Проект на дневен ред за редовно заседание на общински съвет на 28.03.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.03.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Доклад за програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в Община Сърница за 2023г.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

2. Одобряване на проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ VIII -“Горски пункт” в кв.1 и УПИ XV-общ., УПИ XVI-общ. в кв.4 по регулационния план на село Медени Поляни, Община Сърница.

Докл.: инж. М. Фере – Гл. спец. ОКСД

3. Одобряване на проект на ПУП – За частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ УПИ ⅠⅠ, част от който е ПИ 5 в кв.12 по кадастралния и регулационен план на гр. Сърница, общ. Сърница

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

4. Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и плана за застрояване, засягащ УПИ IV-1522 в кв.53 по регулационния план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

5. Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – Частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ XIX-559 в кв.31 по регулационния план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

6. Изменение на действащият кадастралния план на гр. Сърница чрез попълване на верни имотни граници на ПИ 547 в кв.28 по кадастралния план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: инж. М. Фере – Гл. спец. ОКСД

7. Актуализация на програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2024 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

8. Продажба на земя – ЧОС, представляваща – УПИ VIII-638 – Общински, с площ от 707 кв. м., находящ се в кв. №53 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

9. Откриване на процедура по продажба на УПИ VIII – Общински, с площ от 479 кв. м., находящ се в кв. №16 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

10. Приемане на Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2023 год. на План за интегрирано развитие на община Сърница (ПИРО) за периода 2021 – 2027 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

11. Приемане на отчет по програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2023 г.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

12. Откриване на процедура по продажба на УПИ IV – Общински, с площ от 511 кв. м., находящ се в кв. №21 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

13. Откриване на процедура по продажба на УПИ XXVIII – Общински, с площ от 558 кв. м., находящ се в кв. №22 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

14. Одобряване на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2024 година в Община Сърница.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

15. Откриване на процедура по продажба на УПИ XV – Общински, с площ от 678 кв. м., находящ се в кв. №15А по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

16. Прекратяване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, за мандат 2024г. - 2028г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

17. Прекратяване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Велинград за мандат 2024г. - 2028г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

18. Безвъзмездно предоставяне за управление на МПС, собственост на Община Сърница, на Областна дирекция на МВР – Пазарджик.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

19. Мотивирано искане на основание §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ Бр.62/2010г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

20. Въпроси и питания

ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Изменение на действащият кадастралния план на гр. Сърница чрез попълване на верни имотни граници на ПИ 8 в кв.12 по кадастралния план на гр. Сърница, Община Сърница и на нанасяне на съществуващите сгради в ПИ 8.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

2. Сключване на нов договор за отдаване под наем между Община Сърница и „А1 Тауърс България” ЕООД за срок от 5 /пет/ години БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

3. Временно финансиране с бюджетни средства и дофинансиране на проект BG-RRP-4.025-0031-C01 „Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в община Сърница“, процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
27.03.2024 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията.
27.03.2024 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
27.03.2024 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
27.03.2024 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ