Проект на дневен ред за редовно заседание на общински съвет на 27.06.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сърница, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.06.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

1. Определяне на защитените училища от Община Сърница през учебна 2024/2025 година.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

2. Определяне на защитена детска градина от Община Сърница през учебната 2024/2025 година.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

3. Определяне на средищните училища от Община Сърница през учебна 2024/2025 година.

Докл.: Д. Пашова – Гл. спец. ОКСД

4. Въпроси и питания

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

2. Открита с Решение №51, прието с Протокол №3 от 28.03.2024 г. на Общински съвет Сърница процедура за продажба на УПИ XV – Общински, с площ от 678 кв. м., находящ се в кв. №15А по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

3. Открита с Решение №48, прието с Протокол №3 от 28.03.2024 г. на Общински съвет Сърница процедура за продажба на УПИ IV – Общински, с площ от 511 кв. м., находящ се в кв. №21 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

4. Открита с Решение №45, прието с Протокол №3 от 28.03.2024 г. на Общински съвет Сърница процедура за продажба на УПИ VIII – Общински, с площ от 479 кв. м., находящ се в кв. №16 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, обл. Пазарджик чрез публично оповестен търг с тайно наддаване

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

5. Открита с Решение №49, прието с Протокол №3 от 28.03.2024 г. на Общински съвет Сърница процедура за продажба на УПИ XXVIII – Общински, с площ от 558 кв. м., находящ се в кв. №22 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар – Гл. спец. ОС

6. Одобряването на Скица-схема на петна за разполагане на маси и столове пред заведение за хранене – „Бързо хранене Башеви“, находящи се пред УПИ IV в кв. 67 по план на гр. Сърница.

Докл.: инж. М. Фере – Гл. спец. ТСУ

7. Осъществяване на предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлен имот в горски територии, общинска собственост.

Докл.: инж. М. Фере – Гл. спец. ТСУ

8. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод кабелна  линия  ниско напрежение, достигащ до границата на ПИ с идентификатор 70648.171.40 в местност „Орлино”, землището на гр. Сърница, Община Сърница и предоставяне на предварително съгласие за преминаване на трасето през общински път.

Докл.: Р. Пиюков – Гл. спец. ТСУ

9. Избор на заместник–председатели на постоянните комисии на Общински съвет Сърница.

Докл.: С. Османджиков – Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
26.06.2024 г.(сряда) 13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията.
26.06.2024 г.(сряда) 14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
26.06.2024 г.(сряда) 15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
26.06.2024 г.(сряда) 16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 
САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ