ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 08.01.2020 г. от 10:00ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Удължаване на срока за подаване на заявление за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Велинград за мандат 2020-2024 г.

Докл.: Ф. Молаахмед

2. Удължаване на срока за подаване на заявление за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020-2024 г.

Докл.: С. Мехмед

3. Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2019 г. и План за работа на комисията за 2020 г.

Докл.: Д. Пашова

4. Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - СЪРНИЦА:                                                 

                                                                                                                     /САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

Относно: Удължаване на срока за подаване на заявление за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Велинград за мандат 2020-2024 г.

На основание  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8, от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, писмо вх. № СРОбС-247/04.10.2019 г. от Окръжен съд Пазарджик, Решение №8, прието с Протокол №2 от 29.11.2019 г. на Общински съвет Сърница и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Сърница удължава Първоначално определения срока за подаване на заявления за участие в открита със свое Решение №8, прието с Протокол №2 от 29.11.2019 г. процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд Велинград за мандат 2020г. -2024 г. до дата 31 януари 2020 г. включително.
 2. Условията за участие, необходимите документи както и процедурата за избора им се определят съобразно Решение №8, прието с Протокол №2 от 29.11.2019 г. на Общински съвет Сърница.
 3. Настоящото Решение да се изпрати на Председателя на Окръжен съд Пазарджик и да се разгласи на заинтересовани лица като се публикува на официалната интернет страница на Община Сърница
 4. На основание чл.60, ал.1, от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото Решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид кратките срокове за определяне на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в съдебния район на Районен съд Велинград – три месеца преди изтичането на мандата им, както и сложността на процедурата и като взема под внимание необходимостта настоящото решение да се разгласи на максимален кръг от хора, които биха изявили желание да участват в процедурата, Общински съвет Сърница счита, че са налице важни държавни и обществени интереси, както и наличие на опасност за затрудняване на изпълнението на настоящото решение, които налагат допускане на предварителното му изпълнение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.01.2020г., Протокол №1, точка №1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0003/07.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№2

Относно: Удължаване на срока за подаване на заявление за участие в открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020-2024 г.

На основание  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8, от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, писмо вх. № СРОбС-245/02.10.2019 г. от Апелативен съд Пловдив, Решение №9, прието с Протокол №2 от 29.11.2019 г. на Общински съвет Сърница и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Сърница удължава Първоначално определения срока за подаване на заявления за участие в открита със свое Решение №8, прието с Протокол №2 от 29.11.2019 г. процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд Велинград за мандат 2020г. -2024 г. до дата 31 януари 2020 г. включително.
 2. Условията за участие, необходимите документи както и процедурата за избора им се определят съобразно Решение №9, прието с Протокол №2 от 29.11.2019 г. на Общински съвет Сърница.
 3. Настоящото Решение да се изпрати на Председателя на Апелативен съд Пловдив и да се разгласи на заинтересовани лица като се публикува на официалната интернет страница на Община Сърница
 4. На основание чл.60, ал.1, от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото Решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид кратките срокове за определяне на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в съдебния район на Окръжен съд Пазарджик– три месеца преди изтичането на мандата им, както и сложността на процедурата и като взема под внимание необходимостта настоящото решение да се разгласи на максимален кръг от хора, които биха изявили желание да участват в процедурата, Общински съвет Сърница счита, че са налице важни държавни и обществени интереси, както и наличие на опасност за затрудняване на изпълнението на настоящото решение, които налагат допускане на предварителното му изпълнение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.01.2020г., Протокол №1, точка №2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0004/07.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№3

Относно: Доклад   за    дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2019 г. и План за работа на комисията за 2020 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА ичл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитеи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема:  Доклад   за  дейността  на  Местната   комисия   за   борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2019 г.
 2. Одобрява : План за работа на Местната   комисия   за   борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2020 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.01.2020г., Протокол №1, точка №3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0005/07.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№4

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница

На основаниечл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собствености след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница. (Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение).
 2. Измененията в наредбата влизат в сила от деня на влизане в законна сила на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 08.01.2020г., Протокол №1, точка №4от дневния ред, по Вх. СРОБС №0006/07.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • September 18, 2020

  Заседание 24.09.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • July 22, 2020

  Заседание 29.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация