Проект на дневен ред за редовно заседание на общински съвет на 25.04.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.04.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2023 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2023 г. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2023 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

2. Информация за приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2024 година – 31.03.2024 година.

Докл.: И. Църенски – Гл. счетоводител

3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 година на Община Сърница и Отчет по програма за закрила на детето за 2023 година.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

4. Кандидатстване на община Сърница по Седмата процедура за присъждане на Европейки етикет за иновации и добро управление на местно ниво, обявена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

5. Издаване на запис на заповед от община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор BG06RDNP001-7.017-0019-C01 от 12.09.2023 год. по процедура BG06RDNP001-7.017 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Доизграждане на обходна улица „Доспатска" на гр. Сърница“.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

6. Издаване на запис на заповед от община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане до размера на ДДС по Административен договор BG06RDNP001-7.017-0019-C01 от 12.09.2023 год. по процедура BG06RDNP001-7.017 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Доизграждане на обходна улица „Доспатска" на гр. Сърница“.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

7. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод кабелна  линия  ниско напрежение, достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.171.40 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване на трасето през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

8. Въпроси и питания

ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Предоставяне на съгласие от Общински съвет Сърница за представяне на искане към Регионална инспекция по околна среда и води – Смолян за възстановяване на средства съобразно отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

Докл.: А. Кисьов – Гл. спец. ЗГЕ

2. Предоставяне на разрешение за сключване на договор за дарение за предоставяне на услуга на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

3. Дофинансиране с бюджетни средства на проект “Грижа в дома в община Сърница”, Административен договор за БФП BG05SFPR002-2.001-0031-C01, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 год.

Докл.: С. Джасурова – Гл. спец. ЕПСП

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
24.04.2024 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията.
24.04.2024 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
24.04.2024 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
24.04.2024 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ