Заседание 02.04.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на закрито извънредно заседание, което ще се проведе на 02.04.2020 г. от 16:00 ч. в малката зала на Младежкия дом при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година.

Докл.: И. Църенски

2. Предоставяне на трансфер от бюджета на Община Сърница в СЕС по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, договор № 13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г. за финансиране на непризнати разходи в размер до 5 500 лева.

Докл.: И. Църенски

3. Въпроси и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - СЪРНИЦА:                                                 

                                                                                                                     /САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№050

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година

На основание:чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.94, ал.3 и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

1

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирана капиталова програма на община Сърница за 2020 година, съгласно Приложение №1.

2. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2020 година:

2.1. Извършва компенсирани промени по бюджета на община Сърница, както следва:

2.1.1. Намалявам параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 1 177 лева;

2.1.2.Увеличавам бюджетен параграф 61-02 „трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)” с 1 177 лева.

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Община Сърница има възможност да кандидатства по Обявлението за набиране на проектни предложения за финансиране  от Фонд „Социална закрила” – Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги” за ремонт на сграден фонд, където да се осъществява дейността на Дневния център за деца и младежи с увреждания, който към момента се помещава в две стаи в сградата на Общинска администрация – Сърница. Предоставянето на социалната услуга е с тенденция да се развива и центърът да се посещава от повече потребители, за което е необходим по-голям брой помещения.Предвид ограничените срокове за кандидатстване по така обявената програма е налице неотложна нужда за незабавно финансиране от страна на Община Сърница на собствения дял по проекта. В същото време като се вземе под внимание и обстоятелството, че ремонта на помещенията, за които ще се кандидатства, ще се използват за предоставяне на социални услуги, е налице сериозни обществена нужда и обществен интерес от допускане на предварително изпълнение на настоящото решение.

4. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.04.2020г., Протокол №05, точка 1от дневния ред, по Вх. СРОБС №0120/01.04.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№051

Относно: Предоставяне на трансфер от бюджета на Община Сърница в СЕС по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, договор № 13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г. за финансиране на непризнати разходи в размер до 5 500 лева.

На основание:чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.94, ал.3, т.6 и чл.128, ал.1 от Закона за публичните финансии след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласието си за предоставяне на трансфер от бюджета на Община Сърница в СЕС по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, договор № 13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г. за финансиране на непризнати разходи в размер до 5 500 лева.

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: С писмо на Държавен фонд „Земеделие” с техен изх. №01-0800/687 от 24.03.2020 година и вх. № СР-1177/30.03.2020 г. на Община Сърницауведомяват Община Сърница, че по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, договор № 13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г. разходи в размер на 5 500 лева трябва да бъдат за сметка на общинския бюджет, като представят срок за извършване на плащанетов размер на 5 /пет/ дни от датата на получаване на писмото. Съгласно разпоредбата на чл. 128 от Закона за публичните финанси,  общински съвет е органът, който допуска извършването на разхода от общинския бюджет. Предвид гореизложеното е налице съществен обществен интерес, свързан с приключването на проекта, който обективира необходимостта от допускане на предварително изпълнение.

3. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнението всички законосъобразни действия по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.04.2020г., Протокол №05, точка 2от дневния ред, по Вх. СРОБС №0121/01.04.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/