Проект на дневен ред за редовно заседание на общински съвет на 30.05.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

1. Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – частично изменение плана за регулация, засягащ УПИ XXII-11 в кв.1 по регулационния план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2024 г., представляващо – Приложение 3-2024, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар – Гл. специалист ОС

3. Продажба на земя – ЧОС, представляваща – УПИ IV-573 – Общински, с площ от 644 кв. м., находящ се в кв. №31 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар – Гл. специалист ОС

4. Въпроси и питания

ВНЕСЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – ЧИ на план за застрояване, засягащ УПИ XIII в кв.70 по регулационния план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: инж. М. Фере – Гл. спец. ТСУ

2. Предоставяне на съгласие за изработване на проект на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация, засягащ улица с о.т. 10-21 и 10-35а (улица Орфей) между квартал 11, квартал 8 и квартал 10 по регулационния план на село Медени Поляни, Община Сърница.

Докл.: инж. М. Фере – Гл. спец. ТСУ

3. Безвъзмездно предоставяне за управление на вещи, собственост на Община Сърница,  на Областна дирекция на МВР – Пазарджик.

Докл.: А. Туджар – Юрисконсулт

4. Прекратяване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Велинград за мандат 2024г. – 2028 г.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
29.05.2024 г.(сряда) 13:00 ч. Комисия по противодействие на корупцията.
29.05.2024 г.(сряда) 14:30 ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
29.05.2024 г.(сряда) 15:00 ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
29.05.2024 г.(сряда) 16:00 ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ