2020-05/Заседание 28.05.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.05.2020 г. от 14:00 ч. в малката зала на Младежкия дом при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница.

Докл.: И. Църенски

2. Проект на Наредба за преместваемите обекти и за рекламната дейност на територията на Община Сърница.

Докл.: А. Османджикова

3. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2020 г.

Докл.: И. Църенски

4. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница.

Докл.: А. Кисьов

5. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2019 г. на Народно читалище „Просвета-1947“ – Сърница.

Докл.: Д. Пашова

6. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница” – Компонент 3

Докл.: С. Джасурова

7. Промяна в структурата на общинска администрация Сърница.

Докл.: И. Църенски

8. Одобряване на общинско сътрудничество с благотворителна организация Дар ал Бер (DarAlBer), със седалище: Дубай, Обединени арабски емирства.

Докл.: С. Джасурова

9. Приемане на Програма за управление на Община Сърница за мандат 2019 – 2023 год.

Докл.: С. Джасурова

10. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ
27.05.2020г.
(сряда)
13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
27.05.2020г.
(сряда)
14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
27.05.2020г.
(сряда)
15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
27.05.2020г.
(сряда)
16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

/САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№052

Относно: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове и при спазване на изискванията на,чл.76, ал.3, от Административно – процесуалния кодекс и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0118/20.03.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№053

Относно: Проект на Наредба за преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.7 и т.8 от ЗМСМА чл.57, ал. 1 от Закона за устройство на територията и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Проект на Наредба за преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на Община Сърница с направените в днешното заседание промени, в текстовете на Наредбата.

Същата влиза в сила след изтичане на законоустановените срокове за обжалване на настоящото решение съобразно ЗМСМА и ЗНА.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0127/14.04.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№054

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2020 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2020 г. съгласно Приложение №1
 2. Приема разходите за командировка на Кмета на Община Сърница за I тримесечие на 2019 година в размер на 84 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0129/27.04.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№055

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.133 от ЗВД и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Наредба заизменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница. Неразделна част от настоящото проекторешение

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0131/30.04.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№056

Относно: Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2019 г. на Народно читалище „Просвета-1947“ – Сърница.

На основание: чл.2, ал.1, т.12, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2019 г. на Народно читалище „Просвета-1947“ – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0132/05.05.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№057

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”, изпълняван по процедура: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3, приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год.

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.76, ал.3 от Административно – процесуалния кодекси след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 • Дава съгласие за финансиране на проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”, изпълняван по процедура: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3, приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год. с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания;
 • Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия за изпълнение на гореописаното решение;
 • На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Компонент 3 на проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”, изпълняван по процедура: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3, приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год. е насочен изцяло към предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи във връзка    със спазване на мерки срещу пандемията от COVID 19. Дейностите по компонента стартираха на 04.05.2020 год. – възможно най-скоро предвид извънредната обстановка, като целта беше запазване здравето на възможно най-много хора, попадащи в рисковата група. Предвид условията на програмата, разходите първо трябва да бъдат извършени от бенефициента и след това верифицирани и възстановени от Управляващия орган. 

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0136/21.05.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№058

Относно: Промяна в структурата на общинска администрация Сърница

На основание: чл.15, ал.1, ал.2, чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА, чл.6, ал.3 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Класификатор на длъжностите в администрациятаи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява Структурата на общинска администрация Сърница, съгласно Приложение №1.
 2. Възлага на Кмета на общината да приведе длъжностното разписание, съгласно одобрената структура.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0137/22.05.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№059

Относно: Предоставяне на съгласие за осъществяванe на сътрудничество между Община Сърница и благотворителна организация DalAlBerSociety, ОАЕ в областта на обществените и социалните услуги с цел реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени проблеми на местно и регионално равнище

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за осъществяване на взаимно сътрудничество между Община Сърница и благотворителна организация DalAlBer Society, със седалище: улица Шейх Заед - Манара - Дубай, ОАЕ.
 2. Областите, в които ще се осъществява сътрудничеството, са предоставянето на обществени и социални услуги на гражданите на Република България.
 3. Основната цел на взаимното сътрудничество е реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени проблеми на местно и регионално равнище и подобряване на качеството на живота на гражданите.
 4. Сътрудничеството следва да се осъществява в рамките и в съответствие на действащото законодателство на Република България.
 5. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, точка 8 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0138/22.05.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№060

Относно: Приемане на програма за управление на Кмета на Община Сърница за мандат 2019-2023 година

На основание: чл. 21, ал. 1, т.12 и чл. 20, във връзка с чл. 44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Програма за управление  на Кмета на Община Сърница за мандат 2019-2023 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, точка 9 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0139/27.05.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№061

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 94, ал.3 и чл. 124, ал. 2 и ал.3 от Закона за публичните финансиислед проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1.Приема актуализирана капиталова програма на община Сърница за 2020 година, съгласно Приложение №1.

2.Приема актуализирана програма за извършване на текущ ремонт за 2020 година, съгласно Приложение №2.

3.Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2020 година:

3.1.Извършва компенсирани промени по бюджета на община Сърница, както следва:

3.1.1.Увеличавам параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 8 000 лева;

3.1.2.Намалявам параграф 10-51 „командировки в страната” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 3 000 лева;

3.1.3.Намалява параграф 10-92 „разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски ” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 2 500 лева;

3.1.4.Намалява параграф 19-01 „платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 2 500 лева;

3.1.5.Намалява параграф 10-15 „материали ” в държавна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” с 4 207 лева;

3.1.6.Увеличавам параграф 10-30 „текущ ремонт” в държавна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” с 4 207 лева;

3.1.7.Увеличавам параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 2 000 лева;

3.1.8.Намалявам параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 2 000 лева;

3.1.9.Намалявам параграф 10-15 „материали” в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 30 922 лева;

3.1.10.Увеличавам параграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства” в местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 70 022 лева;

3.1.11.Намалявам параграф 10-30 „текущ ремонт” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 6 500 лева;

3.1.12.Намалявам параграф 52-06 „изграждане на инфраструктурни обекти” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 112 000 лева;

3.1.13.Увеличавам параграф 10-30 „текущ ремонт” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 39 000 лева;

3.1.14.Увеличавам параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 50 400 лева;

3.1.15.Намалявам параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” със 6 480 лева;

3.1.16.Увеличавам параграф 52-06 „изграждане на инфраструктурни обекти” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” със 6 480 лева;

3.1.17.Увеличавам параграф 52-05 „придобиване на стопански инвентар” в местна дейност 122 „общинска администрация” със 4 000 лева;

3.1.18.Намалявам параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в местна дейност 604 „осветление на улици и площади” с 4 000 лева.

3.1.19.Намалявам параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в местна дейност 604 „осветление на улици и площади” с 10 000 лева.

4.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Изпълнението на ремонтите дейности на улица Кремиковци е от изключителни значение, с реализираното на ремонта няма да се допуска риск при реализирането на проект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в град Сърница“. С извършването на ремонта на улица „Кремиковци“ от о.т. 282 до о.т. 286 ще се постигне цялостна завършеност на улица „Кремиковци“, което няма да позволи компрометиране на пътната настилка на останалата част то ул. „Кремиковци“. Ремонта на общински път PAZ 1065 се налага, тъй като има участъците от него, които са трудно проходими с лек автомобил. Предвид гореизложеното е от изключително голямо обществено значение започването на ремонтите работи. Поради това се налага и допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

5.Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0140/27.05.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№062

Относно: Кандидатстване на Община Сърница по Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството до българските общини за участие в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европаислед проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Община Сърница приема дванадесетте принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа и се ангажира да продължи да ги прилага в дейността си;
 2. Дава съгласие Община Сърница да участва в петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2020 година;
 3. Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви и подаде необходимата документация за кандидатстване на Община Сърница по процедурата за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2020 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0141/27.05.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№063

Относно: Предоставяне на съгласие за осъществяване на сътрудничество между Община Сърница и неюридическо лице, представител в Република България на чуждестранното юридическо лице КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ, ОАЕ в областта на обществените и социалните услуги с цел реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени проблеми на местно и регионално равнище.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за осъществяване на взаимно сътрудничество между Община Сърница и неюридическо лице, представител в Република България на чуждестранното юридическо лице КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ, ОАЕ, Код по БУЛСТАТ 177358986 със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Казанлък, ул.”Шейновска” вх.А, ет.1, ап.1.
 2. Областите, в които ще се осъществява сътрудничеството, са предоставянето на обществени и социални услуги на гражданите на Република България.
 3. Основната цел на взаимното сътрудничество е реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени проблеми на местно и регионално равнище и подобряване на качеството на живота на гражданите.
 4. Сътрудничеството следва да се осъществява в рамките и в съответствие на действащото законодателство на Република България.
 5. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0142/27.05.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№064

Относно: Разрешение заизработване на ПУП - трасе на линеен обект на ВЛ НН в с.Побит Камък, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС,чл. 131, ал.1 от ЗУТ и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за изработване на ПУП - трасе на линеен обект на ВЛ НН в с.Побит Камък, Община Сърница.
 2. Дава съгласие подробния устройствен план да се изработи в следните параметри:
  • Съгласно приложеното задание за проектиране на ПУП - схема за трасе на ВЛ НН, с Побит Камък, изв. А, Община Сърница, което трасе засяга улица с о.т.№20-15-2 по плана на с.Побит Камък, Община Сърница.
  • Трасето да се проектира с дължина 74,6м., ширина 1,0м. и засяга 75 кв.м. от улицата.
  • Съгласно приложената схема за трасе на ВЛ НН, с Побит Камък, изв. А, проектното трасе да започва от съществуващ ел. стълб №12-1, изв. А в улицата пред УПИ IX в кв.7, да продължи по улицата в северна посока, да завие на запад и достигне до нов ел. стълб пред УПИ VI и VII в кв.7 по плана на с Побит Камък.
  • Проектното трасе да е за въздушна линия.
 3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0143/27.05.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№065

Относно: Разрешение за изработване на проект на ПУП - трасе на линеен обект на ВЛ НН в кв. Горелци, с.Медени поляни, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС,чл. 131, ал.1 от ЗУТ и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за изработване на проект на ПУП - трасе на линеен обект на ВЛ НН в кв. Горелци, с.Медени поляни, Община Сърница
 2. Дава съгласие подробния устройствен план да се изработи в следните параметри:
  • Съгласно приложеното задание за проектиране на ПУП - трасе на линеен обект на ВЛ НН в кв. Горелци, с.Медени поляни, Община Сърница, което трасе засяга улица с о.т.№59-48-49-50-51-52-53 по план на с Медени поляни, Община Сърница, намираща се в кв. Горелци.
  • Трасето да се проектира с дължина 90,3м., ширина 1,0м. и да засяга 90 кв.м. от улицата.
  • Съгласно приложената схема за трасе на ВЛ НН, кв. Горелци, с. Медени поляни, Община Сърница, същото да започва от съществуващ ел. стълб №27, изв.В улицата при о.т.59, да продължава по улицата в североизточна посока и да достигне до нов ел. стълб при о.т.53 по плана с Медени поляни, кв. Горелци, Община Сърница.
  • Проектното трасе да е за въздушна линия.
 3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.05.2020г., Протокол №06, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0144/27.05.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/