и в един местен вестник.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ

Чл.10. (1). Общински съвет Сърница взема решения за поставяне, преместване и премахване на художествени скулптури, паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ на територията на Община Сърница.

(2). С решението по ал.1 Общинският съвет се произнася и по въпроса с чии средства (общински, на частни лица или дарения) ще бъдат изградени художествената скулптура, паметникът или възпоменателният знак.

Чл.11. Писмено предложение до Общинския съвет Сърница за поставяне, преместване и премахване на художествени скулптури, паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ могат да правят:

 1. кметът на Община Сърница;
 2. общински съветници;
 3. кметове /кметски наместници/ на населени места на територията на Община Сърница;
 4. ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;
 5. инициативни граждански комитети, формирани в състав не по-малко от 50 човека и чрез съответната подписка.

Чл.12. Предложението за поставяне, преместване или премахване на художествена скулптура, паметник или възпоменателен знак задължително съдържа:

 1. подробни мотиви за предлаганото действие;
 2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;
 3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или възпоменателният знак;
 4. посочен източник на финансиране.

Чл.13. (1). Предложението за поставяне, преместване и премахване на художествени скулптури, паметници и други възпоменателни знаци се обсъжда на съвместно заседание на Постоянната комисия по Образование, култура, спорт, здравеопазване, ред, сигурност, евроинтеграция, нормативна  уредба и социална политика и Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване селско и горско стопанство при Общински съвет – Сърница, които се произнасят със становище на заседание на Общински съвет – Сърница. На заседанията си тези комисии привличат като консултанти по компетентност художествени творци, историци, краеведи, писатели.

(2). Предложенията по ал.1 писмено се съгласуват с главния архитект на Община Сърница.

(3). Общинският съвет приема решение по ал.1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след шест месеца.

Чл.14. (1). Кметът на Общината или упълномощено от него лице – служител в общинската администрация изготвя и поддържа регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината с визуална информация за тях, с информация за тяхното местонахождение и специфика.

(2). Кметът на общината упражнява контрол по поставянето, преместването и премахването и  отговаря за ремонта, стопанисването и опазването на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината, освен ако не възложи тези си дейности на други лица с изрична писмена заповед.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. (1). Забранява се поставянето на табели с надписи и изображения, указващи наименованието на обекти, чиито смисъл уронва престижа на Община Сърница, обществения морал и общоприетите норми на поведение.

(2). Забранява се премахването или повреждането на табели с наименования на обектите.

Чл.16. Забраняват се всякакви действия, свързани с паметниците или другите възпоменателни знаци извън реда, описан в глава трета от настоящата наредба, тяхното повреждане или унищожаване.

Чл. 17. За неизпълнение на разпоредбите на тази наредба се налага санкция в размер от 50 до 500 лв.

Чл.18. (1). Наказателните постановления по нарушенията на тази Наредба се издават от Кмета на Общината или определено от него лице въз основа на акт, установяващ нарушението, съставен от длъжностни лица на общинската администрация - Сърница.

(2)Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления(НП) се извършва по реда на закона за административните нарушения и наказания(ЗАНН).

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази наредба:

 1. „Художествени скулптори, паметниците и другите възпоменателни знаци” са произведения на човешката дейност, които документират материалната и духовната култура на обществото и имат научно, художествено и историческо значение или са свързани с живота и дейността на видни общественици, военни, културни и научни дейци.
 2. „Територията на Община Сърница” е територията на включените в нея населени места и селищни образувания.
 3. „Обекти от общинско значение” са обектите, разположени на територията на Община Сърница, които имат пряка или косвена връзка със задоволяване на  обществените потребности на  населението, като същите са общинска собственост или предоставени от трети лица за стопанисване и управление от общината.
 4. „Обекти от национално значение” са обектите, разположени на цулата или на част от територията на Община Сърница, които имат пряка или косвена връзка със задоволяване на  обществените потребности на  населението, като същите са държавна собственост или предоставени от трети лица за стопанисване и управление от държавата.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Настоящата Наредба е приета на основание чл.21, ал.1, т.18 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8 от ЗНА.

§3. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.

§4. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Сърница с Решение № …… взето с Протокол № ………. от редовно заседание на Общински съвет град Сърница , проведено на …………………

§5. Наредбата влиза от датата на влизане в сила на решението за приемането й.