2020-03/Заседание 17.03.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на закрито извънредно заседание, което ще се проведе на 17.03.2020 г. от 10:00 ч. в малката зала на Младежкия дом при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Промяна на Решение №34, прието с Протокол №3 от 28.02.2020г. на Общински съвет Сърница за приемане на дарение от под формата на парична сума от „КОНСЕПТ – КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ” - неюридическо лице, представител в Република България на чуждестранното юридическо лице КОНСЕПТ – КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ, ОАЕ, което ще се използва за закупуване на помещения за осъществяване на социално услуги.

Докл.: А. Туджар

2. Промяна на Решение №35, прието с Протокол №3 от 28.02.2020г. на Общински съвет Сърница.

Докл.: А. Туджар

3. Приемане на дарение под формата на изготвен работен инвестиционен проект за обект: „Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на Община Сърница” във връзка с кандидатстване на Община Сърница по Покана за набиране на проектни предложения номер BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 год.

Докл.: С. Джасурова

4. Годишен доклад за календарната 2019 г. за изпълнението на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 год.

Докл.: С. Джасурова

5. Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2019 г.

Докл.: С. Джасурова

6. Приемане на отчет по програма за управление на отпадъците на Община Сърница.

Докл.: А. Кисьов

7. Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2020/2021 г. на Община Сърница и отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2019 г.

Докл.: Д. Пашова

8. Изработване на ПУП-план за регулация и застрояване на ПИ 1046 и ПИ 1516 в кв.65 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - СЪРНИЦА:                                                 

                                                                                                                     /САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№040

Относно: Промяна на Решение №34, прието с Протокол №3 от 28.02.2020 г. на Общински съвет Сърница за приемане на дарение от под формата на парична сума от „КОНСЕПТ – КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ” - неюридическо лице, представител в Република България на чуждестранното юридическо лице КОНСЕПТ – КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ, ОАЕ, което ще се използва за закупуване на помещения за осъществяване на социално услуги.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.225, ал.1 от Закона за задълженията и договори, Решение №34, прието с Протокол №3 от 28.02.2020г. на Общински съвет Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

I. Променя свое Решение №34, прието с Протокол №3 от 28.02.2020г. на Общински съвет Сърница, като т.2 и т.3 от решението да се четат по следния начин:

1. Цел на дарението – с предоставените парични средства да се закупи следното помещение за предоставяне на социални услуги на гражданите на Община Сърница както следва:

ВТО /временен търговски обект/, представляващ „Павилион-Клуб за музика”, с площ от 168 /сто шестдесет и осем/ кв.м., състоящ се от: зала, кухня, склад, санитарни възли – 2 бр., стая за персонал и входно антре, в едно със следните подобрения както следва:

 • под от бетонна плоча, облицована с теракота;
 • измазани и облицовани с теракот стени;
 • цокъл от PVC и латекс;
 • външни стените със стъклопакет и облицовка от керамични плочи;
 • PVC дограма;
 • Ел и В и К инсталациите;
 • вентилационна и отоплителна инсталации;
 • воден котел за локално отопление на помещението, работещ на твърдо гориво;
 • алуминиеви радиатори;

Всички трайни подобрения, изпълнени във ВТО са неразделна част от него. ВТО е монтиран в УПИ VIII-605 /осем римско – шестстотин и пет/ – „За съвет, поща и площад”, находящ се в кв. №48 /четиридесет и осем/ по плана на гр. Сърница, общ. Сърница. Собственици на ВТО са Р. И. Х., ЕГН *********, постоянен адрес: обл.Пазарджик, общ.Сърница, гр.Сърница, ул.”*******” №** и Ф. Р. Х., ЕГН *********, постоянен адрес: обл.Пазарджик, общ.Сърница, гр.Сърница, ул.”*******” №**.

При евентуален остатък след закупуването на помещението, паричните средства да се използват за предоставянето на социални услуги на територията на Община Сърница, в това число и извършване на ремонти дейности на закупеното помещение

2. Разрешава на кмета на Община Сърница да сключи договор за дарение в съответствие с разпоредбите на чл.225-227 от Закона за задълженията и договорите и в съответствие с волята и желанието на дарителя за закупуване на точно определен обект с предоставеното дарение.

II. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Работата на Дневния център за деца и младежи с увреждания – гр.Сърница е изключително интензивна. Поради което е необходимо във възможно най-кратки срокове да осигурят помещения, в които да може по най-целесъобразен и достъпен за потребители начин да се предоставят социалните услуги. Поради което са налице особено важно обществени интереси, които с допускането на предварително изпълнение на решението ще се защитят.

III. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.03.2020г., Протокол №04, точка 1от дневния ред, по Вх. СРОБС №0105/16.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№041

Относно: Промяна на Решение №35, прието с Протокол №3 от 28.02.2020г. на Общински съвет Сърница.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, Решение №34, прието с Протокол №3 от 28.02.2020г. на Общински съвет Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Ⅰ. Променя точките на свое Решение №35, прието с Протокол №3 от 28.02.2020г. на Общински съвет Сърница по следния начин:

1. Дава съгласие за започване на процедура за закупуване на помещение за предоставяне на социални услуги на гражданите на Община Сърница както следва:

ВТО /временен търговски обект/, представляващ „Павилион-Клуб за музика”, с площ от 168 /сто шестдесет и осем/ кв.м., състоящ се от: зала, кухня, склад, санитарни възли – 2 бр., стая за персонал и входно антре, в едно със следните подобрения както следва:

 • под от бетонна плоча, облицована с теракота;
 • измазани и облицовани с теракот стени;
 • цокъл от PVC и латекс;
 • външни стените със стъклопакет и облицовка от керамични плочи;
 • PVC дограма;
 • Ел и В и К инсталациите;
 • вентилационна и отоплителна инсталации;
 • воден котел за локално отопление на помещението, работещ на твърдо гориво;
 • алуминиеви радиатори;

Всички трайни подобрения, изпълнени във ВТО са неразделна част от него. ВТО е монтиран в УПИ VIII-605 /осем римско – шестстотин и пет/ – „За съвет, поща и площад”, находящ се в кв. №48 /четиридесет и осем/ по плана на гр. Сърница, общ. Сърница. Собственици на ВТО са Р. И. Х., ЕГН*********, постоянен адрес: обл.Пазарджик, общ.Сърница, гр.Сърница, ул.”******” №**  и Ф. Р. Х., ЕГН *********, постоянен адрес: обл.Пазарджик, общ.Сърница, гр.Сърница, ул.”*******” №**.

2. Възлага на кмета на Община Сърница да проведе преговори и при постигнато съгласие да сключи договор за покупко-продажба на горепосочения обект.

3. Помещението да се закупи с полученото от Община Сърница дарение от „КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ” - неюридическо лице, представител в Република България на чуждестранното юридическо лице КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ, ОАЕ и в съответствие с изразената от него воля за закупуване на горепосочения обект с предоставеното дарение.

Ⅰ. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнение на настоящото решение.

III. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Работата на Дневния център за деца и младежи с увреждания – гр.Сърница е изключително интензивна. Поради което е необходимо във възможно най-кратки срокове да осигурят помещения, в които да може по най-целесъобразен и достъпен за потребители начин да се предоставят социалните услуги. Поради което са налице особено важно обществени интереси, които с допускането на предварително изпълнение на решението ще се защитят.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.03.2020г., Протокол №04, точка 2от дневния ред, по Вх. СРОБС №0106/16.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№042

Относно: Приемане на дарение под формата на изготвен работен инвестиционен проект за обект: „Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на Община Сърница” във връзка с кандидатстване на Община Сърница по Покана за набиране на проектни предложения номер BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 год.

На основаниечл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.225 от Закона за задълженията и договоритеи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема дарение под формата на изготвен работен инвестиционен проект, в едно с авторските права върху него и авторския надзор за обект: „Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на Община Сърница” от фирма "СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: гр. София ****, район ******, ж.к. ******* , бл. *****, вх. *, ап.***, представлявана от Ц. Х. Б., със следните части:

 • Част „Конструктивна” – 3 оригинални екземпляра – А. И. Н., Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране №05485;
 • Част „Електро” – 3 оригинални екземпляра – Ц. Х. Н., Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране №42348;
 • Част „ВОБД” – 2 оригинални екземпляра – К. Б. Н., Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране №02140;
 • Част „ПУСО” – 3 оригинални екземпляра; Част „ПБ” – 3 оригинални екземпляра; Част „ПБЗ” – 3 оригинални екземпляра – Ц. Х. Б., Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране №07898;
 • Част „Геодезическо заснемане” – 3 оригинални екземпляра – Т. А. Г., Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране №13254.

2. Дава съгласие Кметът на Община Сърница да сключи договор за дарение в съответствие с разпоредбите на чл.225-227 от Закона за задълженията и договорите.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид крайния срок за подаване на проектни предложения по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 год., а именно 20.03.2020 год., 16.30 ч., както и условието от Насоките за кандидатстване и методиката за оценка, които гласят, че проектни предложения в пълна степен на проектна готовност: които имат извършено обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление и изготвен работен проект, разработен и одобрен съобразно нормативните изисквания, ще получат 6 точки, допускането на предварително изпълнение на решението  е от изключителна важност, тъй като защитава важни обществени  интереси – така ще се даде възможност да се кандидатства при пълна проектна готовност, което ще донесе 6 допълнителни точки на проектното предложение и по-голям шанс за неговото одобрение и последващо реализиране, което би допринесло за постигане на голям положителен ефект върху населението, тъй като ще се повиши енергийната ефективност в дългосрочен план и ще се подобри обществената услуга за предоставяне на изкуствено външно осветление. Ще се постигне намаляване на въглеродните емисии чрез рехабилитация и модернизиране на наличната система за външно изкуствено осветление. Ще се осигури автоматизирано управление на системата за външно изкуствено осветление и мониторинг на потреблението на електроенергия.

4. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия във връзка с изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.03.2020г., Протокол №04, точка 3от дневния ред, по Вх. СРОБС №0107/16.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№043

Относно: Годишен доклад за календарната 2019 г. за изпълнението на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 год.

На основание:чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема  годишния доклад за календарната 2019 г. за изпълнението на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 год.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.03.2020г., Протокол №04, точка 4от дневния ред, по Вх. СРОБС №0108/16.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№044

Относно: Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2019 г.

На основание:чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема  отчета за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчета по изпълнение на проекти по Националните програми за 2019 година.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.03.2020г., Протокол №04, точка 5от дневния ред, по Вх. СРОБС №0109/16.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№045

Относно: Приемане на отчет по Програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2019 г.

На основание:чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъцитеи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема отчет по Програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2019.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.03.2020г., Протокол №04, точка 6от дневния ред, по Вх. СРОБС №0102/12.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№046

Относно: Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2020/2021 г. на Община Сърница и Отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2019 г.

На основание:чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества ислед проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2020/2021 г. на Община Сърница и отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2019 г.

Приложение: Програма за превенция на наркотични зависимости за 2020/2021 г. на Община Сърница и Отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2019г.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.03.2020г., Протокол №04, точка 7от дневния ред, по Вх. СРОБС №0103/13.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№047

Относно: Изработване на ПУП-план за регулация и застрояване на ПИ 1046 и ПИ 1516 в кв.65 по план  на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал,1т.8 и т. 11 от ЗМСМА,чл.8, ал.1 от ЗОС и чл. 131, ал.1 и ал. 2 т.1 от ЗУТислед проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 • Дава съгласие за изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване засягащ ПИ 1046 и ПИ 1516 в кв.65 по план на гр. Сърница, Община Сърница.
 • Дава съгласие подробния устройствен план да се изработи в следните параметри:
 • Уличните и дворищните регулационни линии да не се променят. Да се промени отреждането на УПИ ⅩⅠ, като за него се отреждат ПИ 1046 и ПИ 1516 в кв.65 по план на гр. Сърница. Новообразувания парцел е УПИ XI-1046,1516 –„За Жилищно строителство“  с площ 614 кв.м.
 • В планът за застрояване да се предвиди ново застроително петно.
 • Да се предвиди свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците с височина на застрояване максимум 3 етажа (10м.), максимална плътност на застрояване 60% , Кинт 1,2 и минимално озеленяване 40%.
 • Устройствената зона, в която да попадне имота, е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване“
 • Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.03.2020г., Протокол №04, точка 8от дневния ред, по Вх. СРОБС №0110/16.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№048

Относно: Кандидатстване на Община Сърница по Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране  от Фонд „Социална закрила” – Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги”, одобрено със Заповед №РД01-1/17.01.2020 год. на Председателя на УС на ФСЗ - Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика

На основание:чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 20, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияислед проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие Община Сърница да кандидатства с проектно предложение за строително-монтажни работи на сграда, където да се премести дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания по Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила” – Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги”, одобрено със Заповед №РД01-1/17.01.2020 год. на Председателя на УС на ФСЗ - Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика;
 2. Определя процент на съфинансиране 17% от общия бюджет на проектното предложение в лева с включено ДДС.
 3. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.03.2020г., Протокол №04, точка 8от дневния ред, по Вх. СРОБС №0111/17.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№049

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020 г. и Програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за Публичните финанси и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирана капиталова програма на Община Сърница за 2020 г., съгласно Приложение №1;

2. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2020 г.;

2.1. Извършва компенсирани промени по бюджета на Община Сърница, както следва:

2.1.1. Намалявам параграф 10-20 „разходи за външни услуги“ в местна дейност 122 „Общинска администрация“ с 8 500 лева;

2.1.2. Увеличавам бюджетен параграф 61-02 „трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-)“ с 8 500 лева;

2.1.3. Намалявам бюджетен параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ с 227 500 лева;

2.1.4. Увеличавам бюджетен параграф 52-06 „изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 227 500 лева;

3. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Община Сърница има възможност да кандидатства по Обявлението за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ – Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова,реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ за ремонт на сграден фонд, където да се осъществява дейността на Дневния център за деца и младежи с увреждания, който към момента се помещава в две стаи в сградата на Общинска администрация – Сърница. Предоставянето на социалната услуга е с тенденция да се развива и центърът да се посещава от повече потребители, за което е необходимо по – голям брой помещения.

4. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.03.2020г., Протокол №04, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0112/17.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/