2020-07/Заседание 02.07.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 02.07.2020 г. от 14:00 ч. в малката зала на Младежкия дом при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отмяна на организацията и провеждане на „Събор – Сърница 2020 г.“

Докл.: Д. Пашова

2. Приемане на общинска Програма за закрила на детето за 2020 г. на Община Сърница и Отчет по програма за закрила на детето за 2019 г.

Докл.: Д. Пашова

3. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020 г. и индикативния разчет за средствата от Европейския съюз на Община Сърница за 2020 г.

Докл.: И. Църенски

4. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

01.07.2020г.
(сряда)
13:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
01.07.2020г.
(сряда)
14:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.
01.07.2020г.
(сряда)
15:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.
01.07.2020г.
(сряда)
16:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                 

/САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№066

Относно: Отмяна на организация и провеждане на „Събор – Сърница 2020 г.“

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с мерките за неразпространение на „Коронавирус“ в България разписани от Министерство на здравеопазванетои след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Отменя организацията и провеждането на „Събор – Сърница 2020 г.“

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.07.2020г., Протокол №07, точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0159/25.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№067

Относно: Приемане на общинска Програма за закрила на детето за 2020 г. на Община Сърница и Отчет по програма за закрила на детето за 2019 г.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл.7, ал.2 от Правилник за прилагане на Закон за закрила на детето и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общинска Програма за закрила на детето за 2020 г. на Община Сърница и Отчет по програма за закрила на детето за 2019 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.07.2020г., Протокол №07, точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0161/26.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№068

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020 г. и индикативния разчет за средствата от Европейския съюз на Община Сърница за 2020 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 94, ал.3, чл. 124, ал. 2 и ал.3 и чл. 128 от Закона за публичните финанси  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1.Приема актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз - Приложение №1, Приложение №1.1, Приложение №1.2, Приложение №1.3, Приложение №1.4, Приложение №1.5, Приложение №1.6, Приложение №1.7, Приложение №1.8, Приложение №1.9, Приложение №1.10, Приложение №1.11, Приложение №1.12, Приложение №1.13, Приложение №1.14, Приложение №1.15.

2.Приема актуализирана програма за извършване на текущ ремонт за 2020 година, съгласно Приложение №2.

3.Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2020 година:

3.1.Извършва компенсирани промени по бюджета на община Сърница, както следва:

3.1.1.Увеличавам параграф 10-30 „текущ ремонт” в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” със 6 000 лева;

3.1.2.Намалявам параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в местна дейност 604 „Осветление на улици и площади” със 6 000 лева.

4.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Изпълнението на  ремонтите дейности на канализацията в кварталите 39, 40 и 41 в град Сърница е неотложно, тъй като има участъци, които при обилен валеж ще се запушат и ще предизвикат наводняване на жилищни сгради. Предвид гореизложеното е от изключително голямо обществено значение започването на ремонтите работи. Поради това се налага и допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

5.Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.07.2020г., Протокол №07, точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0162/30.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№069

Относно: Промяна на състава на постоянните комисии при Общински съвет – Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.38, ал.3 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

  1. Изключва от състава на постоянната Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика при Общински съвет Сърница общинския съветник Сибел Ахмед Семерджиева по изричното желание на същата.
  2. Изключва от състава на постоянната Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство при Общински съвет Сърница общинския съветник Мехмед Ахмедов Толупов по изрично желание на същия.
  3. Включва в състава на постоянната Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика при Общински съвет Сърница като член общинския съветник Мехмед Ахмедов Толупов.
  4. Включва в състава на постоянната Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство при Общински съвет Сърница като член общинския съветник Сибел Ахмед Семерджиева.
  5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид необходимостта от непрекъснатост на работата на Общински съвет Сърница и неговите комисии е налице особено важни обществени интереси, които с допускането на предварително изпълнение на решението ще се защитят. Затова е налице обективна необходимост от допускане на предварително изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.07.2020г., Протокол №07, допълнителна точка 1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0166/30.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№070

Относно: Приемане на проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация

На основание: чл. 21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и при спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс и взаимодействието му с общинска администрация  и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

  1. Приема проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация, представляващ приложение №1, който е неразделна част от настоящото решение.
  2. Настоящото решение влиза в сила от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.07.2020г., Протокол №07, допълнителна точка 2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0167/30.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№071

Относно: Създаване на работна група към постоянната Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство при Общински съвет Сърница

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1, т.11 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.42, ал.3 и ал.4 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Образува работна група към постоянната Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство при Общински съвет Сърница.

2. Дейността на работната група е свързана с извършване на преглед и оценка на проблемите, които са на дневен ред при прилагането на действащия към момента Общ устройствен план за гр. Сърница, както и преглед и изготвяне на предложения към работните проекти на заданието и опорния план, които в момента се изготвят за промяна на Общия устройствен план за гр. Сърница, както и на самия проект за промяна на общия устройствен план за гр. Сърница

3. Работата на работната група следва да се ръководи от председател.

4. След приключване на работата ù, същата следва да изготви доклад за дейността си, който да бъде представен за разглеждане от постоянната Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство и Общински съвет Сърница.

5. Определя се поименен състав на работната група по т.1 както следва:

Председател: Сибел Ахмед Семерджиева – Общински съветник

(член на постоянната Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване, селско и горско стопанство)

Членове:

1. Георги Стоилов Янакиев – гл. Архитект на общ. Сърница
2. Мехмед Ахмед Фере – гл. спец. ТСУ

6. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Промяната на Общия устройствен план на Община Сърница в частта за гр. Сърница е от изключително значение за Община Сърница предвид настъпилите съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия за живот в общината през последните 5 години. Като се вземе под внимание, че към момента избраната фирма-изпълнител вече работи по изготвянето на заданието и опорния план към него, както и че част от съгласувателните процедури пред различните институции са в ход, е налице необходимост дейността на работната група да започне незабавно. Поради което са налице особено важни обществени интереси, които с допускането на предварително изпълнение на решението ще се защитят.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.07.2020г., Протокол №07, допълнителна точка 3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0168/30.06.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№072

Относно: Определяне на защитените училища от Община Сърница през учебна 2020/2021 година.

На основание:чл.17,ал.1, т.3 и чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 121/23.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиранеи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема:  да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, училищата:

 - СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Сърница;
 - ОУ „Никола Й. Вапцаров”- с. Побит камък;
 - ОУ „Г. С. Раковски”- с. Медени поляни

да останат в списъка на защитените училища в Република България през учебната 2020/2021г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.07.2020г., Протокол №07, допълнителна точка 4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0170/01.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№073

Относно: Определяне на защитена детска градина от Община Сърница през учебна 2020/2021 година.

На основание: чл.17,ал.1, т.3 и чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 121/23.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиранеи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема: Да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, Детска градина „Мир” да остане в списъка на защитените детски градини в Република България през учебната 2020/2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.07.2020г., Протокол №07, допълнителна точка 5 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0171/01.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№074

Относно: Определяне на средищните училища от Община Сърница през учебна 2020/2021 година.

На основание: чл.17,ал.1, т.3 и чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 128/29.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на средищните детски градини и средищните училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиранеи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема:  Да се направи предложение до Министерство на образованието и науката,

СУ „Св.св.Кирил и Методий” – гр. Сърница да остане в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2020/2021 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.07.2020г., Протокол №07, допълнителна точка 6 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0172/01.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№075

Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцелен план за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ 70648.172.120 в местността „Орлино“ в землище на гр. Сърница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински път.

На основание: чл.21, ал.2, от ЗМСМА във връзка с  чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на ПУП - Парцелен план за трасе на подземен електропровод НН започва от съществуващ трафопост, „МТТ къмпинг Орлино“ намиращ се в ПИ 70648.172.083, преминава през общински имот 70648.1.524 (ведомствен път) и достига до границата ПИ 70648.172.120, където ще се монтира табло за мерене в местността „Орлино“ в землище на гр. Сърница. Дължината на проектното трасе е приблизително 297м. Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба.
Във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и е необходимо да се допусне изработването на ПУП Парцелен план за трасе на нов подземен електропровод с обща дължина 297м., и достигащ до границата ПИ 70648.172.120, където ще се монтира табло за мерене в местността „Орлино“ в землище на гр. Сърница.

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.

3. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП – ПП и прокарване за трасе на подземен електропровод през имот 70648.1.524 (ведомствен път), публична общинска собственост.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 02.07.2020г., Протокол №07, допълнителна точка 7 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0173/02.07.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/